Posted by on nov. 12, 2015 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

PLE EXTRAORDINARI

31/07/2015

 

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE

 

 

A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 21:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 10/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

1.Punt únic: Aprovació, si s’escau, del Compte General 2014

 

 

 

1.PUNT ÚNIC: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2014

 

 

ANTECEDENTS

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local i si fos el cas dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

 

Va ser elaborat per la Intervenció l’informe pertinent en data de 14 d’abril de 2015.

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data de 27 d’abril de l’actual.

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 104, de data 6 de maig de 2015 i al tauler d’anuncis pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels nou (9) membres que composen el Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Andreu (CiU), Ricard Joan Grau Rallo (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal, ACORDA:

 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 integrats pels següents documents comptables:

  • Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.656.692,21€, un passiu de 3.656.692,21€.
  • Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha una diferencia en positiu de 696.756,90€.
  • Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 771.759,93€, unes obligacions pendents de pagament de 441.491,83€.
  • La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost, a més de la documentació complementària següent: actes d’arqueig de les existències en caixa, notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a favor de l’entitat local, els estats integrats i consolidats dels comptes.

 

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21:55 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: