Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DOTZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, dotze de juny de dos mil dinou, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 08/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

José Sabaté Capafons

Jordi Martín Cuello

Albert Fabregat Samper

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Punt únic. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària d’11 d’abril i extraordinàries de 24 d’abril i de 29 d’abril.

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. PUNT ÚNIC. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA D’11 D’ABRIL I EXTRAORDINÀRIES DE 24 D’ABRIL I DE 29 D’ABRIL.

 

S’aprova per set (7) vots a favor dels regidors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i una (1) abstenció del Sr. Albert Fabregat Samper (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per cinc (5) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal),i tres (3) abstencions dels senyors Albert Fabregat Samper ( Més Orta – Acord Municipal), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT) i Ricard Grau Rallo (PDeCAT), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 24 d’abril de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per cinc (5) vots a favor dels senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP), Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal) i tres (3) abstencions dels senyors Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT) i Albert Fabregat Samper (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

Una vegada aprovades les actes, l’alcalde en funcions adreça unes paraules d’agraïment als membres del Ple de l’Ajuntament, als que no repetiran del càrrec i als que si que ho faran. Amb els que continuaran espera que hi hagi concòrdia i bona entesa.

 

El regidor Sr. Sabaté demana la paraula i comenta que vol donar les gràcies a tots, perquè el fet de ser regidor de l’Ajuntament ha estat una experiència molt enriquidora i s’ho ha passat molt bé, perquè ha regnat la cordialitat en tot moment.

 

Així mateix el Sr. Martín coincideix amb l’alcalde en funcions en que durant aquests quatre anys ha estat un plaer coincidir amb tots els regidors i desitja que aquesta nova legislatura que s’encetarà en breu sigui igual de cordial que la passada.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22.14 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Si t'agrada, comparteix, gràcies: