Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DISSET.

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-dos de novembre de dos mil disset, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 08/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) a Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT).
  1. Sorteig per a designar els membres que composaran les meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 21 de desembre de 2017.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) A GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT).

 

En data de catorze de novembre del present l’equip de govern de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan presenta sol·licitud de modificació de la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) a Grup Municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT).

 

L’alcalde fa un breu resum dels fets que a continuació es detallen (extracte de la sol·licitud presentada).

 

“Primer. A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència i Unió obtingué 5 regidors, els quals subscrivim el present escrit.

 

Segon. A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió, als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable.

 

Tercer. El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació.

 

Quart. En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia una nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”.

 

Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents

 

FONAMENTS DE DRET

 

Primer. Els grups polítics municipals els trobem regulats a:

  • Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin.

 

Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.

 

En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual els van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat.

 

Segon. El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups Municipals existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots els membres del grup municipal.”

 

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar(CiU), Jordi Antolí Andreu (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta), ACORDA:

 

Primer. Modificar la denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

 

 

  1. SORTEIG PER A DESIGNAR ELS MEMBRES QUE COMPOSARAN LES MESES PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de les meses electorals que s’han de constituir el dia 21 de desembre de 2017, per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.

 

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: A

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: Carolyn Mónica Kelley Galindo
1R VOCAL: José Aros Alonso
2N VOCAL: Ernest Escubedo Andreu

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: Roger Dobon Mulet
DEL PRESIDENT: Silvia Elena Ferrer Benages
DEL 1R VOCAL: Josep Maria Andrés Andilla
DEL 1R VOCAL: Elena Antonia Aceña Pérez
DEL 2N VOCAL: Miquel Antolí Cardona
DEL 2N VOCAL: Xavier Bertomeu Pons

 

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: B

 

TITULARS:

 

PRESIDENT: María Carmen Meseguer Ferré
1R VOCAL: Xavier Lombarte Farnós
2N VOCAL: Daniel Lozano Pallarés

 

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: Inmaculada Viladrich Guimerà
DEL PRESIDENT: Maria Pujol Subirats
DEL 1R VOCAL: Manuel Sancho Mora
DEL 1R VOCAL: Albert Llombart Malràs
DEL 2N VOCAL: Martí Palanques Pallarés
DEL 2N VOCAL: Antonio Palanques Pallarés

 

També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del mateix.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21:45 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: