Posted by on abr. 4, 2016 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de novembre de dos mil quinze, essent les 19:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 15/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Badia Guimerà

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

José Antolí Badia

 

No excusen la seva assistència:

Soraia Roig Segura

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  • Punt únic: Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions a Corts Generals del 20 de desembre de 2015

 

 

 

 

  • PUNT ÚNIC: SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 20 DE DESEMBRE DE 2015

 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de les meses electorals que s’han de constituir el dia 20 de desembre de 2015, per a les Eleccions a Corts Generals 2015. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: A

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: CGM  
1R VOCAL: LAC  
2N VOCAL: ERBG

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: JFU  
DEL PRESIDENT: JJAH
DEL 1R VOCAL: JAM
DEL 1R VOCAL: JAP  
DEL 2N VOCAL: FBB
DEL 2N VOCAL: SCB

 

 

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: B

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: DSC
1R VOCAL: MPVV
2N VOCAL: DMF

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: MNP
DEL PRESIDENT: SSF
DEL 1R VOCAL: MÀSJ
DEL 1R VOCAL: TMP
DEL 2N VOCAL: PMP
DEL 2N VOCAL: ASS

 

 

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del mateix.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 19:35 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: