Posted by on abr. 9, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 11 d’abril de 2019, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019 i de les sessions extraordinàries de 8 de febrer, 7 de març i 1 d’abril de 2019.

2. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 2 al 8 de 2019.

3. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga per al 2020 del Conveni interadministratriu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la prestació del servei de centre de dia per a Gent Gran dependent “Centre de dia d’Horta de Sant Joan”.

4. Aprovació, si s’escau, de la revisió del padró municipal.

5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

6. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament de jutge/essa de pau titular i/o substitut/a.

7. Aprovació, si s’escau, d’adhesió al mòdul de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i control inherent a la presa de raó en comptabilitat i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de funció interventora.

8. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta, els Ajuntaments d’Arnes, Batea, Bot, La Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai, per executar el projecte “Programa Treball i Formació 2018” del Servei d’Ocupació de Catalunya.

9. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

10. Precs i preguntes.

Atentament,

Joaquim Ferràs Prats -Alcalde – president

Horta de Sant Joan, 8 d’abril de 2019

Si t'agrada, comparteix, gràcies: