Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA UN D’ABRIL DE DOS MIL DINOU

A Horta de Sant Joan, ú d’abril de dos mil dinou, essent les 14.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 04/19

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Ricard Joan Grau Rallo
Jordi Martín Cuello
José Sabaté Capafons

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
José Antolí Badia
Mercè Mulet Griell
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

01. Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions a Corts Generals del 28 d’abril de 2019.

02. Aprovació inicial, si s’escau, de la Modificació Puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Avda. Dels Ports, i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan.

_____________________________________________________________________

01. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i vocals, titulars i suplents de les meses electorals (A i B) del municipi que s’han de constituir el proper dia 28 d’abril per a les Eleccions a Corts Generals, per la qual cosa s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses.

D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral serà comuna per a totes elles.

Acabat el sorteig, el Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.

Segon. Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta Electoral de Zona.

02. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES FINQUES UBICADES ENTRE ELS CARRERS DE LA BASSA, COSTUMS D’HORTA, AVDA. DELS PORTS, I CARRER J, A LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’HORTA DE SANT JOAN.

Per part de l’alcaldia s’exposa que actualment el municipi d’Horta de Sant Joan es regeix per les NNSS de planejament municipal, aprovades per la Comissió d’Urbanisme definitivament, el 06/07/1988 i publicades al DOGC el 03/02/1989 (Exp.87/68) i les modificacions puntuals aprovades definitivament el 10/06/1992 i publicades al DOGC el 09/09/1992 (Exp.91/224), i d’altres modificacions puntuals del planejament aprovades posteriorment.

S’encarrega la redacció de la Modificació Puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Av. dels Ports i carrer J, a les NNSS de planejament d’Horta de Sant Joan, atenent als següents antecedents:

Àmbit d’intervenció: La zona a modificar es la illa compresa entre els carrers de La Bassa, Costums d’Horta, Avda. Dels Ports, i carrer J. Es tracta d’uns terrenys amb un fort desnivell des del carrer La Bassa (el de cota superior), fins a l’Avda. dels Ports d’Horta. L’illa s’ordena amb els carrers esmentats i dos carrers interns sense sortida, carrer Príncep d’Espanya, i carrer Príncep d’Astúries. Tot l’àmbit d’intervenció es troba dintre del límit de l’entorn del conjunt històric.

Finalitat: Aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan té com a finalitat el canvi de qualificació de la zona esmentada, que actualment té la clau 5, per una altra que permeti que les edificacions existents estiguin dintre d’ordenació i que les futures es construeixin d’acord amb la tipologia existent. La modificació ha de servir també per a reconèixer els carrers actuals, que en les normes actuals queden englobats dintre del conjunt com a zona privada.

Quan es van redactar les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan, les edificacions que composen l’illa esmentada, ja existien. Es va assignar a l’illa la qualificació de clau 5, Ordenació oberta plurifamiliar, però les edificacions existents no complien els paràmetres d’aquesta qualificació i no es van reconèixer els vials existents.

Considerant tots els antecedents i d’acord el que disposen els articles 96 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme i modificat per la Llei 3·/2012, de 22 de febrer i per la Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres, i l’article 117 i 118 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme; els arts. 22.2, apartat c) i 47.2,ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la Llei de Mesures per a la modernització del govern local.

Per tot l’exposat, i sent competència del Ple de l’Ajuntament a l’empara de l’article de la LRBRL esmentat anteriorment, per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els regidors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), S’APROVEN els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, redactada per l’arquitecte Sr. CCC, segons els documents que consten a l’expedient, anomenats:
• .- Modificació Puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Avda dels Ports i carrer J, a les NNSS de planejament d’Horta de Sant Joan

Segon. Publicar l’acord anterior durant un mes, mitjançant anunci inserit al BOPT, al DOGC, en un diari dels de major difusió de la província, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web (Seu Electrònica), per tal que els particulars i/o les associacions interessades formulin, si s’escau, suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació.

Tercer. Sol·licitar informe al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (Carreteres), als efectes escaients

Quart. Donar audiència, d’acord el que disposa la normativa urbanística, a totes les corporacions del terme municipal de les quals confina amb el d’Horta de Sant Joan.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 14.35 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: