Posted by on set. 22, 2017 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DEU DE MAIG DE DOS MIL DISSET.

 

 

A Horta de Sant Joan, deu de maig de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 04/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Jordi Badia Guimerà

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Presa de possessió de la Sra. Maria Mercè Mulet Griell com a regidora de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MARIA MERCÈ MULET GRIELL COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

 

Per part de l’alcalde s’exposa que arran de la renúncia formulada pel Sr. Jordi Badia Guimerà al càrrec de regidor del grup de CiU a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en data de 14 de març de 2017, es van iniciar els tràmits pertinents que són els següents:

 

  • Comunicar al Ple reunit en la sessió de data 5 d’abril de 2017, la renúncia del regidor esmentat i la renúncia a ser proclamada electe, segons escrit de data 4 d’abril de 2017, de la Sra. Maria Mercè San José Amat que figura com a següent a la llista electoral del partit polític CiU. El Ple acorda declarar la vacant i posar en coneixement a l’administració electoral, segons els efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central i sol·licitar a la Junta esmentada l’expedició de la corresponent credencial de la Sra. Maria Mercè Mulet Griell, no havent renunciat a ser proclamada electe.

 

  • En data de registre d’entrada 28 d’abril de 2017, la Junta Electoral Central, fa tramesa a l’Ajuntament de la credencial de regidora pertinent a favor de la Sra. Maria Mercè Mulet Griell.

 

  • Per part de secretaria s’ha tramés prèviament a la presa de possessió, (registre d’interessos, declaració d’incompatibilitats…) tota la documentació a la Sra. Mulet per a què sigui retornada i guardada a l’efecte.

 

 

Exposats tots els antecedents, l’alcalde crida a la Sra. Maria Mercè Mulet Griell perquè, de conformitat amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prengui possessió del seu càrrec.

 

Es pregunta al regidor i respon “Ho prometo” a la fórmula següent:

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

 

Els membres presents feliciten a la regidora.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:10 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: