Posted by on oct. 7, 2015 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

Ple d’organització de l’Ajuntament

27/06/2015

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL VINT-I-SET DE JUNY DE DOS MIL QUINZE

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-set de juny de dos mil quinze, essent les 13:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 09/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
 2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
 3. Proposta de l’alcaldia de composició de la Comissió Especial de Comptes.
 4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
 5. Proposta de l’alcaldia de creació de la junta de govern local i d’aprovació del seu règim de sessions.
 6. Resolució de l’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
 7. Resolució de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
 8. Proposta de l’alcaldia de delegació de competències del ple en l’alcaldia i en la junta de govern local.
 9. Proposta de l’alcaldia de nomenament de tresorer.
 10. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
 11. Intervenció dels veïns/es del poble al finalitzar els plens.

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords:

 

En primer lloc i abans de començar amb el desenvolupament de l’ordre del dia, per part de l’alcaldia es proposa que el punt 10. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes, la intenció era fer una distribució proporcional més o menys als membres que participen al Govern Municipal (5 regidors) però cal lligar-ho bé amb la subvenció que atorga el Departament de Governació a l’efecte, el dilluns ens donaran resposta des de Governació per mirar de distribuir-ho correctament i no perdre part de l’import de la subvenció, per tant es proposa post posar la seva aprovació al proper Ple a celebrar o convocar-ne un d’extraordinari.

 

Tots els membres que composen el Ple estan d’acord amb post posar aquest tema una vegada s’aclareixin els termes amb dubtes.

 

 

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ.

 

Es procedeix a l’aprovació per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, del contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2015, de la qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia lliurada amb anterioritat a la celebració del ple.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

 

L’Alcaldia proposa la regulació del règim de sessions del Ple de la corporació. El Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, Jordi Badia Guimerà, Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello i dos (2) abstencions dels senyors José Antolí Badia i José Sabaté Capafons, ACORDA:

 

Indicar com a dia per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el dia 20 (vint) de cada 3 (tres) mesos, a les 22h hores durant el mesos compresos entre juny i octubre i a les 21 hores durant els mesos de novembre a maig, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

En cas que el dia de la celebració del Ple fos en divendres es celebraria el dia immediatament anterior (dijous)

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

 

Es proposa per part de l’Alcaldia la creació de la Comissió Especial de Comptes i la seva composició. El Ple, per UNANIMITAT dels nou (9) membres que composen el Ple, ACORDA:

 

Crear la Comissió Especial de Comptes.

 

Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:

 

Alcalde Sr. Joaquim Ferràs Prats  
Vocals: Sra. Rosanna Rel Aguilar  
Sr Jordi Antolí Andreu  
Sr. José Antolí Badia  

Sr.Jordi Martín Cuello

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

 

Es proposa per part de l’Alcaldia, el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:

 

Consell Escolar del Col·legi Públic                             Sr. Jordi Badia Guimerà

Rep. de la Junta del PN dels Ports                             Sr. Joaquim Ferràs Prats

Reserva Nacional de Caça                                        Sr. Jordi Badia Guimerà

Consorci d’Iniciatives TA                                            Sr. Ricard Grau Rallo

Comissió per a la Millora del Convent                        Sr. Joaquim Ferràs Prats

Associació Penyes Taurines TE                                 Sr. Jordi Badia Guimerà

Comissió de Festes                                                    Sr. Jordi Badia Guimerà

Comissió de Ramaders                                              Sr. Jordi Antolí Andreu

 

Es procedeix a la votació i, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, Jordi Badia Guimerà, Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello i dos (2) abstencions dels senyors José Antolí Badia i José Sabaté Capafons, queda APROVADA la proposta.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I D’APROVACIÓ DEL SEU RÈGIM DE SESSIONS.

 

Es proposa per part de l’Alcaldia la creació de la Junta de Govern Local. El Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, Jordi Badia Guimerà, Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello i dos (2) abstencions dels senyors José Antolí Badia i José Sabaté Capafons, ACORDA:

 

1r. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats per l’Alcaldia.

 

2n. La periodicitat de la sessions és mensual, i les sessions tindran lloc el dia 10 (deu) de cada mes no festiu a la sala de reunions de l’Ajuntament, a les 22h durant els mesos compresos entre juny i octubre i a les 21 hores durant els mesos de novembre a maig, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

En cas que el dia de la celebració de la Junta fos en divendres es celebraria el dia immediatament anterior (dijous)

 

3r. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

 

4t. Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alterar les de Setmana Santa, Nadal i d’altres festius, com a conseqüència dels períodes vacacionals, per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals, així com posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa setmana de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu.

 

 

 1. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 15/2015, de data 19 de juny de 2015, que:

 

– Nomena membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors següents:

Sra. Rosanna Rel Aguilar

Sr. Jordi Antolí Andreu

Sr. Ricard Grau Rallo

 

– Nomena tinenta d’alcalde d’aquest Ajuntament la regidora que tot seguit es relaciona, d’entre els membres de la Junta de Govern Local:

Sra. Rosanna Rel Aguilar, primera tinenta d’alcalde

 

 

 1. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

Es dóna compte de Decret d’Alcaldia núm. 16/2015, de data 19 de juny de 2015, de delegació de competències, de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Les competències que es deleguen són les següents:

 

TITULAR DE LA COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
 Alcaldia  Junta de Govern Local Representar l’Ajuntament. 21.1.b)LRBRL
Alcaldia  Junta de Govern Local Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 21.1.d)LRBRL
   

 

 

 

Alcaldia

 

 

 

 

 

Junta de Govern Local

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

 

Ordenar pagaments i rendir comptes.

 

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

 

 

 

 

 

21.1.f)

LRBRL

   

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques. 21.1.g)LRBRL
   

Alcaldia

 

Junta de Govern Local Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 21.1.j)

LRBRL

  Alcaldia

 

Junta de Govern Local Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral). 21.1 n)

LRBRL

 

 Alcaldia  Junta de Govern Local L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. 21.1.o)LRBRL
   

 

Alcaldia

 

 

 

Junta de Govern Local

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. DA 2a LCSP 
 Alcaldia  Junta de Govern Local L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: 

Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

 

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 

 

DA 2a LCSP

 

 Alcaldia  Junta de Govern Local Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 21.1.q)LRBRL
 Alcaldia  Junta de Govern Local Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir. 21.1.r)LRBRL

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN L’ALCALDIA I EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

L’Alcaldia proposa delegar competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.

 

De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les pròpies atribucions en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin dins les matèries indelegables previstes a l’article 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

El Ple, per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo i Jordi Badia Guimerà i quatre (4) abstencions dels senyors José Antolí Badia, José Sabaté Capafons, Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello, ACORDA:

 

1r. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

TITULAR COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
Ple Junta de Govern Local L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 22.2.j)LRBRL
Ple Junta de Govern Local La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 22.2.k)LRBRL

 

 

 

Ple

 

 

Junta de Govern Local

Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.  

 

22.2.m)

LRBRL

 

 

 

 

Ple

 

 

 

 

Junta de Govern Local

Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.  

 

DA 2a TRLCSP

Ple Junta de Govern Local L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 22.2.ñ)
 

 

 

Ple

 

 

Junta de Govern Local

L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.  

DA 2a TRLCSP

 

2n. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

 

3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TRESORER.

 

Es proposa per part de l’Alcaldia el nomenament de tresorer. El Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, Jordi Badia Guimerà, Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello i dos (2) abstencions dels senyors José Antolí Badia i José Sabaté Capafons, ACORDA:

 

1r. Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. Rosanna Rel Aguilar, regidora de la corporació.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.

 

Tal i com ha demanat l’alcalde al començament de la sessió, aquest punt de l’ordre del dia es debatrà durant el proper Ple.

 

 

 1. INTERVENCIÓ DELS VEÏNS/ES DEL POBLE AL FINALITZAR ELS PLENS.

 

L’Alcaldia proposa la intervenció dels veïns/es del poble al finalitzar els plens. El Ple per cinc (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, Jordi Badia Guimerà, José Antolí Badia i José Sabaté Capafons, i dos (2) en contra dels regidors Soraia Roig Segura i Jordi Martín Cuello, ACORDA:

 

1r. Aprovar la intervenció dels veïns i veïnes del poble d’Horta de Sant Joan, mitjançant torns de 5 minuts de durada com a màxim i un torn de rèplica de 3 minuts més, una vegada es doni per finalitzats els plens ordinaris i extraordinaris que es celebrin, evidentment aquestes intervencions no constaran en l’acta del Ple ja finalitzat.

 

2n.- Donar coneixement del present acord a través de la Web de l’Ajuntament.

 

La regidora Soraia Roig exposa que el seu grup ha votat en contra perquè tot i sent un dels punts del seu programa polític es creu que les intervencions dels veïns seria important que sortissin a l’acta, tant la pregunta com la resposta.

 

Per part de la secretària es comenta que dins de l’estructura del Ple hi ha un punt de l’ordre del dia de precs i preguntes dels membres que el composen, si vol que constin a l’acta, sent que el poble vota als seus representants polítics municipals, els votants poden fer arribar les seves qüestions per a ser debatudes i contestades a través dels seus representants, també comenta que es pot regular a través del Reglament Orgànic.

 

S’entra en un debat sobre la conveniència o no de que constés en acta, l’alcalde conclou que la seva postura és mantenir-ho tal com està, que l’important és promoure la participació ciutadana com s’ha pretès i per tant s’estudiarà i al proper Ple es contestarà.

 

Per part de l’alcalde s’informa als membres presents que ha signat el Decret on s’estableix les diferents regidories, les quals enuncia i exposa que es donarà compte al proper Ple a celebrar.

 

Per finalitzar l’alcalde reparteix un llibre que ha arribat per a tots els regidors, de la Federació de Municipis de Catalunya i tot el que vagi arribant serà entregat als regidors.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 13.25 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: