Posted by on abr. 4, 2016 in Actes de Plens 2015 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA TRENTA D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE

 

 

A Horta de Sant Joan, trenta d’octubre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 14/15

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de juliol del present i de les actes de les sessions extraordinàries de 31 de juliol, 2 de setembre i 4 de setembre.

 

 1. Donar compte i/o ratificar decrets de l’alcaldia.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la reversió a favor de l’Ajuntament, de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil del carrer Medi Natural.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de diverses mocions:
 • Moció sobre l’enregistrament del so i la imatge dels plens municipals per tal de difondre’ls a la web municipal.
 • Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

 

 1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Servei de proveïment d’aigua potable de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

 1. Aprovar, si s’escau, la delegació de les facultats en matèria de recaptació de la taxa de subministrament d’aigua a favor de BASE (Gestió d’ingressos Locals).

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

Abans de començar el Ple, l’Alcalde proposa incloure una proposta d’Unió de Pagesos que va arribar una vegada tancada l’ordre del dia i posa a consideració la seva inclusió, la TOTALITAT de membres presents acorden la inclusió al punt núm. 4 d’aprovació de diverses mocions.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE JULIOL DEL PRESENT I DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 31 DE JULIOL, 2 DE SETEMBRE I 4 DE SETEMBRE.

 

Es procedeix a l’aprovació per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, del contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 31 de juliol, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada.

 

El Sr. José Antolí proposa a secretaria que una vegada s’aprovin les actes s’esborrin les gravacions. Per part de la secretària s’informa que una vegada s’aproven les actes per part de tots els membres del Ple aquesta gravació ja no té cap validesa, reitera que és una eina de treball de secretaria per poder procedir a la seva transcripció.

S’entra en un debat sobre que s’inclou o no a les actes, per part de secretaria novament s’informa que la transcripció de les actes no ha de ser literal, és un resum del que es diu i en cas de no trobar-ho correcte es discuteix, s’esmena i els membres del ple tenen la potestat o no d’aprovar l’acta si les esmenes són acceptades.

A més a més quan algú expressament comenta que consti alguna intervenció en acta es fa una transcripció literal.

La Sra. Soraia Roig comenta que a la pàgina número 14 a la seva intervenció, hi ha regidors que també fan reflexions sense que ho hagués fet la Sra. Roig per tant el paràgraf quedarà de la següent manera:

pàgina 14: “S’obre un debat sobre el tema i els regidors comenten que potser si aquesta persona ha fet vacances al recollir la brigada els hi costa més i es proposa que es reculli la brossa a la nit o que ningú faci vacances a l’estiu donat que és un poble turístic.”

L’alcalde vol fer una apreciació a una intervenció que va fer i que consta a la pàgina 13 quedaria de la següent manera:

“A la zona de les Olles la Comunitat de Regants de Bot volen tenir la bassa plena a finals d’estiu, cosa que a l’alcalde li sembla que no és correcta. Parlant amb l’ACA se l’informa que s’ha posat una vàlvula de regulació que per la nit omple la bassa i pel dia deixa que l’aigua circuli pel riu, cosa que s’ha corroborat, és important que es controli mitjançant la inspecció de l’ACA.”

S’aprova per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, del contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada, un cop fets els matisos per la Sra. Roig i l’alcalde, a la pàgina 13 i a la pàgina 14.

 

Es procedeix a l’aprovació per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, del contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 2 de setembre, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada.

 

Per últim s’aprova per vuit (8) vots a favor dels regidors senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), i una (1) abstenció de la Sra. Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 4 de setembre, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA.

 

Es dóna compte per part de l’alcaldia dels decrets, no es procedeix a la seva lectura donat que els regidors ja disposen d’una còpia dels mateixos que els ha estat facilitada amb anterioritat a la celebració d’aquesta sessió.

 

 • Decret número 22 de 2015, referent a delegar en la primera tinenta d’alcalde les atribucions d’alcaldia entre el 10 i el 16 d’agost.
 • Decret número 23 de 2015, referent a la reserva de locals oficials i locals públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya.
 • Decret número 24 de 2015, referent als llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya.
 • Decret número 25 de 2015, d’autorització d’actuació de monòleg al Pub Dato.
 • Decret número 26 de 2015, de contractació de manera urgent de dos peons de manera eventual.
 • Decret número 27 de 2015, de proposta de representants de l’administració per a les Eleccions al Parlament de Catalunya.
 • Decret número 28 de 2015, per tal d’admetre a tràmit la reclamació patrimonial presentada pel Sr. RSM per danys al seu vehicle.
 • Decret número 29 de 2015, d’autorització al Pub Rallo per a realitzar espectacles els dies compresos entre el 9 i el 12 de setembre.
 • Decret número 30 de 2015, d’autorització de proves de vehicle Hyundai al camí dels Pesells.
 • Decret número 31 de 2015, de reserva de locals oficials i locals públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals.
 • Decret número 32 de 2015, de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals.
 • Decret número 33 de 2015, de sol·licitud d’alta al Consorci AOC.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVERSIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT, DE L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL DEL CARRER MEDI NATURAL.

 

Per part de l’Alcaldia s’exposen els antecedents dels tràmits que es van portar a terme en les dues legislatures passades.

 

Exposa que darrerament es va rebre escrit conforme segons informe emès per l’Advocat de l’Estat, de data 14 d’abril de l’actual, es procediria a tramitar la reversió de l’immoble a favor de l’Ajuntament prèvia devolució de la quantitat de 40.995,03€ que es podrien satisfer en quatre anualitats de 10.248,75€, l’Ajuntament va sol·licitar poder-ho fer en deu anualitats de 4.099,50€.

Posteriorment la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat, del Ministeri de l’Interior, ens va respondre acceptant la proposta sempre i quan es sumi l’interès legal del diner com exigeix l’article 134 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

Continua exposant que també s’han fet gestions posteriors per mirar que la reversió fos gratuïta, s’obre debat sobre que ja en l’anterior legislatura es va intentar la reversió gratuïta i vist l’informe de l’advocat de l’Estat i l’escrit del Ministeri és molt difícil que es resolgui gratuïtament.

 

S’obre debat sobre la conveniència de continuar insistint amb la gratuïtat de la reversió o no i passar més temps sense la possessió de la Caserna i que es deteriori encara més l’immoble o bé poder ja aprofitar l’espai.

 

La Sra. Roig manifesta que el seu grup està d’acord en que s’ha de revertir la Caserna a favor de l’Ajuntament per poder donar-li un ús definitivament.

 

Es passa a la votació i el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Proposar la reversió de l’immoble del C. Medi Natural núm. 21 en favor de l’Ajuntament prèvia devolució de la quantitat satisfeta per l’Estat que equival a 40.995,03€ en deu anualitats de 4.099,50€ cada una a les que s’haurà de sumar l’interès legal del diner, tal i com exigeix l’article 134 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

Segon. Donar trasllat del present acord al Ministeri de l’Interior als efectes pertinents.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSES MOCIONS:

 

 • MOCIÓ SOBRE L’ENREGISTRAMENT DEL SO I LA IMATGE DELS PLENS MUNICIPALS PER TAL DE DIFONDRE’LS A LA WEB MUNICIPAL.

 

La regidora Sra. Roig dóna lectura de la següent moció:

 

“Les noves tecnologies permeten de manera molt econòmica i fàcil habilitar un espai al web de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan on poder difondre, amb imatge i so, íntegrament totes i cadascuna de les sessions plenàries municipals.

 

Amb l’objectiu d’oferir més transparència i coneixement sobre l’acció política que portem a terme els diferents grups municipals, és de necessitat l’enregistrament d’aquetes sessions per fer més partícips i sabedors als nostres veïns d’allò que defensa cada opció política, sense filtres ni censures.

 

Dotar d’aquesta eina el web municipal amb la tecnologia que tenim és un simple acte de voluntat política i, per tant, no genera cap problema ni sobrecost, de la mateixa manera que es registren en so les intervencions, no costaria absolutament res l’enregistrament de les imatges de les sessions. Atès que no hi ha cap impediment legal, econòmic o tècnic entenem que en l’actual moment on el so i la imatge són les maneres més habituals de comunicació, posar a l’abast de la gent les sessions plenàries és fonamental fer aquest exercici d’acostament i transparència.

 

Per tot això, el Grup municipal MÉS ORTA proposem al Ple l’adopció del següent:

 

ACORD

 

Que les sessions plenàries de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan siguin enregistrades de manera íntegra en imatge i so; i després difoses mitjançant la web municipal on s’habilitarà un lloc destacat on ser visionades.”

 

La Sra. Roig afegeix que al seu programa ho portaven i és per això que sol·liciten la seva aprovació.

 

L’alcalde comenta que dels Plens Municipals el que té validesa són les actes municipals que després s’aproven. Afegeix que quan fan referència a la moció a l’expressió “sense filtres ni censures” en principi no entén l’expressió i sol·licita a la Sra. Roig a que es refereix.

 

La Sra. Roig comenta que per part de la secretària al transcriure l’acta es fa un resum i per tant no és exactament el que ha dit un regidor.

 

Per part de la secretària es demana la paraula per fer constar que l’expressió “sense filtres ni censures” la troba inapropiada i desafortunada, entén que censurar es no fer constar a l’acta algunes intervencions per decisió pròpia i filtrar és posar algunes sí i d’altres no i vol fer constar que si aquesta expressió fa referència a la transcripció de les actes per part de secretaria creu que s’equivoca.

 

La Sra. Roig fa constar que no va en contra de la secretària sinó que el sentit és que a una acta surt un resum, que afegeix que és el que s’ha de fer, però no és el mateix un resum que la gent pugui veure i/o escoltar íntegrament totes les intervencions i decisions.

 

Per part de l’alcaldia es comenta que estudiada la possibilitat del que es sol·licita no es veu la necessitat de l’enregistrament amb so i imatge perquè no es veu la demanda del poble, per molt legítima que sigui la demanda. Continua dient que ja es dóna publicitat al Ple a través de pregons, facebook i e-bando i tot i això ja es veu l’èxit de públic que es té (hi ha més gent que composa el Ple que gent de públic que ve a escoltar el Ple). No es detecta la necessitat, inclús la gent discapacitada que no pot assistir al Ple. Respecte al cost econòmic normalment als llocs on es graven els Plens hi ha un sistema de megafonia, posant una càmera i gravant hi hauria coses que no es sentirien, la qualitat seria deficient, caldria implantar una infraestructura quan al so (micròfons) a més a més una gravació de més d’una hora de sessió ocupa un espai important al servidor i també es necessitaria per tant una altra inversió per a ampliar la capacitat del servidor i preguntant no es coneix a les Terres de l’Ebre cap municipi que a les webs ho pengi, una altra cosa és que la televisió ho vingui a gravar i ho emetin (Batea, Tortosa, Amposta…) però també hi ha risc que es pugui distorsionar el que s’ha gravat copiant alguns fragments, fent muntatge i fent un ús indegut de les paraules.

 

El Sr. Jordi Badia demana la paraula i comenta que precisament en acabar la sessió, els veïns del poble que volen preguntar als membres del Ple s’ha previst que ho puguin fer.

 

La Sra. Roig diu que el fet de poder penjar la sessió seria un acostament de la política municipal als veïns.

 

L’alcalde diu que escoltats els motius per l’aprovació o no de la moció es sotmet a votació, i el Ple de l’Ajuntament, per cinc (5) vots en contra dels senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU) i Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) vots a favor dels senyor José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), NO APROVA la moció.

 

Per últim l’alcalde vol constatar que la Sra. Roig i José Antolí havent governat fins fa poc haguessin pogut prendre abans aquesta decisió, es curiós que no s’hagués fet abans. La Sra. Roig respon que ara està en un altre grup que no té res a veure amb el que estava i un altre grup de treball..

 

 

 • MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.

 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.

 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.

 

Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

Primer. Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

 

Segon. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.

 

Tercer. Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

 

Quart. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.

 

Es sotmet a votació i el Ple de l’Ajuntament, per set (7) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) en contra dels senyors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), APROVA la moció.

 

 

 • MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA

 

El Sr. Jordi Antolí, informa sobre la moció que un dels pocs ajuts que tenen els pagesos és Indemnització Compensatòria d’Alta Muntanya (IC), que la Terra Alta està inclosa i que només s’ha pagat el 52% de l’import total als pagesos i Unió de Pagesos sol·licita al Govern que es pagui íntegra.

 

La moció presentada és la següent:

 

La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària.

 

Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes zones”.

 

El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.

 

Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les properes setmanes per tot això el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan aprova per UNANIMITAT:

 

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.

 

2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:

 

 • Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís

Presidenta del Parlament de Catalunya

Parc de la Ciutadella, s/n

08003 BARCELONA

 

 • Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614

08007 BARCELONA

 

 • Joan Caball Subirana

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya

C/ Ulldecona, 21-31 2a planta

08038 BARCELONA

 

La Sra. Rosanna Rel intervé fent la puntualització que aquesta moció no es va incloure en primera instància a l’ordre del dia perquè la reunió va ser dimecres al Consell Comarcal de la Terra Alta per explicar la problemàtica a tots els Ajuntaments del no pagament del 48% de l’IC.

 

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

 

L’alcalde comenta que l’elaboració del Reglament del Servei de Proveïment d’aigua potable de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, és un assignatura pendent, amb la seva aprovació es pretén ordenar el subministrament d’aigua potable i recollir tot el que fins ara es ve aplicant i està dispers en diferents acords.

 

L’Ajuntament és l’empresa subministradora i d’acord amb el Reglament estableix una sèrie de drets i obligacions, a l’igual que els usuaris, que s’han de complir, també relaciona altres aspectes (com els diferents tipus de subministrament, condicions del subministrament, consums, facturació, règim sancionador, actuacions en situacions d’emergència…)

 

L’alcalde també fa un incís especial a l’article en el qual es fixen les condicions en sòl rústec per a l’atorgament del subministrament d’aigua fent constar que s’han inclòs les condicions aprovades per Junta de Govern Local (10/02/2014) de l’anterior legislatura i s’ha afegit que els comptadors han d’estar protegits i que s’ha de permetre el lliure accés al Servei Municipal per efectuar la lectura.

 

Per últim fa constar que aquest document pot millorar-se, segur però la seva aprovació permetrà començar per tenir un document que finalment reguli el servei de proveïment d’aigua potable.

 

El Sr. Jordi Cuello exposa que el seu grup s’abstindrà més que res perquè no han tingut temps per mirar-ho, en 48 hores és just.

 

La Sra. Roig pregunta si no es pot suspendre la seva aprovació, encara que sigui una setmana per poder estudiar-lo en calma.

 

L’alcalde, amb consens de tots els membres que composen el Ple proposa que es posposi la seva aprovació perquè es pugui estudiar millor el seu contingut.

 

El conjunt dels regidors debaten sobre el fet de poder deixar pendent la seva aprovació en la convocatòria d’un Ple extraordinari.

 

La Sra. Roig agraeix el gest de l’alcalde de proposar que es posposi la seva aprovació i el Ple per UNANIMITAT dels membres que el composen, ACORDA posposar l’aprovació del Reglament del Servei de Proveïment d’Aigua potable.

 

 

 1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A FAVOR DE BASE (GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS).

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que la proposta del present sobre delegació a Base del tema de l’aigua ve arran de les reunions amb Gerència de BASE i vistos els resultats quan a l’eficàcia de recaptació i grau de compliment de cobrament que s’acosta al 99% ofereixen un servei molt professional.

 

Continua explicant en que consistiria l’aprovació de la delegació quan a les facultats i actuacions que portaria BASE. L’Ajuntament amb el seu personal continuaria fent la lectura de l’aigua mitjançant un lector de codi de barres, la resta recauria directament en BASE (declaracions de cànon, emissions de factures de forma electrònica…). El percentatge estipulat per la gestió de Base, suposa sobre un 3,5% de l’import facturat.

 

Per part del regidor Sr. José Antolí es vol puntualitzar que ara cada tres mesos l’Ajuntament passava a cobrament la taxa de l’aigua i es rebien automàticament els diners i ara BASE hem de preveure que ho donarà en forma de bestreta mensualment. En padrons que pugen molts diners la gestió de BASE va bé perquè té mitjans per fer pagar als veïns mitjançant la via executiva però en rebuts de poca quantitat no ho veu necessari, malgrat això vol que consti que no hi està en contra.

 

L’alcalde respon que el fet de delegar-ho en BASE, deslliurarà de feina als funcionaris de l’Ajuntament que podran dedicar-se a altres tasques.

 

Els senyors Badia i Grau afegeixen que també s’evitaran errors en l’aplicació del cànon de l’aigua, ja que hi ha requeriments de l’ACA perquè no s’ha calculat bé pel personal encarregat de gestionar el padró i ara ens reclamen el seu pagament, amb la delegació, BASE s’encarregarà d’aplicar-lo i en cas d’un mal càlcul seran ells els responsables.

Base té més força en tots els sentits (liquidacions, recaptació…) per fer complir i executar la gestió del padró.

 

Els regidors continuen un debat sobre la conveniència o no i els avantatges sobre la seva delegació. Finalment la proposta que a continuació es sotmet a votació és la següent:

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.

 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.

 

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació.

 

En data 15 de febrer de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.

 

Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, per set (7) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) abstencions dels senyors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL.

 

 1. Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de la Taxa de subministrament d’aigua.

 

 1. Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.

 

Segon. Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.

 

Tercer. La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de 2019, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.

 

Quart. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE – Gestió d’Ingressos.

 

Cinquè. Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.

 

Sisè. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.

 

Setè. Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per la formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Per part de l’alcaldia s’informa als membres presents al Ple dels següents temes d’interès.

 

 • Pòlissa de crèdit: A l’últim Ple el Sr. José Antolí va sol·licitar que a cada Ple s’informés sobre la disponibilitat de la pòlissa subscrita per un import de 200.000€. L’alcalde informa que a data d’avui no s’ha disposat res.

Es va subscriure pel pagament de part de l’obra dels carrers però al cobrar part de la subvenció del PUOSC s’ha pogut anar pagant, de moment es té oberta per si es comencés una altra obra poder disposar-ne.

 

 • Espai de la pedrera (Zona Bombers): L’alcalde informa que ha hagut cert retard en l’inici de l’obra de la nova bàscula municipal, a data d’avui ja s’estan executant les obres i la previsió d’acabament és d’un mes segons informa el regidor Jordi Antolí.

El regidor exposa el regidor que al projecte primer no es va preveure la distància dels 25m des de la carretera a l’obra i ara s’ha previst, igual que passa amb l’emplaçament del dipòsit del gas que va ubicat en aquella zona.

S’ha corregit la ubicació de les dues instal·lacions i s’està revisant el conveni amb Gas Natural per tractar-se d’una instal·lació perpètua.

 

 • Arranjament de dos camins: L’alcalde informa que aquesta setmana s’ha acabat d’arranjar el camí dels Ports i de les Piles, s’ha fet amb certa urgència, segons exposa el Sr. Jordi Antolí, donat el mal estat dels camins, pràcticament intransitables i és per això que es va demanar a Diputació que s’arrangés. La resposta de Diputació va ser que era el moment idoni per climatologia i pel preu barat del quitrà. Diputació es fa càrrec de la maquinària i treballadors i l’Ajuntament l’emulsió asfàltica i la gravilla.

Pel que fa a la despesa del material, l’Ajuntament ha presentat una sol·licitud a Medi Ambient en concepte de prevenció d’incendis. Es preveu que l’any vinent es faci el camí de les Olles.

Diputació també ha executat la talada de les rames a la carretera d’Arens de Lledó.

També s’informa sobre la carretera de Lledó que s’està amb converses amb Diputació perquè assumeixi la seva competència.

 

 • Tallada Pins: En Junta de Govern Local s’ha aprovat el pressupost per tallar els pins del Portalet, presentat per Tricastor i evitar així que es produeixi un nou ensurt i mirar d’enjardinar la zona.

 

 • Megafonia: També a l’anterior Junta de Govern Local, es va acordar millorar la megafonia del poble ja que en algunes zones del poble no s’escolten els pregons, l’empresa encarregada del manteniment de la megafonia (Sotècnic) mirarà de millorar i fer un repàs perquè la megafonia es senti bé ja que molta gent gran no és usuària de l’e-bando.

 

 • Política comunicativa: Es vol editar un butlletí municipal reeditant “Orta notícies” amb informació sobre les tasques que porta a terme l’Ajuntament, s’ha pensat oferir als grups polítics de l’Ajuntament la possibilitat de poder destinar un espai, si es vol, perquè Més Orta i PP puguin escriure, es passaran les normes que s’han aprovat per un ús correcte dels enviaments del que es vulgui publicar. L’alcalde remarca que quan estava a l’Ajuntament com a oposició poder tenir un espai al butlletí municipal va ser una reivindicació constant però no se li va atendre, pensa que és just que tots els grups polítics que formen l’Ajuntament puguin expressar-se i dir “la seva” seguint les normes que s’han fixat.

Aquest butlletí serà finançat a través de subvencions de Diputació, Consell Comarcal, etc.

S’informarà als grups amb suficient antelació per a què puguin preparar l’escrit a sortir a la publicació.

 

 • Centre de dia: L’empresa L’Onada fa un parell de dies, respectant l’acord de l’anterior Consistori, han estat al Centre reordenant el material i organitzant l’espai.

Segons estudi de l’empresa amb deu persones es podria posar en marxa. Es preveu que els dies 19 i 20 de novembre i hagi una jornada de portes obertes per a tot el poble però en especial als usuaris potencials.

A partir de la setmana que ve s’informarà públicament del fet de posada en marxa i s’atendrà a cada usuari segons les seves necessitats.

 

 • Reg Horta: Es té la intenció d’augmentar el reg a Horta, l’alcalde dóna la paraula al regidor Jordi Antolí i aquest explica que la setmana passada es va tenir una reunió al Consell Comarcal de la Terra Alta amb la Junta de Regants de la Terra Alta, els quals han sol·licitat que augmentin la concessió de l’aigua de 9000 a 14000 hectàrees i Horta ha demanat poder adherir-se a aquestes 14000 hectàrees i entrar a la Comunitat de Regants de la Terra Alta. A la propera Junta de Regants el primer punt de l’ordre del dia és la inclusió d’Horta i Arnes a la Comunitat i a partir d’aquí poder començar a treballar el tema.

Els membres de la Comunitat de Regants Terra Alta ho veuen factible, només Batea són reticents a que aquests pobles entrin.

El Sr. José Antolí comenta que quan es comenci a demanar tres mil euros per hectàrea no serà viable i el Sr. Jordi Antolí matitza dient que no és exacte el que ha dit perquè el 85% de l’obra la paga la Generalitat i a la Terra Alta el pagès està pagant 1500€/ha i a pagar en quatre o cinc anys, Horta demanarà exactament les mateixes condicions que la resta de la Terra Alta.

El Sr. Ricard Grau fa un incís i comenta que potser algun jove s’enganxi al treball del camp i es pot tenir futur al nostre poble.

S’entra en una discussió sobre si tirarà o no aquest tema ja que el Sr. José Antolí diu que fa molts anys que es vol portar.

El Sr. Jordi Antolí li respon que el projecte anterior preveia el reg amb l’aigua de l’Algars, cosa del tot inviable, ara es planteja pujar l’aigua de l’Ebre.

La Sra. Roig pregunta quines partides estan previstes, el Sr. Jordi Antolí li respon que anirà per fase començant pels Pesells i Monges i acabar a Arnes.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Roig demana la paraula i exposa el següent:

 

 • Única direcció del C. Raval dels Àngels que es va plantejar a l’estiu

L’alcalde li respon que està previst elaborar un Pla de mobilitat del municipi i encara no s’hi han posat a fons, de cara a la tardor-hivern es començarà a estudiar a fons.

 

 • Condicions en que es queda la Llar d’infants

El regidor Jordi Badia li respon que a causa de la davallada del número de nens/es s’ha hagut de plantejar una reordenació d’horaris i jornada. Es va proposar que cada dia treballessin dos persones i una lliurés, als tres mesos cadascuna hauria fet les mateixes hores de menys. Se’ls hi va proposar a les treballadores la reducció d’horari i sou corresponents. Arran d’exposar-los-hi, la Sra. VPS va decidir no continuar amb aquestes condicions i va presentar la carta de baixa voluntària. Per tant les dues treballadores que han quedat fan la jornada sencera de 8 hores i en cas necessari, s’auxilia amb altre personal de l’Ajuntament.

 

 • La Sra. Roig li sol·licita al Sr. Jordi Badia que li faci una valoració de les Festes de Setembre i vol fer constar la felicitació als membres de la Comissió de Festes per la feina feta.

El Sr. Badia li comenta que econòmicament encara no pot fer una valoració, creu que hi haurà pèrdues, de fet no hi ha hagut mai guanys a festes.

Comenta petits dèficits que l’any vinent es milloraran canviant petites coses i s’està obert a suggeriments.

 

 • La Sra. Roig aprofitant les valoracions li pregunta al regidor que porta Fires (Sr. Grau) la valoració sobre la Dolça Tardor.

El Sr. Grau exposa que cal que evolucioni i es reformi la Fira perquè sinó davallarà.

Aquest any ja es volia fer però no es comptava amb el temps suficient, l’any vinent es vol ampliar la fira perquè no s’estanqui ja que s’ha observat que no guanya.

 

 • La Sra. Roig continua dient que lamenten que va venir a Horta el fill de Picasso i com a regidors se’n van assabentar per la premsa i facebook, que al grup que representa no se’ls va avisar ni a altra gent del municipi que els hi hagués agradat compartir aquesta visita.

Per part de l’alcalde se li respon que va venir de la mà de la Sra. JM i als membres del Centre Picasso se’ls va avisar que sobretot no es difongués la visita als mitjans, que es fés una vegada hagués passat l’acte.

La Sra. Roig comenta que si se’ls hagués explicat com a regidors el que ha dit l’alcalde hagués estat el correcte.

L’alcalde comenta que té raó, també explica que va estar poca estona però va quedar molt content i ha pensat de fer-li arribar un paquet amb productes de la terra perquè amb avió no ho va poder prendre i s’ha cregut convenient fer-li arribar un detall. Tots coincideixen que va bé tenir aquest tipus de lligams per a un futur.

 

 • Biblioteca: La Sra. Roig informa que a la legislatura passada tenien com a voluntaris a la CP i a SC que van fer una tria dels llibres de la biblioteca.

La Sra. CP, informa la regidora, que estaria disposada en la tria i catalogació dels llibres i inclús en obrir alguna tarda com a voluntària.

L’alcalde comenta que un dia la CP ja li va comentar i va oferir la seva disponibilitat quan a la biblioteca però va passar l’estiu i no ha hagut l’ocasió de tornar a parlar del tema.

 

 • Escola: La Sra. Roig comenta que a l’últim Consell Escolar es va parlar de l’arranjament del pati. Demana que als pressupostos de l’any vinent es destini partida a l’efecte del seu arranjament.

L’alcalde comenta que el regidor d’obres ja està treballant amb l’arquitecte sobre el tema, que a més de l’arranjament del pati també s’inclourà el mur de contenció.

 

 • Contractació de personal a l’Ajuntament: Que als processos selectius de personal en cas de contractacions, la Sra. Roig sol·licita que el seu grup pugui estar a la mesa per a veure com es fa la tria.

Per part del Sr. Jordi Antolí es comenta que si el pot informar si a la legislatura passada que la Sra. Roig estava a l’Equip de Govern, s’invitava als membres de l’oposició. La Sra. Roig no recorda cap contractació, la regidora Rosanna Rel comenta que les contractacions dels socorristes de la piscina per exemple.

L’alcalde respon que en arres de la transparència és un prec a considerar.

 

 • La Sra. Roig exposa una proposta a l’Equip de Govern referent a la utilització de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, de formar una comissió de treball amb totes les associacions del poble i entitats per a veure de quina manera es podria utilitzar i així recollir totes les necessitats i escoltar a totes les veus.

S’entra en un debat sobre les necessitats del futur espai i l’alcalde comenta que ja ha pensat en alguns usos i que s’estudiarà la utilització de l’immoble de la forma més racional possible i cal que cap entitat o associació es senti exclosa perquè cada entitat o associació veu prioritària la seva utilització.

 

 • Per acabar la Sra. Roig comenta que l’equip de música que té avariat el seu altaveu, per a la marató i la cursa de les Roques ja estarà arranjat.

El regidor Sr. Grau comenta que cal la compra d’un altaveu a llarg termini però els tècnics han insinuat que es trenca per la seva mala utilització.

La regidora Sra. Rel comenta que cal pensar en la compra d’un nou equip de música a la llarga però caldrà evitar alguna avaria que es podria estalviar. Es voldria recalcar que el fet de deixar a les associacions l’equip de música és una manera indirecta d’ajudar-los econòmicament.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 24:05 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: