Posted by on maig 10, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 20:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 1/16

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  • Punt únic: Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions a Cambres Agràries del proper 28 de febrer.

 

 

 

 

  • PUNT ÚNIC: SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CAMBRES AGRARIES DEL PROPER 28 DE FEBRER.

 

 

Una vegada complertes totes les formalitats legals establertes, s’ha procedit a efectuar el sorteig dels membres que han de formar part de la Mesa Electoral que s’indica, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen.

 

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: MJ C G  
1R VOCAL: MC S A  
2N VOCAL: S E B  

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: JO G A
DEL 1R VOCAL: E M C
DEL 2N VOCAL: MJ P A

 

 

 

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 20.52 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: