Posted by on set. 23, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA ONZE D’ABRIL DE DOS MIL DINOU

 

 

A Horta de Sant Joan, onze d’abril de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 05/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Jordi Antolí Andreu

Ricard Joan Grau Rallo

Mercè Mulet Griell

Jordi Martín Cuello

José Sabaté Capafons

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

José Antolí Badia

Albert Fabregat Samper

 

 

———-

 

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019 i de les sessions extraordinàries de 8 de febrer, 7 de març i 1 d’abril de 2019.

 

 1. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 2 al 8 de 2019.

 

 1. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga per al 2020 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la prestació del servei de centre de dia per a Gent Gran dependent “Centre de dia d’Horta de Sant Joan”.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la revisió del padró municipal.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

 

 1. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament de jutge/essa de pau titular i/o substitut/a.

 

 1. Aprovació, si s’escau, d’adhesió al mòdul de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i control inherent a la presa de raó en comptabilitat i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de funció interventora.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta, els Ajuntaments d’Arnes, Batea, Bot, La Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai, per executar el projecte “Programa Treball i Formació 2018” del Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

 1. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

_____________________________________________________________________

 

 

L’alcalde proposa fer un canvi d’ordre a l’ordre del dia i debatre el punt número 5 després del punt número 1, tots ho estimen oportú i així es fa.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE GENER DE 2019 I DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 8 DE FEBRER, 7 DE MARÇ I 1 D’ABRIL DE 2019.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17 de gener de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 7 de març de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 d’abril de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS.

 

En data 19 de maig de 2017 el delegat de personal del col·lectiu de treballadores i treballadors de l’Ajuntament registren escrit on sol·liciten diverses pretensions que van des de la valoració dels llocs de treball, el compliment de diferents peticions quan a determinats llocs de treball i l’adhesió a l’Acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

 

Des de la data l’Ajuntament en primer lloc va encarregar l’assistència de redacció de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, que a dia d’avui encara s’està executant. A més a més també s’han mantingut diverses reunions amb el delegat de personal, el Sr. Lleonart assessorat pel Sr. Fabra en qualitat d’assessor de la representació dels empleats públics pel sindicat de la Unió General de Treballadors (UGT) en les quals s’ha manifestat que l’Ajuntament valora positivament el fet de l’adhesió a l’acord comú esmentat.

 

Malgrat les qüestions retributives no podran ser discutides fins que no s’aprovi definitivament la Relació de llocs de Treball del personal de l’Ajuntament per part de l’Alcalde es vol fer constar que es important que les treballadores i treballadors tinguin ben definits els drets laborals que puguin gaudir així com altres preceptes que la regulació inclou.

 

En data 27 de març de 2019 es constitueixen la Mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació amb els següents representants:

 

En representació de l’ajuntament d’Horta de Sant Joan

Sr.- Joaquim Ferràs Prats, Alcalde de la Corporació

Sr.- Jordi Martín Cuello, Regidor

Sr.- José Sabaté Capafons, Regidor

 

En representació dels empleats públics

Sr.- Carlos Lleonart Sebastià.

 

Actua com a secretària de la Mesa, la Sra. Elvira Alonso Clúa, Secretària de la Corporació.

 

En data 11 d’abril de 2019, es signa l’acta final on les parts manifesten la voluntat d’adherir-se a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), que s’annexa a l’expedient per a la seva aprovació.

 

En la negociació d’aquest acord s’han respectat els drets de l’article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995.

 

S’han emès els informes corresponents per part de la secretaria i de la intervenció i per part del servei de Recursos humans que consten a l’expedient d’aprovació.

 

Fonaments de dret

 

 1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica.
 2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública.
 3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació.
 4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP.
 5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva constitució.
 6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva negociació.
 7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat segon.
 8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.

Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària corresponent.

 1. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia.
 2. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les condicions de treball dels empleats públics.
 3. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2019) un cop aprovat i signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 4. Es fa constar que a dia d’avui s’està elaborant la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, per part del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una vegada aprovada per l’òrgan competent l’Acord regulador de condicions de treball pot ser plenament efectiu quan al sistema retributiu que es fixarà d’acord amb les fitxes descriptives de cada lloc de treball.

 

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord .comú per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000habitants (2015-2019) és del Ple de la Corporació, aquest per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2019), conforme es manifesta en l’acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 11 d’abril de 2019.

 

Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut.

 

Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.

 

Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals.

 

Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el portal de transparència, per al coneixement general.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR, SI S’ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 2 AL 8 DE 2019.

 

Es dona compte del Decret número 2/2019 de 15 de gener de 2019, d’irregularitats al pol. 26 parc. 26, 34, 39 i 40 del terme municipal d’Horta de Sant Joan, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 3/2019 de 7 de març de 2019, de reserva de locals oficials i locals públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions Generals, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 4/2019 de 7 de març de 2019, de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions Generals, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 5/2019 de 13 de març de 2019, d’atorgament de poders especials per a plets, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 6/2019 de 27 de març de 2019, de proposta de representants de l’administració per a les Eleccions Generals, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 7/2019 de 5 d’abril de 2019, de reserva de locals oficials i locals públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions locals i europees, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 8/2019 de 5 d’abril de 2019, de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions locals i europees, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

 

 1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONVENI INTERADMINISTRATRIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DEPENDENT “CENTRE DE DIA D’HORTA DE SANT JOAN”.

 

Vist que en data 17 de gener de 2019 el Ple de l’Ajuntament va ratificat l’aprovació del conveni interadministratiu per al 2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia d’Horta de Sant Joan”.

 

Atès que des de la Direcció General de Protecció Social (Servei de Recursos Aliens) ens requereixen que s’aprovi la sol·licitud de pròrroga del Conveni abans esmentat per a la prestació del servei de 7 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents al “Centre de dia d’Horta de Sant Joan” per l’anualitat 2020 i durant un total de 252 dies.

 

Vist que el servei que es ve prestant al municipi de Centre de dia és tant important per a la nostra població, tan a nivell dels nostres avis i àvies així com per tal que els fills puguin conciliar la vida familiar amb la laboral.

 

Per tot això, el Ple de la corporació per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la prestació del servei del centre de dia per a gent gran dependent “Centre de dia d’Horta de Sant Joan ” per l’anualitat 2020, per a la prestació del servei de 7 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents al Centre de dia d’Horta de Sant Joan per una durada de 252 dies.

 

Segon. Donar trasllat de l’acord a la Direcció General de Protecció Social (Servei de Recursos Aliens) juntament amb altra documentació preceptiva per tal que s’aprovi la sol·licitud de la pròrroga per l’esmentat conveni per al 2020.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL.

 

ANTECEDENTS

 

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018.

 

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2019.

 

FONAMENTS DE DRET

 

 1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

 

 1. Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població

 

Per tot això, el Ple de la corporació per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018 El resum que s’aprova és de 1155 habitants.

 

Segon. Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del Padró Municipal d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del que disposa la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

 

 

 1. PROPOSTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DEL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I/O SUBSTITUT/A.

 

Es dona lectura a la proposta d’acord presentada per l’Alcaldia, que tot seguit es transcriu literalment:

 

Vist els escrits rebuts de la Sala TSJ en el que exposen que pròximament finalitzarà el termini de 4 anys per al qual va ser nomenats els actuals jutges de pau titular i substitut d’Horta de Sant Joan.

 

Tenint en compte el que disposen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial i el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau.

 

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i substitut per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.

 

Per edicte publicat en el BOPT de data 12 de febrer de 2019 així com al tauler d’edictes electrònic, s’ha efectuat convocatòria pública per cobrir les places de jutge de pau titular i substitut i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, n’han presentat els senyors: José Pablo Espuis Gimeno i Benjamín Amposta Martí, els quals estan interessants en continuar en el seu càrrec com a Jutge de Pau titular i substitut respectivament.

 

Tots ells reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació escollir un titular i un substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.

 

Per això el Ple de la corporació per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Escollir el Sr. José Pablo Espuis Gimeno, jutge de pau titular del terme municipal d’Horta de Sant Joan per reunir les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord amb l’art 303 de la LOPJ.

 

Segon. Escollir el Sr. Benjamín Amposta Martí, jutge de pau substitut del terme municipal d’Horta de Sant Joan per reunir les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord amb l’art 303 de la LOPJ.

 

Tercer. Proposar el nomenament del Jutge de Pau titular i substitut als Srs. que detallen els acords anteriors a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Quart. Notificar el present acord a les persones escollides així com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes escaients.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ AL MÒDUL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS I CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT I DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE FUNCIÓ INTERVENTORA.

 

En L’expedient relatiu a l’adopció del model de control intern simplificat, en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data 18 d’octubre de 2018

 

 1. ANTECEDENTS

 

 1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).

 

 1. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.

 

 1. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.

 

 1. La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i jurídic de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que inclou:

 

–           Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, amb els extrems o requisits a verificar per a cadascun d’ells, i que engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles a les quals sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització prèvia.

 

–           La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter bàsic per a cada tipus de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, per a l’adaptació al sector públic local dels requisits fixats als Acords de Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018, pels quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, o els que siguin vigents en cada moment, es concreten en l’Annex 2 “Índex de procediments subjectes a funció interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data  23 d’octubre de 2018.

 

–           Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la fiscalització prèvia i la intervenció prèvia i en les bestretes de caixa fixa i en els pagaments a justificar, així com dels aspectes o requisits a comprovar, es concreten en l’Annex 3 “Fitxes individuals per a cada procediment dels requisits a verificar en l’exercici de la funció interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.

 

 1. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 8 d’abril de 2019, s’ha disposat la formació d’expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per implementar el model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la seva prestació per de la Diputació de Tarragona en el Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat al BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.

 

 1. En data 8 d’abril de 2019 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat.

 

 1. FONAMENTS JURÍDICS

 

 1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes:

 

 1. a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
 2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
 3. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
 4. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
 5. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

 

 1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.

 

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.

 

 1. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.

 

Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.

 

 1. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :
 2. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
 3. Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
 4. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.

 

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL, corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del número d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal.

 

Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits, només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, per exercicis complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.

 

Aquest Ajuntament, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal, té una població de dret de 1155 habitants, i l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de un milió set-cents quaranta-cinc mil euros (1.745.000€), variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.

 

L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.

 

L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.

 

 1. Previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l’Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l’article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

 

 1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta modalitat no serà extensiva als actes de devolució d’ingressos tal i com estableix l’art. 9.3 del RD 424/2017.

 

Serà el Ple de la Corporació l’òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control financer.

 

 1. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que comprèn els extrems descrits en el punt 4 del present acord.

 

 1. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques. El model d’assistència de la Diputació de Tarragona està configurat de forma que inclou tots els requisits mínims fixats pel RD 424/2017, i que son idèntics als aplicats per l’Administració de l’estat en el seu àmbit competència, de forma que la implantació del mateix implica que l’ajuntament no aprovarà extrems addicionals. D’aquesta forma, el model aplicat per l’Ajuntament resultarà completament normalitzat amb tots els ajuntaments que l’adoptin, no només de la demarcació territorial de Tarragona, sinó de tot l’àmbit del territori català. El model així definit, respondrà i atendrà plenament les verificacions i requisits mínims exigibles. Alhora, el manteniment per a l’ajuntament de l’aplicació que gestiona el model, serà íntegrament mantinguda per la Diputació, amb el conseqüent estalvi total de costos per a l’Ajuntament, i evitant qualsevol tasca instrumental d’ administració del mòdul informàtic, que serà íntegrament administrat per la Diputació de Tarragona.

 

 1. L’informe emès per la Secretaria Intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i la sol·licitud de l’assistència per la implantació del model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per la Diputació de Tarragona pel Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.

 

 1. I igualment va considerar adient, el mateix Informe de Secretaria ’Intervenció, la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.

 

 1. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la inexistència d’un sistema informàtic propi que faciliti la tasca, es considera adient sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora, assistència en el manteniment del programari I assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.

 

En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, d’acord amb l’informe de la Secretaria Intervenció d’esta Entitat, i a proposta d’aquesta Alcaldia, el Ple de la corporació per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), ACORDA:

 

Primer. Aplicar el règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.

 

Segon. Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.

 

Tercer. Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres previst en l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018.

 

Quart. Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.

 

Cinquè. Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril.

 

Sisè. Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’entrada en vigor del present acord.

 

Setè. Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament.

 

Vuitè. Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA, ELS AJUNTAMENTS D’ARNES, BATEA, BOT, LA FATARELLA, HORTA DE SANT JOAN I EL PINELL DE BRAI, PER EXECUTAR EL PROJECTE “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018” DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

 

L’alcalde fa una breu explicació sobre el conveni entre diferents pobles de la Terra Alta i el Consell Comarcal per tal d’executar el projecte “Programa treball i formació 2018”

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ELS AJUNTAMENTS D’ARNES, BATEA, BOT, LA FATARELLA, HORTA DE SANT JOAN I EL PINELL DE BRAI PER EXECUTAR EL PROJECTE “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018” DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

 

Gandesa, Gener de 2019

 

REUNITS

 

D’una banda, l’Il·lm. Sr. Carles Luz Muñoz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta. 

 

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Miralles i Pegueroles alcalde de l’Ajuntament d’Arnes,

 

 l’Il·lm. Sr. Joaquim Paladella i Curto, alcalde de l’Ajuntament de Batea,

 

l’Il·lm. Sr. Lluís Agut i Solé, alcalde de l’Ajuntament de Bot,

 

Il·lm. Sr. Francisco Blanch i Batiste, alcalde de l’Ajuntament de la Fatarella,

 

Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs i Prats, alcalde de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan,

 

Il·lma. Sra. Eva Amposta Serres, alcaldessa de l’Ajuntament del Pinell de Brai, 

 

 

Actua com a fedatària la Sra. M. Teresa Casanova i Gurrera, Secretària del Consell Comarcal de la Terra Alta.

 

Tots es reconeixen el caràcter amb que intervenen i la plena capacitat per subscriure el present  acord de col·laboració i exposen:

 

 1. Que el Consell Comarcal de la Terra Alta, d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, disposa d’una subvenció per a l’execució d’un Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació o que cobrin la Renda Garantida de Ciutadania, en les especialitats de peons de paleta i peons forestals, els quals realitzaran treballs de manteniment i neteja a diferents espais dels municipis d’Arnes, Batea, Bot, la Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai d’acord amb les peticions efectuades pels mateixos.

 

 1. Que els Ajuntaments d’Arnes, Batea, Bot, la Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai tenen la voluntat de col·laborar amb el Consell Comarcal per portar a terme aquestes accions.

 

PACTES

 

Primer. Les accions a desenvolupar són:

 

Arnes: Pintura de les escoles municipals  i arranjament de les vies d’entrada i sortida del municipi cap al Parc Natural dels Ports.

 

Batea: Recuperació de l’entorn de la zona del Calvari i l’arranjament de la zona de la font de Llavà.

 

Bot: Treballs de recuperació de les zones dels voltants de la Via Verda de la Terra Alta, a fi de condicionar els espais d’esbarjo dels usuaris d’aquesta infraestructura.

 

La Fatarella: Treballs a les baranes de protecció dels desnivells dins del municipi, aconseguint que aquestes recuperin la seva funcionalitat de seguretat. Els treballs a realitzar consistiran en la reparació puntual dels elements i l’aplicació de pintura a l’esmalt posterior.

 

Horta de Sant Joan: L’adequació de diferents camins i espais del voltant del municipi per condicionar-los per usos turístics, així com espais que es troben dins del Parc Natural dels Ports.

 

Pinell de Brai: Revisió del sistema d’il·luminació pública amb la pertinent restauració (aplicació de diferents tractaments inhibidors de l’òxid, pintures esmaltades, vernissos, etc.) de les parts afectades i deteriorades. 

 

Segon. Els Ajuntaments d’Arnes, Batea, Bot, la Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai per aquest motiu es faran càrrec dels materials necessaris per realitzar les actuacions.

 

Tercer. Els Ajuntaments d’Arnes, Batea, Bot, la Fatarella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai garantiran la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial que es pugui derivar de les actuacions desenvolupades als seus respectius municipis.

 

Quart. S’adjunta, com annex, el document de mesures de prevenció de riscos i salut laboral que els Consell Comarcal efectuarà al llarg de l’execució del programa.

 

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

 

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Jordi Antolí Andreu (PDeCAT), Ricard Grau Rallo (PDeCAT), Mercè Mulet Griell (PDeCAT), José Sabaté Capafons (PP) i Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), APROVA el Conveni.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS. L’ALCALDIA INFORMA.

 

 • CARREGADORS ELÈCTRICS: Ja està en marxa el carregador elèctric ubicat davant del Casal, l’altre (situat al poliesportiu) està pendent que Endesa doni llum al nou comptador. A més a més aquest comptador nou servirà per donar la llum necessària per a la zona d’aparcament de caravanes i pàdel.

Destaca l’aplicació (evcarge) i surt al mapa la ubicació de carregadors elèctrics que pot ser consultat pels usuaris dels vehicles elèctrics i saber si està lliure el punt de càrrega, etc. i tots els punts de càrrega de Catalunya.

 

 • OBRES PÀDEL: Ja es va licitar l’obra del projecte de construcció d’una pista de pàdel i àrea d’autocaravanes, es van presentar dues empreses (Exaber i Construccions Ferràs) i s’ha tramitat mitjançant el sobre electrònic, garantint la seguretat i transparència de la contractació. L’empresa local Construccions Ferràs ha presentat la millor oferta econòmica, la qual cosa ha et que sigui l’oferta més beneficiosa i amb més puntuació i per tant l’adjudicatària de l’obra.

Properament sortirà la 2a fase de licitació del projecte de l’antic hostal, serà per contractació electrònica tal i com marca la nova Llei de contractes.

 

 • ARRANJAMENT DEL DIPÒSIT DEL CASTELL: Arran de les fuites que hi havia es va pressupostar l’arranjament del dipòsit del castell i gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona es van poder fer les obres d’arranjament (posant una lona nova ja que l’anterior estava molt deteriorada, sense tocar l’antiga perquè ajudarà a evitar possibles fuites). A més a més s’han instal·lat unes aixetes de “bypass” i d’aquesta manera el temps que ha estat buit el dipòsit per ser arranjat, s’ha subministrat l’aigua directament des de l’altre dipòsit sense que l’usuari notés cap tall en el subministrament. Aquesta instal·lació es mantindrà perquè en altres ocasions pugui utilitzar-se.

 

 • PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE CALOR: Van venir els tècnics de la Diputació de Tarragona a presentar el projecte d’instal·lació de la xarxa de calor, així com la licitació de les noves calderes que s’instal·larà al solar que hi ha davant del casal municipal.

 

 • VISITA AL MAS DE BUROT: Des de l’escola els xiquets i xiquetes han anat a visitar el Mas de Burot, ja que és una intervenció educativa dintre d’un programa que posa en valor los oficis tradicionals i les tècniques tradicionals de construcció.

També aviat estaran disponibles uns tríptics que relacionen les diferents activitats que es podran realitzar en referència a la construcció.

Assenyala també que a Construmat (Fira de construcció) es presentarà la construcció del Mas de Burot.

 

 

Dona la paraula a la Mercè Mulet que explicarà les obres que s’executaran a les escoles així com les festes d’abril.

 

La regidora comenta que a les Escoles Municipals es canviarà la reixa per evitar que entri aigua al vestíbul, també caldrà canviar la canal perquè filtra l’aigua a un quadre de llum.

 

A la Llar d’infants també hi ha unes intervencions a fer. S’aprofitaran les vacances de Setmana Santa en que els dos edificis estan buits per tal de fer les actuacions descrites.

 

 

Continua l’alcalde exposant que hi ha previst un tractament de desinfecció dels espais públics, assegurant i evitant qualsevol tipus de plaga.

S’està preparant el protocol per a la seva execució sense afectació per a les persones.

A més a més dels edificis públics en cas de carrers (com la Raval del Mur a la que es van detectar puces) també servirà l’actuació d’aquesta empresa.

 

La regidora Mercè Mulet, informa que referent a les Festes hi haurà actuacions tant per a nens/es, com per a grans i joves i el bar del Casal divendres de tarda, dissabte tarda i nit i diumenge tot el dia, s’intentarà que estigui obert per tal de donar un servei.

 

Pel que fa a l’arrendament del Bar del Casal ha estat publicitat i de moment no està interessant a ningú, sembla que hi ha rumors que algú es pugui interessar però en principi formalment no hi ha cap proposta.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

Pel que fa a precs i preguntes, el regidor Jordi Martín demana la paraula i pregunta les següents qüestions:

 

 • A Setmana Santa hi ha programada alguna cosa?

La regidora, Sra. Rosanna Rel, respon que s’està lligant una exposició tota la setmana d’un grup de persones que pinten i que estarà a la presó.

El Convent estarà obert i es podrà visitar en visita guiada i també hi haurà cinema.

 

 • Ha vist a través de Facebook alguna cosa de fibra òptica al poble.

L’alcalde li respon que al mes de febrer creu que l’empresa Netports va sol·licitar poder cablejar per tal de fer arribar la fibra òptica a tot el municipi. De moment es rep la senyal via ràdio a les seves antenes i es reparteix a tots els possibles clients.

 

 • També a través de Facebook, el Sr. Martín diu que ha vist l’oferta de treball per treballar aquests dies de Setmana Santa al Punt d’informació.

L’alcalde li respon que calia tenir obert el Punt d’informació de dilluns a dijous ja que la treballadora que porta el Punt, la RRM, no pot fer-ho aquests dies. S’ha brindat la Sra. LVA que ja havia treballat en altres ocasions.

 

 • Referent al projecte del Mas de Burot, es comenta que hi ha unes empreses de guiatge.

Al projecte hi havia una partida per formació per a totes les empreses que així ho desitgessin i així poder fer el guiatge pel Mas. Tindran la clau del Mas i són elles les encarregades de fer la visita i altres itineraris que en un futur està planificat fer.

 

 • Per últim el Sr. Martín pregunta si ha funcionat la guia d’Horta. L’alcalde li respon que no ha funcionat molt. Es van editar amb la idea de llogar la guia i retornar-la i es tornaven els diners. Caldrà repensar la seva sortida, potser venda. A continuació s’entra en debat sobre la fórmula que es podria utilitzar per tal de fer funcional aquesta guia.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22.15 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: