Posted by on ag. 3, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA Ú DE JUNY DE DOS MIL SETZE.

 

A Horta de Sant Joan, ú de juny de dos mil setze, essent les 22:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 5/16

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. PUNT ÚNIC: SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016

 

 

 

 

 1. PUNT ÚNIC: SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 26 DE JUNY DE 2016
 • Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de les meses electorals que s’han de constituir el dia 26 de juny de 2016, per a les Eleccions a Corts Generals 2016. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
 • SECCIÓ: 001 MESA: A
 • TITULARS:
PRESIDENT: JR C C
1R VOCAL: A F Ll
2N VOCAL: A A A
 • SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: O G F
DEL PRESIDENT: E D S
DEL 1R VOCAL: B A P
DEL 1R VOCAL: R C C
DEL 2N VOCAL: MF A A
DEL 2N VOCAL: J C P

 

 

 • SECCIÓ: 001 MESA: B
 • TITULARS:
PRESIDENT: MC M F
1R VOCAL: MM M V
2N VOCAL: S M P
 • SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: I S C
DEL PRESIDENT: A P M
DEL 1R VOCAL: J S M
DEL 1R VOCAL: M S R
DEL 2N VOCAL: JJ N P
DEL 2N VOCAL: JJ T C
 • També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del mateix.”
 • I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:44 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.
 • Vist i plau
 • L’alcalde

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA Ú DE JUNY DE DOS MIL SETZE.

 

A Horta de Sant Joan, ú de juny de dos mil setze, essent les 22:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 6/16

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i els Ajuntaments de la comarca que participin en el PO Feder Catalunya 2014-2020 i la inclusió, si s’escau, de l’obra “Rehabilitació del Mas de Burot” a la convocatòria així com la previsió del seu finançament.

 

 

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE PARTICIPIN EN EL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 I LA INCLUSIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DEL MAS DE BUROT” A LA CONVOCATÒRIA AIXÍ COM LA PREVISIÓ DEL SEU FINANÇAMENT.

 

Per part de l’alcaldia, es fa una exposició sobre l’actuació “Rehabilitació del Mas de Burot per la creació d’un actiu ecoturístic aprofitant el patrimoni natural i l’arquitectura tradicional dels Ports” que es pretén incloure als Fons Feder, concretament a les bases es preveu que els sol·licitants puguin ser les Diputacions, ajuntaments de més de 20.000 habitants o Consells Comarcals, com que a la nostra comarca no hi ha municipis superiors als 20.000 habitants el Consell Comarcal pot sol·licitar ajut als Fons Feder conjunt de tots els municipis de la comarca que ho vulguin, sempre que el pressupost de les actuacions superi el milió d’euros.

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha proposat als Ajuntaments de la comarca l’aportació de les actuacions dins de l’eix que inclou el turisme sempre i quan el conjunt de les actuacions presentades superi, com preveuen les bases, el milió d’euros.

 

La proposta de la Rehabilitació del Mas de Burot redactada pels tècnics del Parc Natural dels Ports estava a l’espera de poder sol·licitar finançament.

 

El Mas de Burot seria un mas representatiu dels Masos del Port i reuneix les característiques de l’arquitectura tradicional per poder ser rehabilitat i crear una oferta turística adreçada a difondre aquesta arquitectura i la vida dels Ports a través de la seva visita.

 

L’alcalde continua fent una exposició sobre l’estructura del mas, el seu accés i altres, dient que aquest pot ser un actiu turístic molt important per al municipi.

 

També fa una exposició sobre els agents implicats en aquest projecte (el propi Ajuntament com a propietari i promotor de l’obra, el Parc Natural dels Ports, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre, el CEDEP, la Diputació de Tarragona, els Serveis Territorials d’Urbanisme i de Cultura de les Terres de l’Ebre, el Col·legi d’Arquitectes de les Terres de l’Ebre i 4 Datum)

 

La idea d’aquest avantprojecte seria una primera fase rehabilitació amb elements naturals que s’utilitzaven als masos a la seva època, per a servir a professionals d’arquitectura per exemplificar com es feia la construcció i a més a més servir per fer visites guiades de com eren els masos i com vivien els habitants del Port.

 

L’actuació constarà d’uns estudis previs, recuperació de l’entorn i una vegada es redacti el projecte executiu, la seva rehabilitació i recuperació de l’espai, servirà en una primera fase per a la difusió i formació de professionals i de futurs guies, i en una segona fase es preveu la creació de materials didàctics, programació d’activitats i creació de paquets turístics adreçats a turisme familiar, ecoturisme, educació ambiental a escoles i formació d’estudiants i professionals de la construcció.

 

La rehabilitació del “Mas de Burot” per la creació d’un actiu ecoturístic aprofitant el patrimoni natural i l’arquitectura tradicional del Port, presenta un pressupost de 127.500€ (IVA exclòs), dividit en dos anys, es pretén que el FEDER pugui subvencionar el 50% del pressupost de l’actuació sense IVA. No obstant, l’Ajuntament buscarà altres fonts de finançament per a fer front a la part que li correspondrà aportar a l’Ajuntament.

 

Per finalitzar l’alcalde exposa que és una actuació singular amb un valor turístic molt important per ser un mas que representa l’arquitectura tradicional dels masos al Parc Natural.

 

Abans de procedir a la votació pertinent d’aprovació del conveni, l’actuació i previsió de finançament el Sr. Jordi Martín demana la paraula.

Comenta que veu molt bé l’actuació presentada i tan de bo que es poguessin rehabilitar més masos, així com el conveni del CCTA amb l’Ajuntament que ha de ser-hi i estan a favor per anar tots a una, però voldria llegir una moció només a efectes que quedés constància al Ple i que es pogués cofinançar la part que no fos subvencionada pel Feder, a través del CCTA.

 

 

“MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES OPERACIONS DE LES ENTITATS LOCALS SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE CATALUNYA 214-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.

 

                                              

                                               EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El passat dia 14 de març de 2016, es va publicar al DOGC (num. 7078), l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta, decideix presentar un projecte basat amb l’eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos (Annex 1)

 

Aquesta acutació és d’important rellevància a nivell de territori per ser d’aplicació i implicar als 12 municipis de la comarca.

 

L’import de la subvenció FEDER 2014-2020, als exios 4 i 6 s’estableix en un percentatge fins a un màxim del 50% de la despesa elegible de les operacions suceptibles de ser incorporades en aquest Programa operatiu (punt 7 annex I)

 

Les operacions incloses en aquest programa poden rebre subvencions d’altres programes, fons o instruments ( punt 8 annex I),

 

Per tots aquest motius, el grup Més Orta-AM d’Horta de St. Joan, proposa els següents

 

 

                                                           ACORDS

 

 1. Que es tiri endavant aquest projecte amb un vincle que uneixi les necessitats de tots el municipis de la comarca d’acord amb la línia d’actuació escollida, sota un mateix concepte que es pugui desenvolupar segons aquestes bases.

 

 1. Que es sol·liciti l’import de subvenció màxim que marquen aquestes bases del 50%.

 

 1. Que l’import restant de les despeses, o una part important d’aquestes (el 40% com a mínim), vagi a càrrec del propi ens supramunicipal, i per fer-hi front, que fagi ús de les convocatòries d’altres subvencions i programes al que les bases permeten accedir, com per exemple poden ser el PUOSC Comarcal i el PAM de la Diputació de Tarragona, com qualsevol altra línia d’ajut que pugui tenir relació amb el projecte presentat.

 

 1. Que l’últim romanent de tresoreria publicat respecte el compte  general (exercici 2014) del Consell Comarcal de la Terra Alta, el qual ascendeix a 748.695,08€, es destini a aquesta partida pressupostària mitjançant una modificació de pressupost.

 

 1. Que d’acord tot l’especificat, l’aportació dels municipis sigui símbòlica, màxim del 10% del pressupost, ja que el projecte és d’àmbit comarcal, és el Consell Comarcal qui el sol·licita, qui el licita, qui el dur a terme i qui justifica la despesa realitzada, amb l’argument afegit de tenir ,aquest ens supramunicipal, una millor capacitat econòmica, un romanent de tresoreria positiu important i possibiltat d’altres línies d’ajut.

 

 1. Que s’aprovi aquesta moció del Grup d’Esquerra Republicana de Catalanya sobre el finançament de les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i que es trasmeti aquesta Moció al Departament de Governació, Administracions Púlbiques i Habitatge i al Consell Comarcal de la Terra Alta.

 

 

Horta de St. Joan, 27 de Maig de 2016

 

 

Soraia Roig Segura

Portaveu de Més Orta-AM”

 

 

Continua exposant el Sr. Martín que per les raons que consten en la moció transcrita, votarà en contra a veure si es pot arribar a fer possible el seu cofinançament i així que a l’Ajuntament no li suposi una càrrega la part no finançada.

 

La Sra. Rosanna Rel demana la paraula i comenta que el romanent a que fa referència a la moció és del 2014, aquest any serà inferior i que el Consell Comarcal té objectiu finalista, no pot disposar d’una bossa de diners per a repartir-los.

 

El Sr. José Antolí comenta que la idea és bona però els responsables de controlar la despesa son els menbres de l’Equip de Govern.

 

Es procedeix a la votació pels vuit (8 ) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple dels acords següents, i per set (7) vots a favor dels senyors, Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Andreu (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), José Antolí Badia (PP), José Sabaté Capafons (PP), i un (1) en contra del Sr. Jordi Martín Cuello, s’aproven.

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i els Ajuntaments de la Comarca que participin en el PO FEDER Catalunya 2014-2020.

 

Segon. Aprovar, que el Consell Comarcal de la Terra Alta, inclogui la actuació anomenada “Rehabilitació del Mas de Burot per la creació d’un actiu ecoturístic aprofitant el patrimoni natural i l’arquitectura tradicional dels Ports, amb un pressupost total de 154.275€ IVA inclòs, a la convocatòria PO Feder Catalunya 2014-2020

 

Tercer. Aprovar la previsió del finançament de l’actuació esmentada amb el següent cofinançament:

 • Sol·licitud FEDER 50% (sense IVA) 750€
 • Aportació Municipal 525€

 

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta, als efectes pertinents.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:19 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA Ú DE JUNY DE DOS MIL SETZE.

 

A Horta de Sant Joan, ú de juny de dos mil setze, essent les 23.20 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 7/16

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Pressupost General 2016

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL 2016

 

L’alcalde fa un incís i demana disculpes per no haver-lo elaborat més aviat, destaca les inversions previstes al pressupost i ressalta inversions com l’obertura del Centre de dia, la 3a fase dels carrers, pavimentació del carrer Joan XXIII i altres inversions d’interès.

 

A continuació l’alcalde llegeix la proposta còpia de la qual disposen tots els regidors per a procedir a la votació.

 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2016

 

ANTECEDENTS

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.

 

La secretària – interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

El pressupost 2016 s’ha sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data d’1 de juny de 2016.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP) i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant a l’efecte.

 

Es procedeix a la votació segons el dictamen favorable i la proposta de la Comissió de Comptes reunida l’ú de juny de l’actual, dels següents acords i el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per tres (3) abstencions dels regidors José Antolí Badia, José Saabaté Capafons i Jordi Martín Cuello i cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Jordi Antolí Andreu, Ricard Grau Rallo i Jordi Badia Guimerà, ACORDA:

 

Primer. APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2016, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual resumit per capítols és el següent:

 

 

Segon. Aprovar la plantilla de personal.

 

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

 

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

 

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’Alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:30 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: