Posted by on set. 13, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Per acord de Junta de Govern de data 1 d’agost de 2019, es va acordar l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per la concessió d’ús i explotació del bar situat a l’edifici del Casal Municipal d’Horta de Sant Joan.

 

Simultàniament també es va aprovar l’obertura de la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el que disposen els articles 135 i 136 de la LCAP:

 

 1. ENTITAT ADJUDICADORA
 2. Organisme: Ajuntament d’Horta de Sant Joan
 3. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
 4. Número d’expedient: 120/25

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
 2. Descripció de l’objecte: Concessió de la gestió i explotació del servei de bar a desenvolupar al Casal Municipal d’Horta de Sant Joan.
 3. Lloc d’execució: Casal Municipal d’Horta de Sant Joan, Av. Generalitat núm. 13.
 4. Termini de concessió: Període 2019-2023, sempre i quan l’adjudicatari atengui les condicions fixades al plec. Revisable anualment.

 

 1. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
 2. Tramitació: Ordinària
 3. Procediment: Obert
 4. Forma: Diversos criteris d’adjudicació.
 5. Criteris d’adjudicació: Segons el detall de la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.

 

 1. GARANTIA
 2. Definitiva: L’import de 1.000€

 

 1. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Ajuntament d’Horta de Sant Joan, Plaça de l’Església, 3 de dilluns a divendres de 10 a 14h (977435005)

Perfil del contractant: www.hortadesantjoan.cat dins la seu electrònica

Data límit per obtenir documentació: Fins data límit de presentació de les ofertes.

 

 1. PRESENTACIÓ D’OFERTES
 2. Data de presentació: 15 dies laborables a comptar des de la data de la publicació de l’anunci al BOPT, ambdós inclosos.
 3. Documentació a presentar: Segons clàusula 9 del Plec de Clàusules administratives i tècniques particulars.
 4. Lloc de presentació: Ajuntament d’Horta de Sant Joan, Pl. de l’Església número 3 -43596 Horta de Sant Joan.

 

 1. OBERTURA DE LES OFERTES
 2. Entitat: Ajuntament d’Horta de Sant Joan
 3. Domicili i Localitat: Pl. de l’Església número 3 – 43596 Horta de Sant Joan
 4. Es publicarà al Perfil del contractant indicant el dia, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’obertura d’ofertes seguint el procediment i termini assenyalats en la clàusula 11 del Plec.

 

 1. ALTRES INFORMACIONS

Les proposicions podran presentar-se també per correu donant compliment als requisits formals previstos per l’article 80 del Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques.

 

Horta de Sant Joan, 4 de setembre de 2019

 

L’alcalde – Jordi Martín Cuello

 

Consulteu el Plec de Clàusules prement aquí: PLEC DE CLAUSULES 2019

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: