Posted by on gen. 21, 2019 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, 19 de desembre de dos mil divuit, essent les 21.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 10/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Ricard Joan Grau Rallo
Jordi Antolí Andreu
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Jordi Martín Cuello
José Antolí Badia
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

01. Aprovació, si s’escau, del Compte General 2017.

_____________________________________________________________________

01. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2017

L’alcalde comenta els punts de la proposta d’aprovació del Compte General.

ANTECEDENTS

1. En data 27 d’agost de 2018, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.

2. En data 13 de setembre de 2018, la intervenció va emetre informe favorable relatiu al compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2017, les principals conclusions del qual són les següents:

1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 571.409,52 euros.

2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 317.225.05 euros La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 246.940,12euros.

3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 11.526,36 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 91,15% i d’ingressos del 80,49%.

4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de -109.626,38 euros, un compliment de la regla de la despesa de -11.411,07 euros, un rati de deute viu de 4,61% i un PMP del darrer trimestre de 2017 de 36.517,13 euros.

5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat.

3. En data .31 d’octubre de 2018, l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.

4. En data 6 de novembre, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.

5. En data d’avui, 19 de desembre, la secretària certifica que el Compte General s’ha exposat al públic durant el termini reglamentari i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.

Per tot l’exposat, el PLE de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb els vots dels sis (6) membres presents al Ple, dels nou (9) de dret que el composen, es procedeix a la votació amb el resultat següent: cinc (5) vots a favor emesos pels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i una (1) abstenció del Sr. José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels següents documents comptables:

– Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 4.210.296,36euros, un passiu de 4.210.296,36euros i un resultat de l’exercici de 49.435,57euros.
– Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 49.435,57euros.
– Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 277.421,56euros, unes obligacions pendents de pagament de 36.517,13euros, i un resultat pressupostari ajustat de 11.526,36euros.
– Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 3.616.060,58 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 4.104.872,40euros.
– Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 564.032,89euros i s’arriba a unes existències finals de 246.940,12euros
– La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

– Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 317.092,77euros.
– Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
– Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb allò que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21.47 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: