Posted by on febr. 1, 2017 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-set d’octubre de dos mil setze, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 10/16

Assisteixen:

 

Regidors:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2016.

 

 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de 2016.

 

 1. Aprovació inicial, si s’escau, de la Modificació Puntual de les NNSS d’Horta de Sant Joan, articles 179 i 180, per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització d’instal·lacions municipals per a la celebració civil de casaments.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre i de la recuperació i revisió del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup Més Orta – AM, per l’execució d’un Pla Pilot de Transferència controlada de sediments des de l’embassament de Riba – Roja d’Ebre fins a la desembocadura del Delta de l’Ebre.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

 

 

 

Abans d’entrar a debatre els punts de l’ordre del dia, l’alcalde comenta que es retira el punt número 5 de l’ordre del dia pels següents motius:

 • Es va pensar que es podria instar a la Generalitat a crear l’Autoritat de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre ja que tots els presidents dels Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre van creure que podria ser positiu.
 • Arran de converses amb el President del Consell Comarcal de la Terra Alta, va comentar que la Generalitat tenia altres solucions més viables que crear tantes taules, comissions i autoritats i per tant es proposa retirar-ho de l’ordre del dia.

 

Referent al punt número 6 també es proposa la seva retirada per part del portaveu Sr. Jordi Martin perquè la Plataforma en Defensa de l’Ebre (a través de la Plataforma SOS Sediments) està preparant una moció molt semblant a la que va presentar el seu grup i per no presentar diferents mocions amb contingut similar es proposa no incloure-la al Ple.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2016 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 20, 21, 22, 23, 24, 25 I 26 DE 2016.

 

Es dóna compte del Decret número 20/2016 d’inici de la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2015, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 21/2016 de delegació d’assistència a reunió d’alcaldes en la primera tinenta d’alcalde Sra. Rosanna Rel, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 22/2016 de sol·licitud d’ajut econòmic per a portar a terme diferents actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis, infraestructures i equipaments de competència i titularitat municipal (PUOSC 2016-2017), del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 23/2016 d’aprovació del projecte “Activa’t 2016” i de sol·licitud d’ajut econòmic de 7.500€ per tal de portar a terme l’esmentat projecte, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 24/2016 de pagament de part de la paga extraordinària que no es va abonar del desembre del 2012, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 25/2016 d’autorització de tancament del camí dels pesells els dies 4, 5 i 6 d’octubre per proves vehicle Hyundai, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 26/2016 d’aprovació de memòria valorada “Consolidació estructural de la planta baixa i planta soterrani de l’immoble ubicat al carrer Dr. Messeguer núm. 3” i de sol·licitud d’ajut econòmic de 19.705,68€ per a portar a terme l’actuació, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS D’HORTA DE SANT JOAN, ARTICLES 179 I 180, PER TAL DE FACILITAR LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMPINGS, APARCAMENTS DE CARAVANES I AUTOCARAVANES EN SÒL NO URBANITZABLE.

 

El regidor Jordi Badia s’incorpora al Ple en aquest punt.

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que actualment el municipi d’Horta de Sant Joan es regeix per les NNSS de planejament municipal, aprovades per la Comissió d’Urbanisme definitivament, el 06/07/1988 i publicades al DOGC el 03/02/1989 (Exp.87/68) i les modificacions puntuals aprovades definitivament el 10/06/1992 i publicades al DOGC el 09/09/1992 (Exp.91/224), i d’altres modificacions puntuals del planejament aprovades posteriorment, com ha estat la Modificació Puntual de les NSP, regulació d’usos i adaptació de la zonificació del sòl no urbanitzable al PTPTE (2011/43941) publicat al DOGC de 3 d’agost de 2011

 

No obstant això, els nombrosos canvis que ha sofert la normativa de rang superior per a adequar-la als temps en que vivint amb unes necessitats diferents de fa dècades, ha fet necessària la modificació de certs aspectes de la norma municipal per no contravenir i bàsicament per què s’adeqüi a la legislació urbanística vigent, per tant fa que sigui necessari la proposa de la següent modificació puntual a les NNSS:

 

 • Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan, article 179 i 180,per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable. L’Estudi Ambiental estratègic inicial i Estudi de sòl no urbanitzable d’Horta de Sant Joan per a la definició de les zones aptes per a l’ús de càmping.

 

Considerant tots els antecedents exposats, és voluntat de l’Ajuntament en exercici de les potestats d’ordenació del territori que la Llei de Bases de Règim Local i la Llei  Municipal i de Règim Local a Catalunya atribueixen als municipis, i D. L. 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/ 2012, de 22 de febrer i Reglament que el desenvolupa, s’ha redactat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries Municipals abans esmentada.

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que fa uns mesos el Ple ja va aprovar inicialment una Modificació Puntual amb els mateixos termes, que encabia només la clau 10 del sòl no urbanitzable però s’ha considerat, abans de trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme, que hi havia unes zones no incloses en l’anterior document tècnic que es creu que poden tenir més atractiu a l’hora d’implantar càmpings, es tracta de la clau 11a.

 

Continua exposant que la proposta de modificació puntual va acompanyada d’un estudi ambiental de la zona i un estudi del sòl no urbanitzable que justifica la zonificació.

 

Pràcticament aquesta nova MP recull zona de la clau 11 fora PEIN, amb requisits com per exemple 150m de la zona del Parc. També s’ha previst que una vegada s’implantin nous càmpings es clausurarà la zona d’acampada dels Ateos, perquè ja es tindrà aquest servei en altres zones i cal recordar que l’acampada als Ateos està ubicada en una zona vulnerable i segons recomanacions del Parc Natural cal clausurar-la per tal d’evitar riscos.

 

El Sr. Jordi Martín comenta que no hi ha cap requeriment per escrit per a clausurar-lo sembla que es potenciï la iniciativa privada a la pública. Una cosa seria que no fos viable econòmicament però les raons que es donen al document tècnic per clausurar-lo no tenen prou pes per a justificar la clausura.

 

L’alcalde continua exposant que s’ha aprofitat la nova MP per a incloure a més a més de la clau 10, una part de la clau 11.a) amb uns requisits específics, com que hi hagi una franja de 250m de la zona d’influència del Parc Natural dels Ports.

 

Els regidors Jordi Martín i Soraia Roig discrepen sobre la consideració de que s’hagi de clausurar l’àrea d’acampada dels Ports per implantar càmpings privats, l’alcalde respon que sempre es veurà millor aprovar la proposta per part d’urbanisme si es condiciona a la clausura del Mas dels Ateos com a zona d’acampada.

 

El principal motiu d’incloure altres espais per implantar els càmpings farà més atractiu que es puguin presentar iniciatives turístiques particulars.

 

El Sr. Jordi Martín i la Sra. Soraia Roig comenten que votaran en contra no per la iniciativa d’implantació de càmpings, que els sembla molt correcta, si no per la condició de clausurar l’àrea d’acampada del mas dels Ateos.

 

Per tot l’exposat, i sent, competència del Ple de l’Ajuntament a l’empara de l’article 22.2c) de la LRBRL, per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), dos (2) en contra dels regidors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció del regidor José Sabaté Capafons, s’APROVEN els acords següents:

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, redactada per l’arquitecta Sra. Estela Prats, segons els documents que consten a l’expedient, anomenats:

 

 • .- Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan, article 179 i 180 per tal de facilitar la instal·lació de càmpings, aparcaments de caravanes i autocaravanes en sòl no urbanitzable. L’Estudi Ambiental estratègic inicial i Estudi de sòl no urbanitzable d’Horta de Sant Joan per a la definició de les zones aptes per a l’ús de càmping.

 

Segon. Publicar l’acord anterior durant un mes, mitjançant anunci inserit al BOPT, al DOGC, en un diari dels de major difusió de la província, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web, (Seu Electrònica), per tal que els particulars i/o les associacions interessades formulin, si s’escau, suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació.

 

Tercer. Sol·licitar els següents informes, Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació; Departament de Cultura; Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i Protecció Civil del Departament d’Interior; Diputació de Tarragona; Agència Catalana de l’Aigua; Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre; Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Quart. Donar audiència, als efectes del que disposa la normativa urbanística, a totes les corporacions, al terme municipal de les quals confina amb el d’Horta de Sant Joan.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS.

 

Per part de l’alcaldia es proposa la següent redacció de l’Ordenança per al seu debat i si s’escau, la seva aprovació:

 

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

 

Article 1 Disposició general

D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament regula la taxa per l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d’un casament.

 

Article 2 Fet impositiu

Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans, exclusivament amb motiu de la celebració de la cerimònia de casament civil.

 

Article 3 Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella de ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.

No es contemplen les figures tributàries dels responsables i substituts.

 

Article 4 Beneficis Fiscals

Si un dels membres de la parella que vulgui contraure matrimoni civil en aquest ajuntament, figura empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos, gaudiran d’una bonificació del 50% del pagament de la taxa.

Aquesta residència s’acreditarà amb la inscripció continuada durant el període assenyalat al Padró d’habitants d’aquest municipi.

 

Article 5 Quota tributària

La quota a pagar per l’aprofitament especial definit és:

de 100,00 euros.

 

Article 6 Acreditació

La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.

 

Article 7 Normes de gestió, liquidació i tramitació

La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada, pel corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditat el seu pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta ordenança.

 

Article 8 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic

1.Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import, sense prejudici del pagament de la taxa que correspongui.

2.Si els danys són irreparables, s’indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

3.L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris els quals porten causa.

 

Disposició transitòria única

La vigència d’aquesta taxa s’inicia l’1 de gener de 2017. La taxa no es meritarà en els expedients els quals la sol·licitud d’autorització al Registre Civil s’hagi presentat fins al 31 de desembre de 2016.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada a Horta de Sant Joan, a xx de octubre de 2016 i començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que s’ha cregut convenient proposar l’aprovació de l’ordenança perquè se’n celebren bastants, especialment en el període d’estiu i sobretot de gent forana en ocasions amb vinculació a Horta de Sant Joan i en moltes ocasions sense vinculació.

 

Fins ara no està regulada cap taxa i per tant no es cobra, el que fan alguns dels nuvis és fer una aportació voluntària a la Comissió per la Millora del Convent. Els casaments es celebren sempre en dissabte, al matí i majoritàriament a la tarda i assistim la secretària i jo.

 

S’ha pensat en fixar un import de 100€ com a taxa per la utilització d’instal·lacions municipals per la celebració civil de casaments, bonificant un 50% als empadronats al municipi amb data anterior a sis mesos del casament.

El Sr. Jordi Martín demana la paraula i exposa que troba molt bé fer pagar aquesta taxa però comenta que si es tracta de gent del poble no caldria fer pagar res. L’alcalde respon que no seria molt correcte no fer pagar als del poble ja que altres taxes com l’expedició de documents, certificats si que es fan pagar a tothom.

 

Es procedeix a la votació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització d’instal·lacions municipals per la celebració civil de casaments, i per UNANIMITAT dels vuit (8) membres assistents al PLE dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Joan Grau Rallo (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) s’APROVA.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE L’AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE I DE LA RECUPERACIÓ I REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE.

 

Punt retirat prèviament a l’inici de la sessió segons s’ha raonat per part de l’alcalde, amb el vot favorable de tots els membres assistents.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MÉS ORTA – AM, PER L’EXECUCIÓ D’UN PLA PILOT DE TRANSFERÈNCIA CONTROLADA DE SEDIMENTS DES DE L’EMBASSAMENT DE RIBA – ROJA D’EBRE FINS A LA DESEMBOCADURA DEL DELTA DE L’EBRE.

 

Punt retirat prèviament a l’inici de la sessió segons s’ha raonat per part del regidor Jordi Martín Cuello, amb el vot favorable de tots els membres assistents.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Obra 3a fase carrers: El passat dia 20 d’octubre es va procedir a la signatura de l’inici de les obres del projecte.

A la signatura hi van intervindré per la contracta el Sr. Josep Manuel Jaén Olivier, per l’Institut Català del Sòl el Sr. Francisco Reina del Pozo, per la direcció facultativa els arquitectes Sr. Jordi Segura Torres i Sr. Marc Manzano Saló, l’arquitecte tècnic Sr. Joan Josep Piñol Folqué i per l’Ajuntament el Sr. Joaquim Ferràs Prats.

A continuació es detalla els carrers on es faran les obres: Tomàs Gil i Membrado, Moragrega, Plaça Sant Salvador, Plaça de l’Església, Santa Anna i Picasso.

 

Centre de dia: La intenció de l’empresa que prestarà el servei de Centre de Dia al municipi i de l’Ajuntament era obrir les portes del Centre el proper dia 2 de novembre, però s’ha cregut convenient retardar l’obertura donat el fet que el número d’usuaris apuntats per la prestació del servei és insuficient.

S’estan estudiant diferents vies per que es pugui incrementar el número d’usuaris del centre i pugui resultar més atractiu econòmicament per aquests.

 

Obres al pati de les escoles: L’alcalde juntament amb el regidor d’obres Sr. Jordi Badia, informen als presents sobre el projecte anomenat; Projecte d’urbanització del pati de les escoles d’Horta de Sant Joan, redactat per l’arquitecte Carlos Castells. Es va invitar a les empreses locals a presentar pressupost per l’execució de les obres i es van presentar Construccions Ferràs, Construccions Ismael Sancho i Construccions Ferràs Prats, a dia d’avui se’ls hi ha requerit, segons informe del tècnic de data 20/10 a dues de les empreses a fer un desglossament per partides i altres aclariments. Una vegada les empreses aportin la documentació es resoldrà l’adjudicació.

Es creu que en finalitzar les vacances nadalenques ja hagin finalitzat les obres.

 

Reg: L’alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Jordi Antolí, el qual explica que arran de la visita a la comarca del M. Hble. President Puigdemont, s’ha engegat el tema del reg als municipis d’Horta i Arnes. El primer que s’ha fet és l’adhesió d’ambdós pobles a la concessió del reg de la Terra Alta.

En principi es sol·licita que s’apuntin 500 has entre els dos pobles per a fer viable el projecte.

El proper dia 7 de novembre està prevista la visita dels enginyers que van redactar el projecte del reg a la Terra Alta i van portar tota la seva tramitació, s’espera que en aquesta data ja es tinguin apuntades per a ser incloses al reg Horta-Arnes el número d’hectàrees suficients per tirar endavant el projecte.

A més a més s’ha sol·licitat que el preu per hectàrea sigui el mateix que per al reg de la Terra Alta.

Continua exposant que cal ser bastant rigorós i acurat a l’hora de sol·licitar les hectàrees que necessitem perquè el projecte es dimensionarà en funció de la demanda de superfície a regar.

 

Obres al Convent: Referent a les obres que s’estan executant del projecte anomenat “Obres de millora a l’ala sud, antiga hostatgeria sobres les cavallerisses del Convent de Sant Salvador. Conducció d’aigües pluvials de l’Església”.

L’alcalde informa que el 50% del pressupost serà assumit a través d’una subvenció del Departament de Cultura, l’altre 50% l’assumirà l’Ajuntament amb la Comissió per la Millora del Convent.

El regidor Sr. Jordi Badia, explica les característiques de l’obra, amb la supervisió dels tècnics de Cultura i el tècnic municipal, els quals han visitat les obres.

 

Neteja de l’assut del Mas dels Ateos: El Sr. Jordi Antolí informa als presents que aquesta setmana s’estan portant a terme els treballs de neteja de l’assut del Mas dels Ateos.

També informa que s’està estudiant tenir a l’estiu sempre ple el dipòsit gran per donar abastament a la zona dels Viarnets, Mas de Joaquin… ja que com tots sabem durant aquest estiu s’han hagut de practicar restriccions d’aigua a diverses línies tancant l’aigua dia si dia no.

El Sr. Jordi Antolí finalitza la seva intervenció comunicant als presents que ja s’han finalitzat els treballs, a càrrec de l’empresa Tricastor, de neteja de diversos camins del terme. Els treballs que s’han realitzat s’han fet molt bé i han quedat les voreres dels camins molt netes.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

El regidor Sr. José Sabaté comenta que no es va comunicar l’obertura dels sobres del pati de les escoles com en anteriors ocasions.

Se li respon que l’acte d’obertura de les proposicions econòmiques és públic per tant obert a tothom.

 

El regidor Jordi Martín pregunta sobre la valoració que fa l’Equip de Govern sobre la Festa Major. El regidor de festes, Sr. Jordi Badia, respon que ha estat un èxit, però encara no té la relació de despeses i ingressos detallats i comptabilitzats perquè falten per arribar factures, una vegada estigui llest el balanç se’ls hi farà arribar sense cap problema.

Continua exposant que hi ha hagut una gran participació en tots els actes.

L’alcalde acaba fent referència a l’incident que va ocórrer amb un ferit als bous al carrer que afortunadament no va tenir conseqüències.

 

El regidor Jordi Martín pregunta al regidor Ricard Grau, encarregat de fires sobre la valoració de la Fira de la Dolça Tardor. El Sr. Grau respon que a l’incloure com a innovació a la Fira el fet de poder fer degustacions de menjar i vi de restaurants del municipi i cellers de la Terra Alta, es va tenir èxit amb l’assistència.

Es van vendre quasi 1700 punxades i 600 tasts de vins, a més el Mostillo es va acabar tot el que havien fet l’associació de dones, així com el menjar del sopar posterior.

Reitera que a l’incorporar tan els tasts  de vins com punxades, fa que la valoració que se’n treu és molt positiva.

 

El regidor Jordi Martín comenta que referent a la Festa Major, creu que ha trobat a faltar actuacions i/o activitats per al públic infantil.

El regidor Jordi Badia li comenta que en part té raó, però l’explicació és que per no solapar-se els diferents actes va ser difícil encabir-ho, perquè molts pares estan a altres actuacions programades per a adults.

 

El Sr. Martín pregunta si valia la pena portar una orquestra el diumenge dia 11 de setembre, quan l’endemà tothom treballava.

El Sr. Badia respon que el dia 11 de setembre és adient portar una orquestra i que la festa va acabar a les 6 de la matinada, si que apunta que potser s’hagués pogut fer un ball tarda-nit, sense fer descans i tancar més aviat la festa.

L’any vinent l’Ajuntament ja ha proposat com a festa local el dia 12 de setembre i així sent l’endemà festa la gent podrà gaudir més.

 

El Sr. Jordi Martín exposa que a l’homenatge oficial que es va celebrar al Castell per commemorar el dia 11 de setembre, dels membres del Consistori només hi eren l’alcalde i ell. La resta de regidors responen que el dia abans van fer molt tard treballant amb la Comissió de Festes per això no hi van assistir.

 

El Sr. Jordi Martín també pregunta sobre la tallada de pins a la zona on s’havia de realitzar l’activitat de tir al plat. El regidor Jordi Badia respon que els caçadors, al primer lloc on es realitzava el tir al plat era una zona ideal per l’activitat i es van animar a netejar la vegetació sobrant ja que la Guàrdia Civil volia 200 metres lliures d’aquesta i potser sí que es van passar una mica al netejar-ho.

Es comenta que amb la filmació aèria feta amb dron del Sr. Martín anteriorment a la neteja realitzada pels caçadors ja es podia observar una clariana d’arbres que ja existia i per tant no es tan aparatosa la neteja malgrat que l’efecte òptic ho pugui produir.

 

S’exposa que el Sr. JAC va interposar denúncia davant del Seprona i no es coneix com s’acabarà.

 

Els regidors Soraia Roig i Jordi Martín aplaudeixen que finalment s’hagi retirat l’ambulància de la vorera de l’Av. Generalitat.

 

També es pregunta per part dels regidors abans esmentats sobre el fet que no es va fer la selecció per cobrir la plaça de Directora de la Llar d’infants que està actualment de baixa. El Sr. Jordi Badia li respon que pocs dies després de fer l’anunci per la selecció pel lloc de Director/a de la Llar es va incorporar la MPV, auxiliar que també estava de baixa cosa que de moment ha fet replantejar-se la contractació d’algú altre.

La Sra. Roig pregunta sobre la titulació de les persones que actualment cobreixen les baixes del personal de la Llar d’infants perquè li consta que cal mirar-ho bé això de cobrir baixes amb personal no qualificat. Se li respon que té raó però que amb la situació del personal titular de baixa, es fa una mica difícil regularitzar el tema.

 

Preguntats sobre si hi ha algun prec o pregunta els regidors contesten que no.

 

Per finalitzar l’alcalde s’adreça a la Sra. Roig i li pregunta sobre el material escolar que està al Casal Municipal des de l’estiu i que es va recollir, segons la seva iniciativa, per a nens/es que ho necessiten.

La Sra. Roig li respon que a través d’un noi del Pinell fa temps es va fer difusió per recollir material per a les Escoles de Camboia i ja es van emportar tot.

L’alcalde li respon que no és així, que encara està a una sala del Casal. La Sra. Roig comenta que no era conscient i que es pensava que ja s’havia recollit, que ho preguntarà al noi del Pinell si ha de tornar a Camboia, sinó també es proposa que es podria donar a altres entitats que també en recullen com Caritas o l’EAP.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:45 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: