Posted by on ag. 8, 2019 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

ANUNCI

OFERTA DE TREBALL

CONTRACTACIÓ URGENT D’UNA PERSONA PER COBRIR TEMPORALMENT LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal i urgent, amb la categoria de Tècnic/a en educació infantil, per motiu de baixa laboral de la persona que venia prestant el servei a la Llar d’Infants l’Esquirol. Serà doncs una substitució fins incorporació de la persona que ocupa el lloc de treball.

Tipus de contracte: Laboral temporal, fins a la incorporació de la titular del lloc de treball.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 19h. Vindrà determinat per l’horari que s’estableixi per aquest nou Curs 2019-20 i la disponibilitat de la resta de personal.

Durada del contracte: Fins incorporació de la titular del lloc de treball

REQUISITS:

a) Ser major de 18 anys
b) Titulació mínima: Tècnic/a en educació infantil.
c) No patir cap malaltia i/o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública
e) Certificat del nivell C o equivalent
f) Certificat de delictes de naturalesa sexual

SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds per a prendre part de la selecció es podran presentar des del dia 8 al dia 28 d’agost de 2019, ambdós inclosos, electrònicament a www.hortadesantjoan.cat o presencialment a les Oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic de 10h a 14h.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

– Còpia compulsada del DNI
– Còpia compulsada de la titulació exigida
– Currículum acadèmic i professional.
– Certificat de nivell C de català o equivalent
– Declaració jurada en la que es faci constar que es reuneixen els requisits de l’oferta.
– Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Horta de Sant Joan, 6 d’agost de 2019

Si t'agrada, comparteix, gràcies: