Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’abril de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 04/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Ricard Joan Grau Rallo
Mercè Mulet Griell
José Antolí Badia
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Jordi Antolí Andreu

No excusen la seva assistència:

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018 i la sessió extraordinària de 27 de març de 2018.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, dels decrets d’alcaldia.

3. Proposta, si s’escau, de les dues festes locals per a l’any 2019.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de dissolució del Consorci d’Iniciatives Terra Alta (CITA).

5. Aprovació, si s’escau, de la moció per l’alliberament dels presos polítics, els retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

6. Assumptes varis.
• L’alcaldia informa.

7. Precs i preguntes.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE GENER DE 2018 I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE MARÇ DE 2018.

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció del Sr. José Antolí Badia (PP), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2018 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció del Sr. José Antolí Badia (PP), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 27 de gener de 2018 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

2. DONAR COMPTE I RATIFICAR, SI S’ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA.

Es dóna compte del Decret número 2/2018 de 22 de febrer de 2018, de sol licitud d’ajut econòmic per conservació i restauració curativa de la pintura mural de “Les Corts de Càdis” s. XIX a la façana de l’Ajuntament, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 3/2018 de 12 de març de 2018, de cessió de les dues obres de la família del Sr. Robert Anglada a la seva germana, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 4/2018 de 16 de març de 2018, d’autorització de l’actuació de la Electropunxada per al proper dia 20 d’abril, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 5/2018 de 16 d’abril de 2018, d’aprovació de sol·licitud d’ajut al Departament de Governació i Relacions Institucionals per compensacions econòmiques per abonar retribucions càrrecs electes, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 6/2018 de 16 d’abril de 2018, d’inici d’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, del qual no es dóna lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

3. PROPOSTA, SI S’ESCAU, DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.

Per part de l’alcaldia s’explica la proposta que s’ha presentat al Ple quan a la motivació de proposar les dues festes locals del municipi.

Vist l’escrit tramès per la Directora Territorial De Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, amb data de registre d’entrada 20 de febrer de l’actual, en el que fa constar que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pot proposar dues festes locals per l’any 2019, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol i altra normativa concordant.

Atès que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per al proper any.

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels regidors Joaquim Ferràs Prats (CiU), Rosanna Rel Aguilar (CiU), Ricard Grau Rallo (CiU), Mercè Mulet Griell (CiU), José Sabaté Capafons (PP), José Antolí Badia (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Proposar les dues dates següents com a festes locals del municipi d’ Horta de Sant Joan per a l’any 2019:

• Dia 18 de març de 2019
• Dia 12 de setembre de 2019

Segon. Trametre còpia del present acord, a la Directora del Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.

4. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D’INICIATIVES TERRA ALTA (CITA).

L’any 2001, es va constituir el Consorci d’Iniciatives Terra Alta (CITA), la finalitat d’aquest consorci era la de gestionar i optimitzar els recursos econòmics que s’assignessin a la comarca de la Terra Alta per a les diferents iniciatives comunitàries i europees.
Actualment la gestió d’aquest programa europeu està agrupat en territoris i el gestiona el Consorci d’Iniciatives Socieconòmiques que agrupa Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Arran de l’aprovació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i del requeriment del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el dia 16 de novembre de 2016 es celebrà assemblea general del CITA i per unanimitat dels membres assistents es va acordar la dissolució del consorci per l’assoliment total dels seus objectius i la seva inactivitat des de l’any 2012.

Per tot l’exposat, el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb set (7) vots a favor dels senyors, Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta- Acord Municipal) i una abstenció del senyor José Antolí Badia (PP), ACORDA:

Primer. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci d’Iniciatives Terra Alta, en els mateixos termes que el propi Consorci ha efectuat, en data de 16 de desembre de 2016, per a ser donat de baixa del Registre del Sector Públic Local de Catalunya.

Segon. Notificar aquest acord al Consorci d’Iniciatives Terra Alta.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, ELS RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.

Aquesta proposta ha estat consensuada per l’AMI i l’ACM.

Per part de l’alcaldia es passa a la lectura dels acords dels que compta la proposta de la moció, un total de set i proposa que s’afegeixi un vuitè i que l’actual vuitè passi a ser el novè, quedant així:

“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

ACORDA

PRIMER. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

SEGON. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

QUART. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ. Instem a totes les entitats d’Horta de Sant Joan a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.

SETÈ. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.

VUITÈ. L’Ajuntament denuncia i es mostra totalment contrari a la persecució de l’Estat a través dels cossos policials i judicials contra els Comitès de Defensa de la República, atentant directament contra els drets civils polítics i humans dels ciutadans de Catalunya, i així mateix es posiciona a favor de la llibertat de reunió, d’expressió, d’associació i ideològica i reclama al respecte a la voluntat popular a favor de la construcció de la República Catalana.

NOVÈ. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”

Per part de l’alcalde es comenta si els portaveus volen fer algun tipus de consideració a la moció.

El Sr. José Antolí exposa que no hi ha presos polítics, que estem en democràcia i no en dictadura, i conclou que les coses s’haguessin pogut resoldre d’una altra manera.

L’alcalde li respon que actualment les justícies dels quatre països on son los presos exiliats, es pronunciaran i ja es veurà realment la diferència de tracte que fan els diferents jutges en relació als espanyols. S’està actuant en sentit de revenja, volen imposar un càstig perquè des del Parlament de Catalunya s’han volgut exercir drets democràtics, que en definitiva és el que vol el poble. Les justícies d’altres països diran que és una qüestió política.
Creu que hi ha hagut desobediència però no per això es mereix aquesta repressió.
Conclou que és una qüestió de drets humans.

El Sr. José Antolí comenta que el nou de novembre quan ell era alcalde no va prohibir res i es va criminalitzar a la seva persona.

Es procedeix a la votació i el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb cinc (5) vots a favor dels senyors, Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i Jordi Martín Cuello (Més Orta- Acord Municipal), i dos (2) vots en contra dels senyors José Antolí Badia (PP) i José Sabaté Capafons (PP), APROVA la moció.

6. ASSUMPTES VARIS.
• L’ALCALDIA INFORMA.

Festes de Setmana Santa, Sant Salvador i Festes d’Abril: A la festa de Sant Salvador es van vendre quasi 1000 tiquets per a la paella. Les Festes d’Abril han estat participatives i quan es tinguin els números tancats s’explicaran però ha anat bé. Es destaca com a bastant expectació l’activitat dels Cotxes Bojos i el Concurs de Pintura Ràpida.

Escoles: S’ha engegat l’actuació de l’hort ecològic, s’ha acabat i divendres vindrà el senyor VV, que gestionarà l’hort. Allí els nens/es plantaran vegetals i faran el seguiment. Volem que sigui una actuació oberta a diferents col·lectius del poble per afavorir el canvi d’impressions entre tots.
Es tracta d’un hort experimental i de poble, en vocació que el poble se’l senti propi.

Carrer Aureli Serres: S’està formigonant el final de carrer que quedava per fer a més d’una escullera.
S’està executant per la brigada municipal.
El Sr. José Sabaté comenta que referent a “l’aigüera” que hi ha caldria que es substituís per una reixa perquè pot provocar danys als cotxes. L’alcalde afirma que seria una millora a fer i potser caldria senyalitzar-ho.
El Sr. José Sabaté aprofitant la intervenció pregunta si no es podria formigonar el carrer de dalt de casa seva, i l’alcalde comenta que al ser una unitat d’actuació és el Sr. JVV qui ha de desenvolupar-lo i per tant formigonar-lo.

Camí d’Horta – Arnes: El dilluns l’empresa Contregisa inicia els treballs que contempla el projecte d’arranjament del camí Horta – Arnes. Han estat subvencionats pel Departament de Governació.

Mas de Burot: Aquest mes d’abril s’acabarà la rehabilitació del Mas de Burot, hi ha a més a més una altra partida de millora de l’entorn d’aquest, sent subvencionada pel Parc Natural.
S’ha pensat que durant el mes de maig buscar una data de jornada de portes obertes per a la gent del poble. Fins setembre no s’inaugurarà.
Després faltarà el desenvolupament turístic d’aquest projecte que el realitzaran empreses especialitzades.

Distintiu km 0: A través de la Comissió de Millora de Promoció Turística i comercial del poble i a través del Sr. TB (Identitat Olive Oil) es va tenir la iniciativa de crear una marca que promocionés els productes locals (Horta Km 0). S’han distribuït distintius pels diferents comerços per tal que el comprador pugui reconèixer que a l’establiment hi ha productes de km 0 i quins son.
El diumenge passat coincidint amb les Festes d’Abril, el Sr. SC va cedir una obra a la Parròquia (en definitiva per al poble) i l’alcalde vol fer constar l’agraïment cap al Sr. SC, quedant l’obra ubicada a l’Església.

Agenda: Es fa un repàs a activitats que es portaran a terme al municipi.
– Dies 3, 4 i 5 de maig: Speleocanyons organitzat pel Centre Excursionista de Catalunya, que reuneix als que practiquen barranquisme, espeleologia… i es reuneixen a un lloc de Catalunya fent jornades, conferències, activitats…
La inauguració serà el divendres a les 19h
– Dies 25 i 26 de maig: Activitat que promou la Generalitat (Direcció General de Turisme) que és una campanya de turisme en família. Cada municipi farà una activitat destinada a aquest tipus de turisme. Horta de Sant Joan a través del Paisatge dels Genis, ha pensat fer una activitat adreçada a les famílies de pintura.
– Dia 9 de juny: Trobada de cotxes clàssics al municipi.
– Dia 4 i 5 de maig: La motovolta passa pel municipi.

7. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Jordi Martín demana la paraula i exposa:
– Que ja fa uns dies de calor i a la Llar d’infants encara no han posat el tendal al pati. L’alcalde respon que ha vingut la calor de cop i li dirà a la brigada que el posi.
– Relació de llocs de treball: pregunta en quin punt es troba i se li respon que ja s’ha tramés tota la documentació als tècnics de la Diputació encarregats de la redacció de la RLT i després faran una reunió per explicar el procediment a seguir.
– El Sr. Martín també comenta que just quan volia comunicar que faltava una barana al carrer Medi Natural ja l’havien reposat. L’alcalde comenta es va reposar a conseqüència d’un accident produït a Setmana Santa.
– També comenta que voldria saber l’Associació Ports Natura i Art qui son i que fan. L’alcalde li respon que es promoguda per SQ (artista) resident de la Pobla i fan Art efímer (a la natura) i son les obres son exposades fent un circuit amb la gent que vol assistir i l’artista explica l’obra. Al dia següent és retirat per això es diu efímer.
Son actuacions molt respectuoses i la gent experimenta coses diferents. Aquest any es farà entre Horta – Arnes (Estrets).
L’Ajuntament fa una aportació en concepte de col·laboració.
– Per últim també comenta com estan les subvencions de les entitats locals, se li respon que s’han aprovat les bases que regulen la concessió de subvencions i una vegada aprovades definitivament, s’aportarà la documentació per part d’aquestes que preveuen les bases reguladores.

Demana la paraula el Sr. José Antolí i fa les següents preguntes:
– Pòlissa de crèdit: si ha estat utilitzada. L’alcalde li respon que ha estat renovada però no s’ha utilitzat mai.
– Com està la redacció del Pla Especial de Cultura?: L’alcalde respon que està aturat i caldrà emprendre- ho ja.
– A més a més vol comentar que durant una temporada no ha vingut als Plens perquè no volia enfrontar-se amb ningú, pot agradar-li o no les coses que fan però ell té la seva opinió, no vol tenir cap problema amb ningú.
S’entra en un debat i conclouen que independentment del grup al que pertanyen és una llàstima que hi hagi enfrontaments i malentesos.
El Sr. Antolí comenta que des de l’Ajuntament no se li va fer arribar la invitació de Vinyes del Convent com a regidor. Tots coincideixen que les invitacions les va fer arribar una empresa contractada directament pel propietari de les Vinyes del convent i va fer arribar a nivell particular als correus personals, en cap cas va arribar cap invitació a l’Ajuntament per a ser repartides.
– Per últim pregunta sobre l’estat de les obres de la 3a fase dels carrers. L’alcalde li respon que pràcticament estan acabades i pel que fa a la zona que faltava per a ser inclosa a la subvenció de l’1,5% Cultural Espanyol, arran de la mala comunicació entre l’Ajuntament i el Sr. José Antolí no sap com s’acabarà.
Hi ha diverses converses amb el Sr. Rafel Luna i el Sr. Jordi Sierra (Subdelegat del Govern) per a veure quina solució poden aportar.
Tots lamenten que el malentès faci que potser no es puguin executar les obres per acabar els carrers.
El Sr. Antolí vol comentar que en les últimes vegades que va assistir es va sentir atacat i que cadascú independentment de les seves ideologies es pot parlar i no barallar-se.
Tots coincideixen amb ell i conclouen que cal respectar-se i poder discutir els assumptes.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:18 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: