Posted by on ag. 3, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit d’abril de dos mil setze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

 

Sessió núm.: 4/16

 

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2016 i de les actes de les sessions extraordinàries de 28 de gener de 2016 i de 5 d’abril de 2016.

 

 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 4, 5, 7, 8, 9 i 10 de 2016.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del resum numèric general del padró municipal a 1 de gener de 2016.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la baixa de l’adhesió a la Federación Española de Municipios y Provincias.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del conveni entre la Fundació Catalunya – La Pedrera i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la constitució d’una reserva forestal durant 25 anys dels rodals singulars de “Montsagre d’Horta” i “Pinarisses”.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE GENER DE 2016 I DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 28 DE GENER DE 2016 I DE 5 D’ABRIL DE 2016.

 

S’aproven per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de les actes de les sessions ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016 i extraordinàries celebrades els dies 28 de gener de 2016 i 5 d’abril de 2016 de les quals no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 4, 5, 7, 8, 9 I 10 DE 2016.

 

Es dóna compte del Decret número 04/2016 de delegació d’assistència en la Sra. Rosanna Rel, a les reunions sobre el manteniment i neteja de les estacions de la Via Verda i Consell d’Alcaldes que tindran lloc al Consell Comarcal de la Terra Alta el proper dia 17 de març, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 05/2016 d’autorització d’actuació al Bar Grau el proper dia 17 de març, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació.

 

Es dóna compte del Decret número 07/2016 d’ampliació de la jornada laboral al Sr. FJSS, de manera eventual i urgent per tal de dur a terme les tasques de neteja i manteniment dels carrers, del qual no és dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada amb antelació al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 08/2016 de delegació d’assistència en la Sra. Rosanna Rel, per a la reunió del Consell d’Alcaldes sobre el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 del dia 20 d’abril, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia del mateix.

 

Es dóna compte del Decret número 09/2016 d’autorització d’actuació al Bar Grau per al dia 22 d’abril, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 10/2016 de sol·licitud d’ajut al Departament de Cultura per a portar a terme l’actuació “Restauració curativa i preventiva a l’Atri del Convent de Sant Salvador: Portalada renaixentista ornamentada s. XVI d’entrada a l’Església, 4 sarcòfags de pedra arenisca i Porta Franciscana d’entrada a les dependències conventuals”, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia del mateix.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RESUM NUMÈRIC GENERAL DEL PADRÓ MUNICIPAL A 1 DE GENER DE 2016.

 

ANTECEDENTS

 

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015.

 

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2016.

 

FONAMENTS DE DRET

 

 1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

 

Per tot això, el Ple, per UNANIMITAT dels nou (9) membres de dret que el composen, ACORDA:

 

Primer. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el següent:

 

 

Segon. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA DE L’ADHESIÓ A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

 

Per part de l’alcaldia es comenta que l’Ajuntament avui està adherit a l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), i es veu suficient amb estar representat a dues entitats municipalistes.

Amb dues adhesions, a l’ACM i FMC, no cal estar adherits a una altra.

 

Es proposa per tant procedir a aprovar la baixa de l’adhesió a la Federació Española de Municipios i Provincias.

 

Es debat el tema, aportant que estar adherit a les tres associacions és desmesurat i es procedeix a la votació.

 

El Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) vots en contra dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), per tant majoria absoluta, ACORDA:

 

Primer. Aprovar la baixa de l’adhesió.

 

Segon. Comunicar a la FEMP el present acord als efectes pertinents.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA RESERVA FORESTAL DURANT 25 ANYS DELS RODALS SINGULARS DE “MONTSAGRE D’HORTA” I “PINARISSES”.

 

Per part de l’alcalde s’exposa que ja s’ha fet arribar a tots els regidors informació sobre el projecte europeu de protecció dels boscos de pinassa i pi negral del qual els seus fons serveixen per l’estudi de diversos factors com canvi climàtic, evolució del paisatge, millor conservació d’hàbitats… etc. Es proposen dintre del Projecte Life actuacions al Port, ja que aquest conté rodals que són molt significatius per les actuacions que es volen fer. Als rodals on es vol actuar els exemplars tenen sobre 120 anys i es proposa un estudi durant 25 anys en els quals l’Ajuntament es compromet a no fer cap actuació silvícola.

 

Mitjançant la signatura del conveni, com he dit, l’Ajuntament es compromet a no intervenir en els dos rodals i ells faran una sèrie de mesures de preservació dels dos rodals i treballs silvícoles (cremes controlades…) per ser declarats reserva forestal.

 

L’alcalde comenta que ha sol·licitat que tots els treballs i estudis que es facin siguin facilitats a l’Ajuntament per poder oferir recorreguts guiats al públic potencialment interessat en hàbitats i així tenir un valor afegit al nostre patrimoni natural, com a reserva forestal exclusiva europea.

 

Assenyala que a l’Ajuntament no li suposa cap despesa sinó un reconeixement de qualitat que es dona al Port Horta.

 

El Sr. Jordi Martin exposa que és un projecte bo i pregunta si el termini de 25 anys és per alguna raó en concret. L’alcalde li respon que suposa que és pel tema dels fons europeus i que la Fundació s’ha posat aquest termini perquè es necessiten una sèrie d’anys abans no es treuen conclusions de l’estudi.

 

L’alcalde comenta que només es prohibeix els treballs silvícoles en cap cas hi ha d’haver restriccions del tipus buscar bolets, caminar, etc.

 

S’entra en conversa per part de tots els regidors sobre les avantatges que suposarà aquest projecte així com altres zones importants que trobem al Port quan a la silvicultura que hi existeix.

 

A continuació es procedeix a la votació i el Ple per UNANIMITAT de tots els membres de dret que el composen APROVA el conveni.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

 • Fuites: A través d’un contracte amb aigües de Catalunya (el servei d’Aigües de Tortosa) s’està portant a terme la detecció de fuites a les canonades del municipi. S’ha instal·lat un comptador a la sortida del dipòsit, d’aquesta manera es sap el consum diari i s’ha detectat que quan en principi no s’hauria de consumir aigua, per la nit, es continua gastant 15 m3/h i és una dada significativa de que hi ha fuites, les quals ja s’han començat a trobar i d’aquesta manera s’aniran arranjant les averies a les canonades urbanes i a posteriori a les línies del camp.

 

 • Passeig saludable: Arran de l’arranjament del punt d’aigua que se li embassava a davant de la casa de G. A. per problema heretat de quan es va executar l’obra del passeig saludable, es va contactar amb el servei de carreteres de la Generalitat per trobar alternatives viables. Avui que ha plogut s’ha pogut constatar que ja s’ha solucionat el problema amb unes actuacions que se li han encomanat a Construccions Sancho, empresa que va executar l’obra del passeig en l’anterior legislatura. Amb un cost mínim, desviant l’aigua, s’ha pogut solucionar.

 

 • Ambulància: Arran de les peticions de canvi d’ubicació de l’ambulància ja que no és massa correcte perquè impedeix el pas davant del consultori, s’ha parlat amb l’empresa i demà mateix l’alcalde es reuneix amb l’empresa per aportar solucions.

 

 • Consultori: S’ha procedit al canvi de fusteria i aquest fet ha propiciat un bon aïllament i en conseqüència l’estalvi d’energia.

També s’informa que al consultori s’ha sol·licitat una subvenció pel canvi de claraboia i l’aïllament de la teulada, això afavorirà al bon aïllament i un estalvi important.

La majoria de regidors coincideixen en que en general el consum és desmesurat a les instal·lacions municipals degut a l’ús abusiu i incorrecte que es fa de les calefaccions i/o aires condicionats  pels seus usuaris.

 

 • Centre de dia: Avui l’alcalde ha visitat el centre de dia amb la Sra. Cinta Pasqual de l’empresa Onada que portarà el servei a Horta i que actualment porta a Gandesa el Centre de dia, al qual s’està fent una reestructuració de personal entre d’altres.

La Sra. Pascual comenta que s’ha acomiadat gent i que els sindicats estan treballant per millorar les condicions laborals dels treballadors que es quedin.

A partir del mes de juny es volen obrir les portes del Centre de dia d’Horta de Sant Joan i intentar que es concertin places per tal que els usuaris potencials del municipi es quedin aquí.

 

 • Revista Local: En principi l’alcalde comenta que s’ha retardat la revista, espera que al mes de maig surti i comenta als grups polítics que si volen actualitzar els seus articles poden fer-ho perquè els que van presentar ja ha passat temps.

 

 • Pressupost: La confecció del pressupost ja s’ha finalitzat i durant el proper mes es convocarà la Comissió de comptes per a que emeti dictamen.

 

 • Captació de Franxo: Mirar de fer una nova caseta dalt del camí per ubicar el bombeig i el grup ja que ara estan al riu i tant l’ACA com la CHE ens diu que no es correcte per possibles fuites de carburant al riu.

També es comenta sobre la neteja de graves que està pendent de fer, ja que està aprovat per l’ACA i la CHE però s’ha de fer en l’època que marca l’informe del Parc Natural del Ports.

També s’obre conversa sobre altres punts que caldria netejar i altres que caldria arranjar.

 

 • Problemes de pudor de la Depuradora: S’han detectat pudors a la Plaça Catalunya i s’està estudiant com evitar-los, ja que la canonada que travessa la plaça i va a la depuradora segur que s’haurà de desviar.

 

 • Acte de lliurament de premis del Concurs de Fotografia del CCTA: Demà a les 19.30h es presentaran les fotografies a la presó a través d’exposició de les mateixes i a la sala de plens es farà entrega de premis.

 

 • Accions legals que s’està estudiant d’emprendre contra la Sra. S.F.: El Sr. Grau comenta que arran de l’estudi detallat dels ingressos recaptats per la Sra. S.F. durant el període en que va treballar a l’Ajuntament i comparant-ho amb el recaptat pel Sr. J.S.  la diferència és molt important, a més a més hi ha molts testimonis que exposen que quan S.F. era l’encarregada mai havien pagat per acampar al Mas dels Ateos o si s’havia baixat el preu ara. Altres comenten que s’entregava un rebut petit diferent a l’oficial o inclús que es cobrava pels

S’ha calculat per sobre que durant els anys que va estar treballant la Sra. S.F. s’ha deixat d’ingressar uns quants milers d’euros.

Els testimonis a que fa referència el Sr. Grau estarien disposats a testificar davant el Jutjat.

El Sr. Grau també comenta que no descarta portar-la al jutjat per un tema personal contra la seva filla, els Mossos d’Esquadra ja han intervingut.

Les conseqüències poden ser molt importants però s’ha de vetllar pel patrimoni municipal.

 

 

Es dona per finalitzat el tema i s’entra en una discussió emprenent novament el tema del passeig saludable, es conclou pel Sr. Jordi Antolí dient que era una obra que estava mal feta i es van saltar les condicions de carreteres a més a més de fer un tros més fins a casa de l’antic regidor. El problema és que es va desaiguar dins a casa del Sr. German Asensio i ara ja s’ha arranjat. El Sr. José Antolí comenta que de vegades es falla en l’execució de les obres però a la legislatura en que ell era alcalde també li va tocar arranjar coses que estaven mal fetes. L’important és que s’arrangin els problemes.

 

El regidor Sr. Jordi Badia informa als assistents de la baixa de l’actual directora de la Llar d’infants, Sra. M.R., que s’ha convertit en baixa de llarga durada i fins ara era cobert momentàniament per personal de l’Ajuntament. S’haurà d’estudiar com cobrir la baixa i organitzar el personal de la Llar d’infants fins que no es reincorpori la Directora del Centre.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

La Sra. Roig pregunta per l’Oficina de Turisme, el Sr. Ricard Grau li respon que passa el mateix que a la llar d’infants. La titular Sra. R.R. està de permís per maternitat i mentre es cobreix amb personal de l’Ajuntament, per a poder oferir mínimament aquest servei, la setmana vinent ja sabrem si s’incorpora del permís de maternitat que finalitza el proper dia 2 de maig, haurà de decidir si incorporar-se o presentar la baixa voluntària.

 

El Sr. Jordi Martín felicita a l’Equip de Govern pel documental emès a Setmana Santa, la regidora de cultura li respon que no va tenir massa èxit d’assistència.

 

El Sr. Martín també pregunta sobre la paella de Sant Salvador que encara estava allí i no s’havia recollit el cap de setmana, se li respon que es va fer el dilluns i l’equip de govern reconeix que no hagués hagut de passar.

 

Continua preguntant el perquè s’envia invitacions per als actes religiosos i no a d’altres, l’alcalde respon que és tradició i protocol i les festes es celebren en honor a Sants.

 

El Sr. Jordi Martín felicita l’Equip de govern pel tema de l’acte de presentació del Pla de promoció econòmica, turística i comercial 2016-2019, ell va assistir-hi, el seu grup també va pensar en moltes accions que s’han projectat i pregunta com s’anirà comunicant el progrés del Pla de promoció.

L’alcalde respon que sí que s’anirà comunicant quines accions es van planificant i es van fent.

 

El Sr. Martín qüestiona que hi havia poca representació de les associacions. Se li respon que als actes preparatoris del Pla es va sol·licitar voluntaris i a partir dels voluntaris es va formar la comissió, que per a que sigui operativa no ha de ser molt nombrosa. No es tracta de que hi hagi molta gent, sinó que els voluntaris se n’encarreguin de trametre les inquietuds de les associacions del poble.

 

Continua afegint el Sr. Martín que a l’acte de presentació del Pla de promoció hi havia molta representació política a dalt de l’escenari i que li hagués agradat trobar a la Comissió del Pla a la gent del poble. Se li respon que es una qüestió de cortesia i protocol malgrat la majoria de regidors coincideixen amb el Sr. Martín.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:25 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: