Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, vint-i-set de març de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 03/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Ricard Joan Grau Rallo
José Antolí Badia
Soraia Roig Segura

No excusen la seva assistència:

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Punt únic: Donar compte de la renúncia de la regidora Soraia Roig Segura

_____________________________________________________________________

1. PUNT ÚNIC: DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SORAIA ROIG SEGURA

Per part de l’alcaldia s’exposa que al registre general d’entrades, el passat 25 de gener de 2018, la Sra. Soraia Roig Segura, regidora del grup de Més Orta-Acord Municipal (Més-AM) va presentar la renúncia al càrrec que ostenta, segons escrit que els hi ha estat facilitat a tots els membres del Consistori.

Atès que després de diverses converses amb el portaveu del grup Més Orta-Acord Municipal, aquest comenta que possiblement es presentaran altres renúncies de senyors/es que, segons es desprèn de la llista electoral del partit polític esmentat, figuren immediatament següents com a membres de la llista electoral per la formació política de Més Orta-Acord Municipal.

Vist que el Sr. Josep Maria Andrés Andilla i la Sra. Teresa Estruel Borrull comuniquen per escrit de data de registre 20 de març de l’actual, que renuncien a ser proclamats electes.

Com a conseqüència, la persona que figura immediatament a continuació de les persones que han renunciat a ser proclamades electes és el Sr. Albert Fabregat Samper, el qual no ha renunciat a ser proclamada electe.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per UNANIMITAT dels vots a favor dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, ACORDA:

Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la Sra. Soraia Roig Segura al càrrec de regidor electe de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, integrada al Grup de Més Orta-Acord Municipal (Més- AM).

Segon. Declarar la vacant del lloc i que es posi de manifest a l’administració electoral als efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i en la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals.

Tercer. Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial del Sr. Albert Fabregat Samper, com a següent membre de la llista electoral que no ha renunciat a ser proclamada electe, per la formació política de Més Orta-Acord Municipal

Quart. Notificar fefaentment, al Sr. Albert Fabregat Samper, la recepció, en el seu cas, de l’esmentada credencial als efectes establerts per la normativa de règim local, de forma que rebuda la mateixa, pugui prendre possessió en el primer Ple que dugui a terme aquesta Corporació.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21:10 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: