Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DINOU

A Horta de Sant Joan, vuit de febrer de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 02/19

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Ricard Joan Grau Rallo
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
José Antolí Badia
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

01. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació per a 2019.

_____________________________________________________________________

01. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2019.

Per part de l’Alcaldia s’ha elaborat el projecte de pressupost general, així com la plantilla de personal i els annexos corresponents per a l’exercici 2019 que es presenta per a la seva aprovació, ascendeix a un total de 1.745.000€ i esta integrat pel de la pròpia entitat d’acord amb el següent detall:

L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del pressupost general de la corporació.

La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general sobre el compliment dels principis que estableix la Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès informe favorable.

Per part de l’alcaldia es fa un breu resum de les partides més significatives tant a nivell d’ingressos com a nivell de despeses. A més a més també fa una aturada al capítol 6 Inversions previstes aquest 2019 dient que les destacades són: Les inversions en terrenys (ADIF), condicionament de l’Hostal d’Orta 2a fase, construcció pista de pàdel i aparcament autocaravanes, la impermeabilització del dipòsit municipal, obres al Convent de Sant Salvador, també actuacions forestals en espais naturals, arranjament de camins entre d’altres actuacions com itinerari del Mas de Burot, instal·lació de Biomassa i actuacions de renovació d’enllumenat públic.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l’entitat local el forma el seu president i a ell si ha d’unir la següent documentació:

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
c) Annex de personal de l’entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.

2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l’òrgan competent d’aquells, s’ha de remetre a l’entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l’apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot d’aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l’entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent.

3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l’apartat 1 de l’article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.

4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l’acord d’aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no pot aprovar-se cap d’ells separadament.

5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general:
– plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
– programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
– l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i societats mercantils
– l’estat de previsió de moviments i situació del deute.

6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.

7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu.

8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran anualment en ocasió de l’aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’ordenació general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació.

La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, i que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases del Règim Local.

L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

Per tant, el Ple amb cinc (5) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i dos (2) abstencions dels senyors José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – AM), ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general i els seus annexos per a l’exercici 2019 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament segons el document que consta a l’expedient.

Tercer. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.

Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.

Quart. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21.40 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: