Posted by on oct. 28, 2016 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 9/16

 

Assisteixen:

 

Regidors:

 

Joaquim Ferràs Prats

Jordi Antolí Andreu

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

Rosanna Rel Aguilar

Ricard Joan Grau Rallo

Soraia Roig Segura

 

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2016 i de les actes de les sessions extraordinàries d’1 de juny i de 18 de juliol.

 

 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 de 2016.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2017.

 

 1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les festes majors 2016 i celebració dels festivals taurins.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la renovació de pòlissa de crèdit subscrita amb l’entitat Catalunya Caixa.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Més Orta – AM, per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2016 I DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES D’1 DE JUNY I DE 18 DE JULIOL.

 

S’aproven per UNANIMITAT dels membres que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de les actes de les sessions ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2016 i extraordinàries celebrades els dies 1 de juny de 2016 i 18 de juliol de 2016 de les quals no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 I 19 DE 2016.

 

Es dóna compte del Decret número 11/2016 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 12/2016 de personació en el procediment abreujat núm. 85/2016 que coneix el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona i interposat per part del Sr. XLF contra l’Ajuntament, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 13/2016 de reserva de local oficial i públic d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals convocades per al 26 de juny del present, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 14/2016 de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponent a la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals convocades per al 26 de juny del present, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 15/2016 de proposta com a representants de l’administració per tal d’obtenir informació respecte dels resultats de l’escrutini en les properes Eleccions a Corts Generals, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 17/2016 de contractació de la Sra. DBB, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 18/2016 de sol·licitud d’ajut pel projecte “Afavorir la participació de la dona en el món local”, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 19/2016 de delegació de les atribucions de l’alcaldia durant els dies 4 al 13 de juliol del present, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.

 

Per part de l’alcaldia s’explica la proposta que s’ha presentat al Ple quan a la motivació de proposar les dues festes locals del municipi.

 

Vist l’escrit tramès per la Directora Territorial De Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, amb data de registre d’entrada 27 de juny de l’actual, en el que fa constar que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pot proposar dues festes locals per l’any 2017, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i altra normativa concordant.

 

Atès que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per al proper any.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Badia (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) abstencions dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer.- Proposar les dues dates següents com a festes locals del municipi d’ Horta de Sant Joan per a l’any 2017:

 

 • Dia 8 de setembre de 2017
 • Dia 12 de setembre de 2017

 

Segon.- Trametre còpia del present acord, a la Directora del Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.

 

 

 1. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2016 I CELEBRACIÓ DELS FESTIVALS TAURINS.

 

L’alcalde cedeix la paraula al regidor Jordi Badia, aquest exposa els diferents actes que configuraran la programació de festes de setembre.

 

Enguany la programació de festes comprendrà els dies entre el 7 i l’11 de setembre ambdós inclosos i com a canvi en referència als altres anys els bous es faran els dies 9, 10 i 11 de setembre.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Badia (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) abstencions dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer.- Aprovar la celebració de la Festa Major dedicada a la Mare de Déu de la Verge Santíssima i a Sant Antoni Màrtir, corresponent a l’any 2016, durant les dates compreses entre els dies 7 fins 11 de setembre pròxim, ambdós inclosos.

 

Segon.- Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major.

 

Tercer.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

 

DIA MODALITAT HORAINICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
09/09/2015 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av. Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
09/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
10/09/2015 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av.Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
10/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2015 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. delsPorts, Pl. Catalunya, Av.Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
11/09/2015 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports

 

El Sr. José Antolí vol fer constar que el seu grup s’ha abstingut malgrat estigui d’acord amb la celebració dels bous, no està d’acord amb les ramaderies.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DE PÒLISSA DE CRÈDIT SUBSCRITA AMB L’ENTITAT CATALUNYA CAIXA.

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que vist que tots els regidors tenen la còpia de la proposta d’acord per renovar la pòlissa subscrita l’any passat, es veu necessària aquesta renovació per a efectuar algun pagament imprevist d’alguna obra urgent que pugui esdevenir o algun pagament a diferents proveïdors en cas de falta de liquiditat.

Si no s’utilitza com fins ara millor, però és creu important renovar-la.

 

Atès que l’Ajuntament té una pòlissa subscrita amb Catalunya Caixa per import de 200.000,00€, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data de 31/07/2015 i signada davant notari el 6/08/2015 (diligència d’intervenció de la pòlissa núm. 2013.3040.61.0210081775).

 

Vist que l’esmentada pòlissa té venciment al mes d’agost.

 

Atès que per part d’intervenció es va emetre el corresponent informe relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació per quan es tracta d’una renovació d’una operació de crèdit en la modalitat de préstec a curt termini, per atendre necessitats transitòries de tresoreria.

 

Per tot l’exposat el Ple, per UNANIMITAT dels nou (9) membres de dret que el composen, ACORDA:

 

Primer. Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Catalunya Caixa per un import de 200.000€.

 

Segon. Aprovar la renovació del projecte de contracte amb l’entitat Catalunya Caixa amb les condicions financeres següents:

Import crèdit: 200.000€

Tipus d’interès: 0,20%

Comissió d’obertura: 0,25%

Comissió no disponibilitat: 0,02€

 

Tercer. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria mitjançant els imports de subvencions atorgades en diverses obres.

 

Quart. Facultar a l’alcalde per a la signatura de la renovació de la pòlissa de crèdit subscrita, així com tota la documentació necessària per a la seva renovació.

 

Cinquè. Comunicar el present acord a Catalunya Caixa als efectes pertinents.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MÉS ORTA – AM, PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.

 

Per part de la secretària, que demana la paraula, s’informa que la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en data de 24 de maig de 2016 el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el Recurs d’Inconstitucionalitat promogut pel President del Govern Espanyol, a més a més en data d’avui s’han anul·lat diversos preceptes declarats inconstitucionals. Es remarca que a l’exposició de motius de la moció ja es fa constar.

 

Continua l’alcalde donant la paraula al Portaveu del Grup Més Orta-AM per exposar el que consideri en relació a la Moció que ha presentat el seu grup.

 

El Sr. Martín exposa que amb la presentació d’aquesta moció només es pretén donar suport a les iniciatives del Parlament de Catalunya quan a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica que està patint el país entre moltes altres situacions d’emergència social.

 

“MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES – Exposició de motius

 

Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat.

 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.

 

Els recursos de l’Estat Constitucional de les darreres setmanes afecten directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics.

 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.

 

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.

 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya coma conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol”.

 

Tot seguit es procedeix a la votació i el Ple, per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Badia (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Jordi Badia Guimerà (CiU), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) en contra dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.

 

Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s’ha compromès i en la relació amb els serveis socials.

 

Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint l’exemple de l’Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.

 

Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per les persones que més ho necessiten.

 

Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.

 

Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

 

 

Els senyors José Antolí i José Sabaté diuen que han votat en contra perquè no poden votar a favor d’una llei que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Obres de canalització de la canonada d’aigües residuals: que actualment passa per la Plaça i que ocasiona moltes olors, comencen la setmana vinent.

Quan bombeja el dipòsit del camp de futbol les canonades agafen aire i expulsen a l’exterior les males olors. Es van fer gestions amb l’anterior empresa de gestió de la depuradora per solucionar el problema, però a finals d’any va haver concurs i va canviar l’empresa adjudicatària. Actualment la gestió la porta Aigües de Catalunya que ha estudiat diferents alternatives i s’ha decidit que l’obra més viable era que es desviés la canonada des del Poliesportiu pel camí de les cantereries donant tota la volta fins l’altra banda del poble, construint les arquetes i sifons necessaris per assegurar de no traslladar la problemàtica de les olors a un altre lloc del poble.

L’obra es farà per l’empresa que actualment porta la gestió de la depuradora, Aigües de Catalunya, amb un pressupost aproximat de 34.000€ IVA exclòs.

Amb l’execució de l’obra per part d’aquesta empresa es garanteix la suficient solvència tècnica quan a materials emprats, maquinària i resultats.

 

Obres de millora al pati de les escoles: L’alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Jordi Badia, que exposa que arran de les diverses queixes del professorat de l’escola i el mal estat del pati, es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament que s’arrangés. El Departament assumeix una sèrie de millores i reformes (canvi tanques i murs i cimentació de l’entrada de part d’accés a l’escola per un valor de 12.000€. Faltarà complementar amb vegetació (assessorats per un jardiner), i completar la resta de pati a través de concurs públic, segons projecte redactat per l’arquitecte municipal.

S’està estudiant, en funció de com vagin les obres, portar els nens al casal municipal (llar dels jubilats), per això ja s’ha parlat amb el regidor Sr. Sabaté que és president dels jubilats.

 

Col·locació de màquina de fitxes per a la cuba d’omplir les sulfatadores tal i com estava antigament: El Sr. Jordi Antolí explica que s’ha posat un “fitxero” i que mitjançant les fitxes de seguretat es dóna als pagesos la possibilitat de poder emplenar la màquina de sulfatar. L’anterior instal·lació estava trencada i posant 10 cèntims sortia aigua, a més a més omplia tothom, també gent de fora del municipi, estrangers…

El regidor continua comentant que el preu de la fitxa és insignificant i és condició tenir conreus a Horta. A més amb el greuge de l’escassetat hídrica que pateix el municipi s’estan fent actuacions i mesures per a millorar el servei d’abastament d’aigua i també s’ha de tenir en compte el canvi de la climatologia que s’està patint i que es patirà.

El Sr. José Antolí demana la paraula i comenta que per sulfatar es gasta poca aigua però per regar és una llàstima que s’utilitzi l’aigua clorada. L’alcalde li respon que estan fent les gestions necessàries per a entrar a formar part de la Comunitat de Regants de la Terra Alta i quan es pugui invertir amb el reg d’Horta poder iniciar totes les gestions per tirar-ho endavant.

 

Centre de dia: L’alcalde comenta que al mes de juny l’empresa va dir que obririen però al final no ha estat així.

Avui s’ha tingut una reunió amb l’empresa que ho gestionarà i han acordat que després de festes de setembre el centre ha d’obrir, ja s’ha contactat amb gent interessada (4 ó 5) i a partir d’aquí s’anirà treballant i es suposa que quan la gent vegi el funcionament també s’interessarà.

 

Piscina municipal: L’alcalde comenta que la Sra. EL i la Sra. ET tenien arrendat el bar de la piscina municipal i per desavinences personals, l’ET ha presentat un escrit de renúncia a la gestió del bar de la piscina que s’ha acceptat i continua la gestió només l’EL.

 

Per últim, l’alcalde informa que el 5 de juliol va haver una reunió de les Diputacions de Tarragona i Terol, on es va delegar l’assistència en la primera tinenta d’alcalde. La reunió va tractar sobre el conveni entre diputacions, de la carretera Horta – Lledó.

La Sra. Rosanna Rel exposa que la reunió es va celebrar a Terol, i que la carretera d’Horta a Lledó esta en molt mal estat i ningú tenia competència per al seu manteniment entre el creuament d’Arnes fins al riu (canvi de província). Ara se’n encarregarà la Diputació de Tarragona i del pont en endavant és la Diputació de Terol la que assumeix la seva competència.

Malgrat no hi ha pressupost per l’arranjament total del tram de la província de Tarragona, aquest tram fins al pont serà competència de la Diputació de Tarragona, es farà un mínim de manteniment per evitar la degradació d’aquesta i garantir la seguretat.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

La Sra. Soraia Roig pregunta sobre la previsió del personal de la llar d’infants per al curs vinent.

El regidor d’ensenyament comenta que actualment les titulars del servei estan de baixa i s’espera veure com evolucionarà l’atorgament de l’alta. Últimament estava l’auxiliar substituint a la directora i com aquesta també està de baixa va ser substituïda per la Sra. RAF. Es resta a l’espera de l’evolució d’ambdues, si a principis de setembre no hi ha previsió de que s’incorporin cap de les dos, s’obrirà un procés selectiu per cobrir la plaça de direcció mitjançant personal titulat amb l’especialitat d’educació corresponent.

 

El Sr. Jordi Martín pregunta sobre el tema de l’ambulància, en concret sobre la seva ubicació i l’alcalde li respon que s’ubicarà al carrer de baix (Aureli Serres), al costat del magatzem de la brigada. L’empresa ha presentat sol·licitud per ubicar marquesina i s’està a l’espera que el tècnic municipal emeti l’informe pertinent. Si que ha sol·licitat l’empresa Egara que durant la nit es pugui tenir al davant del consultori, però durant el dia estarà al carrer Aureli Serres.

 

El Sr. Jordi Martín continua dient que té una petita queixa quan a la presentació del llibre de la Sra. Cristina Giné, entre d’altres que no hi havia representació de l’Ajuntament a l’acte. Li va estranyar que sent una escriptora del municipi no hi hagués representació del consistori.

La Sra. Rosanna Rel comenta que 48h abans es va rebre un correu informant de l’acte. L’alcalde comenta que ell estava de vacances però que el Sr. SCS si que li havia dit amb anterioritat i no va pensar de comentar-ho a la tinent d’alcalde.

 

La Sra. Soraia Roig també pregunta sobre com estan els quadres del Sr. Anglada, l’alcalde li respon que es va mantenir una reunió amb el Diputat de Cultura i la tècnica, Sra. Cases, i se’ls va informar sobre el projecte que es vol fer per a les reformes de les antigues escoles i sobre els usos que se li vol donar a l’edifici, i sobre que de moment l’obra del Sr. Anglada es té guardada allà. Així mateix es va sol·licitar que l’Escola d’Art de Tortosa fés la catalogació de l’obra. S’iniciarà a partir del setembre amb el nou curs a càrrec d’alumnes tutelats. Si que s’ha demanat que l’obra es porti a Tortosa per poder fer correctament la catalogació i manteniment de l’obra. Des de l’Escola d’Art s’han pres l’estudi amb moltes ganes i il·lusionats.

El Sr. Josep Sabaté comenta que li agradaria veure l’obra del Sr. Anglada, l’alcalde li comenta que cap problema, que un dia poden quedar i li ensenyarà.

 

Per últim la Sra. Rosanna Rel convida i emplaça a tots els membres del Ple a que segueixin els actes programats a l’agenda cultural.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:10 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: