Posted by on maig 10, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE.

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 2/16

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2015 i de l’acta de la sessió extraordinària de 25 de novembre de 2015.

 

 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 34, 35, 36, 37 i 38 de 2015 i 1, 2 i 3 de 2016.

 

 1. Aprovació inicial, si s’escau, de la Modificació Puntual de les NNSS d’Horta de Sant Joan, article 179, per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de modificació de diverses ordenances fiscals.

 

 1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Servei de proveïment d’aigua potable de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

 1. Aprovar, si s’escau, la proposta de revisió salarial dels empleats públics.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al Portal de Transparència.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, presentada per Més Orta – Acord Municipal.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’herència del Sr. Robert Anglada Paulí a favor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2015 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2015.

 

Es dóna lectura íntegra de l’acta de la sessió extraordinària del dia 25/11/2015 per part de l’alcalde, es procedeix a la votació per a la seva aprovació i per set (7) vots a favor dels regidors senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), i dos (2) abstencions del Sr. José Antolí Badia (PP) i de la Sra. Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), s’aprova l’acta.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2015, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 34, 35, 36, 37 I 38 DE 2015 I 1, 2 I 3 DE 2016.

 

Es dóna compte del Decret número 34/2015 referent a la proposta de representants de l’administració per obtenir els resultats de l’escrutini en les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 35/2015 referent a la Sentència núm. 51/2015 dictada en data 29 de gener de 2015 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 36/2015 de delegació en la Sra. Rosanna Rel Aguilar de la signatura del Conveni “Programa Treball i Formació 2015” amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 37/2015 d’autorització d’actuacions al Pub Rallo, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 38/2015 d’autorització d’actuacions al Pub Dato, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 01/2016 de reserva de locals oficials i públics per a la realització d’actes de la campanya electoral relativa a les eleccions a Cambres Agràries de Catalunya, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 02/2016 de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les eleccions a Cambres Agràries de Catalunya, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 03/2016 de desestimació de la reclamació presentada pel Sr. JR A C, en representació del Sr. ALG, contra l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pels danys a l’immoble situat a l’avinguda Generalitat, 42A, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS D’HORTA DE SANT JOAN, ARTICLE 179, PER TAL DE FACILITAR LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMPINGS, APARCAMENTS DE CARAVANES I AUTOCARAVANES EN SÒL NO URBANITZABLE.

 

L’alcalde comenta que aquesta iniciativa ja arranca de l’anterior Consistori, estant el Sr. José Antolí d’alcalde, exposa els fets més rellevants que recull el document tècnic de la Modificació Puntual.

Afegeix que aquest document prèviament a la proposta d’aprovació es va trametre al Departament d’Urbanisme el qual ha emès informe al respecte. Continua llegint la proposta que es presenta.

 

Per part de l’Alcaldia s’exposa que actualment el municipi d’Horta de Sant Joan es regeix per les NNSS de planejament municipal, aprovades per la Comissió d’Urbanisme definitivament, el 06/07/1988 i publicades al DOGC el 03/02/1989 (Exp.87/68) i les modificacions puntuals aprovades definitivament el 10/06/1992 i publicades al DOGC el 09/09/1992 (Exp.91/224), i d’altres modificacions puntuals del planejament aprovades posteriorment, com ha estat la Modificació Puntual de les NSP, regulació d’usos i adaptació de la zonificació del sòl no urbanitzable al PTPTE (2011/43941) publicat al DOGC de 3 d’agost de 2011

 

No obstant això, els nombrosos canvis que ha sofert la normativa de rang superior per a adequar-la als temps en que vivim amb unes necessitats diferents de fa dècades, ha fet necessària la modificació de certs aspectes de la norma municipal per no contravenir i bàsicament per què s’adeqüi a la legislació urbanística vigent, per tant fa que sigui necessari la proposa de la següent modificació puntual a les NNSS:

 

 • Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan, article 179,per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable

 

Considerant tots els antecedents exposats, és voluntat de l’Ajuntament en exercici de les potestats d’ordenació del territori que la Llei de Bases de Règim Local i la Llei  Municipal i de Règim Local a Catalunya atribueixen als municipis, i D. L. 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/ 2012, de 22 de febrer i Reglament que el desenvolupa, s’ha redactat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries Municipals abans esmentada.

 

El Sr. José Antolí demana la paraula i exposa que primer que res quan es va voler implantar els usos exposats es va anar a Urbanisme i van marcar les pautes per a poder redactar la Modificació Puntual, així com les zones viables.

 

Per tot l’exposat, i sent competència del Ple de l’Ajuntament a l’empara de l’article 22.2c) de la LRBRL, per UNANIMITAT dels nou (9) membres de dret que composen el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan s’APROVEN els acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, redactada per l’arquitecta Sra. Estela Prats, segons el document que consta a l’expedient, anomenada:

 

.- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan, article 179,per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable

 

Segon.- Publicar l’acord anterior durant un mes, mitjançant anunci inserit al BOPT, al DOGC, en un diari dels de major difusió de la província, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web, www.hortadesantjoan.cat (Seu Electrònica), per tal que els particulars i/o les associacions interessades formulin, si escau, suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació.

 

Tercer.- Sol·licitar el següents informes, Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació; Departament de Cultura; Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i Protecció Civil del Departament d’Interior; Diputació de Tarragona; Agència Catalana de l’Aigua, Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Quart.- Donar audiència, als efectes del que disposa la normativa urbanística, a totes les corporacions, al terme municipal de les quals confina amb el d’Horta de Sant Joan.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS.

 

L’Equip de Govern presenta una modificació de diverses ordenances fiscals ja que s’han d’anar adequant als preus actuals i a les despeses que es generen.

 

L’alcalde explica l’augment de les ordenances, s’ha comparat amb altres municipis i cal evitar que els serveis siguin el menys deficitaris possible.

 

 

 • Ordenança Fiscal núm. 14.B – TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A LA CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES PÚBLICS I ALTRES ACTIVITATS DE SERVEIS ESPECIALS: CINEMA, FESTES, ETC.

 

ENTRADA I ASSISTÈNCIA A PROJECCIONS DE CINEMA AL CASAL MUNICIPAL

 

Article. 6. Quota tributària. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

 

(…/…)

 

Tarifa 2: entrada i assistència a projeccions de cinema al Casal Municipal

 

A/ Quota abonaments:

Menors de14 anys i jubilats                                   32,00€

Abonament normal                                                48,00€

Familiar amb 1 fill/a fins 14 anys                           96,00€

Familiar amb més d’un fill/a fins 14anys             110,00€

 

B/ Quota entrades:

Entrada general                                                       4,00€

 

 

Es procedeix a debatre els augments o modificacions que es proposen.

 

Per part del Sr. José Antolí es fa una reflexió del cost de la unitat familiar, tenint en compte que cada vegada els fills marxen de casa més grans, limitar a 14 anys els fills és poc. S’hauria d’acordar que la unitat familiar que inclou un o més fills sigui fins l’edat de 25 anys. També hi coincideix la Sra. Soraia Roig amb aquesta reflexió.

 

L’alcalde i la resta de regidors coincideixen en que seria bo ampliar l’edat dels fills que conviuen amb la família (unitat familiar) com proposen els dos grups polítics i per aquesta raó proposen el següent:

 

 

 • Ordenança Fiscal núm. 14.B – TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A LA CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES PÚBLICS I ALTRES ACTIVITATS DE SERVEIS ESPECIALS: CINEMA, FESTES, ETC.

 

ENTRADA I ASSISTÈNCIA A PROJECCIONS DE CINEMA AL CASAL MUNICIPAL

 

Article. 6. Quota tributària. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

 

(…/…)

 

Tarifa 2: entrada i assistència a projeccions de cinema al Casal Municipal

 

A/ Quota abonaments:

Menors (de 3 anys fins14 anys i jubilats)              32,00€

Abonament normal                                                48,00€

Familiar amb 1 fill/a fins 25 anys                           96,00€

Familiar amb més d’un fill/a fins 25anys             110,00€

 

B/ Quota entrades:

Entrada general                                                       4,00€

 

 

El Sr. Jordi Martín comenta que caldria buscar fórmules per a que la gent anés més al cine (documentals… ) a més a més exposa que aquest augment de preu s’hagués pogut fer gradualment amb els anys, també lamenta que s’hagués pogut quedar abans del Ple per a debatre-ho i aportar idees.

 

L’alcalde comenta que amb el canvi tecnològic de màquina digital s’ha suportat una despesa molt important i la qualitat del cinema reverteix en la qualitat de la pel·lícula que veu l’usuari, malgrat això si procedeix es demanarà que s’atorgui una subvenció.

 

Es procedeix a la votació de l’ordenança del cinema municipal per a la seva aprovació i per set (7) vots a favor dels regidors senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), i dos (2) abstencions del Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) s’aprova.

 

 

 • Ordenança fiscal número 4 – REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (GUALS)

 

Article. 7 Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

 

Tarifa única anual                                                  30,00€

Tarifa concessió llicència                                       0,00€

 

 

Es procedeix a la votació de la proposta perquè s’entén que no comporta cap despesa i no és deficitari. L’alcalde respon que s’invertirà en la via publica.

 

Es passa a la votació del contingut de l’ordenança dels guals i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels senyors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), l’APROVA.

 

 

 • Ordenança fiscal número 7 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, MERCAT, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRERS I AMBULANTS.

 

Article 5. Quota tributària

 

Punt 3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:

Per cada unitat o fracció de superfície ocupada del mercat, 9€/dia i la resta de parades 35€/dia

 

 

Es discuteix sobre l’aplicació en altres municipis i les tasques i despeses que es generen per la neteja del lloc i d’altres.

 

Es passa a la votació del contingut de l’ordenança de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades i amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels senyors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el Ple l’APROVA.

 

 

 • Ordenança fiscal número 10 – REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA.

 

Article. 5. Quota tributària.

La quantia de la taxa reguladora en aqueta ordenança és la fixada a les tarifes contingudes en l’apartat 3 d’aquest article.

 

 1. Les tarifes d’aquesta taxa s’aplicaran segons la següent classificació per a totes les vies municipals i serà la següent:

 

 • Per cada taula (bars, restaurants i altres similars) 10€/taula
 • Per reserva d’ocupació per a desenvolupar activitats

(els establiments de lleure i similar…)                                                   25€/m

amb un màxim de 12m

 

 

El Sr. José Antolí pregunta si no regula altres instal·lacions com màquines expenedores de beguda a la vorera… L’alcalde li respon que només regula l’ocupació amb taules o cadires, caldria replantejar-se per una propera ocasió incorporar altres instal·lacions que pot haver al municipi.

 

També es coincideix per tots en que cal controlar el número de taules que es declaren ja que és amortitzable 10€ a l’any per taula, amb una consumició de quatre persones una vegada ja s’ha amortitzat.

 

Es passa a la votació del contingut de l’ordenança d’ocupació de terrenys amb taules i cadires el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels senyors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), l’APROVA.

 

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que en el passat Ple del dia 30 d’octubre ja estava inclòs a l’ordre del dia la seva aprovació i es va acordar posposar, atesa la sol·licitud de varis regidors.

Afegeix que transcorregut tres mesos, tothom ha tingut temps suficient per estudiar el contingut del Reglament.

Continua exposant que únicament l’art. 14, en els seus quatre punts, refondria el punt 1 i 2 en un de sol, quedant així tres punts, sense fer cap tipus de canvi en el seu contingut.

 

Es procedeix a votació el contingut del Reglament i el Ple, amb set (7) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU, Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), i dos abstencions dels senyors José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) l’APROVA.

 

 

 1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA PROPOSTA DE REVISIÓ SALARIAL DELS EMPLEATS PÚBLICS.

 

L’alcalde comenta que aquest 2016 tots els empleats públics tindran, si s’escau, un increment de l’1%, els sous estaven congelats del 2010, a més a més de les retallades de sou de mitjana del 5% al 10%, i per tant s’ha mirat cas per cas, sobretot els sous més baixos que per la responsabilitat i l’activitat que fan s’han d’adaptar.

 

Es proposa l’augment de l’1% als treballadors de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan segons fixa la Llei i els increments següents:

 • Auxiliars administratives (N.M. i A.M.V.): 4%
 • Cap de Brigada (J.M.M.) 14%
 • Peons de Brigada (J.A. i J.P.) 1%
 • Neteja (A.P. i C.C.) 1%
 • Escombraries (C.L.) 9% (Les pagues extraordinàries passaran a cobrar-se als mesos de juny i desembre, fins ara estaven prorratejades a la nòmina mensual)
 • Tècnica Dinamitzadora (O.T.) 4% (Les pagues extraordinàries passaran a cobrar-se als mesos de juny i desembre, fins ara estaven prorratejades a la nòmina mensual)
 • Secretària (E.A.) 1%
 • Llar infants-Auxiliar (M.P) 4%

 

Aquestes revisions s’han estudiat d’acord amb el lloc que s’ocupa i al sou que s’ha de cobrar segons marca la llei.

 

L’alcalde reitera que per exemple el cap de la brigada per la disponibilitat i responsabilitat s’ha considerat l’augment proposat així com al responsable de les escombraries que presta un bon servei, és diligent i el treball és complicat a més a més de treballar sis dies.

 

A la tècnica dinamitzadora i el personal d’escombraries es passarà a pagar 14 pagues, fins ara tenien les pagues extres prorratejades al llarg dels dotze mesos, cobraran igual però serà diferent l’efecte psicològic perquè arribarà el juliol i el desembre i tindran la paga extra.

 

El Sr. José Antolí comenta que veu que no estan tots els treballadors inclosos, l’alcalde li respon que es tracta d’una revisió de sous i s’ha considerat que hi havia gent que ja cobrava el suficient per la tasca que desenvolupa, dins els barems de sous establerts.

 

El Sr. José Antolí afegeix que això sembla una promesa electoral.

 

El Sr. Jordi Badia respon al Sr. Antolí que com a regidor pot venir a l’Ajuntament i demanar a la secretària les nomines dels treballadors i podrà fer els càlculs ell mateix.

El Sr. José Antolí respon que no li cal demanar res perquè ja ho té, matisa a continuació que podria ser.

 

El Sr. José Antolí comenta que caldria que estiguessin fets els pressupostos i contemplar-ho i a més a més un informe d’intervenció.

La secretària demana la paraula i clarifica i explica el que ha manifestat el Sr. Antolí, concloent que actualment hi ha més dotació pressupostària que la que li correspondria, podent fer front sobradament al que suposa la revisió salarial proposada.

 

Es vol fer constar novament que l’1% es pujarà a tots els empleats de l’Ajuntament.

 

El Sr. José Antolí comenta que de tots els treballadors sempre s’ha pagat hores fora de la jornada i si algú fa vacances els altres treballadors se’n fan càrrec d’aquella feina.

 

El Sr. Jordi Antolí comenta que hi ha gent amb plena disposició i que pateix quan fa vacances; l’experiència i la responsabilitat que certs treballadors tenen s’ha de retribuir. No pot ser que els peons de la brigada cobrin igual que el cap.

 

Es sotmet a votació la proposta i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels regidors, Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) l’APROVA.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I REGISTRE D’INTERESSOS, PER A LA SEVA INCLUSIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA.

 

L’alcalde comenta que com a càrrecs públics estan obligats a declarar els bens patrimonials i s’han de publicar a la seu electrònica (Portal de Transparència) per tal que tothom pugui conèixer-ho.

 

Per part de la secretària s’exposa que s’han posat a disposició els models, consensuats per tècnics de Diputació, per facilitar als càrrecs electes la informació a omplir per a ser penjada. A l’inici de la legislatura ja van dipositar tots a secretaria el seu registre però s’ha cregut convenient no posar totes les dades que allí hi constaven (per exemple el número de l’entitat bancària és suficient i no cal publicar tot el número de compte).

 

 

 1. ANTECEDENTS

 

 • La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la Transparència.
 • El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol II.
 • Una de les obligacions és la publicitat de Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
 • Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.

 

 

 1. FONAMENTS JURÍDICS

 

2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

Es sotmet a votació la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de transparència i el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou (9) membres de dret que el composen APROVA els acords següents:

 

 

Primer. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten com annex al present acord.

 

Segon. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.

 

 

“Annex 2

 

 

Resum de la declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs, d’acord amb l’establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com per la normativa concordant, pel mandat xxxx-xxxx

 

Nom i cognoms: ________________________________________

DNI.: _____________________

 

Regidor/a  o personal eventual de confiança: ________________

 

Patrimoni immobiliari
Tipus (A) i % (D) de la titularitat de la propietat (en cas de titularitat compartida)  
Títol, any d’adquisició (C) i municipi (B)  
Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (J) Hipoteques, préstecs personals Aquesta informació està dins de l’àmbit de deutes.
Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model (L) (Cal afegir el % de la titularitat de la propietat en cas de ser compartida) (N)
Any d’adquisició (M)  
Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres
Dipòsits bancaris en compte corrent o estalvi (G), indicar el codi de l’entitat (F)  
Deute públic (J) , valors (E),… (% (I) de la propietat del declarant) Deute: bons estat, lletres estat…. Valors: accions
Accions i participacions (nom de l’entitat (O) i % (Q) de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració (R)) Cal afegir (P) Cal afegir el CÀRREC/RESPONSABILITAT (P) que tingui dins de la societat
Tributació: Renda (S), Societats (T), Patrimoni (V) MODEL ACTUALITZAT, a dia 11/12/15Només cal indicar si fan declaració de l’impost (Si és que sí cal indicar-ho amb una creueta)

 

 

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, es dona per informat/da de la normativa que regula la declaració d’activitats, béns i interessos, als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

XXXXXX, __ de _______ de 2015

Signatura”

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE, PRESENTADA PER MÉS ORTA – ACORD MUNICIPAL.

 

L’alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Soraia Roig i fa un resum dels antecedents, la moció presentada inicialment s’amplia juntament amb els acords que llegeix l’alcalde i queda així:

 

“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els guals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).

 

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.

 

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.

 

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses d’aigua.

 

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de la conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

 

Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal Més Orta – AM i el Grup de CiU d’Horta de Sant Joan proposen al Ple l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

 1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig del nostre ajuntament a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.

 

 1. Crear un front institucional format pels representants polítics i les institucions ebrenques per tal de defensar el territori a nivell municipal, tal i com demana la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

 

 1. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que s’iniciaran amb la gran manifestació del proper diumenge 7 de febrer a Amposta.

 

 1. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

 

 1. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats, i que actuï d’ofici per tal de que el Govern espanyol modifiqui el contingut del pla per l’incompliment de les directrius europees afectades.

 

 1. Exigir el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs.

 

 1. Comunicar aquest acord als ajuntaments de les Terres de l’Ebre, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts i del Senat i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.”

 

El Sr. Jordi Antolí pregunta a la regidora si això no afectarà a l’ampliació que ha demanat la Junta de Regants de la Terra Alta, l’alcalde respon que això es tracta d’una sol·licitud d’ampliar la concessió que ja està autoritzada i que aquesta pregunta se li va fer al Conseller de Territori i Sostenibilitat i està en estudi, no tenia la resposta, però es suposa que una cosa no treu l’altra.

 

Es sotmet a votació la moció i el Ple, amb set (7) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU, Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), i dos (2) en contra dels senyors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP) l’APROVA.

 

Els senyors José Antolí i José Sabaté voten en contra donat que diuen que tenim un govern en funcions i no sabem quin tindrem, parlar de coses que no s’entenen i que falten molts estudis no hi veuen cap sentit.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA DEL SR. ROBERT ANGLADA PAULÍ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

 

L’alcalde exposa que com ja son coneixedors el Sr. Robert Anglada va deixar la seva obra a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per qüestions burocràtiques el certificat de les últimes voluntats ha tardat en arribar a l’Ajuntament però una vegada el tenim es posa a consideració l’acceptació o no d’aquesta donació al poble d’Horta.

 

L’alcalde informa que l’Associació Amics de Robert Anglada seran els encarregats de vetllar que l’obra estigui en bones condicions, un dels seus objectius és promocionar la seva obra i fer-ne difusió, per exemple ara estan preparant una exposició al Museu d’Art Modern de Tarragona.

 

L’Ajuntament ha de buscar un espai per guardar l’obra, que segurament serà l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, i més endavant es podria buscar la col·laboració per a la seva catalogació, per treure-la de l’immoble propietat de la Marisa i així deixar de pagar l’arrendament d’aquests mesos d’on estava guardada l’obra.

De moment els quadres que han anat traient estan a l’arxiu.

 

Després de valorar l’acceptació de l’herència del Sr. Robert Anglada Paulí a favor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan s’aprova la seva acceptació.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Pòlissa de crèdit:

Informa que a dia d’avui no s’ha disposat la pòlissa de crèdit que l’ajuntament té subscrita, està a disposició per si fés falta.

 

Antiga Caserna Guàrdia Civil:

Ja s’ha signat la documentació per part de les autoritats competents per donar efectivitat a la reversió i poder així l’Ajuntament disposar de l’immoble. Han avançat per fax l’acta d’entrega de les claus que es farà a l’Ajuntament per part de la Gerència d’infraestructures i equipaments de l’Estat, en data de 29 de gener. Amb aquest pas ja es podrà entrar per condicionar mínimament l’espai (ventilació, neteja…)

 

Problemàtica de l’aigua:

En un futur pròxim si no plou es preveu patir sequera, cosa que afectarà l’abastament d’aigua. Els nivells actualment dels Ullals son baixos i es preveu aplicar les mesures d’urgència per evitar problemes.

Actualment l’aigua no està arribant rodada al dipòsit municipal, s’ha de bombejar com es feia antigament.

L’aigua sobrant del dipòsit de la piscina es perd i és per això que s’ha previst l’adquisició d’un sistema d’una mena de comporta per tal que es tanqui quan està ple, s’instal·larà a la zona de la piscina.

També s’ha contractat el servei d’Aigües de Catalunya que treballen per molts municipis de les Terres de l’Ebre, quan a la detecció de fuites, estalviant molt més temps de la brigada i diners a l’Ajuntament. S’exposa també que es col·locaran uns comptadors que detectaran així les pèrdues d’aigua importants que probablement tardaríem molt temps en detectar-les, mitjançant la lectura de gràfic que permetrà conèixer si hi ha o no alguna incidència.

A més a més també cartografiaran tota la xarxa municipal d’aigües i escomeses amb l’ajuda del cap de la brigada.

Tots aquests treballs serviran tant per racionalitzar l’ús de l’aigua així com per a estalviar molts diners a l’Ajuntament, per exemple amb el cànon de l’aigua.

També es comenta que s’ha estudiat la possibilitat de donar la gestió de l’aigua a una empresa però Aigües de Catalunya, fent un primer sondeig, va respondre que es fa pagar una taxa molt barata a relació d’altres municipis i que no seria rentable.

El Sr. José Antolí comenta que a l’anterior legislatura que ell presidia ja es va mirar i per això es va pujar només l’import del manteniment i en tot i això resulta una tarifa barata.

Continua exposant l’alcalde que a més a més seguint amb aquest tema, el Sr. Gavilan conjuntament amb l’ACA estan mirant de legalitzar les captacions i fent un estudi i seguiment dels recursos hídrics al municipi.

 

Tallada pins al Portalet:

Feta l’actuació que ja estava aprovada per l’anterior Consistori, s’ha executat per una empresa local, així com un aprofitament que tenien adjudicat de neteja forestal, afavorint el pasturatge i la neteja arbòria i arbustiva dels bancals del Mas de Lliberós.

 

Signatura de Conveni Gas Natural:

Per ubicar a l’emplaçament dels Bombers el dipòsit de gas que abastirà al municipi.

L’anterior proposta negociada per l’anterior Consistori que ens vam trobar cedia l’espai de forma gratuïta, va ser revisada i s’ha negociat un import anual que s’haurà d’ingressar a l’Ajuntament per part de Gas Natural de 4.000€ per l’arrendament de l’espai. L’Ajuntament ajudarà a la promoció de contractació del servei als veïns, conjuntament amb Gas Natural.

 

Centre de dia:

L’empresa l’Onada que portarà el centre de dia amb l’Ajuntament va fer una jornada de portes obertes als veïns, l’octubre passat.

Aquesta empresa ha demanat que s’esperi fins al març-abril que finament portaran el Centre de Dia de Gandesa i així serà més fàcil la seva gestió.

 

Subhasta de Sant Antoni:

L’alcalde dóna la paraula a la regidora Rosanna Rel per informar del tema, comenta que s’han recaptat 1.087€. Més que altres anys i per tant s’està contents de la resposta de la gent, aquests diners van directament a la comissió per la millora del Convent.

Falta liquidar alguna despesa.

 

 

Bàscula Municipal:

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Antolí que informarà del tema.

Aquest exposa que avui a les 19.00h s’ha posat en marxa la bàscula municipal a Horta, una notícia bona donat que s’obre un servei més a molts veïns del poble.

El preu de la pesada és de 2€ i voldria afegir que sap que hi ha controvèrsia amb l’entrador de la bàscula i exposa que l’entrador s’ha posat exactament on ha fixat el Departament de Mobilitat (Carreteres) no a on ha decidit l’Ajuntament.

Afegeix que aquest servei s’ha pogut posar en marxa gràcies a una subvenció de la Diputació.

 

El Sr. Antolí també informa sobre el camí de les Olles:

Després de l’obra que es van fer fa molts anys, en aquest camí no s’ha fet cap mena de manteniment per això s’ha fet una junta, amb gent voluntària que enumera, i es farà una actuació urgent per netejar les voreres perquè si plogués molt es faria malbé el camí, un camí que va costar 980.000€, per aquesta actuació es demanarà una subvenció.

El Sr. José Antolí, comenta que a l’anterior legislatura es van fer treballs de neteja.

Continua el Sr. Jordi Antolí dient que cal adequar els camins al temps en que vivim, a les noves maquinàries.

 

Presentació de la diagnosi del Pla de Promoció econòmica, turística i comercial d’Horta de Sant Joan 2016-2019:

A càrrec del Sr. Jaume Angerri, tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació i amb el seu assessorament i la creació d’una Comissió s’anirà treballant per a millorar aspectes del poble.

Hi haurà reunions mensualment i s’intentaran canalitzar les iniciatives que afavoreixin diferents aspectes (econòmics, turístics i ocupacionals).

La comissió la integra l’alcalde, el regidor de turisme, la tinent d’alcalde i altres veïns que representen una mica tots els sectors econòmics del poble. Bàsicament seguint les directrius del tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació.

 

Revista Orta Notícies:

Com ja sabem sortirà en breu la revista i l’oposició té a disposició un espai per a escriure un article i agrairia que en una setmana si volen poden aportar l’escrit o també fotos, seguint les normes que es van passar.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

El Sr. José Antolí sol·licita còpies de les Juntes de Govern, la secretària respon que s’envien per correu electrònic, no obstant demà mateix ho comprovarà i li transmetrà en format paper.

 

El Sr. Jordi Martín exposa que una vegada feta la tala al Portalet, si s’ha pensat de fer enjardinament de la zona, l’alcalde respon que ha parlat amb un senyor que és jardiner per a que faci assessorament de com fer un tipus de revegetació sostenible.

 

El Sr. José Antolí pregunta sobre els aprofitaments de fusta que preveu el Pla d’Ordenació Forestal.

L’alcalde li comenta que seguir el Pla d’Ordenació s’ha de seguir quan a la previsió de tala. Si es refereix a un Pla que va proposar la Generalitat per aprofitaments, que es cedia a la Generalitat per a aprovar aprofitaments de fusta del Port, continua estant-hi en contra, no té res a veure amb les directrius que fixa el Pla d’Ordenació de la Forest per anar aprovant les adjudicacions dels aprofitaments.

 

La Sra. Soraia Roig incideix que referent a les voreres de la via publica, les mares que acompanyen als nens a l’escola es troben cada dia aparcada l’ambulància, havent de baixar de la vorera i envair la carretera, cosa que suposa un perill diari, ja es va fer aquesta petició des de l’AMPA.

També assenyala que si per la nit ha d’estar-hi no hi veu problema però de dia es creu que envair la vorera no és correcte malgrat haver d’estar connectada a la llum seguit, l’alcalde informa que té pendent de parlar amb l’empresa d’ambulàncies per a trobar una solució si fos possible, obrar on està la cabina per crear un espai de pàrquing i solucionar el problema.

 

La Sra. Roig també pregunta sobre la Llar d’infants, que ara que han entrat més nens s’ha detectat que hi va alguna treballadora de les oficines. El Sr. Jordi Badia li respon que seran uns 16 nens, que se li consultarà a inspecció si és necessària una altra persona i pel tema d’estar tots junts baix ja se li va comentar i va respondre que és correcte.

 

Per últim la Sra. Roig pregunta sobre si hi ha alguna proposta cultural per a Setmana Santa i si el Convent estarà obert. La regidora de cultura respon que al Pla de promoció es va comentar que si alguna empresa volgués fer alguna cosa s’estudiaria i endavant, de moment no hi ha res previst.

 

El Sr. Jordi Antolí vol exposar que la documentació que formava part d’aquest Ple i s’entrega exclusivament als regidors, més concretament la de la revisió salarial dels treballadors de l’Ajuntament, està fotocopiada pels bars.

 

L’alcalde comenta que no és correcte ni elegant fer circular els esborranys, que la informació que es lliura als regidors per al Ple no té cap validesa fins que no s’aprova o no al Ple i pregunta quin regidor ho ha facilitat, no respon ningú.

Comenta que s’ha de pensar que aquests documents de treball en ocasions es modifiquen i es discuteixen i no son els que resulten de vegades i no es ètic donar aquesta informació abans.

 

El Sr. Jordi Badia comenta que els discjòqueis Manolo i Juan Carlos han plegat, després de la reunió del dissabte li van anunciar el perquè, va ser arran d’una conversa amb la Soraia, ella respon que només li va dir a Manolo el que va comentar Jordi Badia a un Ple (que havien de fer cursets… i altra informació que li va comentar la Míriam).

 

El Sr. Jordi Antolí pregunta a la Sra. Soraia Roig i al Sr. José Antolí sobre el passeig saludable una de les condicions de Carreteres va ser fer una cuneta transitable (aquesta cuneta no es va fer i pregunta perquè es van fer deu metres més).

 

El Sr. José Antolí diu que Carreteres els va fer “tata i nana”, una cuneta que anava a un lloc no la van deixar fer i referent a perquè es va allargar el passeig perquè un senyor no volia l’aigua i per no barallar-se es va allargar.

 

El Sr. Jordi Antolí li respon que ara de Carreteres ha arribat un escrit que diu que la cuneta transitable s’havia de fer i no està feta, que ara que passa si hi ha un accident?

 

El Sr. José Antolí respon que només cal tallar a dos punts per a què marxi l’aigua.

 

El Sr. Jordi Antolí diu que no li respon a perquè no s’ha fet la cuneta transitable i perquè es va allargar deu metres, i no entén perquè el Sr. German Asensio i Ismael a la reunió que van fer van dir que parlessin amb l’alcalde de llavors i Juan José Martín, que ells no sabien res. Segons Carreteres és una obra inacabada i s’hauran de buscar solucions a la problemàtica d’estanqueïtat d’aigua davant d’un immoble.

 

El Sr. Jordi Badia comenta que a SEMAC se li van pagar unes partides a l’obra dels carrers per retirada de runes, les runes es van posar davall de lo que avui és la bàscula; ha arribat una denúncia dels agents forestals que a la zona de la bàscula hi ha abocaments de runa. Quan el Sr. Jordi Antolí va anar a parlar amb el cap dels agents rurals li va dir que l’anterior consistori va dir que aquest abocament era provisional i ara estem fent una obra damunt. L’empresa ha cobrat sense fer la feina ara se li ha requerit que vagi al lloc a triar la runa i la baixin a un lloc habilitat i autoritzat, l’empresa comenta que hi havia un acord verbal amb l’anterior consistori de tirar-ho allí.

 

El Sr. José Antolí comenta que li preguntin a Juan José Martín (regidor d’obres de l’anterior consistori).

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:40 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: