Posted by on jul. 30, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 11 de juny de 2018, va aprovar inicialment els projectes anomenats:

– “Pavimentación y Servicios del casco urbano, 3era fase. Etapa C en el municipio de Horta de Sant Joan”, per import total de 146.714,84€, IVA inclòs, redactat pels arquitectes Jordi Segura Torres i Marc Manzano Saló.
Premeu aquí:

– “Reconstrucción del Muro situado en el casco urbano. 3era Fase. Etapa D”, d’Horta de Sant Joan, per import total de 278.057,92€, IVA inclòs, redactat pels l’arquitectes Jordi Segura Torres i Marc Manzano Saló.
Premeu aquí:

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 10 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el projecte:

– Condicionament d’espais interiors de l’edifici de l’antic “Hostal d’Orta”, d’Horta de Sant Joan, per un import de 133.410,16€, IVA inclòs, redactat per l’arquitecte tècnic José Ramón Llorens Fajardo.
Premeu aquí:

Aquests acords se sotmeten a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la Corporació, a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions. Cas que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació de forma expressa.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la Pl. de l’Església núm. 3, en horari de 12.00h a 14.00h, de dilluns a divendres. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest ajuntament http://www.hortadesantjoan.cat.
Horta de Sant Joan, 17 de juliol de 2018
L’alcalde
Joaquim Ferràs Prats

Si t'agrada, comparteix, gràcies: