Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, quatre de juliol de dos mil dinou, essent les 19.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 10/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Jordi Martín Cuello

Maria del Mar Ferràs Altés

Carles Aguirre Niella

Aida Castro Martínez

Sílvia Marí Quevedo

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Albert Barrobés Victoria

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Mercè Mulet Griell

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
 2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
 3. Proposta de l’alcaldia de composició de la Comissió Especial de Comptes.
 4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
 5. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
 6. Resolució de l’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
 7. Resolució de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
 8. Proposta de l’alcaldia de delegació de competències del ple en la Junta de Govern Local.
 9. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

 

_____________________________________________________________________

 

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels vuit (8) membres presents al Ple, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada, del Ple de Constitució del Consistori, el dia 15 de juny de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 38 i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

 

Per tot això, per UNANIMITAT dels 8 (vuit) membres presents al Ple, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. Establir com a dia per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el dia 22 (vint-i-dos) de cada 3 (tres) mesos, a les 19,30h hores durant el mesos compresos entre juny i octubre i a les 19 hores durant els mesos de novembre a maig, i, si fos festiu o no laborable, el primer dia feiner.

En cas que el dia de la celebració del Ple fos en divendres es celebraria el dia immediatament anterior (dijous).

 

Segon. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art.9.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

 

Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes, una vegada consultat amb el cap de llista a qui proposava per a formar part de la Comissió esmentada.

 

Atès que el Ple en data de 27 de juny de 2015 va aprovar-ne la seva creació, caldrà ara acordar la seva composició.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Els articles 116 i 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Per tot això, per UNANIMITAT dels 8 (vuit) membres  presents al Ple, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. Designar els membres de la Comissió especial de comptes a:

 

Alcalde Sr. Jordi Martín Cuello  
 

Vocals:

 

Sra. Ma del Mar Ferràs Altés

 
  Sra. Sílvia Marí Quevedo  
  Sr. Joaquim Ferràs Prats  
  Sra. Rosanna Rel Aguilar  

 

Segon. Publicar al portal de transparència la composició i funcions de la Comissió d’acord amb l’art.9.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

 

Correspon al ple de la corporació determinar quins regidors representaran a l’Ajuntament als diferents organismes i entitats per a tractar els diferents temes que afectin al municipi.

 

FONAMENTS DE DRET

 

Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 124.2, 134 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

Per tot això, amb els 5 (cinc) vots favorables dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), i 3 (tres) abstencions dels Srs. Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. Nomenar els següents regidors com a representants en els organismes i entitats que s’indiquen.

 

Consell Escolar del Col·legi Públic: Ma del Mar Ferràs Altés

Rep. De la Junta del PN dels Ports: Jordi Martín Cuello

Reserva Nacional de Caça: Jordi Martín Cuello

Comissió per a la Millora del Convent: Jordi Martín Cuello

Associació Penyes Taurines TE: Carles Aguirre Niella

Comissió de Festes: Carles Aguirre Niella

Comissió de Ramaders i camins: Aida Castro Martínez

Política de dones: Aida Castro Martínez

 

Segon. Notificar aquest acord a les persones designades als efectes pertinents.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de l’actual.

 

Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament, i en particular, fixa la periodicitat i el règim de sessions de la Junta de Govern de l’Ajuntament, la constitució de la qual va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en data de 27 de juny de 2015.

 

FONAMENTS DE DRET

 

La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Per tot això, amb els 5 (cinc) vots favorables dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), i 3 (tres) abstencions dels Srs. Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. La periodicitat de la sessions serà mensual, i les sessions tindran lloc el dia 20 (vint) de cada mes a la sala de reunions de l’Ajuntament, a les 19h i si fos festiu o no laborable, el primer dia feiner.

En cas que el dia de la celebració de la Junta fos en divendres es celebraria el dia immediatament anterior (dijous).

 

Segon. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

 

Tercer. Facultar a l’alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alterar les de Setmana Santa, Nadal i d’altres festius, com a conseqüència dels períodes vacacionals, per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals, així com posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins la mateixa setmana de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu.

 

Quart. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art.9.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 1. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.

 

Es dona compte al Ple, d’acord amb l’art.46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de Funcionament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Resolució de l’alcaldia núm. 15/2019 de data de 27 de juny de 2019, es van designar els membres de la junta de govern local i es van nomenar les tinentes d’alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

 

“DECRET D’ALCALDIA NÚM 15/2019

 1. ANTECEDENTS

 

Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 15 de juny de 2019 i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde.

 

 

 1. FONAMENTS DE DRET

 

De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i  46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

 

 1. RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada, i atès que el Ple celebrat en data de 27 de juny de 2015 va acordar la creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, RESOLC:

 

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors següents:

 

Sra. Maria del Mar Ferràs Altés

Sra. Aida Castro Martínez

Sra. Sílvia Marí Quevedo

 

Segon. Nomenar les tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament les regidores que tot seguit es relaciona, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :

 

Sra. Maria del Mar Ferràs Altés, primera tinenta d’alcalde

Sra. Aida Castro Martínez, segona tinenta d’alcalde

Sra. Sílvia Marí Quevedo, tercera tinenta d’alcalde

 

Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

 

Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.

 

Cinquè. Notificar aquesta Resolució a les regidores interessades.

 

Sisè. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”

 

 

 1. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

Es dona compte al Ple la Resolució de l’alcaldia núm. 17/19 de data de 28 de juny de l’actual, en la que l’alcalde va efectuar una delegació de competències en la Junta de Govern local de l’Ajuntament a fi i efecte de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals

 

“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 17/2019

 

 1. ANTECEDENTS

 

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

 

1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la junta de govern local.

 

 

 1. FONAMENTS DE DRET

 

De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

 1. RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

 

Primer. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

TITULAR DE LA COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

Representar l’Ajuntament.  

21.1.b)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.  

21.1.d)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva competència

Ordenar pagaments.

Retre comptes

 

21.1.f)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Aprovar l’oferta d’ocupació pública.

Aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i pel concurs per la provisió de personal.

Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

 

21.1.g)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al ple.

Aprovar els instruments de gestió urbanística.

Aprovar els projectes d’urbanització.

 

 

 

21.1.j)

LRBRL

 

 

Alcaldia

 

 

 

Junta de Govern Local

 

Sancionar les infraccions de les ordenances municipals, llevat en els casos atribuïts a altres òrgans.

 

 

 

21.1 n)

LRBRL

 

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 

 

21.1.o)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals prorrogues incloses.

 

 

DA 2a.1 LCSP

 

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions d’euros.

Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris o els 3 milions d’euros.

Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions d’euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el seu valor.

Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros.

 

 

DA 2a 9 i 10 LCSP

 

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament a un altre òrgan.

 

 

21.1.q)

LRBRL

 

Segon. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.

 

Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï.

 

Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

 

En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació en la Junta de Govern Local.

 

FONAMENTS DE DRET

 

De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies en l’alcaldia i en la junta de govern local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i l’art.9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector Públic.

 

Per tot això, amb els 5 (cinc) vots favorables dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), i 3 (tres) abstencions dels Srs. Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

TITULAR COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
 

 

Ple

 

Junta de Govern Local

 

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 

 

22.2.j)

LRBRL

 

Ple

 

Junta de Govern Local

 

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

 

 

22.2.k)

LRBRL

 

 

 

 

 

Ple

 

 

 

 

Junta de Govern Local

 

Concertar les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb la Llei d’hisendes locals.

Concertar operacions de crèdit la quantia dels quals acumulada superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, d’acord amb la Llei d’hisendes locals.

 

 

 

 

 

22.2.m)

LRBRL

 

 

 

 

 

 

Ple

 

 

 

 

 

 

Junta de Govern Local

 

Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000€, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses.

 

 

 

 

 

 

 

DA 2a.2

LCSP

 

 

Ple

 

 

Junta de Govern Local

 

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, o comportin l’expropiació forçosa de béns.

 

 

22.2.ñ)

 

 

 

 

Ple

 

 

 

 

Junta de Govern Local

 

L’adjudicació de concessions sobre els béns de domini públic quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris o l’import de 3 milions d’euros.

Adquirir els bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris o l’import de 3 milions d’euros.

 

 

 

 

 

DA 2a 9 LCSP

 

Ple

 

Junta de Govern Local

 

Aprovar Plec de Clàusules administratives generals

Constituir Juntes de Contractació

 

 

DA 2a .2 i 5 LCSP

 

Ple

 

Junta de Govern Local

 

Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions d’euros.

 

 

DA 2 a 9 LCSP

 

Segon. L’eficàcia d’aquest Acord resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.

 

Tercer. Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis, sense perjudici que sigui efectiu a partir de l’endemà de la data de l’acord, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF

 

Quart. Publicar al portal de transparència les delegacions d’acord amb l’art.9.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.

 

ANTECEDENTS

 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

 

FONAMENTS DE DRET

 

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

 

Per tot això, amb els 5 (cinc) vots favorables dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), i 3 (tres) abstencions dels Srs. Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s’ACORDA:

 

Primer. Establir que el membre d’aquesta corporació, Sr. Jordi Martín Cuello, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva de la següent manera:

 

 • Amb efectes del dia 5 de juliol de 2019 i fins el 4 de juliol de 2020, percebent un import de 17.505,75€ anuals bruts.

 

Segon. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues corresponents a les mensualitats de l’any i es donaran d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

Tercer. No establir règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

 

Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província  i tauler d’anuncis de la corporació. El present acord serà sotmès a publicitat en el portal de transparència atès l’establert a l’art.11 de la Llei 19/14, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

Cinquè. Notificar aquest acord al membre de la corporació esmentat i comunicar-ho a Intervenció, per al seu coneixement i als efectes de la seva aplicació.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 19:52 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

Si t'agrada, comparteix, gràcies: