Posted by on maig 10, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.

 

 

A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 3/16

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  • Punt únic: Aprovació, si s’escau, del conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per al finançament de les obres de “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase”, en aplicació de l’ú per cent cultural i l’oferta de prestació de serveis presentada per l’Institut Català del Sòl, per a la gestió integral d’aquesta actuació.

 

 

 

 

  1. PUNT ÚNIC: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AL NUCLI URBÀ, 3a FASE”, EN APLICACIÓ DE L’Ú PER CENT CULTURAL I L’OFERTA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PRESENTADA PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AQUESTA ACTUACIÓ.

 

 

Per part de l’alcaldia es comenta que per a poder tirar endavant el projecte dels carrers tercera fase i poder tenir més finançament per a l’obra, s’ha vist necessària la signatura d’un conveni que així ho permeti, així com l’encàrrec de la prestació de servei a l’INCASOL per a portar a terme la licitació, adjudicació, així com l’execució de l’obra.

 

En primer lloc, l’alcalde fa un breu resum del contingut així com del que disposen les clàusules del Conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per al finançament de les obres de Pavimentació i Serveis del Nucli Urbà, 3a fase, en aplicació de l’ú per cent cultural, objecte d’aprovació, si s’escau, en la present sessió i del qual tots tenen còpia.

 

Continua dient que amb la signatura d’aquest conveni es preveu nodrir el finançament de l’obra esmentada, ja que es disposa d’un ajut provinent de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment, tramitat per l’anterior consistori, presidit pel Sr. José Antolí, i d’aquesta manera poder fer possible l’execució de la fase 3a dels carrers.

 

Es procedeix a la votació i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels regidors, Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) ADOPTA els següents acords:

 

Primer. Aprovar el contingut del conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per al finançament de les obres de Pavimentació i Serveis del Nucli Urbà, 3a fase, en aplicació de l’ú per cent cultural.

 

Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni així com tota la documentació referent al mateix.

 

Tercer. Publicar el conveni al Portal de Transparència (seu electrònica).

 

Quart. Notificar al Departament de Governació el present acord.

 

 

Per part de l’alcaldia, com ha fet amb l’explicació del conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per al finançament de les obres de Pavimentació i Serveis del Nucli Urbà, 3a fase, en aplicació de l’ú per cent cultural, també explica el contingut de l’oferta de prestació de serveis per a la gestió integral de l’actuació “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase” al nucli d’Horta de Sant Joan, de la qual tenen còpia tots els regidors. Fa un resum dels antecedents, tasques a desenvolupar per l’INCASOL i l’Ajuntament, valoració econòmica de les tasques a executar així com el finançament i la previsió de facturació i forma de pagament de l’execució de l’obra i tasques de gestió.

 

Després de l’exposició del document esmentat s’ha proposat l’adopció del següent acord:

 

Declaració de voluntarietat i delegació de funcions en relació a l’encàrrec efectuat a l’Institut Català del Sòl

 

I.-         Atès que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha de realitzar l’actuació “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase” .

 

II.-        Vist que l’article 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar competències i encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de servei a altres administracions, organismes o entitats públiques.

 

III.-       Vist que l’Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació, Llei 4/1980, de 16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat, sotmesa al règim que s’estableix a l’article 1 apartat 1.b) del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, i a l’art. 4.2 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat i al dret públic en els supòsits que aquesta Llei determina.

 

A l’article 3.1.d) del mateix text legal s’estableix que una de les funcions de l’INCASÒL és “programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics”

 

A l’article 3.1.s) del mateix text legal s’estableix que una de les funcions de l’INCASÒL és “Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar instruments de planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a altres subjectes públics o privats, mitjançant la contraprestació corresponent, i en qualsevol àmbit territorial d’actuació, respectant sempre la normativa sobre defensa de la competència . Aquests serveis amb contraprestació no es poden dur a terme respecte d’aquells instruments sobre els quals el departament al qual es troba adscrit l’Institut Català del Sòl tingui competències d’aprovació”.

 

IV.-      Vist que l’article 4.1, lletra n) i l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui una determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat queden exclosos de l’àmbit d’aquesta llei.

 

V.-       Vist que l’article 12 de l’esmentada Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, preveu el següent:

(…..)

 

2.bis    L’Institut Català del Sòl, en el compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals que així ho acordin voluntàriament.

 

  1. Les relacions de l’Institut Català del Sòl amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. Els encàrrecs han d’especificar, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament. En el cas que l’Institut Català del Sòl tingui la condició de mitjà propi d’un ens local, l’encàrrec ha d’especificar, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament, d’acord amb les tarifes aprovades pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl, i també els mitjans de control que l’ens local exercirà sobre l’Institut Català del Sòl en l’execució d’aquest encàrrec.

 

  1. L’Institut Català del Sòl està obligat a dur a terme, en l’àmbit de les funcions establertes per aquesta Llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l’Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic, i també els ens locals.

 

(…..)

 

  1. El Govern ha d’aprovar anualment les directrius per a fixar les tarifes que s’han d’aplicar per a les diferents activitats de l’Institut Català del Sòl i les condicions bàsiques d’execució d’aquestes activitats.”

 

VI.-      Vist que per mitjà d’Acord de Govern de data 5 de febrer de 2013, es van aprovar les directrius per fixar les tarifes que s´han d´aplicar per a les diferents activitats de l´Institut Català del Sòl i les condicions bàsiques d´execució d´aquestes activitats.

 

VII.-     Vist que el Consell d´Administració de l´Institut Català del Sòl, en la seva sessió núm. 6/2013, d’11 de desembre, va acordar aprovar el Text refós de les tarifes de l´Institut Català del Sòl, en el qual es recullen els preus que s´han d´aplicar a les diferents activitats que presti aquest Institut, bé als departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, bé a d´altres subjectes públics o privats amb els que subscrigui els corresponents documents contractuals.

 

VIII.-    Vist que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha decidit formular un encàrrec a l’Institut Català del Sòl, en la condició que aquest ostenta de mitjà propi dels ens locals, d’acord amb allò que estableix l’article 12.2.bis de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, per a dur a terme els serveis i les tasques que es determinin en el corresponent document de concreció de l’encàrrec, en atenció als seus coneixements i experiència, i per disposar de l’estructura i els recursos i mitjans necessaris.

 

 

D’acord amb tot l’anterior, el Ple amb cinc (5) vots a favor dels regidors, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU) i quatre (4) abstencions dels regidors, Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) ADOPTA els següents acords:

 

 

Primer. Declarar expressament la voluntat de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per atorgar a l’Institut Català del Sòl la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic, de conformitat amb allò establert a l’article 12.2 bis de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, per a la realització de les tasques de gestió integral de l’actuació “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase”, que es determinin en el corresponent document de concreció d’encàrrec, en el qual caldrà especificar els treballs i serveis a realitzar, la retribució a satisfer (112.164,65€ IVA inclòs dels honoraris corresponents a les tasques de gestió així com l’abonament del cost de l’obra que ascendeix a 842.111,06€ IVA inclòs) i el termini d’execució, entre d’altres aspectes..

 

Segon. Efectuar, en favor de l’Institut Català del Sòl, la delegació de funcions suficient que permeti el correcte desenvolupament de les tasques de gestió integral de l’actuació de “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase”, que es determinin en el corresponent document de concreció d’encàrrec.

 

Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació en relació a la prestació del servei.

 

Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la Corporació i al portal de transparència.

 

Cinquè. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl als efectes oportuns.

 

 

Per part del regidor Jordi Badia es comenta la diferència que hi haurà entre l’adjudicació de la 1a fase i la 3a fase. En la primera no es preveia cap puntuació per baixa, es primaven les millores, en aquesta adjudicació de la 3a fase es puntuarà a la baixa del preu, cosa que afavorirà a l’Ajuntament per l’aportació que ha de fer quan als honoraris a pagar a l’INCASOL.

 

La Sra. Roig pregunta si la baixa repercutirà a totes les administracions, se li respon que a l’ajut de 1,5% l’import financiable és inferior al pressupost total del projecte perquè hi ha partides no subvencionables per tant caldrà justificar l’import total del projecte. Es creu que a qui beneficiarà més serà a l’Ajuntament.

 

El Sr. José Antolí pregunta si l’Ajut de 1,5% Cultural Espanyol van ser 550.000€, ja que ell creia que més.

 

Per part de la secretària es respon que segons annex que consta a l’expedient d’atorgament d’aquest ajut l’aportació del Ministerio inicial es va veure reduïda per una deducció d’uns imports de partides excloses de ser subvencionades quedant definitivament una aportació pel Ministerio de 550.809,77€. Tots coincideixen que a la premsa va aparèixer la quantia de 667.000€.

 

El Sr. José Antolí pensa que els honoraris d’INCASOL es podrien estalviar si la direcció d’obra la portessin des de Diputació com a la 1a fase. Pel que fa a l’ajut que inclou el Conveni de Governació, ve del 2009 i que arriba ara i que està molt bé.

 

El Sr. Jordi Martín pregunta per l’informe al que fa referència la clàusula sisena en relació a l’habilitació d’una partida pressupostària per fer front al compromís econòmic per l’execució de l’obra.

 

La secretària li comenta que al certificat posa “l’Ajuntament té previst habilitar una partida pressupostària”, segons l’esborrany de pressupost elaborat que li ha fet arribar l’alcalde.

 

El Sr. Jordi Martín comenta si l’adjudicació va a càrrec de l’INCASOL al 100%, se li respon que si.

 

Per acabar l’alcalde comenta que la Direcció de l’Obra, com ja ha comentat, serà a càrrec del Sr. Jordi Segura (tècnic de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana) no obstant l’Ajuntament ha sol·licitat que estigui a “peu d’obra” el redactor del projecte, el Sr. Alejandro Lerma, que ningú millor que ell coneix els por menors de l’obra.

El Sr. Lerma, és el tècnic de l’empresa que externament va contractar la Diputació per redactar el projecte.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:45 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: