Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU D’ABRIL DE DOS MIL DINOU

 

 

A Horta de Sant Joan, vint-i-nou d’abril de dos mil dinou, essent les 20.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 07/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

José Sabaté Capafons

Mercè Mulet Griell

Jordi Martín Cuello

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

Albert Fabregat Samper

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

  1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL 26 DE MAIG DE 2019.

 

El 26 de maig de 2019 es celebraran eleccions locals i europees d’acord amb la convocatòria efectuada pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla i pel Reial decret 206/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions de Diputats al Parlament Europeu.

 

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i vocals, titulars i suplents de les meses electorals (A i B) del municipi que s’han de constituir el proper dia 26 de maig per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu, per la qual cosa s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses.

 

D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral serà comuna per a totes elles.

 

Acabat el sorteig, el Ple per UNANIMITAT dels cinc (5) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.

 

Segon. Notificar una vegada signades les citacions per la Presidenta de la Junta electoral de Zona, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

 

Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta Electoral de Zona.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 21.00 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: