Posted by on oct. 15, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

ANUNCI

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 19 de setembre de 2019, va acordar aprovar inicialment els següents projectes i memòria:

 

  • Projecte “Millora de la Garantia d’abastament de la població d’Horta de Sant Joan mitjançant la substitució per fuites d’aigua de la canonada de captació superficial al riu Estrets”, redactat pels senyors Miquel Àngel Abacar Damian i Jordi Cid Solé, amb un pressupost de 147.959,51€ amb IVA inclòs.  Consultar projecte

 

  • Projecte “Creació d’aparcaments en espai natural per control de trànsit rodat”, redactat pel tècnic José Ramón Llorens Fajardo, amb un pressupost de 34.724,69€ amb IVA inclòs.   Consultar projecte

 

  • Memòria Valorada “Renovació xarxa clavegueram C. Montsagre – Tram Superior”, redactada pel senyor Sergi Llasat Villalbí (CG d’Aigües de Catalunya SA), amb un pressupost d’11.102,54€ amb IVA inclòs.  Consultar memòria

 

Aquests acords se sotmeten a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la corporació, a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions. Cas que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació de forma expressa.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la Pl. de l’Església núm. 3, en horari de 12.00h a 14.00h, de dilluns a divendres. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la pàgina web d’aquest ajuntament http://www.hortadesantjoan.cat.

 

 

Horta de Sant Joan, a la data de la signatura

 

 

L’alcalde -Jordi Martín Cuello

Si t'agrada, comparteix, gràcies: