Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

 • CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE D’ABRIL DE DOS MIL DINOU
 • A Horta de Sant Joan, vint-i-quatre d’abril de dos mil dinou, essent les 13.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.
 • Sessió núm.: 06/19
 • Assisteixen:
 • Regidors i regidores:
 • Joaquim Ferràs Prats
 • Rosanna Rel Aguilar
 • Jordi Antolí Andreu
 • Mercè Mulet Griell
 • José Sabaté Capafons
 • Secretària: Elvira Alonso Clúa
 • Excusen la seva assistència:
 • Ricard Joan Grau Rallo
 • José Antolí Badia
 • Jordi Martín Cuello
 • Albert Fabregat Samper
 • ———-

 

 • PUNTS A TRACTAR:

 

 • Punt únic. Sorteig per als llocs vacants dels membres de les meses per a les eleccions a Corts Generals del 28 d’abril de 2019.

 

_____________________________________________________________________

 

 

 • PUNT ÚNIC. SORTEIG PER ALS LLOCS VACANTS DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019.

 

Atès que el dia 23 d’abril del present vam rebre requeriment de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, per tal de fer un nou sorteig per nomenar les persones que corresponguin per ocupar els llocs vacants de:

1r suplent de 1r vocal Mesa A

2n suplent de 1r vocal Mesa A

1r suplent de 2n vocal Mesa A

2n suplent de 2n vocal Mesa A

1r suplent de 2n vocal Mesa B

2n suplent de 2n vocal Mesa B

 

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als vocals suplents dels llocs que queden vacants de les meses electorals (A i B) del municipi que s’han de constituir el proper dia 28 d’abril per a les Eleccions a Corts Generals, per la qual cosa s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses.

 

D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral serà comuna per a totes elles.

 

Acabat el sorteig, el Ple per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT) i José Sabaté Capafons (PP), ACORDA:

 

Primer. Designar membres suplents dels llocs vacants de les meses electorals del municipi a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.

 

Segon. Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

 

Tercer. Trametre la relació dels membres suplents dels llocs vacants de les meses electorals a la Junta Electoral de Zona.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 14.00 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: