Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 07/17

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Jordi Antolí Andreu

José Antolí Badia

Soraia Roig Segura

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2017.

 

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de 2017.

 

 1. Adhesió, si s’escau, a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, davant la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en els entorns rurals i municipis amb dèficit de transport públic.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de diverses mocions.
 • Moció per condemnar la violència injustificada contra els ciutadans de Catalunya el passat 1 d’octubre.
 • Moció per exigir la llibertat dels Srs. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, empresonats el dilluns 16 d’octubre

 

 1. Adhesió i donar suport, si s’escau, al projecte ocupacional “Terra Alta +” del Consell Comarcal de la Terra Alta.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Abans de començar la sessió l’alcalde proposa incloure una moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya, es vota la proposta i per UNANIMITAT dels membres presents al Ple s’acorda incloure la moció al punt número quatre de l’ordre del dia.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2017.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 DE 2017.

 

Es dóna compte del Decret número 16/2017 d’autorització de realització de proves de vehicle Hyundai al camí dels Pesells, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 17/2017 d’inici d’expedient per exigir a la Sra. GHM la realització de les obres de conservació necessàries, prèvia presentació d’un projecte tècnic, que garanteixin una solució adequada a les patologies estructurals de l’immoble, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 18/2017 d’autorització de les actuacions a la Plaça Catalunya durant l’estiu sempre i quan compleixin amb els requisits legals necessaris, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 19/2017 d’autorització de l’actuació del dissabte 12 d’agost a la terrassa del bar de la piscina sempre i quan compleixin amb els requisits legals necessaris, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 20/2017 d’autorització de l’actuació del divendres dia 25 d’agost a la terrassa del bar de la piscina sempre i quan compleixin amb els requisits legals necessaris, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 21/2017 d’autorització de l’actuació del dissabte dia 2 de setembre a la terrassa del bar de la piscina sempre i quan compleixin amb els requisits legals necessaris, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 22/2017 de suport al Referèndum que s’ha convocat per al dia 1 d’octubre, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dóna compte del Decret número 23/2017 d’inici de tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2016, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

 

 1. ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA PETICIÓ DE L’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, DAVANT LA NECESSITAT DE SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EN ELS ENTORNS RURALS I MUNICIPIS AMB DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC.

 

L’alcalde exposa que l’Institut Agrícola ha presentat al Parlament de Catalunya una petició de moratòria sobre les emissions CO2 dels vehicles i ens demanen adhesió a la proposta següent:

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels sis (6) vots a favor dels regidors, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), Soraia Roig Segura (Més Orta – AM), Jordi Martín Cuello (Més Orta) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. Aprovar l’adhesió a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en els entorns rurals i municipis amb dèficits de transport públic.

 

Segon. Demanar a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya que es tingui per manifestada l’adhesió a la citada petició feta per l’Institut Agrícola i alhora que ho comuniqui al peticionari.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSES MOCIONS.

 

 • MOCIÓ PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA INJUSTIFICADA CONTRA ELS CIUTADANS DE CATALUNYA EL PASSAT 1 D’OCTUBRE.

 

L’alcalde fa un breu resum de la moció que segueix a continuació:

 

“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, ACORDA:

 

Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

 

Segon. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.

 

Tercer. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.

 

Quart. Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.

 

Cinquè. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.

 

Sisè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.

 

Setè. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.”

 

Es procedeix a la votació i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors Sr. Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU) i Jordi Martín Cuello (Més Orta) i una (1) abstenció del Sr. José Sabaté Capafons (PP) APROVA la moció.

 

 

 • MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS SRS. JORDI CUIXART I JORDI SÀNCHEZ, EMPRESONATS EL DILLUNS 16 D’OCTUBRE

 

L’alcalde fa un breu resum de la moció que segueix a continuació:

 

“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.

 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l’Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.

 

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres… Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.

 

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.

 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.

 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l’estratègia de l’Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L’objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, ACORDA:

 

Primer. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

 

Segon. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

 

Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

 

Quart. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

 

Cinquè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”

 

Es procedeix a la votació i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors Sr. Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU) i Jordi Martín Cuello (Més Orta) i una (1) abstenció del Sr. José Sabaté Capafons (PP) APROVA la moció.

 

 

 • MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

 

L’alcalde llegeix la moció que segueix a continuació:

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.

 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.

 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

 

ACORDA

 

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.

 

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.

 

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

 

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”

 

Abans de passar a la votació la secretària demana la paraula i exposa que el passat 17 d’octubre de 2017 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul·la la Llei de Catalunya 19/2017, de 6 de setembre, denominada “del referèndum d’autodeterminació”.

També informa que la Llei de Transitorietat jurídica i fundacional de la república aprovada pel Parlament de Catalunya ha estat suspesa per l’Alt Tribunal.

 

S’adverteix als membres presents abans d’emetre el seu vot, que la moció que es pretén aprovar crec que contravé les disposicions que emanen del Tribunal Constitucional i és per això que els adverteixo del deure d’impedir, paralitzar i no donar suport a qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir els acords declarats nuls o suspesos, apercebent-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en que puguin incórrer.

 

Posteriorment l’alcalde explica com a justificació de la moció que el suport està emparat en la llibertat d’opinió política i el dret a expressar el pensament que legítimament protegeix la declaració universal dels drets humans, per sobre de les tiranies i els abusos de poder.

 

Finalment es procedeix a la votació i el Ple, amb cinc (5) vots a favor dels regidors Sr. Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU) i Jordi Martín Cuello (Més Orta) i una (1) abstenció del Sr. José Sabaté Capafons (PP) APROVA la moció.

 

 

 1. ADHESIÓ I DONAR SUPORT, SI S’ESCAU, AL PROJECTE OCUPACIONAL “TERRA ALTA +” DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA.

 

Vista la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el qual inclou el Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte “Treball a les 7 comarques”.

 

Rebuda la proposta del Consell Comarcal de la Terra Alta per tal d’adherir-se i donar suport al projecte “Terra Alta +” que està elaborant per poder participar en l’esmentada convocatòria:

 

El Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), Jordi Martín Cuello (Més Orta) i José Sabaté Capafons (PP) ACORDA:

 

Primer. Aprovar l’adhesió i donar suport al projecte ocupacional i de desenvolupament al territori que el Consell Comarcal de la Terra Alta presentarà per a participar en la convocatòria del l’any 2017, que s’executarà l’any 2018.

 

Segon. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Terra Alta per al seu coneixement i efectes escaients.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Per part de l’alcaldia es passa a fer explicacions de diferents assumptes municipals.

 

Obres dels carrers 3a fase: Les obres ja estan finalitzades. Referent a la zona del mur que no s’ha pogut executar de forma justificada, s’ha destinat l’import a altres parts de l’obra que segons instruccions de la Direcció facultativa era preceptiu millorar i actuar.

 

Queda pendent fer la neteja de la pedra i el tractament que la protegeix, així com posar mobiliari urbà i la il·luminació de les places.

 

S’entra en debat pel que fa a les millores que s’han hagut de realitzar així com pel que fa a l’execució de les obres necessàries per donar un ús adequat a l’obra projectada. Totes aquestes obres han estat totalment justificades i trameses al Ministeri de Foment, que és el que subvenciona l’obra.

 

 

Casa de la Plaça Catalunya: La casa del “Calderé” heretada per la Sra. RB, la qual va presentar sol·licitud d’obres menors que va ser estudiada i es va constatar que al Pla urbanístic està afectada (hi ha una zona que està fora d’ordenació). La Llei d’Urbanisme diu que als immobles que es troben fora d’ordenació només es permet reparacions perquè no augmenti el valor d’expropiació o adquisició, si s’escau.

Se li va explicar a la propietat tant per escrit com personalment en una reunió mantinguda a l’Ajuntament. Tots els presents coincideixen en que cal garantir la seguretat dels vianants i de la circulació viària. Sobretot pel que fa al transport pesant.

S’ha sol·licitat una valoració de l’immoble per iniciar el procediment més adequat.

Tots els presents aplaudeixen la iniciativa i comenten que fa molts anys que es parla de la problemàtica que suposa aquest immoble a l’envair la carretera.

 

 

Certamen de Viles Florides: L’alcalde comenta que va assistir al certamen i a Horta se li van atorgar dos flors d’Honor. S’ha de continuar aquesta tasca i estimular a la població perquè mantingui el poble net i guarnit amb tot tipus de plantes per a veure si l’any vinent també es pot optar al guardó.

 

 

Gestió Forestal Sostenible: Els treballs que inclou el projecte de la Gestió Forestal son bàsicament per neteja i desembosc de la massa arbòria i retirar espècies no autòctones del Parc.

S’està executant per part de l’empresa local Tricastor i han de finalitzar els treballs en el termini del 3 de novembre.

 

 

Concessió Subvenció Governació: S’ha atorgat una subvenció per part del Departament de Governació per a l’arranjament de camins. Per part de l’Ajuntament es va sol·licitar l’arranjament del camí Vell d’Horta a Arnes i han subvencionat el 95% del cost total del projecte.

 

 

Concessió de set (7) places públiques al Centre de Dia: Aquesta setmana ens han acabat de confirmar que s’han atorgat al Centre de Dia d’Horta de Sant Joan set places públiques que seran subvencionades al 100% per a persones que ho necessitin.

 

La resta de places del centre, si s’omplissin les subvencionades, s’aniran finançant entre l’usuari i l’Ajuntament.

 

 

Per últim l’alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Rosanna Rel i passa a comentar que aquest cap de setmana es celebrarà a Horta la trobada d’entitats comarcals. Fa un breu resum de la programació i itinerari de la trobada.

Afegeix que l’associació de joves Passeu-me la bóta d’Horta de Sant Joan ha renovat la seva Junta Directiva i es farà la seva presentació.

 

Després de la cercavila es clourà amb el sopar i un correfoc amenitzat per tres colles de la comarca i hi haurà un l’actuació d’un grup i Dj’s per acabar la festa.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

Es pregunta si hi ha algun prec o pregunta i no hi ha cap.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23:05 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: