Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA SET DE MARÇ DE DOS MIL DINOU

A Horta de Sant Joan, set de març de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 03/19

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Ricard Joan Grau Rallo
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
José Antolí Badia
Jordi Martín Cuello
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

01. Verificar el text refós de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable.

02. Aprovació, si s’escau, del Conveni de Col·laboració per a l’execució del projecte estratègic “Coneix els aliments del teu territori” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Operació 19.03.01).

_____________________________________________________________________

01. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’HORTA DE SANT JOAN PER PERMETRE LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMPINGS EN SÒL NO URBANITZABLE.

El Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, reunit en sessió ordinària celebrada el 27 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament, per admetre l’ús de càmping.

Posteriorment, el Ple de 25 de juny de 2018, va procedir a l’aprovació provisional de la modificació de les Normes subsidiàries en qüestió, traslladant-se l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a continuar amb la seva tramitació.

En data de 25 de juliol de 2018, va tenir entrada en aquest Ajuntament l’aprovació definitiva de la modificació puntual proposada de les Normes Subsidiàries, supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat i que incorporés una sèrie de prescripcions.

– Per una banda obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) incorporant les consideracions que es puguin formular al respecte

– En data d’1 d’agost de 2018 es va sol·licitar els informes als dos organismes (ACA i CHE).

– En data d 21 de febrer de 2019 es rep l’informe de l’ACA amb les consideracions favorables i que s’han inclòs al Text refós. Pel que fa a l’informe de la CHE a dia d’avui no s’ha rebut a l’Ajuntament, havent enviat tota la documentació requerida. Transcorregut més de 6 mesos de la seva sol·licitud es considera que ha passat temps suficient per continuar la tramitació de la Modificació Puntual.

– A més a més, també acord d’aprovació definitiva de la CUTE també determinava que calia complementar la normativa urbanística amb limitacions pel que fa a la superfície màxima i aforament de les futures instal·lacions de càmping, així com corregir la memòria i normativa urbanística amb d’altres consideracions que definia la part valorativa de l’acord d’aprovació definitiva de la CUTE.

– Elaborat el text refós de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable per l’arquitecta, Estela Prats Serrat, en el que s’han adoptat les prescripcions corresponents es sotmet al Ple de la Corporació l’aprovació de verificació de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan, per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable.

Per tot l’exposat el PLE per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT) i José Sabaté Capafons (PP)dels nou (9) de dret que composen el Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, ACORDA:

Primer. Verificar el text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable, el qual incorpora les prescripcions assenyalades en l’acord de l’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de 12 de juliol de 2018.

Segon. Comunicar el present acord de verificació del Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per tal que disposi la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva i la normativa urbanística corresponent, a l’efecte de la seva executivitat.

02. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC “CONEIX ELS ALIMENTS DEL TEU TERRITORI” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 19.03.01).

Per part de l’Alcaldia s’exposen els antecedents que han fet que es proposi l’aprovació del conveni.

Bàsicament s’emprendran un seguit d’accions per aconseguir els objectius:
• Selecció dels productes locals per elaborar els materials pedagògics.
• Elaboració de materials pedagògics sobre els productes locals seleccionats.
• Visites de productors agroalimentaris locals a les escoles.
• Xerrades adreçades als pares i mares sobre els aliments locals, sostenibles i saludables.
• L’hort ecològic a les escoles.
• Concurs de cuina amb producte local.
• Promoció de la marca Km0Horta Recolzem els productors locals.
• Coordinació del projecte.

Sent els beneficiaris potencials del projecte els següents col·lectius:
• Productors agroalimentaris del territori i establiments locals.
• Alumnes de primària
• Pares i mares de les AMPES de les escoles participants.

El projecte ascendeix a 21.585,60 i el 90% serà finançat pel DARP i la resta, el 10% entre l’Ajuntament d’Horta i Gandesa.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC “CONEIX ELS ALIMENTS DEL TEU TERRITORI” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 19.03.01)

Móra d’Ebre, 1 de març de 2019

R E U N I T S:

D’una part, la Sra. Gemma Carim i Gironès, amb NIF 39846271J, presidenta del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, amb NIF Q9350014H, amb seu a la plaça de Sant Roc, núm. 2, 43740 de Móra d’Ebre, telèfon 977.40.27.92, i correu electrònic info@cisriberaebre-terraalta.org, actuant com a GAL Coordinador.

I de l’altra part, el Sr. Carles Luz Muñoz, amb NIF 40936345W, Alcalde-President de l’Ajuntament de Gandesa, amb NIF P4306500B, amb seu a la plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 43780 de Gandesa, telèfon 977.42.00.07, i correu electrònic ajuntament@gandesa.cat, actuant com a entitat col·laboradora 1.

I de l’altra part, el Sr. Joaquim Ferràs Prats, amb NIF 40917203L, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb NIF P4307200H, amb seu a la plaça de l’Església, núm. 3, 43596 d’Horta de Sant Joan, telèfon 977.43.50.05, i correu electrònic aj.horta@altanet.org, actuant com a entitat col·laboradora 2.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i,

EXPOSEN:

I.- Vista l’Ordre ARP/224/2016, de 18 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació del grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01); l’Ordre ARP/236/2017, de 17 d’octubre, per la qual es modifica l’ordre anterior, i d’acord amb la Resolució ARP/1938/2018, de 30 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l’any 2018 (ref. BDNS 411531).

II.- Vista la voluntat de les entitats firmants d’iniciar l’execució del projecte comú “Coneix els aliments del teu territori”.

III.- Vista la Resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya de data 21 de gener de 2019, per l’execució del projecte “Coneix els aliments del teu territori”, per un import d’inversió aprovada de 21.585,60 euros i un import de subvenció aprovada de 19.427,04 euros (percentatge d’ajut del 90%), a executar fins al 31 d’octubre de 2019.
Per tal d’instrumentalitzar aquesta participació econòmica, formalitzen el present conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- Objecte.
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats firmants per regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del projecte estratègic “Coneix els aliments del teu territori”.

SEGONA.- Designació del GAL Coordinador.
Designar el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, amb domicili fiscal a la plaça de Sant Roc, núm. 2, 43740 de Móra d’Ebre amb NIF Q9350014H, com a grup coordinador del projecte esmentat.

TERCERA.- Descripció del projecte estratègic
1.- Objectius
Objectiu General
Promocionar el producte agroalimentari local entre els membres de la comunitat educativa del territori.
Objectius Específics
• Creació de sinergies entre els agents del territori implicats.
• Sensibilitzar els alumnes de primària sobre els beneficis de consumir producte local.
• Sensibilitzar les famílies sobre els beneficis de consumir producte local.
• Aprofundir en conceptes de sostenibilitat, ecologia i producte local per apropar els alumnes a l’entorn per comprendre’l, estimar‐lo i cuidar‐lo.
• Incentivar la cultura gastronòmica a partir de producte local.
• Fomentar el consum de producte local entre els turistes i visitants del municipi.
2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius
• Selecció dels productes locals per elaborar els materials pedagògics.
• Elaboració de materials pedagògics sobre els productes locals seleccionats.
• Visites de productors agroalimentaris locals a les escoles.
• Xerrades adreçades als pares i mares sobre els aliments locals, sostenibles i saludables.
• L’hort ecològic a les escoles.
• Concurs de cuina amb producte local.
• Promoció de la marca Km0Horta Recolzem els productors locals.
• Coordinació del projecte.
3.- Beneficiaris potencials
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius:
• Productors agroalimentaris del territori i establiments locals.
• Alumnes de primària
• Pares i mares de les AMPES de les escoles participants.
4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte
Serà responsabilitat del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques:
• Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni de col·laboració i la preparació de les dades de presentació del projecte.
• Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions del projecte.
• Conservar tota la documentació de l’expedient durant els terminis corresponents establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents.
• Comunicar al DARP, en relació a cada participant, altres ajuts, ingressos o recursos per finançar les activitats subvencionades.
• Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte que són responsabilitat de les persones o entitats col·laboradores, per tal d’assegurar la correcta implementació del conjunt.
• Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, execució financera, de participació, etc.)
• Publicitar de manera permanent i constant la participació del DARP i de la UE en tots els projectes i actuacions que se’n derivin.
• Controlar el progrés de l’execució de la despesa efectuada, organitzar intercanvis entre els agents territorials i preparar els documents necessaris.
• Dirigir i coordinar la postexecució relativa a la continuïtat de l’acció i a les possibilitats per a nous avenços en el desenvolupament rural, a la difusió de l’experiència, al tancament dels aspectes financers i a qualsevol altre aspecte que sigui procedent.
• Constituir el canal de comunicació entre les entitats col·laboradores i el DARP. Trametre totes les informacions rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions.
• Elaborar i presentar l’informe final del projecte, que ha de contenir una àmplia descripció de les actuacions executades, l’execució pressupostària del projecte, objectius assolits i impacte del projecte en el territori.
Seran obligacions i responsabilitats de les entitats firmants:
• Participar i difondre les actuacions del projecte.
• Dinamitzar i promoure la participació d’actors del seu territori en el projecte.
• Complir les seves responsabilitats i compromisos operatius i financers previstos en el projecte.
5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte
El control i seguiment del projecte es realitzarà per part del GAL coordinador, el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, el qual exercirà les funcions i obligacions assignades d’acord amb l’apartat 6.2 de l’Annex 1 de les bases reguladores de l’Ordre ARP/224/2016, de 18 d’agost.
6.- Resultats esperats
Derivats de les accions a executar, es preveu obtenir els resultats següents:
• Productes locals seleccionats
• Materials pedagògics elaborats.
• Visites de productors a les escoles.
• Xerrades de sensibilització del consum de producte local als pares i mares de les escoles.
• Sensibilització als alumnes de la importància dels conceptes de sostenibilitat, ecologia i producte local. Creació d’un hort ecològic.
• Sensibilització als alumnes, pares i mares sobre la importància del consum de producte local. Creació d’un receptari i vídeo del concurs.
• Augments dels establiments amb marca km0Horta. Edició de materials de la marca.

QUARTA.- Pressupost
La dotació pressupostària total del projecte és de 21.585,60 euros.

CINQUENA.- Compromís de finançament
Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos operatius i financers previstos en el projecte.
El pressupost del projecte es finançarà, d’una part, mitjançant la subvenció aprovada per un import de 19.427,04 euros (90%) pel DARP amb cofinançament del FEADER i, de l’altra part, mitjançant les aportacions econòmiques de les entitats col·laboradores, segons es detalla en el quadre següent (10%):
Nom de col·laborador Aportació
econòmica
Ajuntament de Gandesa 1.079,28 euros
Ajuntament d’Horta de Sant Joan 1.079,28 euros

SISENA.- Cronograma d’execució.
ACTUACIÓ Feb-19 Mar’19 Abr’19 Mai’19 Jun’19 Jul’19 Ago’19 Set’19 Oct’19
Selecció dels productes locals per elaborar els materials pedagògics
Elaboració de materials pedagògics sobre els productes locals seleccionats
Visites de productors agroalimentaris locals a les escoles
Xerrades adreçades als pares i mares sobre els aliments locals, sostenibles i saludables
L’hort ecològic a les escoles
Concurs de cuina amb producte local
Promoció de la marca Km0Horta Recolzem els productors locals
Coordinació del projecte

SETENA.- Clàusula que permeti noves adhesions
L’admissió de nous socis, es realitzarà a través d’una sol·licitud que s’haurà de dirigir al grup coordinador, el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

VUITENA.- Publicitat
En tota la publicitat que es dugui a terme de les actuacions relacionades amb aquest conveni haurà de constar expressament la participació del DARP de la Generalitat de Catalunya i del FEADER.

NOVENA.- Durada del conveni
El període de vigència del conveni serà fins la finalització de l’execució i justificació del projecte. Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel què respecte a les obligacions legals de cada un dels participants en matèria de custòdia de documentació i de justificació administrativa-financera durant cinc anys posteriors a la finalització de l’execució del projecte.

DESENA.- Modificació del conveni
Les modificacions del conveni o del propi projecte estratègic hauran de ser proposades i notificades per escrit al grup coordinador.

ONZENA.- Causes de resolució del conveni
El Conveni s’extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni:
a) Per arribar el termini pactat;
b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment;
c) Per incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni. En aquest cas, l’altra part podrà exigir-ne el seu compliment o la seva resolució.

DOTZENA.- Naturalesa jurídica i resolució de conflictes
Legislació aplicable i organisme competent per dirimir conflictes.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

TRETZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
 El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, pel que s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que s’estableixen
les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural mitjançant del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
 Reglament Delegat (UE) N o 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i introdueix disposicions transitòries.
 Decisió d’Execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 L’Ordre ARP/224/2016, de 18 d’agost, aprova les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), la qual ha estat modificada per l’Ordre ARP/236/2017, de 17 d’octubre, per adaptar les bases reguladores d’aquests ajuts als requisits d’aplicació de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 La Resolució ARP/1938/2018, de 30 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l’any 2018 (ref. BDNS 411531).”

Per tot l’exposat el PLE per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT) i José Sabaté Capafons (PP), APROVA el conveni.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21.25 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: