Posted by on gen. 17, 2019 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT.

 

A Horta de Sant Joan, dinou de juliol de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 07/18

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Jordi Antolí Andreu

José Antolí Badia

Albert Fabregat Samper

 

No excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2018 i de les sessions extraordinàries de 25 de juny de 2018 i de 30 de juny de 2018.

 

 1. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de 2018.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.

 

 1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les Festes Majors 2018 i celebració dels festivals taurins.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la revisió del padró municipal.

 

 1. Assumptes varis.
 • L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

_____________________________________________________________________

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2018 I DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 25 DE JUNY DE 2018 I DE 30 DE JUNY DE 2018.

 

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple, un cop subsanats els errors de transcripció que figuren.

 

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 de juny de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I RATIFICAR, SI S’ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14 DE 2018.

 

Es dona compte del Decret número 7/2018 de 26 d’abril de 2018, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 8/2018 de 27 d’abril de 2018, d’aprovació del pressupost per a la realització de l’actuació “20è Aniversari dels Gegants d’Horta: Bàrbara i Salvador” i de sol·licitud d’ajut del 50% del cost de l’activitat, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 9/2018 de 2 de maig de 2018, sobre contractació de les obres que contempla el projecte anomenat “Arranjament de l’edifici de l’antic Hostal d’Orta” per diversos usos administratius, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 10/2018 de 4 de maig de 2018, sobre contractació per adquisició de vehicle per netejar carrers preferiblement usat, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 11/2018 de 10 de maig de 2018, de reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora MDSA contra l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 12/2018 de 21 de maig de 2018, d’autorització de realització de concert acústic al bar del Casal el dia 2 de juny, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 13/2018 de 19 de juny de 2018, de la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 14/2018 de 16 de juliol de 2018, de delegació de les atribucions de l’alcaldia en la primera tinenta d’alcalde.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

 

Per part de l’alcalde s’exposa que aquest assumpte inclòs a l’ordre del dia és un tema que s’arrossega des de fa temps però proposa que es posposi el seu debat i aprovació, si s’escau, donat el fet que falta certa informació sobre el contingut del document. Cal tenir en compte que la Llei obliga als ajuntaments a que facin plans de prevenció d’incendis dins el seu terme (granges, habitatges en sòl urbanitzable…) es preveu que es facin franges de protecció per a evitar riscos. Per part de l’alcaldia s’ha demanat informació sobre diferents dubtes que planteja el document però encara no se li ha respost.

 

El document ha estat redactat per part dels tècnics de la Diputació de Tarragona, es sol·licitarà una reunió per a què s’expliqui què implicarà la implantació del Pla.

 

Per part dels presents es qüestiona si els particulars obligatòriament cal que executin la franja o no i a càrrec de qui ha d’anar, si hi ha subvencions i altes qüestions que no queden clares.

 

Es conclou per part de l’alcalde que es posposa la seva aprovació i tots els presents coincideixen a POSPOSAR-HO a l’espera que l’Ajuntament tingui la informació que resolgui els dubtes plantejats.

 

 

 1. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS 2018 I CELEBRACIÓ DELS FESTIVALS TAURINS.

 

L’alcalde cedeix la paraula a la regidora Mercè Mulet i aquesta fa una breu pinzellada als diferents actes que configuraran la programació de festes de setembre.

 

Enguany la programació de festes comprendrà els dies entre el 7 i l’12 de setembre ambdós inclosos i es faran bous els dies, 10, 11 i 12 de setembre.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels sis (6) regidors assistents, senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar la celebració de la Festa Major dedicada a la Mare de Déu de la Verge Santíssima i a Sant Antoni Màrtir, corresponent a l’any 2018, durant les dates compreses entre els dies 7 fins 12 de setembre pròxim, ambdós inclosos.

 

Segon. Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major.

 

Tercer. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
10/09/2018 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

10/09/2018 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2018 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels

Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

11/09/2018 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
12/09/2018 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels

Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

12/09/2018 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL.

 

ANTECEDENTS

 

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.

 

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2018.

 

 

FONAMENTS DE DRET

 

 1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

 

 1. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

 

Per tot això, el Ple, per UNANIMITAT dels sis (6) regidors assistents, senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent :

 

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL

 

Segon. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS.
 • L’ALCALDIA INFORMA.

 

Per part de l’alcaldia s’informa de diversos temes:

 

. El dissabte passat va celebrar-se el 20è aniversari de la Colla Gegantera a Horta. Van venir 14 colles i va sortir força bé tot el que es va organitzar pels joves i des de l’Ajuntament, tant a nivell de treball de la brigada com a nivell econòmic s’ha ajudat perquè aquest aniversari pogués portar-se a terme.

 

. També a principi de juny va tenir lloc una altra activitat Port, Natura i Art que consisteix en exposar art a la natura. Malauradament va ploure i part de l’actuació va realitzar-se al Casal. Va anar força bé i ja fa tres anys que s’està realitzant. Va aplegar gent de Tortosa, Tarragona… és una llàstima que la gent del poble no hi participi més.

 

. Camí d’Horta a Arnes. Ja està certificada l’obra d’arranjament d’aquest camí, part enquitranat i part amb terra. Va ser executat per part de l’empresa Contregisa. Afegeix l’alcalde que ha quedat molt bé i que a veure si amb una altra subvenció es pot acabar d’arranjar.

 

. La màquina d’arranjar camins del CCTA, també ha fet arranjaments puntuals a diversos camins com és als Reguers…

S’apunta per parts de tots els assistents que hi ha descontent amb la manera d’executar els arranjaments, com son les aigüeres, etc. en el proper Consell d’Alcaldes es comentarà.

 

. L’empresa Romero Polo està executant l’arranjament de diferents trams de la carretera. Tots coincideixen en què estan molt bé aquestes millores però el que es podria fer és ampliar cunetes o treure alguna curva, l’alcalde respon que en diferents converses amb diferents instàncies de mobilitat, han coincidit en que seria necessari però podria l’Ajuntament encarregar-se de tramitar les cessions de terreny per a fer-ho possible.

Es comenta que caldria tramitar l’expedient d’expropiació que correspongui per part de la Generalitat i que s’arrangessin les nostres carreteres com cal.

 

. Aigua. Abans d’ahir, comenta l’alcalde, que es va posar en funcionament el bombament de l’aigua a la zona dels Ateos perquè el dipòsit ja estava al mínim.

S’espera que es pugui acabar bé l’estiu amb l’aigua que es necessita.

 

. Bars de la plaça. Es va fer una reunió a l’Ajuntament amb els propietaris dels bars de la plaça per si volien portar a terme alguna activitat a l’estiu i d’aquesta manera coordinar l’agenda d’estiu.

La resposta va ser que s’ho pensarien, l’únic que els hi demana l’Ajuntament és que l’activitat/actuació tingui l’assegurança corresponent.

A més a més se’ls hi ha comunicat la normativa pel tancament del carrer adjacent a la plaça per tal de muntar les taules, l’horari de tancament i que cal que una vegada tancat el bar, cal retirar taules i cadires cap a dins del bar o a la mateixa façana perquè tenen tot l’any aquest mobiliari pels arbres de la plaça i ocupant la via pública, es la tercera legislatura que se’ls requereix aquesta mesura.

 

. Agenda d’activitats. La Rosanna s’encarrega de la redacció de l’agenda d’estiu a la que s’aniran incorporant actuacions i/o activitats.

Aquesta agenda es pot consultar a la pàgina web de l’ajuntament i per l’e-bando.

Demà precisament es realitzarà, a càrrec del Sr. SMF, una activitat de com fer un paller tradicional que tindrà lloc al matí (als quatre camins) al començament del camí de la Font de la Vena, un particular ha autoritzat a fer-ho a la seva propietat. A més a més els nens del Casal d’Estiu passaran a veure com es fa el paller.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

Per part de l’alcaldia es pregunta als regidors si tenen alguna pregunta a formular i contesten que no.

Desitja a tothom que passi un bon estiu.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23.20 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: