Posted by on maig 3, 2017 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL DISSET.

 

 

A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 02/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2017
  1. Donar compte de la renúncia del regidor Jordi Badia Guimerà

 

_____________________________________________________________________

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 2017

 

Per part de l’alcaldia s’inicia la sessió comentant que finalment ja s’ha elaborat el pressupost per part de l’equip de Govern, destacant que son uns pressupostos bastant continuistes respecte als de l’any anterior, no hi ha grans canvis.

 

Procedeix, a continuació, a enumerar les parts més significatives del pressupost.

 

Pel que fa al pressupost d’ingressos destaca l’increment que ha suposat diferents partides en relació a l’any anterior i fa un detallat recorregut per tots els capítols que el configuren.

 

Recalca especialment les subvencions previstes de rebre i les que es sol·licitaran per aquest 2017.

 

Així mateix fa amb el pressupost de despeses i també fa una menció especial a totes les inversions en la compra de terreny, Mas de Burot, la 3a fase dels carrers, obres al Convent i a l’antic hostal (antiga caserna de la Guàrdia Civil), entre d’altres.

 

A continuació l’alcalde llegeix la proposta, de la qual tots els regidors disposen d’una còpia, per a procedir a la votació.

 

 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2017

 

 

ANTECEDENTS

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.

 

La secretària – interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

El pressupost 2017 s’ha sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador/desfavorable en data d’5 d’abril de 2017.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP) i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant a l’efecte.

 

Es procedeix a la votació segons el dictamen favorable i la proposta de la Comissió de Comptes reunida el cinc d’abril de l’actual, dels següents acords i el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per cinc (5) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CiU) Jordi Badia Guimerà (CIU) i tres (3) abstencions dels regidors José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2017, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual resumit per capítols és el següent:

Segon. Aprovar la plantilla de personal.

 

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

 

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

 

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

 

  1. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR JORDI BADIA GUIMERÀ

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que el passat 14 de març 2017, el Sr. Jordi Badia Guimerà, regidor del grup de CIU va presentar la renúncia al càrrec que ostenta, segons escrit que els hi ha estat facilitat a tots els membres del Consistori.

 

Atès que després de reunir-se amb la regidora que, segons es desprèn de la llista electoral del partit polític de CIU, figura immediatament següent com a membre de la llista electoral per la formació política de CIU, la Sra. Maria Mercè San José Amat, aquesta comunica per escrit de data de registre 4 d’abril de l’actual, que renuncia a ser proclamada electe.

 

Com a conseqüència, la persona que figura immediatament a continuació de la regidora que ha renunciat és la Sra. Maria Mercè Mulet Griell, la qual no ha renunciat a ser proclamada electe.

 

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb els vots a favor dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, ACORDA:

 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Jordi Badia Guimerà al càrrec de regidor electe de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, integrat al Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

Segon. Declarar la vacant del lloc i que es posi de manifest a l’administració electoral als efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i en la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.

 

Tercer. Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial de la Sra. Maria Mercè Mulet Griell, com a següent membre de la llista electoral que no ha renunciat a ser proclamada electe, per la formació política de CIU.

 

Quart. Notificar fefaentment, a la Sra. Maria Mercè Mulet Griell, la recepció, en el seu cas, de l’esmentada credencial als efectes establerts per la normativa de règim local, de forma que rebuda la mateixa, pugui prendre possessió en el primer Ple que dugui a terme aquesta Corporació.

 

 

L’alcalde abans de finalitzar el Ple té unes paraules d’agraïment, per la dedicació i implicació del regidor Jordi Badia Guimerà.

 

Així mateix vol fer una menció especial a la tasca que està portant a terme la Sra. Mercè San José Amat, col·laborant activament en la gestió municipal.

 

Per últim dona la benvinguda i felicita a la que serà nova regidora de l’Ajuntament, Sra. Mercè Mulet, a l’espera que després de finalitzar l’expedient de renúncia pugui prendre possessió del seu càrrec.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:35 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: