Posted by on nov. 12, 2015 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

PLE ORDINARI

31/07/2015

 

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE

 

A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 11/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de juny de 2015.

 

 1. Donar compte i/o ratificar decrets de l’alcaldia.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2016.

 

 1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les festes majors 2015 i celebració dels festivals taurins.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la normativa de la Llar d’Infants Municipal.

 

 1. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la concertació de pòlissa de crèdit segons propostes presentades.

 

 1. Adhesió, si s’escau, a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels seus estatuts.

 

 1. Assumptes varis.
  • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2015.

 

Es procedeix a l’aprovació per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, del contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de juny, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada, un cop corregides dues esmenes al punt número 11.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA.

 

Es dóna compte per part de l’alcaldia dels decrets número 15, 16, 17, 18, 19, 20 i s’explica la motivació i els antecedents dels seus continguts. També s’exposa que s’ha emès decret número 21 per tancament del carrer Sant Miquel.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016.

 

Vist l’escrit tramès per la Directora Territorial d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre, amb data de registre d’entrada 15 de juny de l’actual, en el que fa constar que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pot proposar dues festes locals per l’any 2016, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i altra normativa concordant.

 

Atès que la Conselleria d’Empresa i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per al proper any.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels nou (9) membres que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer.- Proposar les dues dates següents com a festes locals del municipi d’ Horta de Sant Joan per a l’any 2016:

 

 • Dia 18 de març de 2016
 • Dia 8 de setembre de 2016

 

Segon.- Trametre còpia del present acord, a la Directora del Servei Territorial d’Empresa i Ocupació a les Terres l’Ebre, als efectes pertinents.

 

 

 1. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2015 I CELEBRACIÓ DELS FESTIVALS TAURINS.

 

L’alcalde dóna la paraula al regidor Jordi Badia que fa un breu resum de la programació de festes, fent constar que el contracte de les orquestres serà el mateix que va deixar pactat l’anterior consistori, com a novetat s’inclou un dia més de bous als tres de sempre, amb un “encierro infantil” amb bous de cartró i una “becerrada” per promoure l’afició als nens majors de 14 anys, també es farà exhibició de cavall de tir entre d’altres.

 

També fa un repàs a les novetats que configuraran els actes de festes i comenta que la pregonera serà la Sra. Mercè Gil Niella.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), i dos (2) abstencions dels regidors Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer.- Aprovar la celebració de la Festa Major dedicada a la Mare de Déu de la Verge Santíssima i a Sant Antoni Màrtir, corresponent a l’any 2015, durant les dates compreses entre els dies 6 fins 13 de setembre pròxim, ambdós inclosos.

 

Segon.- Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major.

 

Tercer.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
10/09/2015  Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av. Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
10/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2015 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av. Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
11/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2015 Bou salvatge 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
12/09/2015 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av. Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
12/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
13/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NORMATIVA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

 

L’alcalde cedeix la paraula al regidor d’Ensenyament, Sr. Jordi Badia i exposa que els regidors tenen copia de la normativa que es proposa aprovar i veuran que de l’any passat s’ha canviat dues petites coses. S’ha donat les mateixes facilitats que fins ara només tenien els infants de P0, perquè els de P1 i P2 si entren a la llar a l’any 2016 paguin des del mes de gener i no constava fins ara que s’havia de pagar des de setembre i així facilitar l’entrada als nens econòmicament.

 

També s’ha canviat les sortides que es facin de la llar, es proposa que no es facin sortides per problemes de responsabilitat que es puguin derivar, una altra cosa és que ho faci el personal a títol personal.

 

““NORMES QUE REGEIXEN A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “L’ESQUIROL”.

 

QUE ÉS “L’ESQUIROL” ?      

 

És un centre educatiu que imparteix el primer cicle de l’educació infantil        (P0, P1 i P2).

 

La llar d’infants l’esquirol pretén ser un COMPLEMENT EDUCATIU de la família, actuant de forma conjunta i mantenint una relació constant amb aquesta.

 

Aquest centre de titularitat municipal es troba subvencionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

L’esquirol vol:

 

 • Afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats bàsiques.
 • Afavorir el procés d’autonomia i de socialització de l’infant per ajudar-lo a relacionar-se adequadament amb els altres.
 • Afavorir en el nen i la nena el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement, tot facilitant l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge.

 

 

Seguim:

 

Una programació marcada dia rere dia, amb unes activitats fixes i unes altres més  variables, i amb el material elaborat per l’equip educatiu del centre.

 

 

Demanem:

 

Una comunicació amb la família: ens agrada escoltar les seves opinions, les seves idees o propostes així com informar-los o bé aconsellar-los (amb trobades individuals o bé a través de reunions amb tots els pares dels nens de la llar).

 

A més a més els pares compten amb dos representants escollits a través d’una votació conjunta (per qualsevol idea, dubte, problema… cal primerament  parlar amb ells).

 

ALGUNES DE LES ACTIVITATS: psicomotricitat, sortides,… (activitats conjuntes dels dos grups i individualment cada classe)

 

 

QUIN PERSONAL ELS ATÉN

 

L’equip per atendre’ls està format per:

 • La directora del centre
 • Tècnic/a superior en educació infantil
 • L’auxiliar de la Llar d’Infants
 • Personal de menjador (si s’escau)
 • Personal de neteja
 • Psicòleg de l’escola (si fos necessari)

 

 

QUE CAL PERQUÈ L’INFANT TINGUI PLAÇA

 

L’Esquirol és un centre educatiu que imparteix el Primer Cicle de l’Educació Infantil. Per això, pares, els nens i nenes poden entrar a la llar d’infants des de els 4 mesos fins als 3 anys. I encara que el centre segueix les directrius del Departament d’Ensenyament en quan a la preinscripció i matriculació, sempre i quan disposi de places vacants, podrà admetre infants en qualsevol moment del curs si s’abona la corresponent quota des del principi de curs (matrícula i mesos de retràs).

 

Heu de saber, pares, que aquest centre rep nens i nenes sense cap mena de discriminació d’origen social, física, cultural o de nivell.

 

Per poder ingressar a cada curs, heu de presentar directament a l’Ajuntament, l’imprès de sol·licitud durant el període de preinscripció (durant el mes de maig – juny), i portar tota la documentació que us demanin dintre del període de matriculació a més d’abonar l’import de la matrícula corresponent i donar-vos d’alta a l’Ajuntament.

 

També en aquest període de matriculació podeu entregar la documentació per la sol·licitud de l’ajut escolar que atorga el Departament d’Ensenyament o el Consell Comarcal i el mateix Ajuntament tramitarà totes les gestions.

 

Cal confirmar cada curs la plaça i abonar la matrícula, i cal també estar al corrent en el pagament de les quotes.

 

Matrícula del curs per a P0, P1 i P2:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de setembre.

Matrícula: 30€ (inclou: 20€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 115€ (11 mensualitats, del setembre fins al juliol)

 

Possibilitat d’una segona matrícula als nens i nenes de P0:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de gener.

Matrícula: 40€ (inclou: 30€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 115€ (7 mensualitats, del gener fins al juliol)

 

☻Els beneficiaris d’aquesta segona matrícula són aquells alumnes que compleixen un any a l’any següent de l’inici del curs. (Ex.: curs 2015-2016, alumne que fa 1 any durant el 2016)

 

IMPORTANT: S’ha de fer la matrícula (pendent de determinar) tan si l’alumne comença el curs durant el mes de setembre com si comença el curs durant el mes de gener.

 

 

CALENDARI DE FUNCIONAMENT

 

L’horari de funcionament diari és:

 

                Matí: de 9h a 13 h

                Tarda: de 15 a 19 h

 

El centre és obert des de mitjans de setembre fins a l’últim dia de juliol.

 

Vacances:              Nadal (dies festius)

                               Setmana Santa (dies festius)

                               Estiu (agost i mitjans de setembre)

 

A més a més de les festes locals (dos dies), hi ha tres dies de lliure disposició els quals de vegades coincideixen amb els dies que té l’escola pública del municipi i d’altres s’acorden entre la mateixa llar i els pares. Habitualment, a l’inici de curs, aquests dies queden fixats. Veure annex I.

 

Durant el curs també es programaran sortides, les quals es comunicaran a l’inici de curs per tal que els pares es puguin organitzar. En cas que algun alumne no hi pugui anar, la Llar romandrà oberta segons l’horari de funcionament.

               

Heu de pensar, pares, que el mes de setembre és un període llarg en el qual els infants, s’adapten de mica en mica. La data de l’inici ho sabrem oportunament abans de començar, ja que s’haurà d’assistir a una reunió prèvia.

 

 

DE QUINA MANERA ES PAGUEN LES QUOTES

 

El pagament s’ha d’efectuar cada mes des del mes que es realitza la matrícula (del setembre o del gener) fins al mes de juliol, ambdós inclosos; i a través d’una entitat bancària.

 

El seu import s’actualitza cada curs, segons la taxa fixada per l’Ajuntament.

 

Heu de pagar la matrícula i mesos de retràs, si el curs ja ha començat:

 

 • Si el nen o nena vol entrar a la llar del setembre al desembre haurà de pagar des del setembre fins al mes de la incorporació. Ex.: el nen o nena entra a la llar el mes de novembre, haurà de pagar la matrícula (30€) i els mesos de retràs, setembre, octubre i novembre, per tal d’actualitzar el pagament de les quotes.

 

 • Si el nen o nena vol entrar a la llar del mes de gener al juliol, haurà de pagar des del mes de gener fins al mes de la incorporació. Ex.: el nen o nena entra a la llar el mes d’abril, haurà de pagar la matrícula (40€) i els mesos de retràs, gener, febrer, març i abril, per tal d’actualitzar el pagament de les quotes.

 

No es pot donar de baixa al nen/a, sinó és una causa especial, per qualsevol dubte es resoldrà mitjançant Junta de Govern si fos necessari. Si fos acceptada la baixa, es deixarà de pagar el següent mes després de donar de baixa el nen/a a l’Ajuntament.

 

Si durant tres mesos no s’abona la quota, us avisaran i si persistiu, us serà sancionat.

 

Al centre accepten manques d’assistència per malaltia o per qualsevol altre motiu, sempre i quan s’aboni la quota mensual corresponent.

 

 

COM PODEU COL·LABORAR EN L’EDUCACIÓ DEL NEN/A

 

La seva educació és una competència compartida entre pares, mares i docents. La família i la llar d’infants tenen un objectiu comú, col·laborar de manera activa en la seva formació.

 

A fi d’actuar conjuntament en la seva educació, cal mantenir diversos contactes entre pares, i la seva educadora. Hi ha una primera entrevista a l’inici del curs, per tal que l’educadora conegui un poc a l’infant.

 

També hi ha una reunió amb els pares per explicar-vos el funcionament del centre, el programa educatiu i conèixer l’equip docent.

 

A més a més, al llarg del curs es concerten totes les reunions que calguin a fi de saber el desenvolupament de l’infant i per establir un diàleg permanent amb vosaltres, encara que sempre amb un previ avís.

 

Ja gairebé a finals de curs, cap al mes de juny, tindreu una entrevista amb l’educadora per donar-vos un informe verbal i per escrit referent a tots els seus aspectes psicoevolutius i d’aprenentatge.

 

Cal tenir molt en compte la necessitat de respectar les orientacions educatives que us proposen, fer les coses que us demanen les educadores i seguir les seves directrius, cal també, assistir a les reunions i xerrades que es fan al llarg del curs sense el nen/a, i així, d’aquesta manera, podem col·laborar en la seva educació.

 

 

L’ESCOLA: ENTRADA I SORTIDA

 

A l’entrada deixarem l’infant directament amb la seva educadora. Els pares s’esperaran a la porta (excepte de 12.30h a 13.00h).

 

A la sortida, no se’l deixarà marxar si la persona que el recull no és coneguda o bé no porta cap autorització vostra o no ho heu comunicat per telèfon.

 

Heu de saber pares, que a la segona falta de puntualitat INJUSTIFICADA en el moment de recollir el vostre fill/a, SEREU SANCIONATS EN 3 DIES SENSE PODER PORTAR EL/LA NEN/A A LA LLAR.

 

Les educadores us preguen que tingueu cura de tancar sempre la porta d’entrada.

 

 

QUE HAN DE PORTAR ELS NENS/ES A LA LLAR

 

Cada educadora us dirà que tenen que tenir a la llar des del primer dia de curs.

Tanmateix us recordo, pare i mare, que cal marcar tota la seva roba i a més cal posar-hi el nom a tots els seus estris (got, cullera,…)

 

 

QUE PASSA SI UN DIA ES POSA MALALT

 

Els nens petits, tenen un sistema immunitari encara reduït que els fa molt susceptibles a infeccions. Tots sabeu, pares, que a aquesta edat emmalalteixen més sovint que quan son grans i quan a la llar arriba un nen malalt exposa als altres al perill de contagi.

 

L’escola no té les condicions adequades per resoldre la situació de malaltia i per les dues raons convé que cap malalt no entri a la llar.

 

Per tal que això pugui ser realitzat, cal que, tots vosaltres pares, tingueu prevista, a l’hora de matricular al nen/a, una solució per als dies que l’infant es posi malalt.

 

Així doncs, per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins la llar, els metges diuen que s’observin dues normes d’actuació:

 

 

1a. NO ACCEPTAR L’ENTRADA DE CAP NEN/A QUE PRESENTI:

Brutícia o evident manca d’higiene.

Febre. Temperatura superior a 37’5ºC rectal.

Diarrea líquida o amb sang.

Estomatitis (infeccions i llagues a la boca)

Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatra amb diagnòstic i indicant que no són contagioses).

Conjuntivitis purulenta (llagues amb pus groc)

Mal blanc (Muguet)

Parasitosis intestinals (cucs, làmblies,…)

Polls

 

Cal portar un informe del pediatra on consti que pot assistir a la llar.

 

2a. ESTABLIR PERÍODES DE BAIXA EN CAS DE LES SEGÜENTS MALALTIES:

Escarlatina: 7 dies des de l’inici de la medicació

Galteres: fins a la curació (mínim 9 dies)

Hepatitis: fins a la normalització de les anàlisis

Polls: fins a la desaparició total de l’insecte, mitjançant tractament adient.

Poliomelitis: 30 dies (els germans 15)

Rubeòla: 4 dies des de l’inici de l’erupció

Tosferina: 8 dies des de l’inici de la medicació

Tuberculosi: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat.

Varicel·la: fins a l’assecament de les crostes

Xarampió: 7 dies des de l’inici de l’erupció

 

 

QUINS MEDICAMENTS ES POT  PRENDRE A LA LLAR

 

Si alguna vegada fos necessari que l’infant, tot i anant a la llar, precisés medicació, haureu de lliurar a l’educadora un paper signat per vosaltres, pares, on consti la dosi i l’horari (agenda i una autorització per a cada dia).

 

Davant la persistència perllongada de medicacions o de símptomes no esmentats abans (tos, vòmits, diarrea, dolors,…) el centre es reserva el dret d’exigir un informe del pediatra on consti l’orientació diagnostica, la medicació i la garantia de no contagiositat.

 

 

NORMES I CONSELLS DE LA LLAR

 

 • Convé que els nens/es MALALTS NO ENTRIN A LA LLAR. Si es posen malalts al centre S’AVISARÀ a la família, per tal que recullin l’infant.

En cas que el nen o la nena tingui una MALALTIA CONTAGIOSA, cal AVISAR A LA LLAR per poder tenir informats als altres pares.

En cas d’ACCIDENT s’intenta LOCALITZAR als pares o bé als familiars més propers, si no es troben els primers. Únicament en cas de NO HAVER LOCALITZAT a ningú, LA LLAR PRENDRÀ LES DESICIONS oportunes sota preinscripció facultativa.

 • Per evitar i disminuir el risc de contagi, és important que els infants NO presentin BRUTÍCIA O MANCA D’HIGIENE.
 • Cal portar els OBJECTES o utensilis dels més petits MARCATS. Així s’evita la pèrdua de la propietat.
 • Pensem que és millor que els nens/es NO PORTIN JOGUINES DE CASA, només durant L’ADAPTACIÓ (tenen que aprendre que a la llar les joguines són de tots i que les seves s’han de deixar a casa)
 • HORARI D’ESMORZAR: 10h.

HORARI DE BERENAR: 17h.

     Fora d’aquest horari no s’accepta cap tipus d’aliment excepte que

     sigui necessari per algun motiu o causa justificada.                                                                

 • Aconsellem que els nens NO portin JOIES, CADENES…
 • NO S’ACCEPTEN CARAMELS, XICLETS, … és a dir, cap llaminadura.
 • NO ES DONARÀ CAP MEDICACIÓ (ja sigui o no natural) SENSE UNA AUTORITZACIÓ correctament firmada per part dels pares.
 • L’HORARI DE LA LLAR és de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 19:00h. ÉS PREGA LA PUNTUALITAT EN LA RECOLLIDA DELS INFANTS. (tant per a la tranquil·litat i estabilitat de l’infant com per al bon funcionament del centre)
 • RECOMANEM QUE LA ROBA que els nens portin a la llar SIGUI CÒMODA I PRÀCTICA.
 • ELS DIVENDRES ES POSARÀ LA BATA I EL PITET A LA BOSSA I ES RETORNARÀ EL DILLUNS NET.
 • Els nens que NECESSITEN XUMET, el portaran A DINTRE D’UN ESTOIG I AMB EL SEU NOM MARCAT.
 • LES FESTES, SORTIDES,…I ALTRES ACTIVITATS, que es realitzin, ES NOTIFICARÀN EN EL SEU MOMENT.
 • LES JOGUINES LES PROPORCIONA LA LLAR, però SI S’APORTÀ alguna cosa, sempre ES REBUDA AMB ENTUSIASME.
 • QUALSEVOL CANVI DE DIRECCIÓ, TELÈFON,… de l’alumne/a HA DE SER NOTIFICAT a la llar.
 • El dia de PSICOMOTRICITAT GRUIXUDA els nens/ es han de portar XANDALL (aquest dia es comunicarà als pares a través d’un full informatiu).
 • És RECOMANABLE que els PRIMERS DIES a la llar, els infants NO FACIN HORARI COMPLERT per FACILITAR L’ADAPTACIÓ.
 • CAP PERSONA NO POT RECOLLIR EL NEN/A de la llar SENSE PREVI AVÍS DELS PARES.
 • NOMÉS ES REALITZARÀN LES FESTES D’ANIVERSARI SI ELS PARES HO DESITGEN (no és cap obligació). El nen o la nena celebraran la festa amb el seu grup corresponent.
 • El pares HAN DE FIRMAR UNA AUTORITZACIÓ en la qual accepten que el seu fill o filla SIGUI FOTOGRAFIAT.

 

 

Per qualsevol dubte, aportació, idea, ajuda… L’EQUIP EDUCATIU DEL CENTRE ESTÀ A LA VOSTRA DISPOSICIÓ.

 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                 

       AJUNTAMENT                                                                                        LLAR D’INFANTS

D’HORTA DE SANT JOAN                                                                   MUNICIPAL L’ESQUIROL”

 

 

Per tot l’exposat es sotmet a votació la proposta i, per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), i quatre (4) abstencions dels regidors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), queda APROVADA.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.

 

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.

 

Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

 

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

 

Per part de l’alcalde s’exposa, després de fer les consultes pertinents a Governació per no perdre part de la subvenció que s’atorga a l’Ajuntament, que si la retribució de càrrecs electes es feia establint dedicacions parcials es perdia import rebut com fins ara.

 

La proposta comporta durant els quatre anys del mandat distribuir la dedicació exclusiva cada any a un regidor de l’Equip de Govern, la Sra. Rosanna Rel queda exclosa perquè ja té el càrrec al Consell Comarcal de la Terra Alta com a vicepresidenta.

 

Per tot això, es sotmet a votació la proposta i el Ple, per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), i quatre (4) abstencions dels regidors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Mes Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Mes Orta-Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Establir que els regidors d’aquesta corporació, exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva de la següent manera:

 

 • Amb efectes del dia 1 d’agost de 2015 i fins el 31 de juliol de 2016, el Sr. Jordi Badia Guimerà, percebent un import de 17.505,75€ anuals bruts.

 

 • Amb efectes del dia 1 d’agost de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017, el Sr. Jordi Antolí Andreu, percebent un import de 17.505,75€ anuals bruts.

 

 • Amb efectes del dia 1 d’agost de 2017 i fins el 31 de juliol de 2018, el Sr. Ricard Grau Rallo, percebent un import de 17.505,75€ anuals bruts.

 

 • Amb efectes del dia 1 d’agost de 2018 i fins final del mandat, el Sr. Joaquim Ferràs Prats, percebent un import de 17.505,75€ anuals bruts.

 

Segon. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any, es donaran d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

Tercer. No establir règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

 

Quart. Publicar el present acord al BOPT i tauler d’anuncis de la corporació.

 

Cinquè. Notificar aquest acord als regidors.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ DE PÒLISSA DE CRÈDIT SEGONS PROPOSTES PRESENTADES.

 

L’alcalde exposa que en l’anterior legislatura es va acordar sol·licitar a les entitats bancàries la proposta de condicions financeres per a aprovar, si s’esqueia, una pòlissa de crèdit.

 

Atès que resta pendent d’ingressar de la Generalitat la part de subvenció del PUOSC de l’obra “Pavimentació i Serveis al nucli urbà, 1a fase” per un import de 327.000€ i per tal de fer efectiu el pagament al contractista és preceptiu aprovar una pòlissa de crèdit mentre no es rebi la corresponent subvenció. Una vegada es rebi es cancel·larà totalment la pòlissa que es subscrigui.

 

S’informa als membres presents al Ple de les diferents propostes presentades per les entitats bancàries, de les quals ja tenen tots còpia.

 

Es va invitar a presentar proposta a les entitats: Catalunya Caixa, La Caixa, Banc de Santander i Banc de Sabadell. Aquesta última va declinar la invitació per entendre que les condicions proposades no es corresponen amb les objectius previstos per la seva entitat.

 

Per part de secretaria s’explica cadascuna de les condicions proposades, i estudiades les diferents propostes per part de l’Alcaldia es proposa com a oferta més avantatjosa la proposada per l’entitat Catalunya Caixa.

 

El regidor Sr. José Antolí pregunta a l’alcaldia si podria ser que a cada Ple Ordinari (cada tres mesos) poguessin informar de com està la disponibilitat de la pòlissa, l’alcalde li contesta que així serà.

 

Per tot l’exposat, es passa a la votació i el Ple per UNANIMITAT dels nou (9) membres que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Mes Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Mes Orta-Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar la concertació d’una pòlissa de crèdit d’un import de 200.000€ amb l’entitat Catalunya Caixa, amb les condicions que s’han transcrit als antecedents.

 

Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de la mateixa així com tota la documentació necessària per a la seva formalització.

 

Tercer. Comunicar el present acord a les diferents entitats bancàries que van presentar l’oferta pel seu coneixement.

 

 

 1. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.

 

Per part de l’Alcaldia es dóna lectura a la proposta tramesa per l’Associació de municipis per la Independència (AMI).

 

S’afegeix que el President de l’Associació actualment és l’Alcalde de Girona, Sr. Puigdemont, i en primer moment va ser l’Alcalde de Vic, Sr. Vila d’Abadal, i la quota que es paga són 113€ anuals, que ja es passaria l’any vinent.

 

També es fa una pinzellada al contingut dels Estatuts, els seus objectius i finalitats, dels quals ja tenen còpia tots els membres que composen el Ple.

 

Per tot l’exposat es sotmet a votació la proposta i el Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), Soraia Roig Segura (Mes Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Mes Orta-Acord Municipal) i dos (2) en contra dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

 

Quart.- Delegar en l’Alcalde Joaquim Ferràs Prats per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

 

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

 

El Sr. Jordi Martín pregunta si necessàriament ha de ser l’Alcalde qui representi a l’Ajuntament davant de l’Associació, l’Alcalde li respon que no, que en aquet cas ha volgut ser ell.

 

La Sra. Soraia Roig vol motivar el sentit del seu vot dient que ja a l’acte d’investidura van exposar que totes les propostes que fossin per anar cap a la independència de Catalunya i el dret sobirà del nostre estat serien recolzades pel seu grup.

 

El Sr. José Antolí comenta que ells han votat en contra perquè el 100% de la població no està a favor de la independència.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
  • L’ALCALDIA INFORMA.

 

 • Recuperació de la denominació històrica del municipi:

 

Reunits informalment a la Saló de Plens els senyors Manuel Llovet, Josep Andilla, Salvador Carbó, Joan Serra Saún i l’alcalde, es va debatre la conveniència que foren les entitats del poble si creien oportú fer un possible debat, amb la informació obtinguda i la recerca feta, on es constata que la denominació del municipi ha anat canviant amb la deducció que no ha estat una decisió del poble sinó canvis foranis.

 

La proposta va ser que la iniciativa la portessin les entitats del poble i fer una reunió de les entitats proposant la recuperació del nom d’Orta, culminant amb una participació ciutadana.

 

Sabem que és un tema molt sensible i per tant l’alcalde no volia que fos una proposta de l’alcaldia sinó de totes les entitats i és per això que si els grups municipals volen es pot signar la convocatòria de la reunió a les entitats pels tres, l’alcalde la llegeix i ofereix als portaveus dels grups signar-la.

 

 

 • Centre de dia:

 

L’alcalde informa que el consistori anterior va contactar amb l’empresa l’Onada per a obrir el Centre de dia, mitjançant un encàrrec per obrir-lo (contracte menor) i així poder estudiar la viabilitat del centre prèviament veient els usuaris potencials per a fer-ho de manera privada.

 

No obstant la Generalitat s’ha compromès a dotar unes places (places especials vinculades) per a què algunes persones que reuneixin un certs requisits puguin optar a una plaça subvencionada.

 

L’empresa continua amb les tramitacions pertinents per a seguir amb la gestió d’obertura.

 

 

 • 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento:

 

Ajut de 667.000€ per a la 3a Fase dels carrers que va ser sol·licitat pel consistori anterior. Tots ens hem de felicitar per obtenir aquest ajut i poder fer les obres de la 3a fase dels carrers. S’ha mantingut reunió amb el tècnic de la Generalitat Jordi Segura, perquè la bona notícia és que a l’atorgar 1,5% Cultural Espanyol, la Generalitat està obligada a cofinançar aquest projecte i per tant es converteix en una actuació preferent. Es creu que al 2016 es començarien les obres, una vegada es signés conveni amb l’Incasol, Ministeri de Foment i Ajuntament per tirar endavant l’obra.

 

La Sra. Roig demana la paraula i pregunta si no seria millor que el regidor Jordi Badia estigués amb dedicació al 2016 en lloc d’aquest any per a poder estar controlant l’obra.

El Sr. Jordi Badia li respon que malgrat tingui dedicació aquest any, no vol dir que quan s’executi l’obra no estigui a l’Ajuntament, no només estarà treballant pel poble aquest any, pensa treballar-hi quatre anys, el tema de repartir la dedicació cada any entre els membres de l’equip de govern no vol dir que no estigui damunt de l’obra, al contrari com a regidor d’obres públiques estarà controlant la bona execució d’aquesta.

 

El Sr. José Antolí demana la paraula i comenta que en la legislatura passada ell era el titular de la retribució per dedicació exclusiva però una cosa diferent és ser el titular i la realitat és una altra cosa que no es sap.

 

El Sr. Ricard Grau li comenta que això és una opció personal si un càrrec després vol repartir la retribució això és un regal.

 

 

 • Planta de gasificació de Gas Natural:

 

L’empresa de Gas Natural estarà contenta quan sàpiga que la 3a fase està en vies de poder executar-se gràcies al finançament obtingut. Sabem que és un trasbals anar en bombones de butà amunt i avall.

 

S’està pendent de millorar el conveni i parlar amb urbanisme per mirar la millor distribució de l’espai, ja que com sabeu també se hi emplaçarà la bàscula i en definitiva s’ha d’organitzar l’espai de la millor manera per ser compatibles els dos usos.

 

 

 • Bàscula Municipal:

 

Pel que fa a la bàscula municipal l’alcalde dóna la paraula al regidor Jordi Antolí per a què informi sobre el tema.

Aquest comenta els antecedents de la decisió d’ubicar una nova bàscula, segons consell de l’empresa, perquè la que s’havia cedit podia donar problemes al desplaçar-la i posar-la a la nova ubicació. Cal pensar que a més del trasllat calia portar a terme l’obra civil i que tot plegat valdria igual o més que una bàscula nova.

 

La bàscula nova ofereix dos anys de garantia i les prestacions seran millors. Es suposa que a finals de setembre ja estarà la bàscula nova. Retreu a l’antic consistori que no s’haguessin fet les gestions oportunes ja que tenien la bàscula cedida però no es va fer cap obra ni col·locació al respecte, per això durant la campanya de la verema no es disposarà de bàscula.

 

 

 • Nova presentació de la pàgina WEB:

 

S’ha signat un contracte on la pàgina web serà gratuïta per a l’Ajuntament, totalment adaptada a les noves tecnologies, l’empresa es reserva espais publicitaris, amb la clàusula que la publicitat no faci competència als negocis del poble. Es farà filtres respecte a la publicitat.

 

També s’entra en un debat referent a canvis que han de sofrir les fotografies i continguts.

 

El regidor Sr. Jordi Martín així ho manifesta perquè s’ha trobat bastants incoherències i proposa canvis. També afegeix que podrien aportar particulars les fotografies. El Sr. Jordi Badia li respon que a festes es té previst fer alguna mena de concurs i el Sr. Ricard Grau afegeix que l’Ajuntament hauria de disposar d’un book de fotos per utilitzar-les en el material que edita.

 

La regidora Sra. Rosanna Rel comenta possibles canvis que s’estan estudiant.

Tots coincideixen en que cal definir bé els continguts propis del municipi.

 

El regidor Sr. José Sabaté comenta que aquesta tarda buscant per la pàgina web ha vist que a l’apartat constructors encara hi surt ell i el Sr. Vicent Tomàs, caldrà treure’ls perquè ja estan jubilats.

 

La regidora Sra. Rosanna Rel comenta que a l’igual que el que comenta el Sr. Sabaté hi ha altres temes que també cal modificar. Cal fer una revisió exhaustiva.

 

 

 • Especial estiu al Diari de Tarragona:

 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Grau i passa a explicar que al dia següent surt un reportatge especial tot d’Horta de Sant Joan, en diferents llengües i també ho penjen a la Web, a més a més també ho reparteixen per allotjaments turístics d’arreu.

 

 

 • Emplaçament per omplir cubes d’aigua:

 

El Sr. Jordi Antolí explica que l’omplidor de cubes d’ensulfatar tornarà a la ubicació de fa quatre anys perquè no és recomanable que estigui dins de la població i al costat de la piscina municipal. A la nova ubicació s’instal·larà un petit dipòsit amb un tub gros per a que es pugui omplir ràpidament i per regular la línia.

El Sr. José Antolí comenta que si es va posar a la piscina era per poder aprofitar l’aigua d’aquesta.

El Sr. Jordi Antolí exposa que per exemple aquesta setmana va haver un abocament d’aigua d’un pagès i va posar tot el terra amb producte fitosanitari i això no pot ser.

 

El Sr. José Antolí també vol fer constar que referent als camions de recollida d’animals morts que passen per la plaça Catalunya, estaria bé fer una queixa signada per tots per a què prenguin mesures per evitar olors i que es canviï d’itinerari o que es vagi de nit.

 

 

 • Zones de bany en època d’estiu:

 

Es comenta que preocupa que aquestes zones puguin tenir un cabdal suficient per a poder fer un bany prou saludable.

 

A la zona de les Olles la Comunitat de Regants de Bot volen tenir la bassa plena a finals d’estiu, cosa que a l’alcalde li sembla que no és correcta. Parlant amb l’ACA se l’informa que s’ha posat una vàlvula de regulació que per la nit omple la bassa i pel dia deixa que l’aigua circuli pel riu, cosa que s’ha corroborat, és important que es controli mitjançant la inspecció de l’ACA.

 

Amb l’Ajuntament de Bot també s’està en contacte per la neteja de la zona de les Olles. També ha arribat informació de que es celebren festes nocturnes allà i la quantitat d’escombraries que es troben és considerable, caldrà potser parlar amb els Mossos d’Esquadra.

 

El Sr. José Antolí també explica la seva experiència durant la passada legislatura referent a l’estat del cabdal del riu degut als regants de Bot.

 

 

 • Arquitecte municipal:

 

L’alcalde li dóna la paraula al regidor Jordi Badia el qual exposa que l’Estela ha de ser mare, que es vol treure la plaça a concurs i que mentrestant, amb les vacances, s’ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Terra Alta si accedirien a posar a disposició de l’Ajuntament un dia a la setmana al seu tècnic durant tres mesos per suplir la feina de l’Estela.

Evidentment al concurs l’Estela s’hi podrà presentar i el Departament d’Urbanisme també donarà suport tècnic a la convocatòria del concurs.

 

L’alcalde per últim comenta que en la reunió amb els dos grups de l’oposició es va acordar que la documentació en paper s’enviaria a José Sabaté i a la Soraia Roig i per correu electrònic a José Antolí i Jordi Martín.

 

Després d’afegir això l’alcalde dóna per finalitzat aquest punt de l’ordre del dia.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

El Sr. José Antolí sol·licita còpia de les queixes de la treballadora Sandra Ferràs i també demana perquè no es va treure aquest lloc de treball a concurs i si hi ha dues persones.

 

L’alcalde li respon que la contractació va tenir caràcter d’urgència pels pocs dies entre l’acomiadament i la nova incorporació perquè s’havia d’oferir el servei immediatament. Afegeix que no és agradable prescindir dels serveis d’un treballador tot i que hi hagi queixes, les quals s’ofereix als membres assistents al Ple la possibilitat de veure. També afegeix que n’existeixen per correu electrònic dels quals no té còpia i telefònicament.

 

A més a més el regidor de turisme personalment ha fet arribar als usuaris una enquesta de satisfacció i s’han pogut constatar temes com gent que fa cinc anys que venen i no han pagat mai o que pagaven la meitat entre d’altres incidències de caràcter econòmic.

 

Caldrà a final de la campanya d’estiu veure la liquidació que aquest any s’ha obtingut.

 

L’alcalde per finalitzar comenta l’incident de les bosses d’escombraries que a la treballadora li van caure pel camí, després de comunicar-li, va trucar faltant al respecte i amb mala educació al regidor Jordi Antolí, cosa del tot intolerable.

 

Es discuteix per part dels presents els números de bosses que li van caure, fet que ha reconegut la treballadora.

 

A més a més feia servir les portes dels lavabos per penjar propaganda del seu establiment, fet que no és correcte.

 

El Sr. Jordi Martín comenta que s’hagués pogut mantenir al lloc de treball a la treballadora fins a fi de servei (mes d’octubre). L’alcalde li respon que potser sí però que la falta de confiança en aquesta persona va propiciar el seu acomiadament.

 

La Sra. Roig demana la paraula i pregunta sobre la proposta que durant aquests mesos de tanta calor algú ajudés al treballador que recull les escombraries per a què al migdia no estesin encara les bosses penjades.

 

S’obre un debat sobre el tema i els regidors comenten que potser si aquesta persona ha fet vacances al recollir la brigada els hi costa més i es proposa que es reculli la brossa a la nit o que ningú faci vacances a l’estiu donat que és un poble turístic.

 

El Sr. Martín també proposa impermeabilitzar d’alguna manera el remolc per a què no quedi suc pel carrer.

 

La Sra. Roig pregunta com està el llegat del Sr. Robert Anglada, l’alcalde li respon que encara està al pis de la Marisa. Encara no han arribat les últimes voluntats des de Madrid que declarin hereu a l’Ajuntament. Si en breu es recupera la casa cuartel es reservarà un espai per guardar les obres.

 

També pregunta la Sra. Roig sobre la llar d’infants, atesa la matriculació com es preveu obrir la llar d’infants, personal, horaris…

El Sr. Jordi Badia li respon que es mantindrà el personal que hi treballa però que s’establirà una roda per a fer menys hores si convé amb els ajustaments del sou corresponents i lliurarien un dels dies de la setmana de manera rotatòria.

 

Regulació de places quan als aparcaments:

L’alcalde comenta que referent a la plaça dels bars s’ha avisat als Mossos per a que ho vigilin, sobretot en època d’estiu, i a la Plaça de l’Església es col·locaran jardineres per no poder aparcar i també s’avisarà als Mossos.

 

La Sra. Roig per finalitzar comenta que voldrien veure les queixes formulades contra la treballadora Sra. Ferràs i l’alcalde li dona per a que puguin veure-ho.

 

L’alcalde dona per finalitzat el Ple perquè les intervencions dels veïns no constaran a l’acta dels Plens, aquests estaran reservats pròpiament per a l’òrgan col·legiat, donat el fet que si per exemple participen diversos veïns, a l’hora d’aprovar el contingut de l’acta i per tant el que han dit, hauríem de donar-los-hi trasllat, a més a més els regidors com a representants del poble podem ser mitjancers d’aquestes aportacions. Ja és un pas molt important donar la possibilitat de les intervencions i per tant d’obrir una participació ciutadana important per primera vegada al municipi.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:33 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: