Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.

 

A Horta de Sant Joan, quatre de gener de dos mil divuit, essent les 21.45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 01/18

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Compte General 2016.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació 2018.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la renovació de pòlissa de crèdit subscrita amb l’entitat BBVA.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan que regula l’encàrrec de gestió per a la implantació del programa del sistema d’informació nacional d’aigua de consum – SINAC.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i la Parròquia Sant Joan Baptista, Bisbat de Tortosa, per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2018.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2016.

 

L’alcalde comenta els punts de la proposta d’aprovació del Compte General.

 

ANTECEDENTS

 

 1. En data 13 de setembre de 2017, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.

 

 1. En data 20 de setembre de 2017, la intervenció va emetre informe favorable relatiu al compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les següents:

 

 1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 231.311,39 euros.

 

 1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 372.028,25 La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 403.276,42.euros.

 

 1. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 33.465,01 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 73% i d’ingressos del 87%.

 

 1. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 272.156,13 euros, un compliment de la regla de la despesa de 204.141,34. euros, un rati de deute viu de 11,17% i un PMP del darrer trimestre de 2016 de 466.679,98 euros.

 

 1. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.

 

 1. En data .20 d’octubre de 2017, l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.

 

 1. En data 25 d’octubre, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.

 

 1. En data 14 de desembre, la secretària va certificar que el Compte General es va exposar al públic durant el termini reglamentari i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.

 

 

Per tant, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels següents documents comptables:

 

– Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 4.126.519,09 euros, un passiu de 4.126.519,09  euros i un resultat de l’exercici de 61.449,50 euros.

– Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 61.449,50 euros.

– Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 302.250,17 euros, unes obligacions pendents de pagament de 110.525,14 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 33.465,01 euros.

– Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 3.264.263,99 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 3.867.991,38 euros.

– Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 160.756,47 euros i s’arriba a unes existències finals de 403.276,42 euros

– La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

 

– Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 564.032,89 euros.

– Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

– Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

 

 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb allò que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2018.

 

L’alcalde fa un repàs a tots els capítols tant pel que fa al pressupost d’ingressos com al de despeses.

 

Pel que fa al pressupost d’ingressos desglossa per capítols les partides més significatives quan a la recaptació prevista per aquesta anualitat així com les diferents subvencions i ajuts més importants per a executar les inversions previstes i els pagaments diaris que es generen.

 

A més fa una comparativa amb la recaptació de diversos impostos i taxes d’anys anteriors.

 

Respecte al pressupost de despeses per aquest any 2018 fa un repàs capítol per capítol i destaca fonamentalment les despeses que s’inclouen, fa una aturada per fer una explicació més acurada al capítol d’inversions incidint especialment en els següents:

Adquisició de terrenys, senyalització i pla de mobilitat (itinerari saludable), pavimentació de diversos carrers, execució de les obres del Mas de Burot, instal·lació de xarxa de calor de biomassa a través de la Diputació a la zona de les escoles, llar, casal i poliesportiu, actuacions diverses al Convent, enllumenat públic així com altres infraestructures i edificis i instal·lacions municipals.

 

 

ANTECEDENTS

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018

 

La secretària-interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l’expedient.

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

La Comissió de Comptes d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

 

Per tant, el Ple amb sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i José Sabaté Capafons (PP) i una (1) abstenció del Sr. Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM), ACORDA:

 

 

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:

 

Segon. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

 

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

 

Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

 

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DE PÒLISSA DE CRÈDIT SUBSCRITA AMB L’ENTITAT BBVA.

 

Per part de l’alcaldia s’exposa que vist que tots els regidors tenen la còpia de la proposta d’acord per renovar la pòlissa subscrita l’any passat, es veu necessària aquesta renovació per a efectuar algun pagament imprevist d’alguna obra urgent que pugui esdevenir o algun pagament a diferents proveïdors en cas de falta de liquiditat.

Si no s’utilitza com fins ara millor, però és creu important renovar-la.

 

Atès que l’Ajuntament té una pòlissa subscrita amb Catalunya Caixa (actualment BBVA) per import de 200.000,00€, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data de 31/07/2015 i signada davant notari el 6/08/2015 (diligència d’intervenció de la pòlissa núm. 2013.3040.61.0210081775).

 

Vist que l’esmentada pòlissa té venciment properament.

 

Atès que per part d’intervenció es va emetre el corresponent informe relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació per quan es tracta d’una renovació d’una operació de crèdit en la modalitat de préstec a curt termini, per atendre necessitats transitòries de tresoreria.

 

Per tot l’exposat el Ple, per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l’entitat BBVA per un import de 200.000€.

 

Segon. Aprovar la renovació del projecte de contracte amb l’entitat BBVA amb les condicions financeres següents:

Import crèdit: 200.000€

Tipus d’interès: 0,02%

Comissió d’obertura: 0,10%

Comissió disponibilitat: 0,10% anual

Resta comissions: Exempt

 

Tercer. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria mitjançant els imports de subvencions atorgades en diverses obres.

 

Quart. Facultar a l’alcalde per a la signatura de la renovació de la pòlissa de crèdit subscrita, així com tota la documentació necessària per a la seva renovació.

 

Cinquè. Comunicar el present acord al representant del BBVA, als efectes pertinents.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ NACIONAL D’AIGUA DE CONSUM – SINAC.

 

Atès el contingut del Conveni que segueix:

 

“REUNITS

 

D’una part, l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Tous, qui actua en nom i representació d’aquesta Corporació, amb les facultats atorgades per l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 29 de juny del 2015, assistit per la Secretaria General, Sra. Pilar Sánchez Peña.

 

De l’altre, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan qui actua en el nom i la representació de l’Ajuntament de Horta de Sant Joan que li atribueix l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 4 de gener de 2018

 

Ambdues parts, en la representació que cadascuna exerceix.

 

EXPOSEN

 

Primer. La Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.

 

Segon. Els municipis han de prestar el servei de proveïment domiciliari d’aigua potable segons l’art. 25.2 c) i 26.1 a) Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Així mateix els Ajuntaments han de realitzar els controls de qualitat de l’aigua de consum humà i portar un sistema de registre per a cada cas i en concordança amb el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (en endavant SINAC), tal com s’estableix als articles 1,3 i 4 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual es fixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

 

Alhora, l’article 30 de l’esmentat Reial decret 140/2003 determina que la utilització i subministrament de dades en suport informàtic al SINAC serà obligatòria per a totes les parts implicades en el subministrament d’aigua de consum humà.

 

La normativa que regula la gestió del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum SINAC és la següent:

 

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà, determina que la utilització i subministrament de dades en suport informàtic al SINAC serà obligatòria per a totes les parts implicades en el subministrament d’aigua de consum humà.

 

L’Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum SINAC (BOE nº 131de 02/06/2005), desenvolupa l’anterior decret.

 

Tercer.- L’Ajuntament d’Horta de sant Joan, per raons d’eficàcia, i davant la falta de mitjans tècnics idonis per a portar a terme aquesta funció, encarrega a la Diputació de Tarragona la gestió del Programa SINAC, i es troba interessat a obtenir l’esmentada col·laboració tècnica de la Diputació.

 

A partir de l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el mateix sentit l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme.

 

En conseqüència, ambdues parts convenen les condicions en què s’ha d’efectuar aquest específic encàrrec de gestió, i per tal de deixar constància, subscriuen el present Conveni amb les següents:

 

C L Á U S U L E S

 

Primera.- Objecte

 

L’objecte del present Conveni és establir el contingut de l’encàrrec de gestió entre la Diputació i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per a la implantació de les dades relatives a l’abastament i gestió de l’aigua potable a domicili en el Programa del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (en endavant SINAC).

 

La fase d’implantació de dades, per tal d’incorporar els sistemes d’abastament i gestió al SINAC, no és objecte de preu públic per part de la Diputació de Tarragona.

 

Segona.- Contingut de l’encàrrec de gestió.

 

En virtut de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, la Diputació de Tarragona, en exercici de les seves funcions d’assistència tècnica als municipis, assumeix la implantació de les dades relatives a l’abastament i gestió de l’aigua potable a domicili en el Programa del SINAC.

 

El SINAC és un sistema d’informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l’aigua de consum humà que se subministra a la població espanyola.

 

Actualment està sustentat per una aplicació informàtica a través d’Internet, amb el qual totes les dades referents al proveïment urbà (infraestructures i resultats de les anàlisis periòdiques) han d’incorporar-se dins aquest aplicatiu.

 

L’assumpció de l’encàrrec no suposa, en cap cas, cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici. Serà responsabilitat de l’Ajuntament dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.

 

Ambdues entitats es comprometen a guardar la deguda confidencialitat de les dades i se sotmetran al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

 

Tercera.- Activitats a realitzar per la Diputació de Tarragona

 

Per  a l’execució de les tasques objecte de l‘encàrrec de gestió, la Diputació ha de dur a terme les actuacions següents:

 

 1. Notificar els usuaris del SINAC per part de la Diputació de Tarragona a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

La Diputació haurà de comunicar de forma oficial i per escrit a l’autoritat sanitària autonòmica competent les persones que sol·licitaran l’accés professional al SINAC, indicant el seu nom i cognoms, DNI i que realitzarà la càrrega de les dades.

 

 1. Accés professional per part de les tècniques de MST.

El personal tècnic de gravació designat per la Diputació haurà de donar-se d’alta en el SINAC, mitjançant la pròpia aplicació, i a partir d’aquest moment, ja podran realitzar les funcions de càrrega d’informació al SINAC.

 

 1. Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència sobre la gestió de les seves dades.

 

La Diputació de Tarragona informarà a l’Ajuntament de qualsevol incidència que pugui sorgir en la gestió de les seves dades.

 

Quarta.- Activitats a realitzar per l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

 

Per a l’execució de les tasques objecte de l’encàrrec de gestió, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, es compromet a:

 

 1. Disposar dels mínims informàtics següents i el certificat digital classe 2CA.

 

Cal que l’Ajuntament comprovi si disposa els següents requisits informàtics mínims

 • Navegador i accés a internet

Tenir instal·lat el programa Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox en el PC o MAC. Es recomana actualitzar la última versió.

En tot cas, el navegador ha de complir les següents especificacions per a que funcioni correctament:

 • Microsoft Internet Explorer versió 11 o superior
 • Mozilla Firefox recomanable les últimes versions.

 

 • Configuració recomanada dels PC’s

Es recomana l’ús d’ordinadors que compleixin el següent perfil com a mínim:

 • 2 Gb RAM. Monitor amb resolució mínima de 1024×768 píxels.
 • I també cal que comprovin si a l’ordinador tenen instal·lat el Certificat digital Classe 2CA (certificat personal) de l’Agència Catalana de Certificació o bé de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

 

 1. Sol·licitar a la plataforma SINAC l’accés professional.

 

L’Ajuntament haurà d’accedir per internet a la plataforma del SINAC vigent, a l’apartat professional i sol·licitar el seu accés.

 

 1. Notificar els usuaris del SINAC per part de l’Ajuntament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

L’Ajuntament notificarà de forma oficial al Servei Regional corresponent de l’Agència de Salut Pública de Catalunya el llistat de persones que sol·licitaran l’accés professional al SINAC, amb noms, cognoms, DNI i funcions que desenvoluparan, així com també el perfil d’usuari i territori d’actuació. També sol·licitaran l’alta de la zona d’abastament que gestioni.

 

 

 1. Autoritzar a la Diputació de Tarragona com a gravadora de les seves dades

 

Autoritzada per part de l’autoritat sanitària la zona de l’abastament, l’ajuntament mitjançant l’aplicatiu del SINAC haurà de designar a la Diputació com a gravadora de les seves dades.

 

 1. L’Ajuntament donarà instruccions al laboratori que correspongui encarregat de la realització de les analítiques d’aigua de consum humà.

 

L’Ajuntament també caldrà que obligui al laboratori que contracti per l’elaboració de les analítiques d’aigua potable que estigui registrat i reconegut pel SINAC. A més el laboratori ha d’estar en disposició d’oferir les dades analítiques en els fitxers d’intercanvi, en el format .xml, que SINAC ha descrit i estandarditzat.

 

 1. L’Ajuntament col·laborarà amb la Diputació per al bon funcionament de l’aplicació.

 

L’Ajuntament informarà de qualsevol canvi que esdevingui en la seva gestió i manteniment de la xarxa durant el procés de gravació de les seves dades.

 

Així mateix, comunicarà immediatament a la Diputació de Tarragona de qualsevol canvi que es produeixi en les infraestructures d’abastament: captacions, dipòsits, xarxa, entre d’altres.

 

Facilitarà a les persones encarregades del registre de dades en el SINAC de la Diputació, la informació i altres requeriments necessaris per al desenvolupament d’aquesta activitat.

 

Cinquena.- Vigència.

 

El present Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura per ambdues parts. El termini de vigència serà de un any.

 

Ambdues parts es reserven la facultat de rescindir-lo unilateralment en qualsevol moment, si intervingués causa justificativa i suficient, amb l’antelació exigida pels principis de bona fe i col·laboració en els termes previstos en la clàusula següent.

 

Sisena.- Resolució de l’encàrrec de gestió.

 

 1. L’Ajuntament pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió del programa del SINAC realitzat a la Diputació.

 

La cessació de l’encàrrec de gestió requereix l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent de l’ajuntament i produirà efectes en el termini  que es disposi, el qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella resolució.

 

 1. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió del programa del SINAC, la Diputació de Tarragona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encarrega.

 

 1. També s’extingirà el conveni si es produeixen variacions en la situació de l’Ajuntament que comportin la desaparició de les raons que justifiquen l’encàrrec de gestió, previstes en aquest Conveni. En tot cas, caldrà la denúncia de la Diputació de Tarragona.

 

Setena.- Jurisdicció competent.

 

La naturalesa d’aquest acord de col·laboració és administrativa i, en el supòsit de litigi entre les parts, seran competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

 

I en prova de conformitat i ratificant-se en el seu contingut, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte. “

 

Es procedeix a la votació i el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. L’aprovació del contingut de Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan que regula l’encàrrec de gestió per a la implantació del programa del sistema d’informació nacional d’aigua de consum-SINAC.

 

Segon. Facultar a l’Alcalde, la signatura del Conveni, així com la resta de documentació preceptiva per a poder fer-se efectiu.

 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, a fi i efecte de procedir a la signatura del mateix.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

 

L’alcalde fa una explicació del Conveni que segueix a continuació abans de passar a la seva votació:

 

“REUNITS

 

D’una part, el senyor Carles Luz Muñoz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, assistit de la secretària, Maria Teresa Casanova Gurrera, que donarà fe de l’acte.

 

De l’altra, Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs Prats, alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i

 

EXPOSEN

 

 1. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament.

 

 1. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

 

 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de la Terra Alta, en data 26 d’octubre de 2017 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2017-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa i que s’adjunten en l’annex 1.

 

 1. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal de la Terra Alta, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis social.

 

D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als següents

 

PACTES

 

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la gestió i prestació dels serveis i programes que consten a l’annex 2 d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal de la Terra Alta va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 26 d’octubre de 2017.

 

Segon. Compromisos del Consell Comarcal de la Terra Alta

El Consell Comarcal de la Terra Alta es compromet a:

 1. Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte programa que va signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies en data 26 d’octubre de 2017 a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades.
 2. Fer una transferència de 3.625,00 euros a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per al Pla d’Actuació en Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció general de Joventut.
 3. Informar a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan dels criteris utilitzats per determinar l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte d’aquest conveni.
 4. A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi i/o contractat amb empreses externes, de conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni per cadascun d’ells.
 5. Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb antelació.
 6. Informar a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
 7. Facilitar a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan una memòria on consti informació general i estadística dels serveis i programes descrits a l’annex 2, amb periodicitat anual, així com també qualsevol altra dada que l’Ajuntament especifiqui, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan es compromet a:

 1. Justificar l’import corresponent al total pressupostat.
 2. Fer l’aportació econòmica necessària d‘acord amb els criteris i les condicions de cada servei o programa. Aquesta quantitat serà fixada de manera anual, mitjançant una addenda a aquest conveni.
 3. Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials.
 4. Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal de la Terra Alta i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell Comarcal.
 5. Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el contracte programa i els posarà a disposició del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment d’aquestes.

 

Quart. Comissió de seguiment

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui, i amb un representant de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent. Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents:

 1. Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del contracte programa signat entre el Consell Comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 2. Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la implantació dels contracte programa 2017-2019 amb cada ens local.
 3. Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.
 4. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

 

Cinquè. Publicitat

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut».

 

Sisè. Causes de revocació

Són causes de revocació del Conveni:

 1. a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
 2. b) El comú acord de les parts signatàries.
 3. c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.

 

Setè. Modificació i resolució del Conveni

1.Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni. 

 1. Són causes de resolució del Conveni :
 2. La finalització del termini de vigència.
 3. El mutu acord de les parts.
 4. La inobservança de la normativa vigent.
 5. La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
 6. Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.

 

Vuitè. Vigència

Aquest conveni estarà vigent des del mes d’octubre de 2017 fins al 31 de desembre de 2019, coincident amb la mateixa data que s’estipula pel  contracte programa 

 

Novè. D’acord amb el que preveu la base vint-i-quatrena de les d’execució del pressupost del Consell Comarcal, podrà ser aplicada compensació de deutes amb l’Ajuntament per la  quantitat deguda.

 

Desè. Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En prova de conformitat, i perquè consti, les parts signen aquest Conveni i els annexos en exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

 

Es procedeix a la votació i el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. L’aprovació del contingut de Conveni entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com dels annexos.

 

Segon. Facultar a l’Alcalde, la signatura del Conveni, així com la resta de documentació preceptiva per a poder fer-se efectiu.

 

Tercer. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta, a fi i efecte de procedir a la signatura del mateix.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN I LA PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA – BISBAT DE TORTOSA, PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2018.

 

Per part de l’alcaldia es fa un resum del conveni que segueix a continuació:

 

“Reunits a Horta de Sant Joan, 12 de gener de 2018.

 

D’una part, el Sr. Joaquim Ferràs Prats, com a Alcalde i en representació de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb CIF P4307200H i amb domicili a la Pl. Església, 3 d’Horta de Sant Joan, CP 43596 i facultat per la signatura del present, pel Ple en sessió de data de 4 de gener de 2018.

 

I de l’altra part, el Sr. Josep Maria Garcia Panisello, major d’edat, amb DNI 40.932.642W, en qualitat de Rector de la Parròquia St. Joan Baptista, d’ Horta de Sant Joan  amb NIF R4300002E, degudament autoritzat pel Bisbat de Tortosa.

 

Ambdues parts amb la capacitat suficient que es reconeixen

 

MANIFESTEN

 

PRIMER. L’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local disposa que “El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: a)…Protecció i gestió del patrimoni històric”.

El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), al seu article 232.1 disposa que l’Ajuntament podrà subvencionar econòmicament a les entitats per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, pel que fa referència a les seves despeses generals com a les activitats que realitzen.

 

SEGON. Que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan té com a objectiu la protecció del patrimoni arquitectònic, cultural, entre d’altres i en especial el conjunt històric del municipi, catalogat com a BCIN i on podem trobar l’Església de Sant Joan Baptista d’Horta de Sant Joan, que és tracta d’una de les construccions més reeixides de les esglésies gòtiques que es troben a la Catalunya meridional, la qual s’ajusta a la tipologia denominada gòtic català.

La teulada es trobava en mal estat i des del Consell Parroquial s’han executat unes obres del tot necessàries per a la seva consolidació i evitar possibles despreniments en un futur, així com evitar filtracions per inclemències del temps.

 

TERCER. Que la Parròquia Sant Joan Baptista és una entitat sense ànim de lucre dedicada al culte.

 

QUART. Que la Parròquia Sant Joan Baptista, no es troba incurs en cap de les prohibicions, per a obtenir la condició de beneficiaris, assenyalades en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com cap dels seus administradors.

 

CINQUÈ. Per tot això, sent d’interès per ambdues la protecció del patrimoni històric i la seva conservació, les dues parts acorden la previsió d’una subvenció prevista nominativament en el Pressupost General de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a l’any 2018, d’acord amb les següents:

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan farà una aportació econòmica de 1.924,80€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 48.480.03 destinada a col·laborar en el finançament les despeses ocasionades per la reparació de la teulada de l’Església de Sant Joan Baptista, amb la finalitat així de preservar la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic.

 

SEGONA. La Parròquia Sant Joan Baptista es compromet a assumir les següents obligacions:

 • Complir l’objectiu i conservar les actuacions que fonamentin la concessió de la subvenció.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que pugui ser objecte de les actuacions de comprovació.
 • Reconèixer el patrocini de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan fent constar durant la vigència de l’acord l’escut del municipi d’Horta de Sant Joan en tot el material imprès que editi o fent la difusió corresponent
 • Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament del projecte.
 • Justificar davant de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió i gaudiment de la subvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, aportant la informació necessària.
 • Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els següents supòsits:
 • Obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per la seva obtenció i aquelles altes que l’haguessin impedit.
 • Incompliment total o parcial de l’objectiu i de les activitats que fonamentin la concessió de la subvenció.
 • Incompliment de l’obligació de la justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en les bases d’execució del pressupost municipal i en aquest conveni.
 • Incompliment de l’obligació de donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament del projecte.
 • Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat beneficiària, així com els compromisos assumits per aquesta, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixen a la manera que s’han d’assolir els objectius o realitzar les activitats que fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat beneficiària, així com els compromisos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan es derivi la impossibilitat de verificar la destinació donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra administració o entitat pública o privada.

 

TERCERA. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de les activitats subvencionades, resultin estrictament necessaris i es realitzin durant el termini establert en aquest conveni. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat.

Es considerarà despesa realitzada aquella que s’hagi efectuat amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Les despeses incloses són:

 • Obres de reparació de la teulada de l’Església de Sant Joan Baptista.

 

QUARTA. La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i l’obtenció dels objectius previstos en la concessió de la subvenció es farà segons la modalitat de compte justificatiu simplificat.

 • La justificació de la subvenció es farà d’acord als models que li seran facilitats per l’Ajuntament.
 • La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari, en la que s’han d’incloure, sota la responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa o qualsevol altre document amb la validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública.

 

CINQUENA. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan farà efectiu l’ajut en un pagament a la signatura del conveni per un import de 1.924,80€, donat que ja s’han executat les obres per les quals s’atorga l’ajut.

El pagament de l’ajut es farà mitjançant transferència bancària al núm. ES96 0182 2493 62 0200031431 que consta en l’expedient de sol·licitud.

S’exonera a l’entitat beneficiària, del dipòsit de cap garantia per tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, amb escassos recursos i per l’escassa quantia de la subvenció rebuda.

 

SISENA. El termini de vigència del present Conveni serà fins al 31 de desembre del 2018.

 

SETENA. L’import de la subvenció concedida és compatible amb qualsevol altra de l’administració pública altres ens públics o privats amb la mateixa finalitat, en cap cas podrà ser de tal quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions o ajuts, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per part del beneficiari.

 

VUITENA. La Parròquia Sant Joan Baptista. Bisbat de Tortosa, podrà justificar, davant l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, la despesa de la subvenció concedida fins al 31 d’octubre del 2018.

 

I en prova de conformitat, amb tot l’exposat anteriorment, signen per duplicat exemplar aquest document en el lloc i data que s’indica”

 

Es procedeix a la votació i el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. L’aprovació del contingut de Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, la Parròquia de Sant Joan Baptista – Bisbat de Tortosa, per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2018.

 

Segon. Facultar a l’Alcalde, la signatura del Conveni, així com la resta de documentació preceptiva per a poder fer-se efectiu.

 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Parròquia de Sant Joan Baptista, a fi i efecte de procedir a la signatura del mateix.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:15 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: