Posted by on nov. 12, 2015 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

PLE EXTRAORDINARI

02/09/2015

 

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DOS DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE

 

 

A Horta de Sant Joan, dos de setembre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 12/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

1.Punt únic: Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015

 

 

 

1.PUNT ÚNIC: SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 27 DE SETEMBRE DE 2015

 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de les meses electorals que s’han de constituir el dia 27 de setembre de 2015, per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: A

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: Cristina Giné Miró  
1R VOCAL: Josep Maria Andrés Andilla  
2N VOCAL: Elena Antonia Aceña Pérez  

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: Silvia Elena Ferrer Benages  
DEL PRESIDENT: Antoni Beltran Carbó  
DEL 1R VOCAL: Manuel Bona Cots  
DEL 1R VOCAL: Maria Agueda Chavarria Viña  
DEL 2N VOCAL: Alfred Ferràs Lleonart  
DEL 2N VOCAL: Laura Badia Ferràs  

 

 

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: B

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: Rut Sebastià Navarro  
1R VOCAL: Núria Martí Fernández  
2N VOCAL: Juan Luciano Segura Prades  

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: Carmen Piqué Andreu  
DEL PRESIDENT: Maria Pilar Sarabia Ruiz  
DEL 1R VOCAL: Mercè Roca Buj  
DEL 1R VOCAL: Maria Pilar Vives Villamayor  
DEL 2N VOCAL: Joan Mora Gil  
DEL 2N VOCAL: Herminia Prades Ferràs  

 

 

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del mateix.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:20 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: