Posted by on ag. 3, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.

 

A Horta de Sant Joan, divuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 8/16

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Jordi Antolí Andreu

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Rosanna Rel Aguilar

Ricard Joan Grau Rallo

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Revocació, si s’escau, del nomenament de Francisco Franco Bahamonde com alcalde honorari i perpetu d’Horta de Sant Joan.

 

 

 

 

  1. REVOCACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE COM ALCALDE HONORARI I PERPETU D’HORTA DE SANT JOAN.

 

L’alcalde inicia la sessió exposant que s’ha passat còpia de l’acta del Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan del 31 de març de 1964 i que agraeix al Sr. Salvador Carbó que va localitzar a l’arxiu municipal l’acta esmentada.

 

Els ajuntaments de la comarca de Tarragona el 31 de març de 1964, per ordre del Governador Civil, van fer aquest nomenament a Francisco Franco. Actualment està vigent i ja son molts els ajuntaments que estan acordant que es retiri el nomenament que es va fer aleshores.

 

Continua exposant els fonaments de drets que consten a la proposta d’acord que s’ha facilitat a tots els regidors.

 

L’alcalde dóna la paraula a la secretària per a que faci referència a la moció 9/XI del Parlament de Catalunya (aprovada pel Ple del Parlament el 3 de març de 2016), sobre la memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic en concret el redactat del seu punt vuitè diu:

 

“El Parlament de Catalunya, amb relació a la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic:

  1. d) Sol·licitar a tots els ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament el títol de fill adoptiu o altres condecoracions a tots els personatges relacionats amb el cop d’estat del 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista.”

 

En virtut de tot l’exposat, l’Alcalde voldria comentar que entre els sotasignants de l’acta del Ple de 31 de març de 1964, hi ha persones que encara viuen i en concret el Sr. M F C que li ha fet arribar una carta que tot seguit passa a llegir:

 

“(…/…)

El 31 de març de 1964, sent regidor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, vaig donar l’aprovació al nomenament de Francisco Francisco Bahamonte com a alcalde Honarari i Perpetu de la població, a requeriment del Governador Civil.

 

En època franquista la designació de regidor la proposaven estaments, organitzacions o persones adeptes al règim. L’acceptació del càrrec i les propostes com la que se’ns va requerir des del Govern Civil eren obligatòries sinó es volien tenir problemes o patir algun tipus de represàlia.

 

En el context de llibertat democràtica actual, valoro positivament que l’actual ajuntament pugui revocar la distinció que al seu moment vaig haver d’aprovar obligatòriament.

I perquè quedi constància, signo aquest escrit a 18 de juliol de 2016.”

 

Continua comentant l’alcalde que la regidora Sra. Rosanna Rel, avui no és al Ple, perquè com tots saben treballa al COMEBE i avui assisteix a l’acte commemoratiu que celebren avui al Palau de la Música dels 80 anys de l’inici de la Guerra Civil (18 de juliol de 1936), que just el músic Pau Casals estava assajant al Palau de la Música amb la seva orquestra la 9a simfonia de Beethoven que havia d’interpretar l’endemà, el dia 19 per la inauguració de la Olimpíada Cultural de Barcelona però en ple assaig un emissari de la Generalitat va anunciar l’aixecament militar al nord d’Àfrica i del cop d’estat contra la República i per tant aquest concert es va suspendre així com l’Olimpíada Cultural.

Avui al Palau de la Música es fa un acte que es diu “L’últim assaig” que consisteix en recuperar el concert que es va interrompre.

 

El Sr. José Antolí pregunta si es celebra avui el Ple perquè és el 18 de juliol, l’alcalde li respon que sí perquè just avui fa 80 anys de l’inici de la Guerra Civil, és un dia simbòlic.

 

Tot seguit atesa la proposta que tenen els regidors i que és la següent:

 

 

  1. ANTECEDENTS

 

En data 31 de març de 1964, aquest Ajuntament com tots els de la província de Tarragona, a requeriment del Governador Civil, van convocar plens per aprovar el nomenament del Sr. Francisco Franco Bahamonde com alcalde Honorari i Perpetu. Aquest nomenament va coincidir amb els actes de celebració dels “25 años de paz”, després d’haver acabat la guerra civil.

 

Aquest nomenament és encara vigent avui a molts municipis de la província i ara la voluntat del nostre consistori és la de retirar-se’l, atès que la seva figura històrica no concorda amb els valors democràtics que representen els ajuntaments i la vida municipal.

 

 

  1. FONAMENTS DE DRET

 

Els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions per aplicació del que estableixen els arts. 189 i 190 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), que diuen, respectivament, que:

 

1r. Les Corporacions locals podran acordar la creació de medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics, a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.

 

2n. Així mateix estaran facultats els Ajuntaments, Diputacions Provincials i Cabildos i Consells Insulars per acordar nomenaments de fills predilectes i adoptius i de membres honoraris de la Corporació, atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que en els guardonats concorrin i que seran aplicats amb el major rigor en expedient que s’instruirà a aquest efecte. Els nomenaments de membres honoraris de les Corporacions no atorgaran en cap cas facultats per intervenir al govern o administració de l’entitat local, però habilitaran per a funcions representatives quan aquestes hagin d’exercir-se fora de la demarcació territorial respectiva. Per concedir-los a estrangers es requerirà autorització expressa del Ministeri per a les Administracions Públiques, previ informe del d’Afers exteriors.

 

Doncs bé, igual que els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions, de la mateixa manera les poden retirar.

 

Continuant amb la potestat que tenen els ajuntaments per atorgar medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics que disposa el ROF a que s’ha fet menció, l’art. 50.24 del mateix, que desplega el règim competencial del Ple regulat a l’art. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), diu que “Corresponen al Ple (…) les següents atribucions: Concedir medalles, emblemes, condecoracions u altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació”, atribució aquesta que requereix del quòrum de la majoria simple dels membres presents, tal i com estableix l’art. 47 de la LRBRL.

 

Per altra banda, l’art. 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura estableix que “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d’exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure’s la retirada de subvencions o ajudes públiques”.

 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per UNANIMITAT dels regidors assistents senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Jordi Antolí Badia (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM), APROVA els següents ACORDS:

 

 

Primer. Revocar al Sr. Francisco Franco Bahamonde la distinció d’Alcalde Honorari i Perpetu del municipi d’Horta de Sant Joan.

 

Segon. Trametre aquest acord a L’Associació  Catalana de Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya(FMC), al President de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al President de la Diputació de Tarragona.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:20 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: