Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de gener de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 02/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Ricard Joan Grau Rallo
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
José Antolí Badia
Soraia Roig Segura

No excusen la seva assistència:

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2017 i les sessions extraordinàries de 22 de novembre de 2017, 11 de desembre de 2017 i 4 de gener de 2018.

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 24, 25, 26, 27, 28 i 29 de 2017 i 1 de 2018.

3. Donar compte de la petició dels treballadors de l’Ajuntament per tal de revisar les condicions de treball així com d’adhesió, si s’escau, a l’acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

4. Assumptes varis.
• L’alcaldia informa.

5. Precs i preguntes.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 I LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017, 11 DE DESEMBRE DE 2017 I 4 DE GENER DE 2018.

S’aprova per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 22 de novembre de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2017 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament, el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2018 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 24, 25, 26, 27, 28 I 29 DE 2017 I 1 DE 2018.

Es dóna compte del Decret número 24/2017 de reclamació de la garantia dipositada per SEMAC, SL – Construccions Fertres, SL per respondre dels desperfectes i greus patologies de l’obra de “Pavimentació i Serveis al nucli urbà 1a fase”, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 25/2017 de reserva de locals oficials i públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 26/2017 de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta del cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 27/2017 de proposta de representants de l’administració per tal d’obtenir informació al respecte dels resultats de l’escrutini en les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 28/2017 de delegació en el regidor Jordi Martín Cuello de la competència per tal de celebrar el casament civil entre DSC i SBG, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 29/2017 de tràmit de l’expedient del pressupost de l’exercici 2018, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dóna compte del Decret número 1/2018 d’aprovació de la relació de proveïdors amb pagament domiciliat, del qual no es fa lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

S’incorpora a la sessió la regidora Rosanna Rel Aguilar

3. DONAR COMPTE DE LA PETICIÓ DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT PER TAL DE REVISAR LES CONDICIONS DE TREBALL AIXÍ COM D’ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS.

Per part de l’alcaldia s’exposa que arran de les eleccions sindicals, on s’escull representant dels treballadors (CLl), s’entra sol·licitud per part dels treballadors de l’Ajuntament al maig de 2017.

Tots els presents disposen de còpia de la petició i l’alcalde exposa que exercint un dret de negociació col·lectiva fa mesos que ja s’està en contacte amb ells, amb realitzacions de diverses reunions.

A la petició, a més de reivindicacions laborals separades per àmbits de treball (oficines, brigada, etc…) també sol·liciten l’adhesió a l’acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

L’alcalde comenta que també, com es fa constar a la sol·licitud, es demana que es procedeixi a elaborar la relació de llocs de treball, la qual cosa l’Ajuntament es va comprometre a fer i ja s’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona – SAM l’encàrrec pertinent. És important, exposa, que es valorin els llocs de treball d’acord amb les condicions que ha de contenir cada lloc de manera adequada i correcta i després negociar cada cas.

A continuació fa un breu incís al contingut dels títols que inclou l’acord comú al que es pretén adherir-se.

L’acord comú està avalat per UGT i CCOO i les associacions municipalistes, la qual cosa fa que es consideri assumible per part de l’Ajuntament. La casuística dels llocs de treball de l’Ajuntament encaixa perfectament, malgrat no estar adherits a aquest acord.

Abans de donar l’aprovació, a més de voler donar coneixement de l’assumpte als membres del Ple, es seguiran una sèrie de passos merament formalistes (constituir mesa de negociació, actes, validació…)

Per tant, en aquest moment, per part de l’alcaldia es manifesta el compromís de l’Ajuntament de prendre en consideració la petició dels treballadors, fer la tramitació prèvia corresponent per arribar a l’aprovació per part del Ple, quan ja tinguem la relació de llocs de treball.

Considera que els empleats públics d’Horta de Sant Joan són equiparables als de qualsevol altra administració i per tan tenen dret com els de qualsevol altra administració a formular reivindicacions salarials, laborals i sindicals, d’acord amb el termes i la legislació laboral.

Es proposa que a les meses de negociació puguin participar-hi els membres de l’oposició per ser una qüestió de consens de tots els grups polítics.

Per part de l’alcaldia queda donat compte d’aquest assumpte.

El regidor Sr. Jordi Martín Cuello exposa que troba molt bé que puguin formar part de la Mesa de Negociació i sobretot que s’agilitzi en la mesura del possible la tramitació.

4. ASSUMPTES VARIS.
• L’ALCALDIA INFORMA.

Renúncia de la regidora: La Sra. Soraia Roig ha presentat en aquest Ajuntament, escrit acomiadant-se del càrrec de regidora i per tant de renúncia al càrrec, en data d’avui.

Festa de Sant Antoni: L’alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Mercè Mulet Griell la qual exposa que la subhasta de Sant Antoni va anar molt bé, recavant-se uns 1500€, també es va fer una rostida pel grup de Diables Foc i Flama per a unes 200 persones i després va haver ball.
L’encesa de la foguera, fa un incís l’alcalde dient que no era necessari posar tant combustible tenint en compte el risc de ventades que es preveia, la presidenta de Foc i Flama es responsabilitzava de l’encesa i apagada de la foguera de totes formes l’ajuntament va posar tots els mitjans per evitar qualsevol incident.
L’any vinent potser es podria tenir algun mitjà d’extinció en cas que saltin espurnes a la zona del Portalet, aporta la regidora Sra. Mercè Mulet Griell.
El regidor Sr. Josep Sabaté Capafons comenta que el menjar del sopar es va repartir abans de finalitzar la subhasta. La regidora, Sra. Mulet, dóna la raó al Sr. Sabaté i comenta que cal evitar-ho i per l’any vinent és tindrà en compte que hagi finalitzat la subhasta per poder començar a repartir el sopar.

5. PRECS I PREGUNTES.

Per part del regidor Sr. Jordi Martín es pregunta com funciona el tema de les visites guiades al Convent.

Per part de l’alcaldia se li respon que s’està pendent de formalitzar un conveni amb el Sr. JB, persona encarregada de gestionar les visites al Convent, bé responsabilitzant-se de deixar la clau o bé realitzant visita guiada aportant a l’Ajuntament 1€ per persona per tal que es reinverteixi en obres al convent com netejar, mantenir, etc.

El Sr. Martín comenta que ha fet la pregunta perquè l’altre dia va venir un grup que va quedar amb ell i el Sr. JB no va atendre’ls perquè estava dinant, al cap de dues hores si que es va presentar però ja havia marxat el grup.
Per part de l’alcalde es comenta que ja preguntarà, que no en té constància i caldrà preveure que en cas que el Sr. JB no pugui anar-hi per causa sobrevinguda es gestioni d’una altra forma, amb una alternativa.

També comenta el Sr. Martín, que hi ha excursionistes que li han comentat que quan marxen de ruta el punt d’informació està tancat perquè no obri fins les 10.00h.
S’entra en un debat quan a l’horari del Punt d’Informació Turística, coincideixen que segons les necessitats dels turistes és complicat acontentar a tots. L’alcalde comenta que els excursionistes poden adreçar-se als punts d’informació del Parc Natural.

La regidora Sra. Mercè Mulet demana la paraula i puntualitza que li la gent del poble ve a l’Ajuntament perquè se li deixi la clau del Convent i després la tornen, no cal que es posin en contacte amb Jordi Benavent.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dóna per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21:30 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: