Posted by on oct. 7, 2015 in Actes de Plens 2015 |

Ple de Constitució de l’Ajuntament 

13/06/2015

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE

  

A Horta de Sant Joan, tretze de juny de dos mil quinze, essent les 12:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 08/15

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Constitució de la mesa d’edat.
 2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
 3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
 4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
 5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
 6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors dipositats, de llurs justificants i posar a disposició l’inventari municipal de béns de la corporació.
 7. Acte de cloenda de la sessió.

 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords:

 

 

 1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

 

A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. José Sabaté Capafons, que actuarà com a president, i la de menor edat, Sra. Rosanna Rel Aguilar, que actuarà com a vocal. Com a secretària, hi actuarà la de la corporació, Sra. Elvira Alonso Clúa.

 

 

 1. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES

 

A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.

 

 

 1. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

 

La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.

 

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fòrmula “Sí” a la pregunta següent:

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

 

Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat.

 

El president de la mesa, el Sr. José Sabaté Capafons declara constituïda la corporació.

 

 

 1. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA

 

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral general.

 

El president de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia i es presenta com a candidat el Sr. Joaquim Ferràs Prats del grup CiU.

 

A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació. Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Joaquim Ferràs Prats per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Joan Grau Rallo i Jordi Badia Guimerà, tres (3) abstencions dels regidors Soraia Roig Segura, Jordi Martín Cuello i José Sabaté Capafons i un (1) vot en contra del Sr. José Antolí Badia.

 

 

 1. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE O ALCALDESSA ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC

 

A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. L’alcalde respon afirmativament.

 

Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui dóna la paraula a cada cap de llista per si desitgen explicar el sentit del seu vot.

 

El Sr. José Antolí Badia exposa que en aquestes últimes eleccions el poble ha decidit democràticament la formació de l’Ajuntament, el sentit del seu vot en contra a la investidura a l’alcalde és perquè en aquests anys s’ha sentit “acosat personalment”, fa constar que no té res contra l’alcalde entrant.

Aquests anys s’ha fet tot el que s’ha pogut i s’ha intentat treballar pel poble, ara toca estar a l’oposició però estén la mà a l’alcalde pel que convingui i si els pot ajudar allí estarà.

 

A continuació és el torn de la Sra. Soraia Roig Segura que fa el següent discurs:

 

“Bon dia a totes i a tots, alcalde, regidora i regidors, i ortencs i ortenques que ens acompanyeu en aquest acte. Abans de res volem felicitar públicament la llista més votada a Orta el 24 de maig, el grup de CiU, i el senyor Joaquim Ferràs per la seva nova elecció com a alcalde d’Orta.

Com a portaveu de Més Orta vull agrair públicament el compromís de les persones que han format part de la candidatura així com el suport de les 154 persones que han confiat en nosaltres. Els dos regidors a l’ajuntament i tot el grup actuarem fermament des dels principals compromisos del nostre programa per estar a l’altura de la confiança rebuda.

Expressem alhora la nostra voluntat de col·laborar amb la resta de grups municipals en aquells temes bàsics per mantenir Orta com a poble viu, obert i participatiu.

Cercarem sumar complicitats principalment sobre els temes següents:

– El model de poble i qualitat de vida.

– Austeritat i rigor econòmics per garantir la prestació de serveis municipals.

– Mesures clares de transparència i d’instruments reals de democràcia participativa per a la gestió municipal.

– Ple suport i foment de la cultura popular i nacional, comptant amb la potent xarxa d’associacions del poble, i amb projecció de Països Catalans.

– Fer junts el camí que ens portarà a fer de Catalunya un estat lliure i independent.

En aquests punts trobareu en Més Orta – Acord Municipal la nostra col·laboració, empenta i suport, i en tots aquells que se separin d’aquest marc hi trobareu la nostra crítica, denúncia i control rigorosos.

No vull acabar la meva intervenció sense agrair públicament l’esforç, feina i dedicació de tot el grup. Entre tots sumarem esforços, sumarem il·lusions i idees per treballar en un model de poble i un model de país en llibertat. I alhora, també volem desitjar a la totalitat de regidores i regidors que conformem l’Ajuntament d’Orta en aquest mandat, molta sort, i sobretot rigor i encerts per afrontar els importants reptes que tenim com a poble i país els propers 4 anys.

Moltes gràcies!”

 

 

 1. DONAR COMPTE PER PART DE LA SECRETÀRIA INTERVENTORA, DE LES EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I POSAR A DISPOSICIÓ L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ.

 

La secretària-interventora de la corporació donen compte de l’estat de tresoreria amb la presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos. També es posa a disposició l’Inventari de béns de la corporació.

 

 

 1. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ

 

Per part del recent escollit Alcalde es procedeix a formular el següent discurs d’investidura:

 

“Ha arribat el moment de la veritat, hem estat escollits democràticament i hem de posar en pràctica allò que hem fet constar als nostres programes. No m’agrada parlar de promeses, perquè les promeses a vegades són poc creïbles o no són realitzables per una sèrie de circumstàncies. M’agrada més parlar de compromisos. Compromís per tirar endavant els projectes, compromís per treballar pel poble, compromís per ajudar en el dia a dia als nostres veïns i veïnes, compromís per a que les paraules no siguin sol això, paraules, sinó fets.

Si aconseguim ser coherents amb el que prediquem tindrem credibilitat i la credibilitat l’assolirem si posem en pràctica els compromisos que com a grup de CiU hem posat en el nostre programa i a més si som capaços de mantenir els valors que ens hem compromès a seguir: Honestedat, transparència i responsabilitat.

La primera premissa de l’ajuntament i dels que hi estem al front ha de ser voluntat de servei. Se suposa que estem aquí per facilitar la vida dels habitants i per ajudar a millorar aspectes generals i també concrets del nostre poble.

Els ajuntaments som l’administració més propera i sovint els que hem de donar la cara davant dels problemes que van sorgint. Alguns problemes són competència nostra, altres no, però com som el primer contacte amb els veïns, a vegades hem de gestionar aspectes que no ens competen o com a mínim hem d’orientar i informar on s’ha d’acudir per resoldre el problema.

Sempre he pensat que el paper dels ajuntaments és complex per variat. Les administracions que estan pel damunt, Generalitat, Diputació, Govern Central, s’especialitzen en temes més concrets i s’organitzen en departaments, organismes o diverses oficines territorials. En canvi en els ajuntaments recauen tots els temes i totes les àrees. Cada terme municipal és com un país en petit on conflueixen activitats i hi passen un munt de coses que afecten als seus habitants. Evidentment no tenim totes les competències i recursos, per això crec justa las reivindicació que sempre es fa des del món local de que ens calen més eines, més recursos econòmics i més ajuda de les administracions superiors per a poder servir correctament als nostres veïns i veïnes.

L’experiència d’estar uns anys a un ajuntament és normalment enriquidora per a tots els que hi passem. Sempre he cregut que és bo que hi hagi renovació de regidors a l’ajuntament, per a que la major part possible de gent pugui viure aquesta experiència. El que aprenem i la visió del poble canvia normalment per a bé. Tenim una democràcia relativament jove i és important l’aprenentatge democràtic, per què adquirir hàbits democràtics és també una labor de generacions. Sobretot quan ens ha tocat conviure amb generacions anteriors, acostumades històricament a règims autoritaris que han generat poca cultura democràtica i participativa.

Per això hem de posar ènfasi en que les coses es poden fer millor. Hi ha marge per a millorar. Hem de procurar una altra forma de fer política més participativa, més respectuosa amb l’adversari polític, mirant de defugir les qüestions personals. Crec que és important i ens haurem d’esforçar, en buscar consensos per fer les actuacions importants entre tots. És el que podem anomenar projectes de poble. Si aconseguim tirar endavant i fer viable qualsevol dels projectes importants que portem al programa, hem d’intentar que sigui el projecte de tots, no sol el projecte d’un grup polític determinat o de un alcalde determinat. I això s’aconsegueix amb diàleg, buscant el consens, però també hi ha d’haver la voluntat de trobar-lo per totes les parts.

Vivim cada vegada en un món més globalitzat. A Orta sempre hem estat geogràficament una mica lluny de tot arreu. A pesar que els darrers anys les comunicacions per carretera han millorat, continuem estant lluny igualment, però amb el salt tecnològic i digital que possibiliten les xarxes de comunicacions de telefonia, les noves aplicacions i internet, fan que estiguem en les mateixes condicions que a qualsevol altre lloc del món. Amb un clic de l’ordinador som igual d’accessibles a Orta que a Barcelona, Madrid, Londres o Nova York. I aquest escurçament de distàncies virtual i real, fa que cada vegada visquem menys aïllats i més connectats amb tot el món.

Dic això perquè encara que el nostre camp d’acció és el nostre poble, i sobretot ens interessa el que podem fer aquí, no hem de viure com fa no massa anys o com segles enrere. Estem al segle XXI i ens hem d’obrir, participar i projectar-nos al món que ens envolta.

En aquests moments a Catalunya estem fent història. Estan passant coses que marcaran el nostre futur, esperem que per a bé, i vivim en directe els aconteixements que passen a cada instant. A Orta també volem ser partícips d’aquest moment històric.

Fa uns mesos hi va haver un acte molt simbòlic a Barcelona. El 4 d’octubre de 2014, 800 alcaldes i alcaldesses, representant la gran majoria de municipis de Catalunya van acudir a l’ajuntament de Barcelona, van travessar la plaça de Sant Jaume i van entrar al Palau de la Generalitat per donar suport al president de Catalunya en el procés democràtic cívic i pacífic que vivim i que ens ha de portar cap a la llibertat de Catalunya. Hi havia ajuntaments de tots colors i tendències polítiques, però el nostre no estava representat. No hi havia ningú en representació d’Orta. I això no pot passar, no ha de tornar a passar. A Orta no volem perdre el tren de la història i no permetrem que torni succeir.

En aquell acte, els alcaldes i alcaldesses van aixecar la vara del seu poble en suport al dret a decidir de Catalunya. Va ser una de les imatges més boniques i unitàries que pot viure el món local. En part per això he volgut recuperar la tradició d’ostentar la vara d’alcalde, que és normal en la majoria de municipis.

Potser la vara d’alcalde ens porta a Orta records tristos de fets com els “successos d’Orta”, que els nostres iaios ens explicaven perquè ho havien viscut o ho havien sentit contar als seus pares, quan el 1919, en una revolta de veïns a causa dels abusos que entenien que venien de l’ajuntament, el secretari va haver de fugir i a l’alcalde li van partir la vara pel cap. Afortunadament els temps han canviat, espero arribar a la propera legislatura l’any 2019 i poder celebrar que fa cent anys que a Orta a cap alcalde se li parteix la vara pel cap.

La vara és únicament un símbol d’autoritat, que no d’autoritarisme, i en democràcia és el poble qui s’encarrega de decidir qui l’administra.

En aquest discurs us he parlat de coses que considero importants per a fer avançar i millorar la nostra societat. Us he parlat compromís, de credibilitat, d’honestedat, de transparència, de responsabilitat, de competència, de voluntat de servei, d’hàbits democràtics, de participació, de respecte, de consens, de projectar-nos al món i us he parlat de llibertat. Tan de bo que ho encertem. Ara ha arribat el moment de treballar per Orta i de fer realitat els nostres somnis i anhels. Visca Orta i visca Catalunya!

 

Recordatori primers actes oficials.

Diumenge de Corpus. Assistència de l’ajuntament als actes eclesiàstics. (no hi ha temps d’avisar als regidors)

Dimarts, 16, a les 18,30h de la tarda rebuda al saló de plens al director del Museu Picasso de París. (comunicació als regidors demà)”

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 13.05 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: