Posted by on nov. 9, 2017 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.

A Horta de Sant Joan, vint-i-sis de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 06/17

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons
Soraia Roig Segura
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Jordi Antolí Andreu
Ricard Joan Grau Rallo
José Antolí Badia

No excusen la seva assistència:

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2017 i extraordinàries de 10 de maig de 2017 i 5 de juliol de 2017.

2. Donar compte, si s’escau, el decret d’alcaldia número 15 de 2017.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les Festes Majors 2017 i celebració dels festivals taurins.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor, presentada pel grup municipal Mes Orta-AM.

5. Aprovació, si s’escau, del model de sol·licitud de descens de barrancs al Parc Natural dels Ports.

6. Aprovar, si s’escau, el compromís de finançar la subvenció del PAM 2018, el projecte anomenat “Itinerari Saludable: l’anella verda d’Horta de Sant Joan”.

7. Assumptes varis.
• L’alcaldia informa.

8. Precs i preguntes.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2017 I EXTRAORDINÀRIES DE 10 DE MAIG DE 2017 I 5 DE JULIOL DE 2017.

Prèvia rectificació del primer paràgraf del punt nou de l’acta, s’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 10 de maig de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

2. DONAR COMPTE, SI S’ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 15 DE 2017.

Es dóna compte del Decret número 15/2017 de delegació de les atribucions de l’alcaldia en la primera tinenta d’alcalde Sra. Rosanna Rel Aguilar, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2017 I CELEBRACIÓ DELS FESTIVALS TAURINS.

L’alcalde cedeix la paraula a la regidora Mercè Mulet i aquesta fa una breu pinzellada als diferents actes que configuraran la programació de festes de setembre.

Hi haurà quatre dies de bous i un d’aquests anirà a càrrec de la Penya Taurina l’Asquella.

Enguany la programació de festes comprendrà els dies entre el 7 i l’12 de setembre ambdós inclosos i com a canvi en referència als altres anys els bous es faran els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre.

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels sis (6) vots a favor dels regidors assistents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – AM) i Jordi Martín Cuello (Més Orta), ACORDA:

Primer. Aprovar la celebració de la Festa Major dedicada a la Mare de Déu de la Verge Santíssima i a Sant Antoni Màrtir, corresponent a l’any 2017, durant les dates compreses entre els dies 7 fins 12 de setembre pròxim, ambdós inclosos.

Segon. Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major.

Tercer. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
09/09/2017
Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av. Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
09/09/2017 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
10/09/2017 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av.
Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
10/09/2017 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2017 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels
Ports, Pl. Catalunya, Av.
Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
11/09/2017 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
12/09/2017 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels
Ports, Pl. Catalunya, Av.
Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports
12/09/2017 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MES ORTA-AM.

Per part de l’alcaldia s’exposa que la portaveu del Grup Municipal Més Orta-AM a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan ha presentat per a la seva aprovació la moció que es transcriu literalment a continuació.

“El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.

Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la Plataforma en Defensa de les Terres, del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.

Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria, i Energia en què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una “autoadjudicació”. Així va ser com només s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d’Estat d’Energia, pertanyent al Ministeri d’Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17% el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.

El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava operativa.

El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa concessionària de 1350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas.

El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.

El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors.

Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor, el Grup municipal Més Orta-AM proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris.

Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor.

Tercer. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes.

Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació.

Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin.

Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió europea.”

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per cinc (5) vots a favor dels regidors, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), Soraia Roig Segura (Més Orta – AM) i Jordi Martín Cuello (Més Orta), i una (1) abstenció del regidor José Sabaté Capafons, APROVA la moció.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MODEL DE SOL·LICITUD DE DESCENS DE BARRANCS AL PARC NATURAL DELS PORTS.

L’alcalde explica que el Parc Natural dels Ports va modificar el model per sol·licitar l’autorització per al descens de barranc, a Horta encara s’utilitza l’anterior i cal que s’actualitzi com als diferents llocs on es recullen les sol·licituds.

Es va modificar per adaptar-lo bàsicament, incidint en els responsabilitats tan dels que individualment realitzen l’activitat com de les empreses que s’hi dediquen.

El nou model concreta la responsabilitat i les empreses hauran d’aportar un llistat amb el nom i DNI de les persones que fan el descens informant-los de les condicions que han de reunir per a realitzar el barranc (casc, prohibició descens nocturn, longitud de cordes…) entre d’altres i les prohibicions a l’efecte.

És per això que es proposa l’aprovació del model de sol·licitud del que tots els regidors tenen còpia.

Aquest model estarà a disposició als mateixos llocs on es facilita fins ara.

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels sis (6) vots a favor dels regidors assistents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – AM) i Jordi Martín Cuello (Més Orta), ACORDA:

Primer. Aprovar els nous models de sol·licitud i autorització de descens de barrancs al Parc Natural dels Ports.

Segon. Facilitar aquest model a tots els interessats en fer el descens del Canaletes, tant a les oficines de l’Ajuntament com a l’Oficina de Turisme, i trametre posteriorment una còpia al Parc Natural.

6. APROVAR, SI S’ESCAU, EL COMPROMÍS DE FINANÇAR LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2018, EL PROJECTE ANOMENAT “ITINERARI SALUDABLE: L’ANELLA VERDA D’HORTA DE SANT JOAN”.

Per part de l’alcaldia s’exposa el trajecte per on transcorrerà l’itinerari saludable: L’anella verda d’Horta de San Joan, serà un itinerari per a caminar i la vegetació anirà a càrrec de l’Ajuntament. Es condicionaran diferents espais, en especial la zona de la Bassa del Mur. S’entra en un debat sobre la proposta i tots els presents veuen la idea molt favorable.

ANTECEDENTS:

1. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan té previst executar l’obra d’un projecte que contemplarà l’adaptació de camins existents per l’anella verda. El tram afectat seria Plaça Catalunya- Camí del Convent i Bassa del Mur.
Serà un circuit saludable, amb el que es revegetarà arbòriament la vessant del Convent, i d’aquesta manera s’intentarà guardar una imatge harmònica amb els talussos de la zona del Convent

2. Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona la redacció del projecte executiu anomenat “Itinerari saludable: l’anella verda d’Horta de Sant Joan”

3. En el moment que es publiqui la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar l’obra esmentada.

El pressupost previst seria de 18.000€ més IVA.

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP), Soraia Roig Segura (Més Orta – AM) i Jordi Martín Cuello (Més Orta), ACORDA:

Primer. Sol·licitar la redacció del projecte executiu “Itinerari saludable: l’anella verda d’Horta de Sant Joan” als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona.

Segon. Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 2018, el projecte “Itinerari saludable: l’anella verda d’Horta de Sant Joan”

Tercer. Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona.

7. ASSUMPTES VARIS.
• L’ALCALDIA INFORMA.

Obra dels carrers: Recentment s’ha aprovat un Projecte Modificat del projecte de Pavimentació i Serveis al nucli urbà, 3a fase. Recull tots els canvis justificats per la direcció de l’obra, del projecte originari que va redactar a través d’una empresa externa, el SAM Diputació de Tarragona, ha detectat una sèrie de defectes que han estat corregits a la fase d’execució de les obres (p. ex. La pedra que figurava al projecte originari era de poc gruix i tenia molt desgast així com poc coeficient de fregament i s’ha canviat pel tipus que s’ha col·locat ara, les juntes de dilatació, fer un mur que no estava previst així com la instal·lació provisional de la xarxa d’aigua mentre duri l’obra, enjardinaments no previstos, entre d’altres).

Per part dels presents s’obre debat sobre alguns dels canvis proposats i tots coincideixen en que els tècnics saben les necessitats i canvis que millor s’adapten a l’obra.

Tots aquests canvis han estat plantejats perquè no suposi cap increment al pressupost del projecte original, s’han compensat en altres partides i per tant el pressupost d’aquest projecte modificat ascendeix a 0€.

El Sr. Jordi Martín reitera que els tècnics saben el que és més adequat a l’hora d’executar l’obra però és molt important que es tradueixi perquè la gent ho sàpiguen, ho hauria d’explicar bé algú a l’Ajuntament o bé l’INCASOL amb reunions informatives periòdiques.

L’alcalde respon que l’endemà farà una xerrada al poble i que ho exposarà.

Viles florides: Dijous passat va venir a Horta el Jurat de Viles Florides i van estar passejant pel poble fent una valoració del 25 participants i van puntuar-los. Van decidir donar 10 premis enlloc de 5 que hi havia previstos atès els diferents empats. El premi es un val per la compra de flors durant aquest any per tal de contribuir a continuar vestint de flors el municipi.

El 22 de setembre fan un acte a Mollet del Vallès on s’atorgaran els guardons als municipis participants que així hagin decidit (una, dos, tres, etc. flors). Esperem poder continuar amb aquesta iniciativa l’any vinent.

Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible: S’han atorgat uns ajuts per la Gestió Forestal Sostenible per neteja de vegetació dels boscos i tallafocs i s’haurà de procedir a fer la seva adjudicació posteriorment.

Ajut de Governació: També ha sortit convocatòria de Governació per arranjament de camins amb un màxim de 50.000€ i l’Ajuntament ha presentat memòria valorada per l’arranjament del Camí Vell d’Horta a Arnes.

Agenda: 5 d’agost Festa de la Penya Barcelonista (25è aniversari).
6 d’agost Arribada de la Volta Ciclista Bajo Aragón (cadets). La 3a etapa en diumenge (Gandesa – Prat de Comte – Horta) a les 12h i l’arribada serà a la Plaça Catalunya. Creiem que aquest acte atraurà a d’altra gent que farà visita a Horta durant el dia.

8. PRECS I PREGUNTES.

La regidora Soraia Roig, demana la paraula i comenta que després de 12 anys com a regidora en aquest Ajuntament es retira com a tal per motius personals, formatius i laborals. Conclou dient que ha estat un plaer estar a l’Ajuntament dos legislatures i mitja. Continua dient que haurà fet coses encertades i d’altres no però que la intenció era fer lo millor pel poble i ha arribat el moment en que s’ha acabat aquesta etapa.

L’alcalde li respon que li agraeix durant el temps que han estat junts la bona relació que han tingut i també li demana disculpes si alguna vegada les seves actuacions no han estat les mes adequades.

Tothom que es dedica a la política sap que es dediquen moltes hores, prens decisions que de vegades no agraden a tothom per això és important que la gent entri a l’Ajuntament i que vegi que es fa.

Reitera les gràcies i tots els presents també.

En breu entrarà al Registre d’entrades municipal l’escrit oficial de la seva renúncia com a regidora.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:00 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: