Posted by on oct. 25, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 13 de setembre de 2018, va aprovar inicialment els projectes anomenats:
– “Construcció de pista de pàdel i creació d’una àrea d’autocaravanes”, per import total de 110.191,63€, IVA inclòs, redactat per l’arquitecte José Ramón Llorens Fajardo. Projecte

– “Renovació impermeabilització del dipòsit d’Horta”, d’Horta de Sant Joan, per import total de 13.876,55€, IVA inclòs, redactat per l’enginyer industrial Antonio Martínez Martí (Aigües de Catalunya, SA).         Podeu consultar la memòria: Memoria

Aquests acords se sotmeten a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la Corporació, a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions. Cas que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació de forma expressa.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la Pl. de l’Església núm. 3, en horari de 12.00h a 14.00h, de dilluns a divendres. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest ajuntament http://www.hortadesantjoan.cat.

Horta de Sant Joan, 26 de setembre de 2018

L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Si t'agrada, comparteix, gràcies: