Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou, essent les 17.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple al que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 11/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Jordi Martín Cuello

Maria del Mar Ferràs Altés

Carles Aguirre Niella

Aida Castro Martínez

Sílvia Marí Quevedo

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Mercè Mulet Griell

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Albert Barrobés Victoria

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Proposta, si s’escau, de les dues festes locals per a l’any 2020.
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de la Festa Major 2019 i celebració de festivals taurins.
  3. Aprovació, si s’escau, del Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
  4. Modificació, si s’escau, de les normes que regeixen a la Llar d’infants municipal.

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. PROPOSTA, SI S’ESCAU, DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020.

 

Per part de l’alcaldia s’explica la proposta que s’ha presentat al Ple quan a la motivació de proposar les dues festes locals del municipi.

 

Vist l’escrit tramès per la Directora dels Serveis Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre, amb data de registre d’entrada 16 de juliol de l’actual, al que fa constar que l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan pot proposar dues festes locals per l’any 2020, d’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, el Decret 177/1980, de 3 d’octubre i l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol i altra normativa concordant.

 

Atès que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per al proper any.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Ma del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Proposar les dues dates següents com a festes locals del municipi d’ Horta de Sant Joan per a l’any 2020:

  • Dia 18 de març de 2020
  • Dia 8 de setembre de 2020

 

Segon. Trametre còpia del present acord, a la Directora del Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.

 

 

  1. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2019 I CELEBRACIÓ DE FESTIVALS TAURINS.

 

L’alcalde cedeix la paraula al regidor de festes, Sr. Carles Aguirre i Niella i aquest fa una breu pinzellada als diferents actes que configuraran la programació de festes de setembre.

 

Enguany la programació de festes comprendrà els dies entre el 6 i l’12 de setembre ambdós inclosos i es faran bous els dies, 9, 10 i 11 de setembre.

 

Per tot l’exposat, es procedeix a la votació i el Ple, per UNANIMITAT dels vuit (8) regidors assistents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Aprovar la celebració de la Festa Major dedicada a la Mare de Déu de la Verge Santíssima i a Sant Antoni Màrtir, corresponent a l’any 2019, durant les dates compreses entre els dies 6 fins 12 de setembre pròxim, ambdós inclosos.

 

Segon. Demanar autorització a la Delegació Territorial del Govern per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa Major.

 

Tercer. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
09/09/2019 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

09/09/2019 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
10/09/2019 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels

Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

10/09/2019 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports
11/09/2019 Bous al carrer 13:00h 15:00h C. Navarra, Av. dels

Ports, Pl. Catalunya, Av.

Generalitat, C. Aureli Serres i camp municipal d’esports

11/09/2019 Bous a la plaça 17:00h 21:00h Camp municipal d’esports

 

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN PER L’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI.

 

Per part de l’alcaldia es fa un resum de les dades més significatives de les clàusules del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.

 

Mitjançant aquest protocol la Generalitat posa a l’abast els seus mitjans en l’àmbit de la seguretat a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades.

 

El Departament d’Interior serà l’encarregat d’impulsar la formació, en coordinació i col·laboració amb l’Institut Català de les Dones.

 

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents, dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.

 

Segon. Facultar el Sr. Jordi Martín Cuello, alcalde – president de l’ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la signatura d’aquest conveni.

 

Tercer. Trametre aquest acord al Departament d’Interior, als efectes escaients.

 

 

  1. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES NORMES QUE REGEIXEN A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

 

Respecte a l’any passat es proposa fer petites modificacions a la normativa de la llar d’infants municipal l’Esquirol, en el seus punts “Que cal perquè l’infant tingui plaça” i “Calendari de funcionament” aprovada pel Ple de data 24 de juliol de 2019.

 

QUE CAL PERQUÈ L’INFANT TINGUI PLAÇA

L’Esquirol és un centre educatiu que imparteix el Primer Cicle de l’Educació Infantil. Per això, pares, els nens i nenes poden entrar a la llar d’infants des de els 4 mesos fins als 3 anys. I encara que el centre segueix les directrius del Departament d’Ensenyament en quan a la preinscripció i matriculació, sempre i quan disposi de places vacants, podrà admetre infants en qualsevol moment del curs si s’abona la corresponent quota des del principi de curs (matrícula i mesos anteriors).

Heu de saber, pares, que aquest centre rep nens i nenes sense cap mena de discriminació d’origen social, física, cultural o de nivell.

Per poder ingressar a cada curs, heu de presentar directament a l’Ajuntament, l’imprès de sol·licitud durant el període de preinscripció (durant el mes de maig – juny), i portar tota la documentació que us demanin dintre del període de matriculació a més d’abonar l’import de la matrícula corresponent i donar-vos d’alta a l’Ajuntament.

També en aquest període de matriculació podeu entregar la documentació per la sol·licitud de l’ajut escolar que atorga el Departament d’Ensenyament o el Consell Comarcal i el mateix Ajuntament tramitarà totes les gestions.

Cal confirmar cada curs la plaça i abonar la matrícula, i cal també estar al corrent en el pagament de les quotes.

 

Matrícula del curs per a P0, P1 i P2:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de setembre.

Matrícula: 30€ (inclou: 20€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 150€ (11 mensualitats, del setembre fins al juliol).

L’import de la mensualitat inclou l’horari lectiu i el servei d’acollida, sense possibilitat d’escollir només un o l’altre, ja que la mensualitat inclou ambdós horaris. Així mateix no es podrà reduir la quota en funció de la utilització del servei en matí o tarda.

 

Possibilitat d’una segona matrícula als nens i nenes de P0:

Període de matrícula al juny o juliol (pendent de determinar) per començar el curs al mes de gener.

Matrícula: 40€ (inclou: 30€/matrícula, 3€/agenda escolar i 7€/material)

Quota mensual: 150€ (7 mensualitats, del gener fins al juliol)

Els beneficiaris d’aquesta segona matrícula són aquells alumnes que compleixen un any a l’any següent de l’inici del curs. (Ex.: curs 2019-2020, alumne que fa 1 any durant el 2020).

 

IMPORTANT: S’ha de fer la matrícula (pendent de determinar) tant si l’alumne comença el curs durant el mes de setembre com si comença el curs durant el mes de gener.

 

CALENDARI DE FUNCIONAMENT

L’horari de funcionament diari és:

Període lectiu: de 9.00h a 12.00h i de 15.00h a 17.00h

Servei d’acollida: de 12.00h a 13.00h i de 17.00h a 19.00h

El centre és obert des de mitjans de setembre fins a l’últim dia de juliol.

Vacances:      Nadal (dies festius)

Setmana Santa (dies festius)

Estiu (agost i primera quinzena de setembre)

A més a més de les festes locals (dos dies), hi ha tres dies de lliure disposició els quals de vegades coincideixen amb els dies que té l’escola pública del municipi i d’altres s’acorden entre la mateixa llar i els pares. Habitualment, a l’inici de curs, aquests dies queden fixats. Veure annex I.

Durant el curs també es programaran sortides, les quals es comunicaran a l’inici de curs per tal que els pares es puguin organitzar. En cas que algun alumne no hi pugui anar, la Llar romandrà oberta segons l’horari de funcionament.

Heu de pensar, pares, que el mes de setembre és un període llarg en el qual els infants, s’adapten de mica en mica. La data de l’inici ho sabrem oportunament abans de començar, ja que s’haurà d’assistir a una reunió prèvia.

 

Es sotmet a votació la proposta i el PLE, per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), APROVA la proposta.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 17:27 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: