Posted by on gen. 21, 2019 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT.

A Horta de Sant Joan, divuit d’octubre de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 08/18

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Mercè Mulet Griell
José Antolí Badia
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Ricard Joan Grau Rallo
Albert Fabregat Samper

No excusen la seva assistència:

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2018.

2. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 15, 16, 17, 18 i 19 de 2018.

3. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.

4. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic i financer de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

5. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

6. Precs i preguntes.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018.

S’aprova per sis (6) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció de José Antolí Badia (PP), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

2. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR, SI S’ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 15, 16, 17, 18 I 19 DE 2018.

Es dona compte del Decret número 15/2018 de 20 de juliol de 2018, d’autorització d’actuacions al bar de la piscina municipal, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 16/2018 de 24 de juliol de 2018, d’aprovació de pressupost i sol·licitud d’ajut per a l’actuació “Obres de millora a l’ala sud, antiga hostatgeria sobre les cavallerisses del Convent de Sant salvador, 2a fase”, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 17/2018 de 27 d’agost de 2018, d’iniciació de tramitació administrativa del Compte General de l’exercici 2017, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 18/2018 de 3 de setembre de 2018, de delegació de la competència que atorga l’article 51.1 del Codi Civil a l’alcalde per autoritzar el matrimoni civil que es celebrarà el dia 15 de setembre a les 13.00h, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 19/2018 d’11 d’octubre de 2018, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2017, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

Per part de l’alcaldia s’exposa que ja era un assumpte que anava a l’anterior Ple ordinari i que es va decidir per unanimitat dels presents post posar la seva aprovació, per uns dubtes que generava la seva aplicació.

Una vegada resolts, continua dient que aquest plànol està redactat d’acord la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i ha creat noves obligacions als ajuntaments.

Consultada la Diputació de Tarragona (empresa redactora del pla) van elaborar el pla que pretén ser una eina per fixar les franges de seguretat als habitatges, granges nuclis habitats, turisme rural i altres instal·lacions del terme municipal si hi ha molta vegetació a prop. Es fixa si s’ha de realitzar la franja de protecció i en quina superfície per què en cas d’incendi no perjudiqui.

La Llei fixa que:

S’han d’establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions (fora de la trama urbana) a menys de 500m de terrenys forestals, s’exceptuen (s’exclouen) les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles, ramaderes i els habitatges que en son vinculats.

El propietari estarà obligat a realitzar la neteja i si aquest no ho fa l’obligació recau sobre l’Ajuntament d’exigir-li o executar-la.

Cal recordar que l’obligació només recau a una sèrie d’edificacions (urbanitzacions), que a Horta no n’hi ha cap, i/o instal·lacions determinades.

En les edificacions i instal·lacions destinades a explotacions agrícoles, ramaderes i els habitatges que hi son vinculats, l’obligació recau en els seus titulars.

La primera obligació directa de l’Ajuntament per llei és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població i les edificacions i instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.

On hi hagi risc en cas d’incendi forestal, per ser nuclis habitats, urbanitzacions, i altres, es contempla el fet que s’hagi de netejar la vegetació forestal.

Afegeix que aquest pla s’ha de trametre al Departament d’Agricultura perquè aquest faci l’informe preceptiu al respecte.

A més de la informació pública al BOPT, web municipal i tauler d’anuncis, tots coincideixen que seria bo fer informació veïnal a cadascú dels afectats.

El Ple, per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Antolí Andreu (PP), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. APROVAR inicialment el plànol de delimitació, segons estableix la Llei 5/2003 així com el seu document d’acompanyament. Així com establir que els propietaris de les parcel·les urbanes i edificacions i instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació son subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

Segon. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de protecció son les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir, al plànol de delimitació i que llur propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.

Tercer. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.

Quart. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP, tauler d’anuncis i web municipal així mateix es comunicarà als veïns afectats.

Cinquè. Sol·licitar l’informe preceptiu a la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura.

Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

Per part de l’alcaldia es cedeix la paraula a la secretària per tal que faci unes pinzellades sobre el document que composa el Pla Econòmic Financer que s’ha redactat a fi i efecte de complir les obligacions que fixa la llei i que a continuació es detallen.

ANTECEDENTS

Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 d’octubre de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa.

La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, una vegada observats els indicadors de solvència se situen dins els paràmetres legals però els indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats en els ens locals de forma individualitzada per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (regles fiscals) no s’assoleixen ni l’objectiu d’estabilitat, amb una necessitat de finançament de -109.626€ ni la Regla de despesa, amb una variació de la despesa computable al 2017 superior al límit legal fixat per la taxa de referència per un import de -11.411€.

L’interventor ha emès el corresponent informe.

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l’any en curs i el següent.

De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.

Per tot l’exposat, el Ple amb quatre (4) vots a favor dels senyors, Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i tres (3) abstencions dels senyors José Antolí Andreu (PP), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Aprovar en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat durant l’any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.

Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.

Tercer. Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’aplicatiu PEFEL2 o mitjançant l’adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons s’escaigui.

Quart. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

5. ASSUMPTES VARIS. L’ALCALDIA INFORMA.

Per part de l’alcaldia es procedeix a informar dels diferents assumptes més rellevants del municipi:

La mort del Sr. Mel Ramos: L’Ajuntament el va fer fill adoptiu a ell i a la seva senyora ha decidit de fer una carta de condol a la seva família en nom de tot el Consistori.

El proper dilluns (22 i 23) octubre es celebraven les Jornades de Gastroebre, se’ns va comunicar la setmana passada ha estat muntat molt ràpid.
Per promocionar la cuina de les Terres de l’Ebre es reuniran nou estrelles Michelin i es celebra a les Vinyes del Convent, és una jornada tècnica per donar relleu als productes autòctons de les Terres de l’Ebre (en especial menció a l’oli).
Tan el Sr. EGB com el Sr. SMF han donat tot tipus de facilitats en les seves instal·lacions per a poder albergar-ho a Horta. Les Jornades conclouran amb un sopar de les estrelles al que hi pot anar tothom qui ho vulgui a un preu de 80€. Assistirà la Consellera d’Empresa.
Horta aquells dies serà un aparador de cara a fora.
L’Ajuntament d’Horta, com no potser d’una altra manera, col·labora amb la iniciativa. S’ha comunicat a bars, restaurants, comerços que elaboren aliments… que l’Ajuntament posa a la seva disposició la inscripció gratuïta a les jornades que tindran lloc durant dos dies.
També els restaurants i bars tenen la possibilitat de presentar un menú especial per oferir als assistents a les jornades durant els dies que estaran a Horta.

Jornada sobre els càtars:
Arran d’una reunió celebrada amb altres municipis de les Terres de l’Ebre que tenen vestigi dels càtars, es va decidir promocionar els territoris on transcorre l’itinerari dels càtars (aquesta ruta transcorre per Europa, Catalunya, València…)
Es preveu una sèrie d’actes (xerrades a càrrec de Victor Amela, Salvador Carbó, Sr. Soler, Eduard Berga, espectacle de Foc i Flama, visita guiada i teatralitzada, acabant amb un sopar al Convent de Sant Salvador).
El fet de preparar aquesta iniciativa es porta a terme per demostrar que s’està interessat en que les Terres de l’Ebre puguin pertànyer a la Ruta dels Càtars.

A través dels arxius històrics podem concretar que van estar a Horta i aquest fet farà que pugui ser un atractiu turístic per al municipi.

Catalogació de l’obra del pintor Robert Anglada:
El proper dia 26 a les 19.00h al Saló de Plens, l’escola d’Art de la Diputació de Tarragona, presentarà la catalogació de l’obra del pintor (aprox. 8.000 peces) a càrrec dels tècnics de l’escola. S’ha comunicat a la família de Rober Anglada i al Cercle d’Amics de Robert Anglada la presentació de la catalogació.
Ens farà entrega de la base de dades de totes les obres que contenen fotografies, característiques en format digital.

Antic Hostal:
Ja s’han iniciat les obres d’adequació de l’antic hostal al costat del primer pis (arxiu de l’obra de Robert Anglada) hi anirà l’arxiu municipal i on ara està l’arxiu anirà la sala de vetlles i al costat l’Oficina de Turisme. A més a més hi comptarà el Bisbat amb el pis del Mossèn que tindrà accés pel carrer Dr. Messeguer i un espai de guarda de material de Foc i Flama que l’entitat té cedit.

Pla Ocupació: A través d’un Pla d’Ocupació el CCTA ha disposat d’uns treballadors durant tres setmanes a Horta per a fer tasques pròpies de la brigada.

Xarxa de calor: El projecte ja està pràcticament acabat i van venir els tècnics a Horta per explicar com serà la instal·lació que anirà al solar municipal davant del casal i el projecte educatiu que es portarà a terme a l’escola.
Aquesta xarxa de calor amb biomassa permetrà escalfar diferents instal·lacions i edificis municipals.
Caldrà proveir d’estella (biomassa) d’unes característiques determinades, s’intentarà extreure a través dels treballs de la Gestió Forestal Sostenible i ja no es dependrà del gasoil per tal d’escalfar algunes dependències municipals.
Per últim afegeix que a Tarragona, Horta junt amb altres municipis seran pioners en la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions i energia.

Gal·la de Viles Florides: Horta ha revalidat les dos flors que tenien assignades. Aquest any no s’ha concursat. La valoració serà aquest 2019.
A les Terres de l’Ebre els únics municipis que participen en les Viles Florides són Horta de Sant Joan i Sant Carles de la Ràpita.
És un incentiu per a cuidar una mica més la imatge dels nostres carrers.

Retirada contenidors al solar del costat del Restaurant Miralles: El propietari vol vendre el solar i per tant ha calgut treure els contenidors i ubicar-los en altres llocs. Caldrà reubicar-ne potser algun, perquè impedeix la visibilitat.
El regidor Jordi Martín comenta que caldria pensar en alguna solució per dissimular-los (vestir-los amb fusta, pedra…)

Gestió Forestal Sostenible: Els treballs que contempla els ajuts, gestionats pel COPATE, es caracteritzen per neteges forestals amb funció preventiva. L’any que ve també es preveu continuar amb els treballs sempre i quan s’atorguen els ajuts per poder-ho executar.

Casal Municipal: Ahir va venir l’arrendatària del bar Casal i va exposar la voluntat de no prorrogar l’arrendament el proper 1 de desembre de 2018.

Pla inuncat: Avui s’ha donat alerta des de la Direcció General de Protecció Civil que aquesta nit poden caure més de 200 litres/m2 i també a la nostra zona.
S’entra en un debat sobre el transport escolar, si caldria o no que es suspengués pel perill al que s’exposen els nens/es. S’entén que tan la Delegació del Govern com Protecció Civil es tindrà en compte la propera matinada si és segur o no circular.

Aigua potable: Arran de les pluges caigudes la passada setmana (62 l/m2) s’ha desconnectat el grup que bombeja l’aigua d’abastament al municipi i aquesta arriba rodada a diferència del que passa a l’estiu.

6. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. José Antolí comenta que voldria proposar l’arranjament d’un parell de clots importants de la pista del Port, tots els presents coincideixen amb el Sr. Antolí que la proposta seria important d’executar-se donat el mal estat en que es troben algun s trams del camí.

L’alcalde vol afegir abans de concloure la sessió que el dia 7 d’octubre es va anul·lar la fira de la Dolça Tardor arran de l’accident sofert pel Sr. Miquel Alcoverro, no era oportú celebrar la fira.
Es va decidir aquest any ja no fer-la i deixar-ho per l’any vinent.
La Sra. Mercè Mulet comenta que la majoria de la gent del poble que col·labora va assumir els encàrrecs que ja estaven preparats.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 23.13 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: