Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DE DOS MIL DINOU

A Horta de Sant Joan, disset de gener de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Sessió núm.: 01/19

Assisteixen:

Regidors i regidores:
Joaquim Ferràs Prats
Rosanna Rel Aguilar
Jordi Antolí Andreu
Mercè Mulet Griell
José Sabaté Capafons
Jordi Martín Cuello

Secretària: Elvira Alonso Clúa

Excusen la seva assistència:
Ricard Joan Grau Rallo
José Antolí Badia
Albert Fabregat Samper

———-

PUNTS A TRACTAR:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2018 i de les sessions extraordinàries de 29 de novembre de 2019 i 19 de desembre de 2018.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 20, 21, 22, 23 de 2018 i 1 de 2019.

3. Aprovació, si s’escau, de diversos convenis:
• Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i el Bisbat de Tortosa per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2019.
• Conveni de col·laboració 2018 per a realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis”.

4. Aprovació, si s’escau, del retorn de la fiança constituïda per respondre del contracte d’arrendament del cafè-bar del Casal Municipal d’Horta de Sant Joan.

5. Aprovació, si s’escau, de diverses mocions:
• Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
• Moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba Roja d’Ebre.

6. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

7. Precs i preguntes.

_____________________________________________________________________

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2018 I DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 29 DE NOVEMBRE DE 2019 I 19 DE DESEMBRE DE 2018.

Un cop fetes les esmenes proposades s’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 d’octubre de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

S’aprova per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2018 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

2. DONAR COMPTE I RATIFICAR, SI S’ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 20, 21, 22, 23 DE 2018 I 1 DE 2019.

Es dona compte del Decret número 20/2018 de 25 d’octubre de 2018, de constitució d’una borsa de treball de personal laboral denominada “Operari/ària de neteja de les dependències municipals a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan”, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 21/2018 de 20 de novembre de 2018, d’inici d’expedient d’aprovació del pressupost de la corporació, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 22/2018 de 26 de novembre de 2018, de reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora Maria Dolors Segura Agut contra l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es ratifica el Decret número 23/2018 de 28 de novembre de 2018, de sol·licitud al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la signatura d’un conveni per al finançament públic de set places al Centre de dia d’Horta de Sant Joan, aquest centre té una capacitat registral de 15 places, amb número de registre SO8356 i codi de l’establiment F21021, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

Es dona compte del Decret número 01/2019 de 2 de gener de 2019, d’aprovació de la relació de proveïdors que tenen el pagament domiciliat, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSOS CONVENIS:

• CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN I EL BISBAT DE TORTOSA PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2019.

L’alcalde explica el contingut del conveni i fa menció a que l’ajut del 50% del pagament de les obres de l’Església (arranjament de la teulada) que fa l’Ajuntament, és condició per a què es materialitzi la cessió de la casa Abadia a favor de l’Ajuntament.

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN I EL BISBAT DE TORTOSA PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2019.

Reunits a Horta de Sant Joan, xx de xxx de 2019.

D’una part, el Sr. Joaquim Ferràs Prats, com a Alcalde i en representació de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb CIF P4307200H i amb domicili a la Pl. Església, 3 d’Horta de Sant Joan, CP 43596 i facultat per la signatura del present, pel Ple en sessió de data de xx de xxx de 2018.

I de l’altra part, el Sr. xxxxxxxxxxxx, Vicari general, major d’edat, en qualitat de Representant del Bisbat de Tortosa amb NIF xxxxxxxxxxx, degudament autoritzat pel Bisbat de Tortosa.

Ambdues parts amb la capacitat suficient que es reconeixen

MANIFESTEN

PRIMER. L’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local disposa que “El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: a)…Protecció i gestió del patrimoni històric”.
El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), al seu article 232.1 disposa que l’Ajuntament podrà subvencionar econòmicament a les entitats per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, pel que fa referència a les seves despeses generals com a les activitats que realitzen.

SEGON. Que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan té com a objectiu la protecció del patrimoni arquitectònic, cultural, entre d’altres i en especial el conjunt històric del municipi, catalogat com a BCIN i on podem trobar l’Església de Sant Joan Baptista d’Horta de Sant Joan, que és tracta d’una de les construccions més reeixides de les esglésies gòtiques que es troben a la Catalunya meridional, la qual s’ajusta a la tipologia denominada gòtic català.
La teulada es trobava en mal estat i és necessari executar unes obres del tot necessàries per a la seva consolidació i evitar possibles despreniments en un futur, així com evitar filtracions per inclemències del temps.

TERCER. Que s’ha encarregat per part del Bisbat de Tortosa la redacció el projecte anomenat “Projecte d’arranjament del lateral de la coberta de l’Església de sant Joan Baptista” per la tècnica Rosa Maria Poyo Perelló i amb un pressupost total de 33.655,33 euros, el qual inclou la següent actuació:
L’Església de Sant Joan Baptista d’Horta de Sant Joan té l’aleró de llevant de la coberta de la nau central i de la zona de l’absis molt deteriorat per culpa de l’acció de l’aigua de pluja, la qual ha fet malbé les puntes de les biguetes i, conseqüentment ha provocat el moviment dels travessers que recolzen les teules situades a la vora.
Per això està previst l’arranjament de tota la vora de llevant i de l’absis de la coberta esmentada amb la finalitat d’evitar la caiguda de les teules, ja que aquesta provoca el trencament de les cobertes inferiors i pot provocar danys a les persones que transitin per la zona inferior.

QUART. Que el Bisbat de Tortosa és el propietari de l’Església d’Horta de Sant Joan i té intenció i interès en portar a terme les obres del projecte en el punt anterior esmentat.

CINQUÈ. Que el Bisbat de Tortosa, no es troba incurs en cap de les prohibicions, per a obtenir la condició de beneficiaris, assenyalades en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com cap dels seus administradors.

CINQUÈ. Per tot això, sent d’interès per ambdues la protecció del patrimoni històric i la seva conservació, les dues parts acorden la previsió d’una subvenció prevista nominativament en el Pressupost General de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a l’any 2019, d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan farà una aportació econòmica del 50% del cost de l’actuació fins a un màxim de 16.827,67€ amb càrrec a l’habilitació d’una partida pressupostària a càrrec del Pressupost Municipal 2019, destinada a col·laborar en el finançament les despeses ocasionades per la reparació de la teulada de l’Església de Sant Joan Baptista, amb la finalitat així de preservar la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic.

SEGONA. El Bisbat de Tortosa es compromet a assumir les següents obligacions:
– Complir l’objectiu i conservar les actuacions que fonamentin la concessió de la subvenció.
– Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que pugui ser objecte de les actuacions de comprovació.
– Reconèixer el patrocini de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan fent constar durant la vigència de l’acord l’escut del municipi d’Horta de Sant Joan en tot el material imprès que editi o fent la difusió corresponent
– Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament del projecte.
– Justificar davant de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió i gaudiment de la subvenció.
– Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, aportant la informació necessària.
– Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
– Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els següents supòsits:
1) Obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per la seva obtenció i aquelles altes que l’haguessin impedit.
2) Incompliment total o parcial de l’objectiu i de les activitats que fonamentin la concessió de la subvenció.
3) Incompliment de l’obligació de la justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en les bases d’execució del pressupost municipal i en aquest conveni.
4) Incompliment de l’obligació de donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament del projecte.
5) Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat beneficiària, així com els compromisos assumits per aquesta, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixen a la manera que s’han d’assolir els objectius o realitzar les activitats que fonamenta la concessió de la subvenció.
6) Incompliment de les obligacions imposades per l’Ajuntament a l’entitat beneficiària, així com els compromisos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan es derivi la impossibilitat de verificar la destinació donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra administració o entitat pública o privada.

TERCERA. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de les activitats subvencionades, resultin estrictament necessaris i es realitzin durant el termini establert en aquest conveni. En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat.
Es considerarà despesa realitzada aquella que s’hagi efectuat amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Les despeses incloses són:
– Les obres d’arranjament del lateral de la coberta de l’Església de Sant Joan Baptista, que consten al projecte redactat a l’efecte.

QUARTA. La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i l’obtenció dels objectius previstos en la concessió de la subvenció es farà segons la modalitat de compte justificatiu simplificat.
– La justificació de la subvenció es farà d’acord als models que li seran facilitats per l’Ajuntament.
– La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari, en la que s’han d’incloure, sota la responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa o qualsevol altre document amb la validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública.

CINQUENA. L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan farà efectiu l’import total de l’aportació econòmica, amb el límit establert en la clàusula primera, una vegada aprovat el Pressupost Municipal 2019 i acabades les obres i justificat el seu pagament.
El pagament de l’ajut es farà mitjançant transferència bancària al núm. ES_____________________________ que el Bisbat notificarà a l’Ajuntament.

SISENA. El termini de vigència del present Conveni serà fins al 31 de desembre de 2019.

SETENA. L’import de la subvenció concedida és compatible amb qualsevol altra de l’administració pública altres ens públics o privats amb la mateixa finalitat, en cap cas podrà ser de tal quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions o ajuts, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per part del beneficiari.

VUITENA. El Bisbat de Tortosa comunicarà i justificarà, davant l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, la despesa de la subvenció concedida com a màxim, fins al 31 de desembre de 2019.

I en prova de conformitat, amb tot l’exposat anteriorment, signen per duplicat exemplar aquest document en el lloc i data que s’indica

PER L’AJUNTAMENT PER L’ENTITAT

Joaquim Ferràs Prats XXXXXXXXXXXX
Alcalde – president Bisbat de Tortosa”

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i el Bisbat de Tortosa per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2019.

Segon. Facultar a l’alcalde, Sr. Joaquim Ferràs Prats, per a la signatura d’aquest conveni.

Tercer. Comunicar el present acord al Bisbat de Tortosa als efectes escaients.

• CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2018 PER A REALITZAR EL PROJECTE TITULAT “EL PAISATGE DELS GENIS”.

Vist el conveni de col·laboració 2018 del projecte “El paisatge dels Genis” entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”, l’Ajuntament del Vendrell, la Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya i aquest Ajuntament, amb els antecedents i clàusules.

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració 2018 per realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis”.

Segon. Facultar el Sr. Joaquim Ferràs Prats, Alcalde – president de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, a signar el conveni.

Tercer. Donar trasllat del present acord al Consorci per la Millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RETORN DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER RESPONDRE DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL CAFÈ-BAR DEL CASAL MUNICIPAL D’HORTA DE SANT JOAN.

Vista la instància presentada per la Sra. Mireia de la Torre en data de 18 de desembre de 2018, en la qual sol·licita la devolució de la fiança dipositada per respondre del contracte establert per a l’arrendament del Café – Bar del Casal Municipal d’Horta de Sant Joan mitjançant aval bancari núm. 2292160856, formalitzat amb l’entitat “Caja Rural de Teruel”, per un import de tres mil euros (3.000€).

Atès que s’ha procedit a fer inspecció del material que constava quan es va iniciar el contracte i vist el que disposa l’articulat de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Ple per UNANIMITAT dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

Primer. Retornar la fiança dipositada per la Sra. Mireia de la Torre, per respondre del contracte d’arrendament del Café – Bar del Casal Municipal d’Horta de Sant Joan, d’import de tres mil euros (3.000€), constituïda mitjançant aval bancari 2292160856 amb l’entitat “Caja Rural de Teruel”.

Segon. Facultar l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs Prats, alcalde – president, per a signar la documentació necessària i portar a terme les actuacions que donin compliment al present acord.

Tercer. Notificar l’acord adoptat a la Sra. MTF als efectes escaients.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSES MOCIONS:

• MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS.

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.

Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació catalana.

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.

El ple de la corporació de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per cinc (5) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció del senyor José Sabaté Capafons (PP)
demana l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

Segon. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.

Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.

Quart. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.

Cinquè. Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.

Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

• MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DEL MACRO ABOCADOR QUE ES PRETÉN CONSTRUIR AL MUNICIPI DE RIBA ROJA D’EBRE.

Jordi Martín Cuello, regidor de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i portaveu del Grup Municipal Més Orta – AM, presenta aquesta moció i s’inclou al Ple.

Arrel de la inquietud i rebuig que ha provocat l’anunci del projecte de construcció d’un macro abocador al municipi de Riba-roja d’Ebre, es va celebrar un Consell d’Alcaldes a la Ribera d’Ebre, el passat 4 de gener perquè l’alcalde de Riba-roja d’Ebre pogués informar de primera mà del projecte i les seves característiques i que la resta d’alcaldes i alcaldesses de la comarca expressessin la seva posició envers el projecte.

El sentiment de rebuig al projecte es pot qualificar de pràcticament unànime, fet que va propiciar prendre l’acord de redactar i sotmetre a votació, inicialment, al Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i posteriorment a tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca i comarques veïnes una moció, amb el següent contingut.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

-La Ribera d’Ebre ha patit la deslocalització d’empreses, pateix per la incertesa del futur post-nuclear i la manca de diversificació econòmica que té, de moment, per fer-hi front.

-Té un abocador a Tivissa, que en principi era pels municipis de les comarques de Terra Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, que s’ha convertit en un gran abocador de més de la meitat de Catalunya de residus industrials, amb total que això suposa. El trànsit rodat de tràilers per les nostres terres, ha marcat el perfil geogràfic del sud de la comarca, i el llast que suposa pels municipis veïns d’una instal·lació així pel seu desenvolupament turístic.

-A la Ribera d’Ebre s’ha apostat per un turisme de qualitat que aprofiti els seus actius històrics, patrimonials i naturals. S’ha apostat pel sector primari i sobretot pel sector agroalimentari, posant en valor els nostres productes i la seva qualitat. Aquesta és una línia de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però que ha aconseguit que tots els municipis de la comarca, i persones a nivell particular, hi apostin, i després de tants esforços per a què això sigui així, un projecte com el de l’abocador de residus industrials que es planteja al municipi de Riba-roja xoca frontalment amb la línia marcada i consensuada a la comarca.

-Volem un projecte de comarca on el desenvolupament econòmic i social dels municipis estigui basat en el turisme rural i gastronòmic, en els actius històrics i naturals, en la qualitat dels nostres productes i el nostre entorn, i una indústria compatible amb la Reserva de la Biosfera. I no un model de desenvolupament que es basi en portar tones i tones de residus industrials de tot Catalunya pel benefici econòmic d’un sol municipi, que de ben segur llastrarà, encara més, l’esdevenir de la comarca de per vida.

-No podem admetre que de nou es plantegi un altre abocador per albergar la brossa de mes de mitja Catalunya. La Ribera d’Ebre, i les Terres de l’Ebre, ja han contribuït més que suficientment i hem sigut més que solidaris en acollir els residus de més de mig país durant molts anys.

Per tots aquests motius, el ple de la corporació de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per unanimitat dels sis (6) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) demana l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer. Manifestar l’oposició frontal al projecte d’abocador que es planteja a Riba-roja d’Ebre, que és contrari a la línia de desenvolupament econòmic consensuada per tots els municipis riberencs i marcaria molt negativament el futur de la comarca i les Terres de l’Ebre.

Segon. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de Residus que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de l’abocador.

Tercer. Instar als promotors del projecte, la UTE l’Estaca Proyectos (Urbaser i Griñó) que retiri immediatament el projecte de l’abocador.

Quart. Instar a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a no autoritzar el projecte presentat per a la construcció d’un abocador de residus industrials.

Cinquè. Instar a tots els Ajuntaments de les Terres de l’Ebre i Priorat a no donar cabuda a un projecte similar al seu terme municipal.

Sisè. Instar a totes les institucions, entitats cíviques, econòmiques i socials del territori, que es sumin en aquest posicionament.

Setè. Comprometre’ns a realitzar totes les accions necessàries que estiguin al nostre abast perquè aquest projecte d’abocador no tiri endavant, pel bé del futur de la Ribera d’Ebre i d’aquells que l’estimen i que pretenen viure-hi.

Vuitè. Fer arribar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència de Residus de Catalunya, a la Delegació del Govern i a la presidència del Parlament perquè la traslladi a tots els grups parlamentaris.

6. ASSUMPTES VARIS. L’ALCALDIA INFORMA.

Per part de l’Alcaldia es procedeix a informar de diversos temes als presents assumptes municipals,

Carregadors elèctrics: Ja quasi estan a punt per al seu funcionament. Es podran carregar els cotxes elèctrics i aquests carregadors s’han pogut instal·lar gràcies a un ajut del Ministerio (Pla Movalt), subvencionant dos carregadors, ubicats un davant del Casal i l’altre davall del poliesportiu, on va planificat aparcament.
En pocs anys, molts municipis en disposaran, però avui per avui els punts més propers són Tortosa i Ascó. A la Terra Alta, Horta de Sant Joan és el primer poble que disposa de carregadors de vehicles elèctrics.
És important de cara als usuaris d’aquests vehicles que abans de viatjar per oci, en la majoria de casos trien destins que en disposin.
Actualment pot carregar el vehicle de forma gratuïta.
Els membres presents entren en conversa quan a l’ús, característiques i altres aspectes d’aquesta mena de càrrega.

Paisatge dels Genis: Hi ha un projecte que s’ha proposat a Horta de Sant Joan, La cuina dels Genis a través de la Universitat Rovira i Virgili.
Ja s’ha iniciat amb una reunió amb restauradors, forns, pastissers, elaboradors de vi i oli… que vulguin participar amb el projecte. Als quatre pobles dels Genis es farà plats pensats amb el geni del poble, coincidint en el Congrés Català de Cuina es presentaran els plats (cuina dels Genis) obrint així un procés creatiu de plats, culminant en un sopar a l’estiu, presentant els plats que més endavant es podran elaborar al poble per ser un atractiu culinari.

Pressupost 2019: Ja s’ha elaborat el pressupost 2019 i la setmana següent es celebrarà la Comissió de Comptes per tal de poder aprovar-se en el Ple corresponent.

Projecte de Xarxa de Calor: Aquests dimarts es va signar el Conveni de la Xarxa de Calor de Proximitat, els nou municipis de Tarragona adherits al projecte i la Diputació.
A cada municipi (Alcover, El Morell, Vandellós, La Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, la Sènia, Rasquera i Tivissa) s’aprofitarà la gestió forestal sostenible i poder així substituir el gasoil per la biomassa generada. Aquest model funciona molt bé a Centre Europa.
Aquesta actuació a més redueix CO2, contribueix a evitar l’escalfament global i no es pot oblidar que es potencia l’economia local, mitjançant les empreses que es dediquen a la producció de biomassa. Suposa la creació d’una energia neta a més a més de generar poc residu.
Es preveu que a l’hivern 2020 pugi estar funcionant.

Visita del President Torra: En la visita que el President Torra va fer a la Terra Alta, va voler visitar a Horta de Sant Joan (El Centre Picasso i el Convent de Sant Salvador). Va signar el llibre d’Honor.
Va comentar que no havia estat mai al municipi i el fet de ser fill de Santa Coloma de Farnés, fa que conegui la història de Sant Salvador, havent inclús escrit algun article al respecte.
Se l’ha convidat a venir a Horta de Sant Joan per Sant Salvador i se li farà la invitació formal.
Al Consell d’Alcaldes a Gandesa, per la tarda se li va demanar entre d’altres coses, una necessitat de la comarca, que la Generalitat apostés pel reg de la Terra Alta, ampliant aquest als termes d’Horta-Arnes, ja que actualment part de la Comarca pot regar i nosaltres no.
Se li va trametre que aquesta necessitat permetrà desenvolupar el poble i així poder abastir granges, horts, agricultura així com complementar serveis turístics.

Per últim informa que demà passat es celebrarà Sant Antoni i es podrà comptar amb els actes típics d’aquesta festivitat (subhasta, processó, cercavila…).

7. PRECS I PREGUNTES.

Es pregunta als membres assistents si tenen alguna pregunta i/o prec a formular i contesten que NO.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22:12 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Vist i plau
L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: