Posted by on set. 22, 2017 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

 

 

A Horta de Sant Joan, cinc de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 05/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2018.
 1. Donar compte i/o ratificar els decrets d’alcaldia número 9 al 14 de 2017.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de distribució del superàvit.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la normativa de la Llar d’infants.

 

 1. Aprovar, si s’escau, la devolució a Sorea, SAU de les garanties dipositades per respondre de les obres del nou dipòsit de subministrament d’aigua potable.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al procés d’implantació del segell de natura i muntanya en família.

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.

 

Per part de l’alcaldia s’explica la proposta que s’ha presentat al Ple quan a la motivació de proposar les dues festes locals del municipi.

 

Vist l’escrit tramès per la Directora Territorial De Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, amb data de registre d’entrada 20 de juny de l’actual, en el que fa constar que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pot proposar dues festes locals per l’any 2018, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i altra normativa concordant.

 

Atès que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per al proper any.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Jordi Antolí Badia (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Proposar les dues dates següents com a festes locals del municipi d’ Horta de Sant Joan per a l’any 2018:

 

 • Dia 10 de setembre de 2018
 • Dia 12 de setembre de 2018

 

Segon. Trametre còpia del present acord, a la Directora del Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 9 AL 14 DE 2017.

 

Es dóna compte del Decret número 09/2017 d’autorització a JPG de l’actuació “4a electropunxada el dia 13 de maig, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 10/2017 d’inici d’expedient de la liquidació del pressupost 2016, aquest no es llegeix perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 11/2017 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 12/2017 sobre l’estat de immoble C. Dr. Messeguer número 51 i l’inici d’un període d’informació prèvia consistent en emesa d’informes per part dels Serveis Tècnics i Jurídics municipals i de la direcció de l’obra “Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase”, no es dóna lectura del mateix perquè els regidors ja disposen d’una còpia d’aquest lliurada abans del Ple.

 

Es dóna compte del Decret número 13/2017 de nomenament de titulars de les regidories d’Obres públiques, Urbanisme, Festes, Ensenyament i Associacions, del qual no es dóna lectura perquè ja s’ha lliurat una còpia d’aquest als regidors abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 14/2017 de sol·licitud d’ajut econòmic per a portar a terme la fitxa 43 del Pla Local de Joventut 2016-2019 amb objectiu de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove dins el món local, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans del Ple.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

 

El Ple d’organització de data 27 de juny de 2015 es va procedir al nomenament de representants de la corporació en altres organismes en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.

 

El regidor Jordi Badia va renunciar al seu càrrec deixant vacants unes representacions, per això es proposa per part de l’Alcaldia, el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor de la regidora següent:

 

Consell Escolar del Col·legi Públic                                   Sra. Mercè Mulet Griell

Reserva Nacional de Caça                                              Sra. Mercè Mulet Griell

Associació Penyes Taurines TE                                      Sra. Mercè Mulet Griell

Comissió de Festes                                                          Sra. Mercè Mulet Griell

 

Es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, APROVA la proposta.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT.

 

En l’expedient de proposta de distribució del superàvit de la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2016 de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

 

“…Antecedents

 

 1. En data 26 de maig de 2017, l’Alcalde va aprovar la liquidació de l’exercici 2016.

 

 1. De la liquidació de l’exercici es desprenen els següents indicadors:
 2. Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 372.028,25 euros
 3. Estabilitat: + 272.156,13 euros
 4. Rati de deute viu: 11,17 %
 5. Despeses pendents d’aplicar a pressupost: 0,00 euros

 

 1. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 27 d’abril de2017.

 

 

Fonaments de dret

 

 1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.

 

 1. L’article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament net.

 

 1. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit d’endeutament en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l’exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s’escau, despeses pendents d’aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l’exercici 2017, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.

 

 1. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s’entén per inversió financerament sostenible.

 

 1. L’apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 2017 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d’altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s’ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdits incorporables.

 

 1. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.

 

Per tot això, per part l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:

 

Primer.-  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost

 

Segon.- L’import del superàvit és de 272.156,13 euros del qual es dedueixen els següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:

 

Superàvit de la liquidació 272.156,13
Creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost                                  ———————
Creditors per devolució d’ingressos  ———————
AD finançades amb fons propis  ——————–
Import a distribuir 272.156,13

 

Tercer.- L’import a distribuir de 272.156,13 euros es distribueix de la següent manera:

Import mínim de reducció d’endeutament 133.603,01

 

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l’import de 238.425,24euros.

 

Import de lliure disponibilitat 238.425,24

 

Cinquè.- A data de 31 de desembre de 2016, l’import pendent d’amortitzar del préstec subscrit pel pagament de proveïdors ascendeix a 133.603,01, tal i com s’assenyala al punt tercer. En data del present informe l’import del deute viu és de 128.464,44€ i per tant amb tots els antecedents exposats, es pot amortitzar i cancel·lar la totalitat del préstec subscrit.

 

Sisè.- L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, està executant durant aquesta  l’obra de Pavimentació i serveis al nucli urbà, 3a fase, amb un important pressupost d’execució, és per això que es recomana d’acord amb el principi de prudència no amortitzar la totalitat l’únic préstec que té subscrit l’Ajuntament, tal i com obliga la Llei per no provocar importants problemes de tresoreria, alhora de procedir a fer els pagament corresponents a l’obra dels carrers, entre d’altres….”

 

Per tot l’exposat, per part de l’Alcaldia, es proposa una amortització parcial anticipada del préstec esmentat, per una quantitat de 60.000€ i a final del present any 2017,proposar amortitzar la resta de l’import que quedarà per a cancel·lar definitivament la totalitat del préstec.

 

Es sotmet a votació la proposta de l’amortització de l’import de 60.000€ del prèstec subscrit pel pagament de proveïdors i el PLE, per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Mercè Mulet Griell (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), APROVA la proposta.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LLAR D’INFANTS.

 

Respecte a l’any passat es proposa fer petites modificacions a la normativa de la llar d’infants municipal l’Esquirol com la quota mensual que varia de 115 a 130 euros.

 

(Pàgina 2/8 de les NORMES QUE REGEIXEN A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “L’ESQUIROL”)

QUE CAL PERQUÈ L’INFANT TINGUI PLAÇA

L’Esquirol és un centre educatiu que imparteix el Primer Cicle de l’Educació Infantil. Per això, pares, els nens i nenes poden entrar a la llar d’infants des de els 4 mesos fins als 3 anys. I encara que el centre segueix les directrius del Departament d’Ensenyament en quan a la preinscripció i matriculació, sempre i quan disposi de places vacants, podrà admetre infants en qualsevol moment del curs si s’abona la corresponent quota des del principi de curs (matrícula i mesos de retràs).

 

Heu de saber, pares, que aquest centre rep nens i nenes sense cap mena de discriminació d’origen social, física, cultural o de nivell.

 

Per poder ingressar a cada curs, heu de presentar directament a l’Ajuntament, l’imprès de sol·licitud durant el període de preinscripció (durant el mes de maig – juny), i portar tota la documentació que us demanin dintre del període de matriculació a més d’abonar l’import de la matrícula corresponent i donar-vos d’alta a l’Ajuntament.

 

També en aquest període de matriculació podeu entregar la documentació per la sol·licitud de l’ajut escolar que atorga el Departament d’Ensenyament o el Consell Comarcal i el mateix Ajuntament tramitarà totes les gestions.

 

(Pàgina 3/8 de les NORMES QUE REGEIXEN A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “L’ESQUIROL”)

Cal confirmar cada curs la plaça i abonar la matrícula, i cal també estar al corrent en el pagament de les quotes.

 

Matrícula del curs per a P0, P1 i P2:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de setembre.

Matrícula: 30€ (inclou: 20€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 130€ (11 mensualitats, del setembre fins al juliol)

 

Possibilitat d’una segona matrícula als nens i nenes de P0:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de gener.

Matrícula: 40€ (inclou: 30€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 130€ (7 mensualitats, del gener fins al juliol)

 

☻Els beneficiaris d’aquesta segona matrícula són aquells alumnes que compleixen un any a l’any següent de l’inici del curs. (Ex.: curs 2015-2016, alumne que fa 1 any durant el 2016)

 

IMPORTANT: S’ha de fer la matrícula (pendent de determinar) tan si l’alumne comença el curs durant el mes de setembre com si comença el curs durant el mes de gener.

 

Es sotmet a votació la proposta i el PLE, per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Mercè Mulet Griell (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), APROVA la proposta.

 

 

 1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ A SOREA, SAU DE LES GARANTIES DIPOSITADES PER RESPONDRE DE LES OBRES DEL NOU DIPÒSIT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

 

Vista la instància presentada pel Sr. JVA, que actua en representació de l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, en data d’11 d’abril de 2017, en la qual sol·licitava la devolució de les fiances dipositades per respondre de les obligacions derivades de “Contractació de l’obra: Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable” mitjançant aval bancari núm. 00302438380040799211 formalitzat amb l’entitat “Banesto” per un import de quatre mil euros (4.000€) i aval bancari núm. 9340.03.0994086-57, formalitzat amb l’entitat “La Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona” per un import de disset mil sis-cents noranta euros amb catorze cèntims (17.690,14€).

 

Atès l’informe tècnic de la direcció de l’obra, Sr. AG, de data 22 de juny de 2017, en el qual s’informa favorablement la devolució de les fiances a l’empresa SOREA, SAU.

 

Vist el que disposa l’articulat de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Ple per UNANIMITAT dels vuit (8) membres assistents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Mercè Mulet Griell (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Retornar les fiances dipositades per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, per respondre de les obligacions derivades de “Contractació de l’obra: Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable” mitjançant aval bancari núm. 00302438380040799211 formalitzat amb l’entitat “Banesto” per un import de quatre mil euros (4.000€) i aval bancari núm. 9340.03.0994086-57, formalitzat amb l’entitat “La Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona” per un import de disset mil sis-cents noranta euros amb catorze cèntims (17.690,14€).

 

Segon. Facultar l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs Prats, alcalde – president, per a signar la documentació necessària i portar a terme les actuacions que donin compliment al present acord.

 

Tercer. Notificar l’acord adoptat al Sr. JVA, com a representat de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA als efectes escaients.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DEL SEGELL DE NATURA I MUNTANYA EN FAMÍLIA.

 

Vist el model d’adhesió dels municipis integrats a la destinació, i cessió de la gestió del segell amb designació del coordinador.

 

Atès que informats del projecte del segell de Natura i Muntanya en Família per part de l’Agència Catalana de Turisme, es veu oportú iniciar els tràmits d’implantació d’aquest segell amb l’objectiu d’aconseguir la certificació d’acord amb els requisits establerts.

 

Per tot l’exposat el Ple per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els regidors Joaquim Ferràs Prats (CIU), Rosanna Rel Aguilar (CIU), Jordi Antolí Andreu (CIU), Ricard Grau Rallo (CIU), Mercè Mulet Griell (CIU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta-Acord Municipal) i Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar l’adhesió al procés d’implantació del segell de natura i muntanya en família.

 

Segon. Participar en les reunions de preparació i avaluació de la destinació, facilitar i participar en totes les actuacions i tasques que determini l’Agència Catalana de Turisme.

 

Tercer. Facultar l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs Prats, alcalde – president, per signar la documentació necessària i portar a terme les actuacions que donin compliment al present acord.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:40 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: