Posted by on febr. 1, 2017 in Ordenances 2017 | 0 comments

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

 

 

TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

 

 

Article 1 Disposició general

 

D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament regula la taxa per l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d’un casament.

 

 

Article 2 Fet impositiu

 

Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans, exclusivament amb motiu de la celebració de la cerimònia de casament civil.

Article 3 Subjectes passius

 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella de ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.

No es contemplen les figures tributàries dels responsables i substituts.

Article 4 Beneficis Fiscals

 

Si un dels membres de la parella que vulgui contraure matrimoni civil en aquest ajuntament, figura empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos, gaudiran d’una bonificació del 50% del pagament de la taxa.

Aquesta residència s’acreditarà amb la inscripció continuada durant el període assenyalat al Padró d’habitants d’aquest municipi.

Article 5 Quota tributària

 

La quota a pagar per l’aprofitament especial definit és: de 100,00 euros.

Article 6 Acreditament

 

La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.

Article 7 Normes de gestió, liquidació i tramitació

 

La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada, pel corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditat el seu pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta ordenança.

Article 8 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic

 

1.Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import, sense prejudici del pagament de la taxa que correspongui.

2.Si els danys són irreparables, s’indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

3.L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris els quals porten causa.

Disposició transitòria única

La vigència d’aquesta taxa s’inicia l’1 de gener de 2017. La taxa no es meritarà en els expedients els quals la sol·licitud d’autorització al Registre Civil s’hagi presentat fins al 31 de desembre de 2016.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada a Horta de Sant Joan, a 27 d’octubre de 2016 i començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Si t'agrada, comparteix, gràcies: