Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

 

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET.

 

 

A Horta de Sant Joan, onze de desembre de dos mil disset, essent les 19.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 09/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Jordi Antolí Andreu

José Antolí Badia

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Sorteig per a designar els càrrecs pendents d’ocupar, 1r suplent i 2n suplent de president de la mesa B, per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 21 de desembre de 2017.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. SORTEIG PER A DESIGNAR ELS CÀRRECS PENDENTS D’OCUPAR, 1R SUPLENT I 2N SUPLENT DE PRESIDENT DE LA MESA B, PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

 

Segons acord de la Junta Electoral de Zona de Tortosa i atès que a la mesa B han excusat legalment diferents persones, es requereix a l’Ajuntament la celebració d’un nou sorteig per designar els càrrecs pendents d’ocupar (1r i 2n suplent del President).

 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de les meses electorals que s’han de constituir el dia 21 de desembre de 2017, per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.

 

 

SECCIÓ: 001                                                                        MESA: B

 

SUPLENTS:

 

DEL PRESIDENT: Marta Prat Aubach
DEL PRESIDENT: Silvia Viña Fortuño

 

 

També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del mateix.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 19:10 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: