Posted by on nov. 12, 2015 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

PLE EXTRAORDINARI

04/09/2015

 

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE

 

 

A Horta de Sant Joan, quatre de setembre de dos mil quinze, essent les 14:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 13/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Jordi Badia Guimerà

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

1.Punt únic: Proposta de nomenaments de fills adoptius d’Horta de Sant Joan.

 

 

 

1.PUNT ÚNIC: PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE FILLS ADOPTIUS D’HORTA DE SANT JOAN.

 

L’alcalde exposa que en commemoració de la Festa Major, proposa el nomenament de fills adoptius amb els text següent:

 

El títol de fill predilecte o fill adoptiu és la màxima distinció honorífica que atorga un municipi.

 

L’atorgament es decideix per una àmplia majoria (o unanimitat, segons els casos) del màxim òrgan de govern local, és a dir, el Ple de l’Ajuntament. El títol és honorífic i no comporta cap remuneració econòmica. La persona honorada rep un tracte especial en el protocol del municipi.

 

Existeixen dues tipologies de títol, ambdues considerades d’igual rang:

  • Fill predilecte: S’atorga a un veí nascut a la població que atorga l’honor, tot i que no sempre es fa aquesta diferència.
  • Fill adoptiu: S’atorga, en tot cas, a un veí o altra persona que no hi hagi nascut, independentment de si hi viu o no.

 

A proposta de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan es posa a consideració del ple, nomenar fills adoptius del municipi:

  • Mel Ramos (1935), natural de Sacramento (California) als EEUU d’Amèrica, és un reconegut artista del Pop Art americà.
  • Leta Ramos (1934), natural de Auburn (California) als EEUU d’Amèrica, és pintora i model artística del seu marit.

 

Mèrits:

  • Fa 43 anys que passen els estius a Horta de Sant Joan, on hi tenen la segona residència al carrer Moragrega, 31.
  • Durant tots aquests anys han cultivat relacions d’amistat i veïnatge amb els habitants del municipi.
  • Han assistit regularment als esdeveniments culturals que s’han organitzat i han exposat al Convent de Sant Salvador, l’estiu del 2013, en la mostra Mel & Leta Ramos.
  • Han sabut integrar-se en la vida social del poble i s’han guanyat l’estima dels habitants.
  • Han col·laborat de forma altruista en iniciatives de diferents àmbits municipals.
  • Han exercit com a ambaixadors artístics i culturals del nostre poble per tot el món, però principalment per galeries d’art d’Europa i Amèrica. Han convidat i acollit com a visitants a Horta, a personalitats del món cultural i artístic de tot el món.

 

Per tots aquests mèrits creiem justificat el nomenament com a fills adoptius.

 

Es sotmet la proposta a votació i el Ple per UNANIMITAT dels membres presents, els senyors, Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo, José Antolí Badia, José Sabaté Capafons i Jordi Martín Cuello, ACORDA:

 

Primer. Nomenar fills adoptius del municipi al senyor Mel Ramos i la Sra. Leta Ramos.

 

Segon. La nit del pregó de la Festa Major fer-los el reconeixement.

 

 

 

Tot i no poder assistir al Ple, el senyor Jordi Badia i la senyora Soraia Roig volen fer constar que encara que no puguin votar manifesten la seva conformitat en l’aprovació de la proposta.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 14:05 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: