Posted by on maig 3, 2017 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE GENER DE DOS MIL DISSET.

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-set de gener de dos mil disset, essent les 20.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 01/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Jordi Badia Guimerà

José Antolí Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Ricard Joan Grau Rallo

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2016 i extraordinària de 28 de novembre de 2016.

 

 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 27, 28 de 2016 i 1, 2, 3 de 2017.

 

 1. Aprovació inicial, si s’escau, de la 3a modificació dels Estatuts del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia.

 

 1. Assumptes varis.
  • L’alcaldia informa.

6.Precs i preguntes.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016.

 

El Ple per set (7) vots a favor dels nou (9) membres de dret que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), i una (1) abstenció del Sr. José Antolí Badia (PP), APROVA l’acta del Ple Ordinari del dia 27 d’octubre de 2016, de la qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple. El Sr. José Antolí exposa que s’absté perquè no va assistir al Ple.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2016 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 27, 28 DE 2016 I 1, 2, 3 DE 2017.

 

Es dóna compte del Decret número 27/2016 de contractació de la Sra. Claudia Fabregat Valls com a directora de la llar d’infants, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 28/2016 d’execució urgent dels treballs de consolidació estructural de l’immoble situat al carrer Doctor Messeguer núm. 3, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 1/2017 d’aprovació de pagament domiciliat de factures de diversos proveïdors, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada.

 

Es dóna compte del Decret número 2/2017 de contractació dels senyors SBB i DGB, el qual no es llegeix perquè els regidors ja disposen d’una còpia lliurada amb anterioritat.

 

Es dóna compte del Decret número 3/2017 de desestimació del Recurs de Reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern de 10 de novembre en virtut del qual s’adjudica l’obra “Urbanització del pati de les escoles d’Horta de Sant Joan”, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA 3a MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI INTERCOMARCAL D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES.

 

Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), integrat pels Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, el qual gestiona el programa Leader al territori, va aprovar en sessió plenària de data 14 de juliol de 2016 la tercera modificació dels seus Estatuts.

 

Atès que la nostra entitat també forma part del CIS i treballa per col·laborar i ajudar a potenciar la implantació del programa Leader al territori com a una eina fonamental en el seu desenvolupament i millora de les seves condicions socioeconòmiques.

 

Vist que tots els membres del CIS han d’aprovar les modificacions dels Estatuts.

 

El Ple APROVA la modificació dels estatuts amb sis (6) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i dos (2) abstencions dels regidors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons, i ACORDA:

 

Primer. Ratificar l’acord d’aprovació de la 3a modificació dels Estatuts pel plenari del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques en data 14 de juliol de 2016.

 

Segon. Designar el senyor Ricard Grau Rallo com a representant titular de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, i la senyora Rosanna Rel Aguilar com a representant suplent.

 

Tercer. Facultar al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques per poder dur a terme les accions necessàries davant les administracions pertinents.

 

Quart. Comunicar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA.

 

En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:

 

MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA

Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als quals cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.

 

. Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:

 1. L’abastament segur d’aliments a la població.
 2. La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
 3. L’ocupació equilibrada del territori.

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat l’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.

 

. Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos.

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de determinades administracions locals.

 

.Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si s’escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actuació de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.

 

.Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.

La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).

Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.

 

.Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i els voltors, cal que s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge atot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu aprofitant al màxim el marc actual.

 

.Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitrària designació coma Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb sis (6) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Jordi Badia Guimerà (CIU), José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP) i dos (2) abstencions dels regidors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal), APROVA:

 

Primer. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.

 

Segon. Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.

 

Tercer. Notificar l’aprovació d’aquesta moció al President de la Generalitat i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
  • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Per part de l’alcaldia s’informa dels següents assumptes:

 

. Festes: Al Ple anterior es va preguntar sobre el balanç de festes, és per això que li cedeix la paraula a la regidora Sra. Rosanna Rel que fa la següent intervenció:

Encara falta arribar alguna factura però a nivell general surt un dèficit de 2.390€. Fa una relació d’ingressos i despeses aproximades a l’espera que es tanqui definitivament el balanç econòmic.

El Sr. Sabaté pregunta si podria tenir còpia de les dades que ha exposat la regidora i li contesta que cap problema, afegeix que als actes va haver molta participació.

El Sr. Sabaté comenta que s’hauria de recuperar el dia de la son (12 de setembre), l’alcalde comenta que aquest any sí que és dia festiu perquè és festa local.

 

. Pati escoles: Durant les properes setmanes s’acabaran les obres d’urbanització del pati de les escoles.

 

. Carrers 3a fase: Les obres van més lentament del que es voldria, a més les pluges no han afavorit. Som conscients que l’empresa ha d’espavilar per avançar a bona marxa les obres.

 

. Centre de dia: Finalment el Centre de dia va obrir les seves portes el 15 de desembre definitivament. Hi ha 5 usuaris i la valoració és positiva, s’ha d’intentar que sigui un èxit i assegurar la seva viabilitat.

 

. Visita a Horta del Director General de Turisme: El Sr. Octavi Bono vindrà el proper 24 de febrer a Horta, una visita com a director de turisme. La programació dels actes serà visita i reunió (on es parlarà del Pla de Foment atorgat a Horta per a diferents actuacions subvencionat amb 251.000€).

El sector turístic també es reunirà amb el Director.

 

. Adhesió al Pacte d’Alcaldes per l’eficiència energètica: Es va sol·licitar a la Diputació l’adhesió al Pla d’Estalvi Energètic on es presenta una sèrie d’actuacions per tal de reduir los gasos de CO2 i evitar canvi climàtic. Al 2020 els ajuntaments adherits, com és el d’Horta, han d’intentar haver reduït un 20% d’emissions de gasos contaminants.

 

. Treballs silvícoles: L’alcalde informa que referent als treballs silvícoles realitzats al Mas de Lliberós, iniciats en l’anterior legislatura, que estaven inclosos al Pla d’aprofitamens anuals, es van finalitzat el 15 de desembre i per aquests propers anys s’estan estudiant altres zones pels tècnics del Departament d’Agricultura.

 

. Life Pinassa: Aquest projecte al que l’Ajuntament està adherit, que millora els boscos de pi negral (El Port inclou uns rodals singulars que es milloraran per afavorir el seu envelliment) i per altre costat a altres zones es fan actuacions de tal de fusta per a que millori l’espècie. Aquest aprofitament s’ha tret a subhasta i s’ha adjudicat a Maderas Gil.

 
6. PRECS I PREGUNTES.

 

El regidor Jordi Martín pregunta sobre:

 

El canvi de canalització que transcorre per la Plaça Catalunya:

L’alcalde respon que ja s’ha executat l’obra de canvi de traçat per la canonada fins al col·lector d’aigües residuals i afegeix que tècnicament està molt ben fet i que si hagués algun problema l’empresa se’n hauria de fer càrrec. Només manca l’autorització de l’ACA que encara no ha arribat.

 

Apagades de llum: Van arribar denúncies?

L’alcalde comenta que creu que un parell i que des de l’Ajuntament es farà el recull d’aquestes i l’enviament.

 

Obra dels carrers (3a fase): Hi treballa alguna persona del poble?

L’alcalde respon que hi treballen dues persones, (VCF i SBB) s’espera que l’empresa pugui contractar més gent, quan la climatologia sigui més favorable.

 

Contractació per urgència:

Es va contractar dues persones per un parell de mesos per reforç brigada atès l’increment de feina d’aquesta. Es va fer la selecció dels currículums dels que es disposava d’altres ocasions.

 

El regidor José Antolí pregunta per la neteja dels camins, el Sr. Jordi Antolí creu que és important fer neteja dels arbres que envaeixen notablement i pregunta sobre la seva regulació i sobre qui és competent.

L’Ajuntament té la potestat per a la neteja i manteniment, ha de garantir la seguretat de la circulació pels camins municipals. Tots coincideixen en que hi ha camins on l’accés i el recorregut, depenent amb la maquinària agrícola que es passi, és bastant complicat.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21:15 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: