Posted by on gen. 21, 2019 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, 29 de novembre de dos mil divuit, essent les 21.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 09/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Mercè Mulet Griell
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Ricard Joan Grau Rallo
José Antolí Badia
José Sabaté Capafons
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al contracte de cessió definitiva-donació entre el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

2. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i els ajuntaments de la comarca que participen en el PO FEDER Catalunya 2014-2020 així com la inclusió i aprovació de l’avantprojecte anomenat “Creació de nous serveis d’informació turística i millora d’equipaments complementaris a l’oferta turística de destinació”.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEFINITIVA-DONACIÓ ENTRE EL BISBAT DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

Per part de l’alcaldia s’exposa que arran de les diverses converses mantingudes amb el Bisbat s’ha vist convenient especificar i clarificar certes consideracions sobre el contracte que va signar el Bisbat i l’Ajuntament el dia 29 de gener de 2010, mitjançant una addenda a l’esmentat contracte de cessió definitiva – donació.

“ADDENDA AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEFINITIVA – DONACIÓ ENTRE EL BISBAT DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN

Horta de Sant Joan,____ de __________ de 2018

REUNITS

D’una banda el Vicari General del Bisbat de Tortosa, Mn. José Luís Arín Roig.

De l’altra el Sr. Joaquim Ferràs Prats, alcalde – president de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, de conformitat amb les facultats de representació que li reconeix la legislació de règim local.

Les parts es reconeixen en la qualitat en que intervenen, la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i als efectes esmentats,

EXPOSEN

I. Que en data de 29 de gener de 2010, es va formalitzar un contracte de cessió definitiva – donació de la Casa Abadia d’Horta de Sant Joan per part del Bisbat de Tortosa a favor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

II. A la clàusula TERCERA, en el seu punt segon es disposava que en cas que la habitatge del capellà i lloc de catequesi no pogués ubicar-se a la Casa Abadia, l’Ajuntament proporcionaria a la Parròquia una habitatge per al sacerdot amb tots els serveis.

III. Atès que l’Ajuntament pretén rehabilitar – consolidar la Casa Abadia per les condicions tan precàries en que es troba i utilitzar tot l’espai disponible perquè albergui el nou Museu Picasso a Horta de San Joan.

D’acord amb els antecedents esmentats, les parts,

CONVENEN

Primer. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan formalitza en aquest acte la cessió definitiva-donació d’un pis de l’Antic Hostal, situat al carrer Medi Natural, 21, amb accés directe i independent pel carrer Dr. Messeguer, fent-se càrrec del cost que comporta la rehabilitació del mateix, a favor del Bisbat de Tortosa, i es compromet lliurar la cèdula d’habitabilitat pertinent que serà tramitada per aquest ajuntament davant de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Segon. Que una vegada estudiat l’avantprojecte de construcció del Museu Picasso, s’ha detectat que el saló parroquial de la sagristia es contemplava com a sala audiovisual del futur museu, és per això que el saló esmentat s’exclourà de l’avantprojecte museístic quedant de propietat i gaudiment exclusiu de la Parròquia i per tant exclòs de la cessió definitiva-donació que el Bisbat efectuarà en favor de l’Ajuntament de la Casa Abadia.

Tercer. Que l’avantprojecte també preveu actuar constructivament en l’espai inferior de la sagristia, la qual formarà part de la futura sala d’entrada del museu i actuar constructivament en la teulada de la sagristia, la qual es transformarà en terrassa. S’estableix per tant, que les obres de consolidació i reforç del volum de la sagristia, aniran a càrrec de l’Ajuntament.

I, perquè consti, es signa la present addenda al lloc i la data assenyalats a l’emplaçament.

Mn. José Luís Arín Roig Sr. Joaquim Ferràs Prats
Vicari General del Bisbat Alcalde de l’Ajuntament
Del Bisbat de Tortosa d’Horta de Sant Joan”

Per tot l’exposat, el PLE per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Aprovar l’addenda al contracte de cessió definitiva-donació entre el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan

Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura per la signatura de l’addenda així com de tota la documentació necessària per a la seva tramitació.

Tercer. Trametre aquest acord al Bisbat de Tortosa, als efectes escaients.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE PARTICIPEN EN EL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 AIXÍ COM LA INCLUSIÓ I APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE ANOMENAT “CREACIÓ DE NOUS SERVEIS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA I MILLORA D’EQUIPAMENTS COMPLEMENTARIS A L’OFERTA TURÍSTICA DE DESTINACIÓ”.

Per part de l’alcalde s’informa que s’ha treballat en la redacció d’un avantprojecte que inclou diverses actuacions en l’àmbit turístic que es pretén presentar per tal que participin al PO FEDER Catalunya 2014 – 2020 i que serà presentat pel Consell Comarcal de la Terra Alta, juntament amb altres avantprojectes de diversos municipis de la comarca.

L’avantprojecte redactat per l’Ajuntament d’Horta s’anomena:
Creació de nous serveis d’informació turística i millora d’equipaments complementaris a l’oferta turística de destinació, amb un pressupost de 207.487,86€ més IVA.

Continua explicant que aquest avantprojecte recull actuacions com l’adquisició de material per al punt d’informació turística i per l’espai d’art del Fons Artístic de Robert Anglada, el Recorregut paisatgístic-Anella Verda, la creació de zona d’aparcament i pavimentació camí d’accés així com obres de millora i condicionament al Convent de Sant Salvador, totes elles molt importants per l’aposta del turisme al municipi d’Horta.

Tot seguit fa un breu resum del conveni objecte d’aprovació que a tenor literal diu el següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE PARTICIPIN EN EL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020.

Gandesa, 23 de novembre de 2018.

INTERVENEN

D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Luz i Muñoz, President del Consell Comarcal de la Terra Alta, que actua en nom i representació d’aquesta corporació.

D’altra, l’Il·lm Sr. Joaquim Ferràs i Prats, Alcalde-president de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, que actua en nom i representació de la corporació que presideix.

Actua com a fedatària la senyora Maria Teresa Casanova i Gurrera, Secretària del Consell Comarcal de la Terra Alta.

Les parts es reconeixen competència i capacitat legal per formalitzar aquest Conveni de col·laboració, i, de comú acord,

EXPOSEN

PRIMER. ANTECEDENTS

I.- Que al DOGC núm. 7658 de 6 de juliol de 2018 es va publicar l’Ordre PRE/105/2018 de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

II.- Que al DOGC núm. 7698 de 3 de setembre de 2018 es va publicar la Resolució PRE/2017/2018 de 25 de juliol, con convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

III.- Que el Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu la base segona d’aquesta convocatòria, i per les característiques de la comarca, és l’entitat local del territori que pot optar als ajuts que conté.

IV.- Que els Ajuntaments de la comarca estan interessats en arribar a un acord amb el Consell Comarcal per tal que aquest presenti un projecte comarcal, consistent en diferents actuacions a executar a cadascun dels municipis de la comarca, i que conformarà un projecte adreçat a l’aprofitament dels recursos naturals, culturals, històrics de la comarca amb finalitats turístiques, a la convocatòria esmentada en el primer punt d’aquests antecedents.

V.- Que el Consell Comarcal no té la capacitat econòmica per a abordar l’execució d’aquest projecte, i per aquesta raó es planteja la necessitat de signar aquest conveni de col·laboració amb els Ajuntaments que hi participin, en el cas d’arribar a la concessió de l’ajut a que es fa referència per al seu finançament

VI.- Que el Consell Comarcal ha aprovat aquest conveni, mitjançant Decret 132 de 22 de novembre d’enguany, a ratificar pel ple en la propera sessió que es celebri, i els Ajuntaments han procedit a la seva aprovació en les dates que consten als certificats que s’incorporen a aquest conveni mitjançant annex.

SEGON. CLÀUSULES

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular les relacions del Consell Comarcal amb els Ajuntaments que es derivin de les diferents actuacions que es portaran a terme dins d’aquesta convocatòria de PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d’acord amb la sol·licitud que efectuï el Consell Comarcal, per tal de garantir una bona gestió de la seva execució.

Segona. Descripció i pressupost del Projecte.

El projecte a presentar consistirà en l’aprofitament del Patrimoni natural, cultural i històric de la comarca de la Terra Alta, revaloritzant i creant actius que consolidin l’oferta i dinamitzin turísticament la comarca, amb l’objectiu de conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos existents.

El pressupost contemplarà el sumatori de les actuacions presentades per tots els municipis que han manifestat l’interès de participar en aquesta segona convocatòria del FEDER i que, conjuntament, ascendeix a un total superior al milió d’euros més IVA.

Aquest pressupost, que deriva dels avantprojectes presentats pels ajuntaments per a la redacció del projecte comú, inclou el següent d’Horta de Sant Joan:

“Creació de nous serveis d’informació turística i millora d’equipaments complementaris a l’oferta turística de la destinació”, amb un pressupost de 207.487,86€ més IVA”

Tercera. Gestió del projecte i titularitat de les actuacions que inclou.

3.1. Gestió del projecte

El Consell Comarcal durà a terme, en nom i per compte propis, d’acord el que preveuen les bases d’aquest PO FEDER, totes les actuacions per a l’execució del projecte i executarà la despesa en col·laboració amb els Ajuntaments, d’acord amb la resolució d’atorgament d’ajut, els procediments de contractació i, en tot cas, d’acord amb els criteris d’execució de la despesa previstos en el marc dels ajuts FEDER.

3.2. Titularitat de les actuacions

Els Ajuntaments que participen en el projecte han d’acreditar la disponibilitat dels terrenys o béns immobles, si s’escau, on han de portar-se a terme les actuacions, abans d’iniciar-se el procediment de contractació per part del Consell Comarcal per a la seva execució, mitjançant el corresponent document justificatiu de la titularitat o de la capacitat d’actuació. Per a altre tipus d’actuacions, la documentació que acrediti la seva lliure disposició. En tot cas, l’Ajuntament ha de garantir la lliure disponibilitat al Consell Comarcal.

L’Ajuntament posarà a disposició del Consell Comarcal, en el supòsit que es produeixi el fet que determina la subvenció objecte d’aquest conveni, els béns immobles necessaris per tal que l’ens comarcal pugui tenir la possessió de l’ús mentre durin les obres o actuacions que s’hagin d’executar i durant el temps d’amortització de la inversió, d’acord amb el que preveu la normativa del programa.

Així mateix, si s’escau, i d’acord amb el que preveu l’article 21.1.b) de les bases de la convocatòria, els Ajuntaments no han de realitzar cap modificació dels béns de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució de l’operació, abans de transcórrer cinc anys des de la seva finalització.

Quarta.- Finançament del Projecte.

L’Ajuntament es compromet al finançament íntegre de l’actuació del Projecte que s’executi al seu municipi, d’acord amb la valoració que hagi fet de la mateixa per la seva presentació a aquesta convocatòria del FEDER.

Si el projecte resulta seleccionat i finançat en el marc de la convocatòria, l’ajuntament es compromet a aportar la totalitat del finançament necessari per executar les accions subvencionades, a transferir la totalitat de la tresoreria dels projectes que afectin el seu municipi i a fer front a totes les desviacions i aportacions econòmiques que comportin l’execució dels projectes i les eventuals sancions per incompliments que es derivin de l’actuació

L’Ajuntament ostenta el dret a rebre la subvenció atorgada quan el Consell Comarcal disposi d’aquesta, que l’haurà de fer efectiva a la tresoreria municipal.

Cinquena.- Forma d’execució de les actuacions incloses

El Consell Comarcal executarà, d’acord amb el procediment de contractació que legalment correspongui, les diferents actuacions que hagin estat incloses a la convocatòria.

L’ajuntament tindrà, en relació al procediment de contractació, els següents drets:

– Designar un representant i assistir com a vocal a les sessions de les meses de contractació que el Consell Comarcal convoqui per l’adjudicació de l’actuació del seu municipi.

– Ser informat en qualsevol moment que se sol·liciti, de l’estat del procediment de contractació de l’actuació que es porta a terme en el seu municipi.

– Col·laborar amb la direcció tècnica de l’actuació, que correspon al Consell Comarcal.

Així mateix, l’ajuntament restarà obligat a:

– Aportar, amb anterioritat a l’inici del procediment de licitació de l’actuació subvencionada, el corresponent projecte executiu d’aquesta.

– Aportar un certificat que acrediti la disponibilitat dels terrenys i/o béns immobles, així com el corresponent document justificatiu de la titularitat o capacitat d’actuació, i la seva cessió al Consell Comarcal per tal que aquest pugui executar l’actuació corresponent, com a mínim fins a cinc anys desprès del darrer pagament de la subvenció de FEDER.

– Aportar les autoritzacions que fossin necessàries d’altres administracions per a la normal execució de l’actuació (Medi Ambient, Urbanisme o altres).

– En el cas de que l’actuació consisteixi en l’adquisició de béns inventariables, susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, s’ha de fer constar en l’escriptura que el bé de que es tracti queda afectat a la subvenció per un període de 5 anys, així com l’import de la subvenció atogada.

– Presentar un model de gestió una vegada finalitzada l’actuació, per al seu manteniment.

– Comprometre’s al finançament de l’actuació ja sigui amb fons propis o amb altres ajuts o subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Col·laborar amb el Consell Comarcal en qualsevol moment fins la finalització de l’actuació, per a la seva normal execució i manteniment en el període establert de 5 anys un cop rebut el darrer pagament dels fons FEDER.

– L’ajuntament està obligat a mantenir en ús l’equipament, tal com es pacta en aquest conveni, durant un termini de cinc anys, a comptar des de la finalització del projecte.

D’altra banda, el Consell Comarcal ostenta els següents drets:

– Requerir als Ajuntaments el compliment de les obligacions determinades en el punt anterior en el cas del seu incompliment.

– Un cop formalitzat aquest conveni, adoptar els acords necessaris per a la gestió dels procediments de contractació d’acord amb les normes, sota els principis de celeritat, eficàcia, eficiència i responsabilitat.
Així mateix, el Consell Comarcal restarà obligat a:

– La gestió íntegra de l’expedient de contractació que ha de comprendre:

– La redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques

– Informe jurídic dels plecs de clàusules administratives

– Redacció de proposta de resolució o models sobre els acords jurídics que ha de d’adoptar, com la iniciació i aprovació de l’expedient de contractació, adjudicació, formalització del contracte, etc.

– La realització de tots els actes administratius exigits legalment com la publicació d’anuncis de licitació, perfil de contractant, celebració de sessions de les meses de contractació, elaboració d’informes tècnics de valoració de les ofertes presentades, demanar la justificació de les ofertes en cas de resultar declarades anormals o desproporcionades, formulació de proposta d’adjudicació, l’aprovació del requeriment al contractista proposat com a adjudicatari, publicació de la formalització del contracte, remissió als òrgans externs competents (Registre públic de contractes i Tribunal de Comptes).

– La proposta de resolució de totes les incidències que poguessin sorgir durant l’execució del contracte, elaborant els informes jurídics i tècnics preceptius, com ara modificació de contractes, revisió de preus, resolució, imposició de penalitats, informe jurídic sobre recursos presentats

– La direcció tècnica del contracte durant la seva execució, llevat que el Consell Comarcal, per l’especialitat de l’objecte del contracte proposat o per altres causes, no tingui disponible en la seva plantilla personal titulat competent per a això.

– Respondre de la seva gestió davant l’Ajuntament

– Realitzar el pagament de les actuacions.

– Fer efectiva la subvenció quan sigui rebuda de part de l’autoritat de certificació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a l’Ajuntament respectiu.

Sisena.- Vigència

Aquest conveni tindrà una vigència fins 5 anys desprès de la finalització de l’actuació i cobrament de la subvenció per part del Consell Comarcal.

El conveni no es pot modificar unilateralment per una de les parts. Qualsevol variació del conveni requereix mutu acord de les parts i s’ha de formalitzar mitjançant la signatura de l’addenda al conveni.

Les causes i les formes d’extinció anticipada del Conveni són les següents:

– Mutu acord de les parts que es manifestarà expressament.

– Per denúncia formulada per escrit de qualsevol de les parts

– Per incompliment de les condicions establertes en aquest Conveni. En aquest cas el Consell Comarcal, previ advertiment a l’altra part, pot suspendre o deixar sense efecte el Conveni.

– Per la no-concessió de l’ajut FEDER a què s’ha fet referència a la part expositiva.

– Per l’endarreriment del pagament de la contribució econòmica per qualsevol de les parts.

– Per l’incompliment de la resta d’obligacions detallades en aquest conveni de col·laboració.

– Per mutu acord de les parts.

Setena.- Comissió de Seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment d’aquest Conveni i de les actuacions que es portaran a terme que s’ha de reunir, com a mínim, dos cops, un quan s’iniciï l’actuació i un altre abans de finalització de l’actuació amb la finalitat d’avaluar el desenvolupament d’aquesta.

La Comissió està integrada, per part del Consell Comarcal, pel Conseller delegat per aquest Programa FEDER, pel tècnic del Consell encarregat de la direcció tècnica i per un representant designat pel municipi, que poden ser assistits per altres tècnics del Consell Comarcal i de l’ajuntament.

Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:

Analitzar i proposar millores en relació amb el desenvolupament de l’actuació.

Proposar noves mesures en el desenvolupament de l’actuació

Actuar com a òrgan assessor en la interpretació de les diferències que puguin sorgir en el desenvolupament de l’actuació.

Vuitena.- Règim Jurídic del Conveni

El present Conveni té naturalesa administrativa i per a la resolució dels dubtes i llacunes que poguessin plantejar-se en l’aplicació del mateix s’estarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novena.- Competència Jurisdiccional

El Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona és competent per conèixer en única instància dels recursos que es dedueixin en relació amb el present Conveni, de conformitat amb el que disposa l’article 8.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa

Desena.- Entrada en vigor

El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part de cadascuna de les entitats que hi participen.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni en el lloc i en la data que s’indiquen a l’encapçalament, amb dos exemplars i a un sol efecte.

Carles Luz i Muñoz Joaquim Ferràs i Prats
President del Consell Comarcal Alcalde-president de l’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan
Maria Teresa Casanova i Gurrera
Secretària del Consell Comarcal

Annex I. Certificat acord d’aprovació”

Per tot l’exposat, el PLE per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Aprovar l’avantprojecte anomenat Creació de nous serveis d’informació turística i millora d’equipaments complementaris a l’oferta turística de destinació, amb un pressupost que ascendeix a un total de 207.487,86€ més IVA.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i els ajuntaments de la comarca que participen en el PO FEDER Catalunya 2014-2020.

Tercer. Faculta a l’alcalde per la signatura del conveni així com de tota la documentació necessària per a la seva tramitació.

Quart. Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Terra Alta, als efectes escaients.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21.51 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: