Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUINZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, quinze de juny de dos mil dinou, essent les 12.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 09/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Jordi Martín Cuello

Maria del Mar Ferràs Altés

Carles Aguirre Niella

Aida Castro Martínez

Sílvia Marí Quevedo

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Albert Barrobés Victoria

Mercè Mulet Griell

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Constitució de la mesa d’edat.
 2. Constitució de la Corporació.
 3. Promesa o jurament dels membres de la corporació.
 4. Donar compte de l’Acta d’arqueig de la corporació i l’inventari municipal.
 5. Elecció del titular de l’Alcaldia i jurament o promesa del càrrec.
 6. Intervencions.

 

_____________________________________________________________________

 

 

 1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

 

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

 

Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre d’electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.

 

D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

 

Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal)

Maria del Mar Ferràs i Altés (Més Orta-Acord Municipal)

Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal)

Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal)

Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal)

Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta)

Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta)

Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta)

Mercè Mulet Griell (Junts per Orta)

 

 

FONAMENTS JURÍDICS

 

Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) i 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior a les eleccions.

 

 

PART DISPOSITIVA

 

Primer. Constituir la Mesa d’edat que la formarà part el membre de més edat i el de menys edat presents a l’acte, presidint la Mesa el de major edat.

 

 

 1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

 

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

 

Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre d’electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.

 

D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

 

Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal)

Maria del Mar Ferràs i Altés (Més Orta-Acord Municipal)

Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal)

Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal)

Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal)

Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta)

Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta)

Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta)

Mercè Mulet Griell (Junts per Orta)

 

 

FONAMENTS JURÍDICS

 

Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) i 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior a les eleccions.

 

D’acord amb l’art. 195.3 LOREG la mesa d’edat comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes amb base a les certificacions que l’Ajuntament hagués rebut de la Junta electoral de Zona.

 

Realitzada l’operació anterior, la Mesa declara constituïda la Corporació, una vegada comprovat que concorre la majoria absoluta dels regidors electes.

 

Tot seguit la Mesa d’Edat procedeix a comprovar les credencials dels regidors electes.

 

 

 1. JURAMENT O PROMESA DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

 

La secretària, segons l’ordre del president de la Mesa d’edat procedeix a la lectura de la formula legal o promesa i nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat amb la legislació aplicable, prenguin possessió del seu càrrec.

 

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Sí” seguit de diferents afegitons a la pregunta següent:

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”

 

Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat i acabant pel president

 

El president de la mesa declara constituïda la corporació havent-se observat tots els preceptes legals i formalitats al respecte.

 

 

 1. DONAR COMPTE DE L’ACTA D’ARQUEIG DE LA CORPORACIÓ I L’INVENTARI MUNICIPAL.

 

La secretària-interventora de la corporació ha donat compte de l’estat de tresoreria amb la presentació dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos. També es posa a disposició l’Inventari de béns de la corporació.

 

 

 1. ELECCIÓ DEL TITULAR DE L’ALCALDIA I JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC.

 

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

 

Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre d’electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada Acta que no s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.

 

Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució

 

D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes:

Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal)

Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta)

 

Preguntats als dos candidats si volen optar a presentar candidatura, només la presenta el cap de llista de Més Orta-Acord Municipal, Sr. Jordi Martín Cuello i seguidament es celebra la votació per ordre alfabètic dels membres de la corporació.

 

Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Jordi Martín Cuello per cinc (5) vots a favor dels regidors Jordi Martín Cuello, Ma del Mar Ferràs Altés, Carles Aguirre Niella, Aida Castro Martínez, Sílvia Marí Quevedo i quatre (4) abstencions dels regidors Joaquim Ferràs Prats, Rosanna Rel Aguilar, Albert Barrobés Victoria i Mercè Mulet Griell.

 

D’acord amb aquest escrutini, queda proclamat alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joanel Sr. Jordi Martín Cuello del grup Mes Orta-AM. Tot seguit se li pregunta:

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”

 

El Sr. Jordi Martín Cuello queda proclamat alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, una vegada jurat el càrrec queda dissolta la Mesa d’Edat i el Sr. Martín assumeix la presidència de la sessió

 

 

 

Té la paraula el Sr. Joaquim Ferràs Prats que obre el torn d’intervencions.

 

“Alcalde, companys i companyes, benvolguts veïns i veïnes,

 

És de justícia felicitar al nou alcalde i al seu equip perquè han guanyat les eleccions municipals. A la vida s’ha de saber guanyar, però encara més important, és saber perdre. Acceptar la realitat i assumir que el que fem no sempre agrada tothom, que a vegades hem pogut cometre errors i que com sempre en democràcia els electors tenen la última paraula.

 

No obstant, i ho vull dir, estic orgullós de la nostra gestió com a equip de govern aquests últims quatre anys. Considero que tan el nostre equip passat, com la candidatura que hem presentat ara a les eleccions, està formada per persones de vàlua i amb experiència contrastada.

 

Sempre he considerat que l’ajuntament és una escola de civisme i s’aprenen moltes lliçons si els que hi som, estem atents i fem l’esforç d’entendre els diferents rols i el paper que hi juga cadascú. Tots i totes, des de l’alcalde, la secretària, els regidors, administratius, tècnics i fins l’últim treballador o treballadora municipal, tenim els nostres drets, obligacions i responsabilitats. S’han de saber entendre i respectar per poder avançar.

 

Han estat quatre anys intensos on han passat moltes coses i el nostre equip també hem fet moltes coses positives. Una altra cosa és que al final el nostre esforç i la nostra obra de govern no hagi estat prou valorada, apreciada o entesa.

 

Permeteu-me afirmar que hem estat un govern municipal auster. Un cop vam prendre possessió, considerant que encara no havíem sortit de la crisi, vam decidir suprimir les dietes per assistència a plens, juntes de govern i comissions de tots els membres de la corporació. També suprimir les despeses de mòbil. L’únic mòbil que hem fet servir durant els quatre anys és el nostre personal de cadascú.

 

Hem estat un govern municipal conciliador i que ha buscat el diàleg i l’acord per damunt la tensió i l’enfrontament. I això ho hem aconseguit respectant els que pensen diferent.

 

Hem estat un govern municipal que hem afrontat els problemes i hem donat la cara quan ha estat necessari. Penso, tan punt entrar, en el problema molest de les pudors d’aigües residuals de la impulsió de la depuradora al passar per la plaça Catalunya. No era fàcil, però ho vam solucionar i ara ja ningú hi pensa.

 

Ho penso amb la dignitat amb la que vam encarar el permetre votar l’1 d’octubre i també la bona resposta del poble.

 

Ho penso amb el repte de posar en marxa el Centre de Dia, en aquell inici únicament com un equipament 100% privat.

 

Hem estat un govern municipal que ha volgut aprofitar totes les oportunitats d’ajudes per fer d’Orta un poble innovador. Per això som el primer municipi de la Terra Alta i dels pocs de les Terres de l’Ebre que ja disposa de carregadors per a vehicles elèctrics.

 

Hem contractat una empresa de gestió energètica externa que estalvia més de 10.000 euros anuals en factura de la llum.

 

Apostem per l’energia de biomassa de proximitat, l’estella de fusta, en el projecte de xarxa de calor.

 

Hem modernitzat una bona part de les instal·lacions d’aigua per garantir-ne un bon ús futur i també hem propiciat el cablejat de la fibra òptica pel municipi.

 

En definitiva, també hem estat un govern municipal a l’avantguarda en polítiques mediambientals, per contribuir al benestar local i general. Hem fet realitat allò de pensar globalment i actuar localment.

 

Hem estat un govern municipal que hem rebut reconeixements per la feina ben feta. Seleccionats als premis FAD arquitectura per la reforma del nucli històric, reconegut amb dos flors d’honor per Viles Florides i reconegut amb 3 premis pel Mas de Burot al Certamen d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos de Girona. El Departament de Cultura ha reconegut les nostres festes majors com a Patrimoni Festiu de Catalunya i també hem aconseguit el distintiu turístic de Destinació Certificada de Natura i Muntanya en Família.

 

Hem estat un govern municipal que hem invertit com no es feia en anys en l’escola, millorant les instal·lacions. També a la llar d’infants.

 

Hem estat un govern municipal que hem propiciat molts projectes educatius, sobretot per als més petits, però també de formació per a adults, professionals i autònoms.

 

Hem estat un govern municipal afavoridor de la modernització i la digitalització de l’administració municipal per servir millor als ciutadans.

 

Hem estat un govern municipal que hem col·laborat molt amb el nostre teixit associatiu, assumint que algunes vegades per comptes d’agraïment, hem rebut crítiques i incomprensió.

 

Hem estat un govern municipal que hem volgut fer les festes el màxim participatives. Que hem promocionat activitats culturals innovadores com El Liceu a la Fresca o les exposicions de Ports Natura i Art. També ens hem fixat el compromís de conservar i difondre tot el llegat artístic del pintor Robert Anglada.

 

Hem estat un govern municipal que hem assentat les bases per adquirir patrimoni per al poble. Parlo de l’adquisició de l’Antic Hostal, de la casa abadia o de les estacions de tren.

 

I tot això, ho hem fet sense augmentar la fiscalitat municipal. Les principals taxes estan al mateix lloc que les vam trobar a l’entrar. En definitiva, hem pogut fer moltes coses perquè hem gestionat bé.

 

Tot això és suficient? Segurament que no. Tenim encara molts reptes de futur per millorar. Però això que hem fet, intentar posar el poble al nivell dels canvis del segle XXI, és el que cal fer per progressar.

 

Tenim la sort de disposar d’una marca turística i cultural global, com és la marca Picasso, què per si sola ens obre les portes a tot el món. Tenim també uns espais naturals i un Parc Natural dels Ports que hem de saber aprofitar i posar del nostre costat.

 

I encara necessitem més coses. Com apostar decididament pel reg de suport per garantir la subsistència de la nostra agricultura i salvar els cabals de l’aigua per al consum.

 

El nostre pas per l’ajuntament no deixarà un erm. Al contrari, deixem una bona herència.

 

El nostre llegat queda a disposició del nou equip de govern que regirà Orta. Deixem un poble amb molts projectes inacabats però encarrilats.

 

Al nou equip de govern li correspondrà inaugurar la pista de pàdel i el pàrquing i acabar les obres de l’antic hostal. Obres amb subvencions ja aprovades per la Diputació de Tarragona. També la posada en marxa del dipòsit i de la xarxa de gas natural per part de Naturgy.

 

El nou govern haurà de decidir si aprofiten els ajuts que hem treballat i ens han estat concedits per fer el pla director de l’aigua, o per portar a terme les obres a la canonada dels Estrets, o les obres a la coberta del Convent.

 

Hi ha projectes demanats i què hem anat treballant, què segurament els pròxims mesos veuran la llum. El Feder comarcal, els ajuts als camins danyats pels aiguats, les obres del Ministeri de l’1,5% cultural per continuar millorant el nucli històric, els ajuts del Ministeri per a canviar per leds l’enllumenat públic…i altres.

 

Però es que a més, fins a l’últim moment hem estat treballant pel poble. En la última junta de govern vam aprovar un nou traçat pel terme per al Campionat del món de ral·lis – Ral·li Catalunya que tindrà lloc a finals d’octubre. Aquest any els cotxes de carreres arribaran fins al poble a mode d’exhibició.

 

Per acabar, ahir mateix vaig rebre als tècnics de carreteres de la Diputació per exposar el projecte de les obres de la carretera de Lledó. Aquesta va ser una de les primeres accions del nostre govern el 2015 amb una reunió aquí mateix, al saló de plens, dels presidents de les diputacions de Tarragona i Terol per fer un conveni per veure com quedava una carretera que fins aquell moment, legalment no era competència de ningú. Al 2017 es va signar el conveni a Terol i ara s’ha fet un projecte per millorar la carretera des del creuament fins a Lledó. La carretera passarà del 4 metres d’amplada actual als 6 metres i en alguns punts hi ha haurà un important moviment de terres. Tot amb un pressupost aproximat de 1,7 milions d’euros dels quals a dia d’avui la Diputació ja n’ha consignat 1 milió. Si tot va bé, entrarà en servei a finals de l’any vinent.

 

Per tot això, i a pesar de que no continuarem exercint les màximes responsabilitats, deixeu-me dir que estic, estem orgullosos de la feina feta, tan jo com les regidores aquí presents, que hem compartit govern.

 

Tenim un poble ple de bones oportunitats i les hem de saber aprofitar. Desitgem al nou equip de govern molta dedicació al poble, que facin bé la feina i molts encerts. Al final l’important no és qui ocupa la cadira, sinó allò que vol fer o que farà el qui l’ocupa.

 

El nou equip de govern poden comptar que tindran en nosaltres una oposició constructiva i lleial, què donarà suport a totes les bones iniciatives.

 

Moltes gràcies. Visca Orta i visca Catalunya.”

 

 

Per concloure la constitució del nou ajuntament pren la paraula el Sr Martín, alcalde de l’Ajuntament amb el següent discurs d’investidura que a tenor literal diu el següent:

 

“Regidors i Regidores, veïns i veïnes, familiars i amics

Molt bon dia a tothom i benvinguts al ple d’investidura del nou consistori per als propers 4 anys.

Primerament, voldríem donar les gràcies a tota la gent que va anar a votar el passat 26 de maig. De manera especial, volem agrair el suport de les 405 persones que ens van donar la confiança. No tingueu cap dubte que ens esforçarem i treballarem al màxim per a correspondre el vostre gest.

Acabem de compondre un nou consistori on la majoria de regidors i regidores que l’integren m’han escollit com a màxim responsable del nostre poble. Esta confiança rebuda serà corresposta amb treball, dedicació i responsabilitat.

Si sóc aquí davant de vatres, és gràcies a un equip de persones que m’han ajudat a fer-ho possible; als membres de la candidatura, molts d’ells nous representants municipals, que hi han abocat molta il·lusió i me fan sentir valorat i molt ben acompanyat.

En nom de tot el grup, no entenem la democràcia com una dictadura de la majoria, no hi ha res més democràtic que el consens. Som moltes les persones que tenim ganes de fer coses pel bé d’Orta i no tots som del mateix partit polític, però som conscients que hi ha molta faena a fer en un ajuntament. Per això creiem que com més braços siguem per fer-la possible, millor la podrem abastar. Ara bé, és evident que els veïns ens han demanat que sigue el nostre programa electoral el que hem d’aplicar.

Tanmateix, als companys de Junts x Orta els ofereixo tot el diàleg necessari per a engegar o tirar endavant iniciatives de poble molt importants durant en mandat.

Tenim molta faena al davant. Estarem dies, setmanes i fins i tot, mesos per a conèixer els mecanismes de l’ajuntament que ens han de permetre tirar-ne endavant la gestió, però conec les persones que m’acompanyen i sé que estan preparades per a la tasca que a partir d’avui se’ls encomana. Estic absolutament convençut que sereu uns excel·lents regidors.

Ara ens toca donar compliment als nostres compromisos davant la ciutadania, portar a terme una bona governança, amb el manteniment de la salut de les finances municipals, la millora de la transparència i la proximitat de la gestió. Hem de continuar amb l’objectiu de fer d’Orta un poble amable als seus veïns i a la gent que ens visita, on els espais públics s’han de percebre nets, endreçats i florits. I hem de promoure actuacions que millorin la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes a través del foment de la cultura, l’esport i la salut, entre d’altres.

Bé, a partir d’ara s’inicia un nou període per a molts de natres. Durant lo cap de setmana acabarem de pair la nova situació, però a partir de dilluns començarem a treballar a tota màquina.

Finalment, no voldria acabar el ple sense agrair a la meua família la seua paciència i el seu suport.

Companyes i companys de consistori, hortolans i hortolanes, que tinguem una bona i fructífera legislatura. Que d’aquí 4 anys puguem dir que l’esforç de tots ha valgut la pena. I que jo sàpiga estar a l’altura del que de mi s’espera i si més no, que siguen sempre l’honradesa, la humilitat , l’equitat i la proximitat les maneres de fer que no se’m puguen negar.

Visca Orta, Visca Catalunya i visca la Llibertat!!!    Moltes gràcies.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 13.00 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Si t'agrada, comparteix, gràcies: